Инструкция для ACER B1-710

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

3

5

2

6

7
4

4

Iconia B1-710 / B1-711

1

2

4

3

9

8

6

5

7

10

12

11

Components may vary by model.

Komponenty se mohou lišit podle modelu.

.םגדל םאתהב תונתשהל םיביכרה

A komponensek modelltől függően változhatnak.

 
 

Getting started

Začínáme / 

 / Az első lépések

1. Connect the power adapter

Charge your tablet for at least four hours.

Zapojte síťový adaptér

Nechte tablet nabít nejméně čtyři hodiny.

למשחה םאתמ תא רבח

.תוחפל תועש עברא ךשמב בשחמה תא ןעט

Csatlakoztassa a tápegységet

Legalább négy órán keresztül töltse tábláját.

Product overview

 

Seznámení s produktem / 

 / A termék áttekintése

Home screen

Výchozí obrazovka / 

 / A Kezdőképernyő

3. Set up your Google Account

Nastavení účtu Google

Google-ב ךנובשח תא רדגה

Google fiókjának beállítása

2. Press the power button

Hold until you see the Acer logo

Stiskněte tlačítko napájení

Držte jej, dokud se nezobrazí logo Acer

'יוביכ/הלעפה' רותפכה לע ץחל

Acer לש וגולה תא םיאורש דע קיזחהל שי

Nyomja le a bekapcsoló gombot

Tartsa lenyomva, míg az Acer logo 
megjelenik

Note: The wallpaper shown here may vary. 
Poznámka: Tapeta zobrazená zde se může lišit. 

.הנוש תויהל יושע ןאכ גצומה טפטה

 :הרעה

Megjegyzés: Az itt látható háttérkép eltérhet. 

Connecting to the Internet with Wi-Fi

To connect to a Wi-Fi network, tap   

Apps, then   Settings. Tap Wireless & networks > 

Wi-Fi settings; if necessary enter a security password to access the network.

Lock screen

If your tablet's screen turns off, briefly press the power button. To unlock the screen, drag 
the lock symbol to the edge of the circle.

How to register

To register your Acer product, visit our website at 

registration.acer.com.

You can also register by tapping 

Settings > PERSONAL > Registration. See the User's 

Manual for the benefits of registration.
After we receive your product registration, you will be sent a confirmation email with 
important data that you should keep in a safe place.

Your tablet's User's Manual

To download the User's Manual, go to 

www.acer.com and click Support > DRIVERS AND 

MANUALS. Select the appropriate items from Select Product Family > Select Product Line 

Select Product Model. Select the operating system from the pop-up list, and then click 

Document to find the User's Manual.

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi

Pro připojení k síti Wi-Fi klepněte na 

 

Aplikace a potom 

 

Nastavení. Klepněte na položky Bezdrátová 

připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi; v případě potřeby zadejte bezpečnostní heslo pro přístup k síti.

Obrazovka uzamčení

Pokud se obrazovka vašeho tabletu vypne, krátce stiskněte tlačítko napájení. Pro odemčení obrazovky přetáhněte 
symbol zámku na kraj kruhu.

Postup registrace

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese 

registration.acer.com.

Zaregistrovat se můžete také klepnutím na položky 

Nastavení > OSOBNÍ > Registrace. V Příručce uživatele se 

dozvíte výhody registrace.
Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které byste měli uchovávat 
na bezpečném místě.

Příručka uživatele pro váš tablet

okud si chcete stáhnout Příručku uživatele, přejděte na adresu 

www.acer.com a klikněte na položky Podpora > 

OVLADAČE A PŘÍRUČKY. Vyberte příslušné položky v nabídkách Výběr rodiny > Výběr typu produktu > Výběr 
modelu produktu
. Ve zobrazeném seznamu vyberte operační systém a potom klepněte na položku Dokument
abyste mohli najít Příručku uživatele.

Csatlakozás az Internethez Wi-Fi használatával

Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz érintse meg az 

 

Alkalmazások, majd a 

 

Beállítások elemet. Érintse 

meg a 

Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Wi-Fi beállítások elemet; szükség esetén adjon meg egy 

biztonsági jelszót.

Lezárási képernyő

Ha táblája képernyője kikapcsol, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot. A képernyőzár feloldásához húzza a 
lakat szimbólumot a kör szélére.

A regisztrálás módja

Az Acer terméke regisztrálásához keresse fel a 

registration.acer.com weboldalt.

Regisztráláshoz hajtsa végre a következő lépést: 

Beállítások > SZEMÉLYES > Regisztráció. A Felhasználói 

kézikönyvben megtalálja a regisztráció fő előnyeit.
Miután megkaptuk a termékregisztrációt, egy visszaigazoló e-mailt küldünk. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt az 
e-mailt, mert fontos adatokat tartalmaz.

A tábla Felhasználói kézikönyve

A Felhasználói kézikönyv letöltéséhez keresse fel a 

www.acer.com weboldalt, és kattintson a Támogatás > 

ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS KÉZIKÖNYVEK elemre. Válassza ki a megfelelő elemeket a Válasszon termékcsaládot 

Válasszon terméksort > Válasszon modellt alatt. A legördülő menüben válassza ki az operációs rendszert, és 

a Felhasználói kézikönyv megnyitásához kattintson a 

Dokumentum elemre.

תיטוחלא תשר תועצמאב טנרטניאל רוביח

 > 

)טוחלאו תותשר( לע שקה .)תורדגה( 

 לע ןכמ רחאלו 

)םימושיי( 

 לע שקה ,תיטוחלא תשרל רבחתהל ידכ

.תשרל תשגל ידכ החטבא תמסיס ןזה ,ךרוצה תדימב ;

)תיטוחלא תשר תורדגה(

ךסמ תליענ

 רבעל לוענמה למס תא רורג ,ךסמה תליענ תא ררחשל ידכ .הלעפהה ןצחל לע הרצק הציחל ץחל ,הבכ בשחמה ךסמ םא

.לוגיעה ילוש

?םשריהל ךיא

.

registration.acer.com תבותכב ונלש רתאב רקב ,ךלש Acer רצומ םושירל

 תונורתי יבגל עדימל שמתשמל ךירדמב ןייע .

םושיר > ישיא > תורדגה לע השקה ידי לע םשריהל םכ ךתורשפאב

.םושירה

 רומשל ךילע היהי םתואש םיבושח םינותנ ובו רושיא ל"אוד ךילא חלשנ ,ךלש רצומה םושיר יטרפ תא לבקנש רחאל

.חוטב םוקמב

ךלש חולה בשחמ רובע שמתשמל ךירדמה

 רוחבל שי .

םיכירדמו םינקתה > הכימת לע ץוחללו www.acer.com לא סנכיהל שי ,שמתשמל ךירדמה תדרוהל

 המישרהמ הלעפהה תכרעמב רוחבל שי .

רצומ םגדב רחב > רצומ וקב רחב > רצומ תחפשמ :מ םימיאתמה םיטירפב

.שמתשמל ךירדמה תא אוצמל ידכ 

ךמסמ לע ץוחלל ןכמ רחאלו ,תצפוקה

1. Notification bar
2. Search
3. Widgets
4. App shortcuts
5. Navigation (Back, Home, Recent)
6. Customize Home screen ('+')
7. Application menu ('Apps')

1. Panel oznámení
2.  Hledat
3.  Widgety
4.  Zkratky aplikací
5.  Navigace (Zpět, Domů, Nedávné)
6.  Přizpůsobit Výchozí obrazovku („+“)
7.  Nabídka aplikace („Aplikace“)

תועדוה לגרס .1

שופיח .2

םייפרג םיביכר .3

םימושיי לש ךרד ירוציק .4

)הנורחאל ,תיב ,םדוקה( טווינ .5

)'+'( תיבה ךסמ לש תישיא המאתה .6

)'Apps'( םימושיי טירפתה .7

1. Értesítési sáv
2.  Keresés
3.  Widget-ek
4.  Alkalmazás parancsikonok
5.  Navigálás (Vissza, Kezdőképernyő, 

Legutóbbi)

6.  Kezdőképernyő személyre szabása ('+')
7.  Alkalmazás menü ('Apps')

1.  Zvukový konektor
2.   Dotyková obrazovka
3.   Port micro USB
4.   Přední fotoaparát
5.   Slot pro kartu Micro SD
6.   Patice pro SIM (volitelný)
7.   Kryt karty
8.   Reproduktor
9.   Otvor pro vypnutí
10.  Tlačítko napájení
11.  Tlačítko hlasitosti
12.  Mikrofon

עמש עקש  .1

עגמ ךסמ  .2

Micro USB תאיצי  .3

תימדק המלצמ  .4

Micro SD סיטרכ ץירח  .5

 SIM סיטרכל ץירח   .6

)ילנויצפוא(

סיטרכ הסכמ  .7

לוקמר  .8

בקנ רוגס  .9

הלעפה ןצחל  .10

םוילוו ןצחל  .11

ןופורקימ  .12

1.   Hang bemeneti csatlakozója
2.   Érintőképernyő
3.   Micro USB port
4.   Első kamera
5.   Micro-SD kártyanyílás
6.   SIM kártyanyílás (opcionális)
7.   Kártya borítás
8.   Hangszóró
9.   Leállítási tűfurat
10. Bekapcsoló gomb
11.  Hangerő-szabályozó gombok
12.  Mikrofon

Note: It is normal for the device surface to become warm during charging or long periods of use. 
Poznámka: Je běžné, když se zařízení při nabíjení nebo dlouhodobém používání zahřeje. 

.ןיקת בצמ והז .וממחתי רישכמה לש חטשה ינפש ןכתיי הניעטה ךלהמב 

:הרעה

Megjegyzés: Nem jelent problémát, ha a készülék felmelegszik a töltés vagy hosszan tartó használat során. 

םיליחתמ

רצומ תריקס

תיבה ךסמ

Setup Guide

Průvodce instalací

הנקתהל ךירדמ

Útmutató a beállításokhoz

1.  Audio jack
2.  Touchscreen
3.  Micro USB port
4.  Front camera

5.  Micro SD card slot
6.  SIM card slot (optional)
7.  Card cover 
8.  Speaker

9.  Shut down pinhole
10. Power button
11. Volume button
12. Microphone

*NC.L1T11.008*

NC.L1T11.008

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Iconia B1-710 / B1-711 Getting started Product overview Home screen Connecting to the Internet with Wi-Fi Začínáme / ‫ / מתחילים‬Az első lépések Seznámení s produktem / ‫ / סקירת מוצר‬A termék áttekintése Výchozí obrazovka / ‫ / מסך הבית‬A Kezdőképernyő To connect to a Wi-Fi network, tap Apps, then
  • Страница 2 из 3
    Iconia B1-710 / B1-711 Rozpoczynamy / Начало работы / Začíname 1. Podłącz zasilacz Ładuj tablet przez co najmniej cztery godziny. Подключите сетевой адаптер Зарядите аккумулятор планшетного ПК (не менее 4 часов). Pripojte napájací adaptér Nabíjajte tablet aspoň štyri hodiny. Przegląd produktu /
  • Страница 3 из 3