Инструкция для ACER K242HL

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
 • Страница 2 из 73
  Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG) Important safety instructions 1. 2. 3. 4. 5. 6. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location. • Turn off the LCD monitor and unplug the power cord. • Spray a
 • Страница 3 из 73
  Regulations and safety notices This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device
 • Страница 4 из 73
  SPECIFICATION Driving system TFT Color LCD Size 24”W (61 cm) Pixel pitch 0.276 mm (H) x 0.276 mm (V) Brightness 250 cd/m2 (Typical) Contrast 100000000:1 Max (ACM) Viewable angle 170° (H) 160° (V) (CR=10) Response time English LCD Panel 5 ms (On/Off) Panel Type TN Video R,G, B Analog Interface
 • Страница 5 из 73
  MU.T0F00.002 4J.2DE01.011
 • Страница 6 из 73
  ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé§Ò¹¨ÍáÍÅ«Õ´Õ Acer ©ºÑºÂèÍ (QSG) ¤Óá¹Ð¹Ó´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ÕèÊÓ¤Ñ− ä·Â ¡ÃسÒÍèÒ¹¤Óá¹Ð¹ÓμèÍ仹ÕéÍÂèÒ§¶Õè¶Ç¹ é 1. ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´¨ÍáÍÅ«Õ´Õ: μÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒ¨ÍÀÒ¾ÃкآéÍÁÙÅ´éҹ俿éÒ ÇèÒÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é¡Ñºáç´Ñ¹ä¿¿éÒ AC ·ÕèãªéÍÂÙèã¹»ÃÐà·È¢Í§¤Ø³ • »Ô´¨ÍáÍÅ«Õ´ÕáÅжʹ»ÅÑê¡ä¿ÍÍ¡ •
 • Страница 7 из 73
  ÃÒ¡Òà ÃÒÂÅÐàÍÕ´ 6 »ØèÁ»ÃѺÍÑμâ¹ÁÑμÔ/ÍÍ¡ ËÒ¡ OSD à»Ô´ãªé§Ò¹ÍÂÙèãËé¡´ Auto à¾×èÍÍÍ¡¨Ò¡ OSD àÁ×èÍ OSD ¹Ñé¹»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹ÍÂÙèãËé¡´ Auto áÅéǨÍáÊ´§¼Å¨Ð·Ó¡ÒûÃѺ¤èÒμÓá˹觡ÒÃáÊ´§¼Å â¿¡ÑÊ áÅÐÊÑ−−Ò³¹ÒÌԡҢͧ¨ÍáÊ´§¼Å¢Í§¤Ø³¹Ñé¹ãËéàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´â´ÂÍÑμâ¹ÁÑμÔ 7 »ØèÁ Empowering ¡´»ØèÁ Empowering à¾×èÍà»Ô´ OSD ¢Í§
 • Страница 8 из 73
  ¢éÍÁÙŨÓà¾ÒÐ Ãкº¡ÒÃáÊ´§¼Å ¢¹Ò´ ¢¹Ò´¾Ô¡à«Å ¤ÇÒÁÊÇèÒ§ LCD ¨ÍÊÕ TFT 24”W (61 cm) 0.276 ÁÁ. (á¹Ç¹Í¹) x 0.276 ÁÁ. (á¹ÇμÑé§) ¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ ÁØÁÁͧ¡ÒÃÃѺªÁ ÃÐÂÐàÇÅÒμͺʹͧ ª¹Ô´Ë¹éÒ¨Í ÇÔ´ÕâÍ ¤ÇÒÁ¶Õèá¹Ç¹Í¹ ¤ÇÒÁ¶Õèá¹ÇμÑé§ ¡ÒÃáÊ´§¼ÅÊÕ ÊÑ−−Ò³¹ÒÌÔ¡Ò ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ÊØ´ »ÅÑê¡&à¾ÅÂì ¡ÒÃãªé¾Åѧ§Ò¹ (·Õè 200 nits)
 • Страница 9 из 73
  Petunjuk penting tentang keselamatan Baca petunjuk berikut dengan cermat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor dioperasikan dengan daya AC yang sesuai dengan tempat Anda. • Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya. • Semprotkan cairan pembersih yang lembut
 • Страница 10 из 73
  Sistem drive 24"W (61 cm) Pitch piksel Panel LCD LCD TFT Berwarna Ukuran 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Kecerahan Bahasa Indonesia SPESIFIKASI 250 cd/m2 (Normal) Kontras 100000000:1 Maksimum (ACM) Sudut tampilan 170° (H) 160° (V) (CR=10) Waktu respons 5 ms (Aktif/Nonaktif) Jenis Panel TN Video
 • Страница 11 из 73
  安全の た め の 注意 以下の 注意事項を よ く お読 みく だ さ い。 1. 2. 3. 4. 5. 6. LCD モ ニ タ を 掃除 す る に は : モ ニ タ が、 お住ま いの 地域 で利用可能 な AC 電源 で作動 す る た め に 、 電気的に 定格 さ れて い る こ と を 確認 し ま す。 • LCD モ ニ タ の 電源を オ フ に し て 、 電源コ ー ド を 抜き ま す。 • 溶剤の 含ま れて い な い洗剤を 柔 ら か い布に ス プ レ ー し 、 画面を そ っ と 拭 い て く だ さ い。 LCD モ ニ タ は窓の 近 く
 • Страница 12 из 73
  仕様 TFT カ ラ ー LCD 駆動シ ス テ ム 0.276 mm (水平 ) x 0.276 mm (垂直 ) 輝度 250 cd/m2 (標準 ) コ ント ラスト 100000000:1 最大値 (ACM ) 可視角度 170° (水平 ) 160° (垂直 ) (CR=10 ) レスポンスタ ィ ム 5 ms ( ォ ン / ォ フ ) パ ネ ルタ ィ プ TN ビデオ R, G, B ァ ナ ロ グ ィ ン タ ー フ ェ ィ ス H- 周波数 LCD パ ネ ル 24"W (61 cm ) ピ ク セ ルピ ッ チ 30 kHz-80 kHz 日本語 サ イズ 55 -
 • Страница 13 из 73
  ENERGY STAR® Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark. What is ENERGY STAR? Products that are ENERGY STAR
 • Страница 14 из 73
 • Страница 15 из 73
 • Страница 16 из 73
  MU.T0F00.002 4J.2DE01.011
 • Страница 17 из 73
 • Страница 18 из 73
  Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG) Important safety instructions 1. 2. 3. 4. 5. 6. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location. • Turn off the LCD monitor and unplug the power cord. • Spray a
 • Страница 19 из 73
  Regulations and safety notices This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device
 • Страница 20 из 73
  SPECIFICATION Driving system TFT Color LCD Size 24”W (61 cm) Pixel pitch 0.276 mm (H) x 0.276 mm (V) Brightness 250 cd/m2 (Typical) Contrast 100000000:1 Max (ACM) Viewable angle 170° (H) 160° (V) (CR=10) Response time English LCD Panel 5 ms (On/Off) Panel Type TN Video R,G, B Analog Interface
 • Страница 21 из 73
  Acer LCD 显示器快速入门指南 (QSG) 请仔细阅读下面的使用说明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 清洁 LCD 显示器屏幕:首先确认使用的电源线符合你所使用的地区标准。 • 关闭 LCD 显示器电源,拔掉电源线。 • 将非溶解性清洁液喷洒到抹布上,轻轻擦拭屏幕。 不要将 LCD 显示器放置在窗户附近。显示器遭受雨淋、受潮或阳光直接照射时可能导致严重损坏。 不要按压 LCD 屏幕。过分用力按压可能导致显示屏永久性损坏。 不要卸下机盖或尝试自行维修本机器。应由经过授权的技术人员执行各种维修任务 。 将 LCD 显示器存放在温度为 -20° C 到 60° C (-4° F 到
 • Страница 22 из 73
  FCC 声明 经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制用于提供合理的保护措施,以防 该设备在住宅区安装时产 生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量,如果未遵照说明进行安装和使用,可能 会对无线电通信产生干扰。 但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰 (可以通过开关 设备来确定) ,建议用 户采取以下一种或多种措施排除干扰: • 重新调整接收天线的方向或位置。 • 增大本设备与接收器的间距。 • 将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。 • 咨询经销商或有经验的无线电 /
 • Страница 23 из 73
  显示器 (液晶及 CRT) 零部件名称 有毒有害物质或元素 铅 (Pb) 汞 (Hg) 镉 (Cd) 六价铬 (Cr6+) 多溴联苯 (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE) 金属结构件 X O O O O O 塑料结构件 O O O O O O 电路板组件 * X O O O O O 液晶显示屏 / 灯管 X X O O O O CRT 显示屏 / 灯管 X O O O O O 电源模块 X O O O O O 电源线 O O O O O O 外部信号连接线 X O O O O O 喇叭 X O O O O O *:电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等 ○
 • Страница 24 из 73
  规格 TFT 彩色 LCD 尺寸 24"W (61 cm) 像素点距 0.276 mm (H) x 0.276 mm (V) 亮度 250 cd/m2 (典型值) 对比 100000000:1 最大値 (ACM) 可视角度 170° (水平) 160° (垂直) (CR=10) 响应时间 5 ms ( 开 / 关 ) 面板类型 LCD 面板 简体中文 驱动系统 TN 视频 R、 G、 B 模拟接口 水平频率 30 kHz - 80 kHz 垂直频率 55 - 75 Hz 显示颜色数 16.7 M 色 点时钟 175 MHz 最大分辨率 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA
 • Страница 25 из 73
  Acer LCD 顯示器快速使用指南 (QSG) 重要安全指示 1. 2. 3. 4. 5. 6. 繁體中文 請謹慎閱讀下方指示。 欲清潔 LCD 顯示器螢幕:請確定您的液晶顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。 • 將 LCD 顯示器關閉並拔除電源線。 • 將非溶劑清潔液噴於軟布並輕輕擦拭螢幕。 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶附近。 使顯示器暴露於雨水、潮濕或日光會嚴重損害顯示器。 請勿使 LCD 螢幕受壓。 過大的壓力可能對顯示器造成永久損害。 請勿移除機殼或嘗試自行維修裝置, 應由專業合格的維修人員執行維修工作。 請將 LCD 存放於 -20°C 至 60°C (-4°F 至
 • Страница 26 из 73
  FCC 公告 本裝置經過測試,並符合美國聯邦通訊委員會 (FCC)規則第 15 部份中有關 B 類數位裝置的規定。這些限制旨在對居民住宅安裝提供合 理的保護,以防有害干擾。本裝置產生並使用射頻能量,如果沒有依照指示安裝和使用,可能會對無線電通訊造成有害干擾。 然而,我們不能保證在特定環境中安裝本裝置不會帶來任何干擾。如果本裝置已對無線電或電視接收造成有害干擾,使用者可透過以下一 種或多種措施來改善干擾狀況: • • • • 重新調整收訊天線的方向或位置。 增加本裝置和接收器之間的距離。 將本裝置的插頭連接到與接收器不同的電源插座上。 尋求經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員的協助。
 • Страница 27 из 73
  產品規格表 TFT 彩色 LCD 24"W (61 cm) 驪動系統 尺寸 像素程度 0.276 mm ( 水平 ) x 0.276 mm ( 垂直 ) 亮度 250 cd/m2 ( 典型 ) 對比 100000000:1 最大值 (ACM) 可視角度 170°( 水平 ) 160°( 垂直 ) (CR=10) 回應時間 5 ms ( 開 / 關 ) TN 面板類型 視訊 R、G、B 類比介面 30 kHz - 80 kHz 55 - 75 Hz 水平頻率 垂直頻率 16.7 M 色 175 MHz 顯示色彩 點時脈 開啟模式 睡眠模式 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA
 • Страница 28 из 73
  ENERGY STAR® Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark. What is ENERGY STAR? Products that are ENERGY STAR
 • Страница 29 из 73
 • Страница 30 из 73
 • Страница 31 из 73
 • Страница 32 из 73
  MU.T0F00.004 4J.2DE01.031
 • Страница 33 из 73
 • Страница 34 из 73
  Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG) Important safety instructions 1. 2. 3. 4. 5. 6. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location. • Turn off the LCD monitor and unplug the power cord. • Spray a
 • Страница 35 из 73
  Regulations and safety notices This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device
 • Страница 36 из 73
  SPECIFICATION Driving system TFT Color LCD Size 24”W (61 cm) Pixel pitch 0.276 mm (H) x 0.276 mm (V) Brightness 250 cd/m2 (Typical) Contrast 100000000:1 Max (ACM) Viewable angle 170° (H) 160° (V) (CR=10) Response time English LCD Panel 5 ms (On/Off) Panel Type TN Video R,G, B Analog Interface
 • Страница 37 из 73
  ENERGY STAR® Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark. What is ENERGY STAR? Products that are ENERGY STAR
 • Страница 38 из 73
 • Страница 39 из 73
  MU.T0F00.001 4J.2DE01.001
 • Страница 40 из 73
 • Страница 41 из 73
  Acer LCD-Monitor - Kurzanleitung Wichtige Sicherheitshinweise 1. 2. 3. 4. 5. 6. Reinigen des LCD-Monitors: Vergewissern Sie sich, dass der Netzstrom in Ihrer Umgebung mit der Stromversorgung für Ihren Monitor übereinstimmt. • Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der
 • Страница 42 из 73
  Hinweise zu Vorschriften und zu Ihrer Sicherheit Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten
 • Страница 43 из 73
  SPEZIFIKATIONEN TFT-Farb-LCD Größe 24"W (61 cm) Pixelabstand LCD-Bildschirm 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Helligkeit Deutsch Anzeigetechnik 250 cd/m2 (Standard) Kontrast 100000000:1 Max. (ACM) Blickwinkel 170° (H) 160° (V) (CR=10) Reaktionszeit 5 ms (Ein-/Ausschalt) Anzeigetyp TN Video R, G, B,
 • Страница 44 из 73
 • Страница 45 из 73
  Guía de inicio rápido (QSG) del Monitor Acer LCD Instrucciones importantes de seguridad 1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que el voltaje del monitor sea el adecuado para funcionar con la alimentación CA disponible en su ubicación. • Apague el monitor y desconecte el cable
 • Страница 46 из 73
  Avisos de Seguridad y Mantenimiento Este equipo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normativas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias dañinas en una
 • Страница 47 из 73
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tamaño de pixel Panel LCD LCD Color TFT 24"W (61 cm) 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Brillo 250 cd/m2 (Típico) Contraste 100000000:1 Máx (ACM) Angulo visible 170° (H) 160° (V) (CR=10) Tiempo de respuesta 5 ms (Activar/Desactivar) Tipo de panel TN Grabación de Español Sistema de
 • Страница 48 из 73
  Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer Importantes instructions de sécurité 1. Pour nettoyer l’écran du moniteur LCD : Assurez-vous que votre moniteur est dans la bonne norme électrique d’alimentation CA disponible dans votre région. • Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon
 • Страница 49 из 73
  Cet appareil a fait l’objet de tests et répond aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B conformément à la Partie B des réglementations FCC. Ces limites ont été définies de façon à garantir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation
 • Страница 50 из 73
  SPÉCIFICATIONS Système d'entraînement LCD couleur TFT Écran LCD 24"W (61 cm) Pas de masque 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Luminosité 250 cd/m2 (Type) Contraste 100000000:1 Max (ACM) Angle de vue 170° (H) 160° (V) (CR=10) Temps de réponse 5 ms (Sous/Hors) Type de panneau Français Taille TN Vidéo
 • Страница 51 из 73
  Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer Важные инструкции по технике безопасности 1. 2. 3. 4. 5. 6. Очистка экрана ЖК-монитора: Убедитесь в том. что напряжение питания монитора соответствует параметрам сети переменного тока вашего региона. • Выключите ЖК-монитор и отсоедините кабель
 • Страница 52 из 73
  Технические характеристики Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) Размер 24"W (61 cm) Размер пиксела 0,276 (по горизонтали) x 0,276 (по вертикали) мм Яркость 250 кд/м2 (типовая) Контрастность 100000000:1 Максимум (ACM) Угол обзора 170° (по горизонтали) 160° (по вертикали) (CR=10)
 • Страница 53 из 73
  ‫دليل التشغيل الرسيع لشاشة ‪Acer LCD‬‬ ‫تعليمات هامة حول السالمة‬ ‫برجاء قراءة التعليمات التالية بعناية.‬ ‫.‬ ‫2 ‬ ‫.‬ ‫3 ‬ ‫.‬ ‫4 ‬ ‫.‬ ‫5 ‬ ‫.‬ ‫6 ‬ ‫توصيل الشاشة بالقاعدة‬ ‫.‬ ‫1 ‬ ‫.‬ ‫2 ‬ ‫.‬ ‫3 ‬ ‫قم بفصل قاعدة الشاشة من العبوة وضعها على مساحة عمل مستقرة ومستوية.‬ ‫قم بفصل الشاشة من العبوة.‬
 • Страница 54 из 73
  ‫لوائح ومالحظات السالمة‬ ‫مالحظات لجنة االتصاالت الفيدرالية (‪)FCC‬‬ ‫شهادة المطابقة ‪CE‬‬ ‫بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة ‪ Acer‬أن شاشة ‪ LCD‬هذه تتوافق مع المتطلبات األساسية واألخرى ذات الصلة توجيهات ‪ ،EMC 2004/108/EC‬وتوجيهات‬ ‫‪ 2006/95/EC‬ذات الفولطية المنخفضة، وتوجيهات ‪ ،RoHS
 • Страница 55 из 73
  ‫املواصفات‬ ‫لوحة ‪LCD‬‬ ‫الحجم‬ ‫42 بوصة عرض (16 سم)‬ ‫درجة البكسل‬ ‫672.0 مم )ع( ‪ 0.276 x‬مم )ط(‬ ‫السطوع‬ ‫التباين‬ ‫052 2‪( cd/m‬نمطي)‬ ‫الحد األقصى 000000001:1 (‪)ACM‬‬ ‫الزاوية القابلة للعرض‬ ‫°071 (أفقي) °061 (رأسي) (01=‪)CR‬‬ ‫وقت االستجابة‬ ‫5 ميللي ثانية (تشغيل/إيقاف)‬ ‫نوع اللوحة‬
 • Страница 56 из 73
  MU.T0F00.001 4J.2DE01.001
 • Страница 57 из 73
 • Страница 58 из 73
  Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG) Important safety instructions 1. 2. 3. 4. 5. 6. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location. • Turn off the LCD monitor and unplug the power cord. • Spray a
 • Страница 59 из 73
  Regulations and safety notices This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device
 • Страница 60 из 73
  SPECIFICATION Driving system TFT Color LCD Size 24”W (61 cm) Pixel pitch 0.276 mm (H) x 0.276 mm (V) Brightness 250 cd/m2 (Typical) Contrast 100000000:1 Max (ACM) Viewable angle 170° (H) 160° (V) (CR=10) Response time English LCD Panel 5 ms (On/Off) Panel Type TN Video R,G, B Analog Interface
 • Страница 61 из 73
  Acer America Corporation 333 West San Carlos St., San Jose Suite 1500 CA 95110, U. S. A. Tel : 254-298-4000 Fax : 254-298-4147 www.acer.com Federal Communications Commission Declaration of Conformity This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
 • Страница 62 из 73
  Guía de inicio rápido (QSG) del Monitor Acer LCD Instrucciones importantes de seguridad 1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que el voltaje del monitor sea el adecuado para funcionar con la alimentación CA disponible en su ubicación. • Apague el monitor y desconecte el cable
 • Страница 63 из 73
  Avisos de Seguridad y Mantenimiento Este equipo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normativas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias dañinas en una
 • Страница 64 из 73
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tamaño de pixel Panel LCD LCD Color TFT 24"W (61 cm) 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Brillo 250 cd/m2 (Típico) Contraste 100000000:1 Máx (ACM) Angulo visible 170° (H) 160° (V) (CR=10) Tiempo de respuesta 5 ms (Activar/Desactivar) Tipo de panel TN Grabación de Español Sistema de
 • Страница 65 из 73
  Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer Importantes instructions de sécurité 1. Pour nettoyer l’écran du moniteur LCD : Assurez-vous que votre moniteur est dans la bonne norme électrique d’alimentation CA disponible dans votre région. • Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon
 • Страница 66 из 73
  Cet appareil a fait l’objet de tests et répond aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B conformément à la Partie B des réglementations FCC. Ces limites ont été définies de façon à garantir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation
 • Страница 67 из 73
  SPÉCIFICATIONS Système d'entraînement LCD couleur TFT Écran LCD 24"W (61 cm) Pas de masque 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Luminosité 250 cd/m2 (Type) Contraste 100000000:1 Max (ACM) Angle de vue 170° (H) 160° (V) (CR=10) Temps de réponse 5 ms (Sous/Hors) Type de panneau Français Taille TN Vidéo
 • Страница 68 из 73
  Manual de Iniciação Rápida do Monitor LCD Acer (GIN) Por favor leia as seguintes instruções atentamente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Para limpar o ecrã do monitor LCD: Certifique-se que o monitor esteja classificado eletricamente para operar com a alimentação de corrente alternada (CA) disponível no local de
 • Страница 69 из 73
  ESPECIFICAÇÕES TFT LCD a Cores Tamanho 24"W (61 cm) Distância entre pixéis Painel LCD 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V) Brilho Português Sistema de guia 250 cd/m2 (Típico) Contraste 100000000:1 Máx. (ACM) Angulo de visualização 170° (H) 160° (V) (CR=10) Tempo de resposta 5 ms (Ligar/Desligar) Tipo de
 • Страница 70 из 73
  ENERGY STAR® Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark. What is ENERGY STAR? Products that are ENERGY STAR
 • Страница 71 из 73
 • Страница 72 из 73
  MU.T0F00.003 4J.2DE01.021
 • Страница 73 из 73