Инструкция для ACME BE-100

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

35

DE

 

wartungshinweise

Der Stabmixer hat eine kompakte Größe und hat eine ausgezeichnete und langlebige Qualität. 

Egal was Sie herstellen möchten: Suppe, Mayonnaise, Babynahrung, Milch-Shakes und so weiter. 

Mit diesem Gerät können Sie diese Speisen sehr einfach und schnell zubereiten.

Das Gerät ist sehr einfach zu reinigen. Es kann Ihr tägliches Leben mit einer Menge Komfort und 

Annehmlichkeit versüßen.

wichtige sicherheitshinweise

Beim Gebrauch elektrischer Geräte, ganz besonders wenn Kinder in der Nähe sind, müssen immer 

grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

VOR BETRIEB DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN

GEFAHR - Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch 

wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist. Zum Verringern der Lebens- oder Verletzungsgefahr 

durch Stromschlag:

1.  Ziehen Sie stets nach Gebrauch des Geräts den Netzstecker.

2.  Stellen oder bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen kann.

3.  Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

4.  Wenn ein Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort seinen Netzstecker. Nicht in der Nähe 

von Wasser in Betrieb nehmen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  Model: BA-100, BE-100 hand blender www.acme.eu
 • Страница 2 из 89
 • Страница 3 из 89
  4 GB User’s manual 76 Warranty card 10 LT Vartotojo gidas 77 Garantinis lapas 16 LV Lietošanas instrukcija 78 Garantijas lapa 22 EE Kasutusjuhend 79 Garantiileht 28 PL Instrukcja obsługi 80 34 DE Bedienungsanleitung 81 Garantieblatt 40 FI Kayttoohje 82 Takuulomake 46 SE Bruksanvisning 83
 • Страница 4 из 89
  GB introduction Congratulations on your choice to purchase Acme product! For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service is
 • Страница 5 из 89
  user maintenance instruction GB The food processor is designed to be small and exquisite, and of a durable quality. No matter what you want to make - soup, mayonnaise, baby food, milk shake and so on, using these machines can make things very easy and fast. The machine is very easy to clean. It can
 • Страница 6 из 89
  GB 6 and the sterilization has been under the disinfector maker’s instructions. 2. Do not touch the chopping blade when connecting to power. 3. Keep your fingers, hair, clothes and other objects a distance from the appliance when it is still rotating. 4. Pull the plug off when changing dip or after
 • Страница 7 из 89
  Electromagnetic compatibility (EMC): the Acme appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields. GB using the appliance BEFORE USING THE FIRST TIME 1. Before connecting to the power, please check whether the type of supply and the mains voltage match with the details given on
 • Страница 8 из 89
  GB USING THE SPEED ADJUSTMENT After setting, push down the speed control key “I” and the appliance begins to work. If you want to make the speed from slowly to fast, push down the speed control key “II”, and then the appliance will work from slowly to fast. NOISE We hereby declared that our product
 • Страница 9 из 89
  troubleshooting GB My food processor doesn’t work • • Check the socket to which it is connected. It is possible that socket is dead. Try to connect another appliance to this socket to find out. The power cord of the appliance can by damaged. Unplug the food processor from power socket and check it
 • Страница 10 из 89
  LT įžanga Sveikiname nusprendus įsigyti „Acme“ gaminį! Dėl savo patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir gaminio įsigijimo datą ir laikykite kartu su pirkimo kvitu, pridėję prie garantijos ir aptarnavimo informacijos. Išsaugokite tam atvejui, jeigu reikės garantinio aptarnavimo. PASTABA!
 • Страница 11 из 89
  priežiūros instrukcijos LT Šis maisto smulkintuvas yra mažas, dailus ir aukštos kokybės. Nesvarbu, ką norite pagaminti: sriubą, majonezą, tyrelę kūdikiui, pieno kokteilį ar pan., šiuo prietaisu galite visa tai padaryti labai lengvai ir greitai. Prietaisą labai lengva valyti. Jis gali padaryti jūsų
 • Страница 12 из 89
  LT PERSPĖJIMAS! Nudegimų, žūties nuo elektros srovės, gaisro arba sužalojimų rizikai sumažinti: 1. Itin atidžiai reikia ruošti maistą kūdikiui, senam žmogui ar ligoniui; prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad smulkinimo dalis yra visiškai sterilizuota, o sterilizacija buvo atlikta pagal
 • Страница 13 из 89
  13. Neleiskite prietaisui veikti ilgiau nei 20 sekundžių, kai jo antgalis nėra panardintas; kitu atveju gali perkaisti prietaiso variklis. LT Elektromagnetinis suderinamumas: šis „Acme“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų standartus. prietaiso naudojimas PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ 1.
 • Страница 14 из 89
  LT • • • • Judinkite panardinamą antgalį žemyn ir aukštyn. Panaudoję ištraukite kištuką ir nuimkite priedą. Negalima naudoti nepertraukiamai ilgiau nei minutę. Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo, jeigu jis paliekamas be priežiūros ir prieš sudėdami, išardydami arba valydami. GREIČIO
 • Страница 15 из 89
  laikymas LT 1. Panaudoję visada atjunkite nuo maitinimo lizdo. 2. Nevyniokite laido aplink prietaisą. 3. Prieš padėdami į vietą, leiskite maisto smulkintuvui 5 minutes atvėsti. trikčių šalinimas Mano maisto smulkintuvas neveikia • • Patikrinkite maitinimo lizdą, prie kurio prijungtas prietaisas.
 • Страница 16 из 89
  LV ievads Apsveicam, ka izvēlējāties iegādāties šo Acme izstrādājumu! Savai ērtībai pierakstiet visu informāciju par modeļa numuru un datumu, kad saņēmāt izstrādājumu, saglabājiet to kopā ar pirkuma kvīti un pievienojiet garantijai un apkopes informācijai. Saglabājiet šos dokumentus gadījumā, ja
 • Страница 17 из 89
  apkopes instrukcijas lietotājam LV Blenderis ir konstruēts tā, lai tas būtu mazs un izsmalcināts, kā arī kvalitatīvs un ilgi lietojams. Nav tik svarīgi, ko jūs vēlaties pagatavot, zupu, majonēzi, ēdienu mazulim, piena kokteili vai ko citu, izmantojot šo ierīci, darbus varēs paveikt pavisam
 • Страница 18 из 89
  LV 18 BRĪDINĀJUMS – lai mazinātu apdegumu, elektrotraumu, ugunsgrēka vai cilvēku savainošanās risku: 1. īpaši rūpīgi jārīkojas tad, ja ēdiens tiek gatavots mazulim, vecam cilvēkam vai slimniekam. Pirms ierīces lietošanas jums jāpārliecinās, vai smalcināšanas iekārta ir pilnībā sterilizēta un
 • Страница 19 из 89
  un atvienojiet to no barošanas avota. 12. Nelietojiet blenderi bez saskares ar ēdienu (tukšgaitā). 13. Nedarbiniet ierīci bez uzgaļa ilgāk par 20 sekundēm. Izvairieties no ierīces sabojāšanas, pārkarstot motoram. LV Elektromagnētiskā savietojamība (EMC): Acme ierīce atbilst visiem elektromagnētisko
 • Страница 20 из 89
  LV • • • • ēdiena sastāvdaļas, ierīci nedrīkst iegremdēt tajās zemāk par savienojuma vietu. Virziet uzgali lejup un augšup. Pēc lietošanas atvienojiet strāvas vadu un noņemiet aprīkojumu. Nav atļauts ierīci nepārtraukti darbināt ilgāk par 1 minūti. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja tā
 • Страница 21 из 89
  uzglabāšana LV 1. Pēc lietošanas vienmēr ierīci atvienojiet no barošanas avota. 2. Neaptiniet strāvas vadu ap ierīci. 3. Ļaujiet pirms uzglabāšanas blenderim atdzist vismaz 5 minūtes. traucējummeklēšana Blenderis nedarbojas • • Pārbaudiet, vai darbojas rozete, kurai pievienots fēns. Iespējams, ka
 • Страница 22 из 89
  EE sissejuhatus Õnnitleme Teid, et otsustasite Acme toote kasuks! Teie enda huvides soovitame Teil kirjutada üles fööni mudeli täielik number ja kuupäev, millal fööni ostsite, ning hoida seda infot koos ostutšekiga, garantiikaardiga ja remondialase infoga alles juhuks, kui peaks tekkima
 • Страница 23 из 89
  hooldusjuhised EE See mikser on väike ja viimistletud kujuga ning loodud eelkõige töökindlust silmas pidades. Ükskõik, mis toitu valmistada püüate – suppi, beebitoitu, jäätisekokteili vm – selle mikseri kasutamine muudab toiduvalmistamise väga lihtsaks ja kiireks. Mikserit on väga lihtne puhastada.
 • Страница 24 из 89
  EE HOIATUS – põletushaavade, elektrilöögi, tulekahju ja kehavigastuste ohu vältimiseks: 1. Olge eriti tähelepanelik, kui valmistate toitu beebile, vanurile või patsiendile. Enne seadme kasutamist veenduge, et lõiketerad on täielikult steriliseeritud ja steriliseerimisel on järgitud desinfitseerija
 • Страница 25 из 89
  11. Enne seadme tarvikute eemaldamist või lisamist või enne töö käigus liikuvate osade puudutamist lülitage seade välja. 12. Ärge käivitage mikserit, kui selle ots pole toidu sees. 13. Ärge hoidke töötavat mikserit koormuseta enam kui 20 sekundi jooksul. Vältige ülekuumenemisest tuleneda võivat
 • Страница 26 из 89
  EE • • • • • toidu sisse. Hoidke toidunõust kõvasti kinni ja lükake kiiruse reguleerimisnupp alla. Töödeldavas segus sisalduvad vedelikud ei pääse seadme sisse. Liigutage otsa üles ja alla. Pärast töö lõpetamist eemaldage seade vooluvõrgust ja võtke segamisots mootori küljest lahti. Seadet ei tohi
 • Страница 27 из 89
  4. Puhastage lisakomponendid märja lapiga või peske neid vee all. 5. Enne hoiulepanekut laske pestud komponentidel kuivada. EE hoiulepanek 1. Pärast kasutamist eemaldage seade alati vooluvõrgust. 2. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. 3. Enne hoiulepanekut laske mikseril 5 minutit jahtuda.
 • Страница 28 из 89
  PL wprowadzenie Gratulujemy wyboru zakupu produktu Acme! Proszę dla własnej wygody zanotować pełny numer typu i datę nabycia, oraz zachować dowód zakupu i załączyć go do gwarancji i informacji o serwisie. Wydobyć w przypadku potrzeby serwisu gwarancyjnego. UWAGA: Specyfikacja tego produktu
 • Страница 29 из 89
  wskazówka konserwacji przez użytkownika PL Ten mały robot kuchenny, ma wyśmienitą trwałość. Ułatwia łatwe i szybkie przygotowanie zup, majonezów, pokarmów niemowlęcych, mlecznych itd. Maszyna jest bardzo łatwa do czyszczenia. Zapewnia komfort i wygodę codziennego życia. ważne zalecenia dotyczące
 • Страница 30 из 89
  PL 30 OSTRZEŻENIE – Dla uniknięcia ryzyka oparzenia, porażenia elektrycznego, pożary, lub urazów osób: 1. Specjalną uwagę należy poświecić przygotowując pożywienie niemowląt, osób starszych lub chorych. Przed użyciem urządzenia, należy się upewnić czy jednostka siekająca jest całkowicie
 • Страница 31 из 89
  11. Przed zmianą wyposażenia lub zbliżaniem się do wirujących części wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci. 12. Nie posługiwać się robotem bez zanurzenia końcówki w żywności. 13. Nie używać urządzenia ponad 20 sekund bez obciążenia końcówki. Unikać uszkodzenia silnika na skutek
 • Страница 32 из 89
  PL • • • • Poruszać końcówką w górę i w dół. Po użyciu, wyciągnąć wtyczkę i zdemontować końcówkę. Nie wolno używać bez przerwy dłużej niż przez minutę. Zawsze odłączać urządzenie od sieci, jeśli jest pozostawione bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem. UŻYCIE REGULACJI PRĘDKOŚCI
 • Страница 33 из 89
  przechowywanie PL 1. Po użyciu suszarki wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka sieci 2. Nie owijać sznura wokół urządzenia. 3. Przed schowaniem, należy odczekać 5 minut na ostygnięcie robota kuchennego. rozwiązywanie problemów Robot kuchenny nie działa • • Sprawdzić gniazdko do którego podłączona jest
 • Страница 34 из 89
  DE einführung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Acme Produkts. Für Ihren Komfort notieren Sie die komplette Modellnummer und das Datum, an dem Sie das Produkt erhalten haben, zusammen mit Ihrem Kaufbeleg und fügen Sie die Garantieund Serviceinformationen dazu. Bewahren Sie diese für den Fall
 • Страница 35 из 89
  wartungshinweise DE Der Stabmixer hat eine kompakte Größe und hat eine ausgezeichnete und langlebige Qualität. Egal was Sie herstellen möchten: Suppe, Mayonnaise, Babynahrung, Milch-Shakes und so weiter. Mit diesem Gerät können Sie diese Speisen sehr einfach und schnell zubereiten. Das Gerät ist
 • Страница 36 из 89
  DE WARNUNG - Zum Verringern der Gefahr von Verbrennungen, Stromschlag, Feuer oder Verletzungen: 1. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Zubereitung von Nahrung für Babys, ältere Personen oder Patienten. Bevor Sie das Gerät verwenden, achten Sie darauf, dass das Schneidwerk vollständig
 • Страница 37 из 89
  DE Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 10. Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, andernfalls wird der Motor sich überhitzen. Schalten Sie das Gerät nach 1 Minute Betrieb aus und lassen Sie den Motor mindestens 1
 • Страница 38 из 89
  DE BEDIENUNG Mit dem Mixer können Speisen zerkleinert oder gemischt werden. Bitte benutzen Sie das Gerät wie folgt: • • • • • • • Stecken Sie den Mixstab auf die Motoreinheit, schrauben Sie ihn fest und verriegeln ihn. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an. Um Spritzer zu vermeiden,
 • Страница 39 из 89
  reinigung 1. 2. 3. 4. 5. DE Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Entfernen Sie den Mixstab vom Gerät, bevor Sie beide Teile reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie das Zubehör mit einem feuchten Tuch oder reinigen Sie es mit Wasser. Warten Sie, bis es
 • Страница 40 из 89
  FI johdanto Onnittelut tämän Acme-tuotteen hankkimisen johdosta! Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon yhteydessä. HUOMAA: Tämän laitteen käyttöjännite
 • Страница 41 из 89
  laitteen kunnossapito-ohje FI Tämä sauvasekoitin on suunniteltu pienikokoiseksi, korkealaatuiseksi ja kestäväksi. Huolimatta siitä, valmistatoko keittoa, majoneesia, vauvanruokaa, pirtelöitä tai muita vastaavia ruokia, tällä laitteella käsittelet ainesosat erittäin helposti ja nopeasti. Laite on
 • Страница 42 из 89
  FI 42 VAROITUS – Vähentääksesi palovammojen, sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen vaaraa: 1. Pidä erityistä huolta valmistaessasi ruokaa vauvalle, vanhukselle tai potilaalle. Ennen laitteen käyttöä, varmista että sekoitusosa on asianmukaisesti steriloitu ja että sterilointi on suorittetu
 • Страница 43 из 89
  FI 11. Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen kuin vaihdat lisäosia tai kosketat liikkuvia osia. 12. Käytä laitetta vain silloin kun sekoitinosa on upotettuna ruoka-aineisiin. 13. Älä käytä laitetta pitempään kuin 20 sekuntia silloin kun nostat sekoitusosan ruoka-aineista pois. Vältä
 • Страница 44 из 89
  FI • • • • Liikuta sekoitusosaa ylös ja alas. Käytön jälkeen, irrota laite verkkovirrasta ja irrota osat toisistaan. Älä käytä laitetta yli minuuttia. Muista aina irrottaa laite verkkovirrasta jos se jätetään valvomatta, sekä ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista. NOPEUSPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
 • Страница 45 из 89
  säilytys FI 1. Muista aina irrottaa laite verkkovirrasta käytön jälkeen. 2. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille. 3. Anna laitteen viilentyä 5 minuutia ennen kuin varastoit sen. vianetsintä Sauvasekoittimeni ei toimi • • Tarkista verkkovirtapistoke johon sekoitin on liitettynä. On mahdollista että
 • Страница 46 из 89
  SE introduktion Gratulerar till ditt inköp av en Acmeprodukt! Skriv upp apparatens modellnummer samt inköpsdatum och spara detta tillsammans med inköpskvitto samt garanti- och serviceinformation. Detta kan komma att behövas om garantiservice behövs i framtiden. OBS! Produktens märkning (som finns
 • Страница 47 из 89
  instruktioner för underhåll SE Stavmixern har en liten och utsökt design av hållbar kvalitet. Att göra soppor, majonnäs, barnmat, milkshake osv. är lätt som en plätt med denna apparat. Stavmixern är även mycket lätt att rengöra. Vi är säkra på att du kommer att få stor glädje av din nya apparat.
 • Страница 48 из 89
  SE 48 VARNING - För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand eller personskador: 1. Var extra försiktig när du gör i ordning mat för bebisar, gamla eller patienter. Se till att hackdelen har steriliserats enligt desinficeringstillverkarens instruktioner innan stavmixern används.
 • Страница 49 из 89
  SE som kan vara i rörelse. 12. Använd inte stavmixern utan att doppa ned den i det som ska mixas. 13. Använd inte apparaten i mer än 20 sekunder när om mixerfoten inte är på. Undvik att skada motorn genom överhettning. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Ain Acme hårtork uppfyller alla
 • Страница 50 из 89
  SE • • • Dra ut kontakten efter användning och lossa på tillbehören. Använd aldrig mer än 1 minut i sträck. Dra alltid ut kontakten när stavmixern inte är under uppsikt samt innan den sätts ihop, plockas isär eller ska rengöras. JUSTERA HASTIGHETEN Tryck efter inställning ner knappen för
 • Страница 51 из 89
  förvaring SE 1. Dra alltid ut kontakten efter användning. 2. Vrid inte sladden runt hårtorken. 3. Låt stavmixern svalna i 5 minuter innan du lägger undan den för förvaring. felsökning Stavmixern fungerar inte • • Kontrollera uttaget som hårtorken är kopplad till. Det kan hända att uttaget inte
 • Страница 52 из 89
  RO introducere Felicitări că aţi ales să achiziţionaţi un produs Acme! Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul, anexându-le la factura de achiziţionare şi informaţiile de garanţie şi de service. Păstraţi-le în cazul în care este necesară depanarea în
 • Страница 53 из 89
  instrucţiuni de întreţinere RO Din fabricaţie, robotul de bucătărie este mic, rafinat şi durabil. Indiferent de ce doriţi să pregătiţi supă, maioneză, preparate pentru copii, milkshake-uri, etc. - utilizarea acestor aparate uşurează şi scurtează mult durata de preparare. Aparatul se curăţă foarte
 • Страница 54 из 89
  RO AVERTISMENT - Pentru reducerea pericolului de arsuri, electrocutare, incendiu sau rănirea persoanelor: 1. Sunt necesare măsuri de precauţie speciale când se pregătesc alimente pentru un copil mic, o persoană în vârstă sau un pacient. Înainte de a utiliza aparatul, asiguraţi-vă că unitatea de
 • Страница 55 из 89
  Aparatul poate fi acţionat după ce motorul se răceşte. În caz contrar, motorul poate suferi deteriorări. 11. Opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la alimentarea electrică înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piesele care se deplasează în timpul utilizării. 12. Nu acţionaţi robotul
 • Страница 56 из 89
  RO • • • • • în ingrediente înainte de a cupla alimentarea. Ţineţi bolul ferm şi apăsaţi pe butonul de control al turaţiei. Nu permiteţi ingredientelor lichide amestecate să depăşească linia de îmbinare a aparatului. Deplasaţi capul pe verticală. După utilizare, scoateţi din priză şi dezasamblaţi
 • Страница 57 из 89
  depozitare RO 1. Scoateţi întotdeauna din priză după utilizare. 2. Nu înfăşuraţi cablul de alimentare electrică în jurul aparatului. 3. Lăsaţi robotul de bucătărie să se răcească timp de 5 minute înainte de a-l depozita. remedierea problemelor Robotul de bucătărie nu funcţionează • • Verificaţi
 • Страница 58 из 89
  BG въведение Поздравяваме ви с покупката на новия продукт на Acme! За ваше удобство запишете пълния номер на модела и датата на получаване на продукта, и ги приложете заедно с касовата бележка към гаранцията и информацията за сервиз. Запазете в случай на необходимост от гаранционен сервиз.
 • Страница 59 из 89
  инструкции за поддръжка от потребителя BG Уредът за обработка на храни е създаден малък и елегантен с дълготрайно качество. Независимо дали желаете да направите супа, майонеза, храни за бебета, шейк или други, използването му може значително да улесни и ускори работата. Машината се почиства
 • Страница 60 из 89
  BG 60 3. Не поставяйте и не потапяйте във вода или други течности. 4. Ако уредът падне във вода, изключете незабавно. Не дръжте уреда, ако е паднал във вода. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или нараняване: 1. Необходимо е да вземете специални мерки при приготвяне
 • Страница 61 из 89
  9. Ако електрическият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя или упълномощен сервизен център, за да бъдат избегнати опасните ситуации. 10. Не работете продължително с уреда, тъй като двигателят прегрява.Or turn off the appliance every 1 minute, and let the motor cool down at least
 • Страница 62 из 89
  BG НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ Уредът се използва за смилане или смесване на храни. Използвайте както следва: • • • • • • • Поставете приставка на двигателния блок, стегнете здраво и блокирайте. Свържете към захранването. За да избегнете пръскане, поставете приставката на уреда в съставките, преди да
 • Страница 63 из 89
  почистване 1. 2. 3. 4. 5. BG Изключете уреда от захранването преди да го почистите. Отстранете приставките, за да почистите и тях. Почиствайте уреда със суха кърпа. Почиствайте приставките с влажна кърпа или ги измивайте с вода. Изчакайте да изсъхнат, преди да ги използвате отново или да ги
 • Страница 64 из 89
  RU введение Поздравляем Вас с приобретением изделия Acme! Ради Вашего собственного удобства запишите полное название модели и дату получения изделия и приложите это все вместе с чеком к гарантийному талону. Храните эту информацию на случай, если потребуется гарантийное обслуживание. ПРИМЕЧАНИЕ:
 • Страница 65 из 89
  информация для пользователя RU Конструкция кухонного комбайна предусматривает маленький размер, стильный дизайн и большой срок службы изделия. Вне зависимости от того, что именно Вы хотите приготовить – суп, майонез, детское питание, молочный коктейль или что-то другое – использование данной машины
 • Страница 66 из 89
  RU ВНИМАНИЕ! – Для снижения риска получения ожогов, травм, возникновения пожара или поражения электрическим током: 1. С особой осторожностью следует готовить питание для детей, пожилых или больных людей. Перед использованием прибора следует убедиться, что насадка для измельчения была полностью
 • Страница 67 из 89
  9. В случае повреждения шнура питания во избежание какой-либо опасности необходимо заменить его силами изготовителя, представителя его сервисного центра или специалиста, обладающего аналогичной квалификацией. 10. Запрещается длительное использование устройства, это приведет к перегреву
 • Страница 68 из 89
  RU КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ Кухонный комбайн предназначен для измельчения и перемешивания продуктов питания. Используйте его следующим образом: • • • • • • • Установите насадку на часть с электродвигателем, крепко затяните и зафиксируйте ее. Подключите прибор к сети питания. Во избежание
 • Страница 69 из 89
  очистка 1. 2. 3. 4. 5. RU Перед очисткой прибора извлеките вилку питания из розетки. Перед очисткой насадок снимите их с прибора. Очистите прибор сухой тканью. Очистите насадки влажной тканью или вымойте их в воде. Перед повторным использованием или хранением просушите насадки. хранение 1. После
 • Страница 70 из 89
  UA вступ Вітаємо Вас із придбанням виробу Acme! Заради Вашої власної зручності запишіть повну назву моделі і дату одержання виробу і покладіть це все разом із чеком до гарантійного талона. Зберігайте цю інформацію на випадок, якщо буде потрібно гарантійне обслуговування. ПРИМІТКА: номінальні
 • Страница 71 из 89
  інформація для користувача UA Конструкція кухонного комбайна передбачає маленький розмір, стильний дизайн і великий термін служби виробу. Незалежно від того, що саме Ви бажаєте приготувати - суп, майонез, дитяче харчування, молочний коктейль або щось інше - використання даної машини значно
 • Страница 72 из 89
  UA 72 УВАГА! - Для зниження ризику отримання опіків, травм, виникнення пожежі або поразки електричним струмом: 1. З особливою обережністю варто готувати харчування для дітей, літніх або хворих людей. Перед використанням приладу варто переконатися, що насадка для подрібнення була повністю
 • Страница 73 из 89
  9. У випадку пошкодження шнура живлення щоб уникнути якої-небудь небезпеки необхідно замінити його силами виробника, представника його сервісного центру або фахівця, що володіє аналогічною кваліфікацією. 10. Забороняється тривале використання пристрою, це призведе до перегріву електродвигуна.
 • Страница 74 из 89
  UA ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ Кухонний комбайн призначений для подрібнення і перемішування продуктів харчування. Використовуйте його наступним чином: • • • • • • • Встановіть насадку на частину з електродвигуном, міцно затягніть і зафіксуйте її. Підключіть прилад до мережі живлення. Щоб уникнути
 • Страница 75 из 89
  очищення 1. 2. 3. 4. 5. UA Перед очищенням приладу витягніть вилку живлення з розетки. Перед очищенням насадок зніміть їх із приладу. Очистіть прилад сухою тканиною. Очистіть насадки вологою тканиною або вимийте їх у воді. Перед повторним використанням або зберіганням просушіть насадки. зберігання
 • Страница 76 из 89
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 77 из 89
  Garantinis lapas LT www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 78 из 89
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 79 из 89
  Garantiileht EE www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 80 из 89
  PL Karta gwarancyjna Nazwa wyrobu Data nabycia wyrobu www.acme.eu/warranty Model wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 81 из 89
  Garantieblatt DE www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 82 из 89
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika • Korroosio, muta, vesi ja hiekka. Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen • Muiden
 • Страница 83 из 89
  Garantisedel SE www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 84 из 89
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 85 из 89
  Гаранционен лист Продукт www.acme.eu/warranty Модел на продукта Дата на покупка на продукта BG Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 86 из 89
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 87 из 89
  Гарантійний лист UA www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 88 из 89
  Model: BA-100, BE-100 hand blender www.acme.eu
 • Страница 89 из 89