Инструкция для ACME BH04

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

bluetooth 

headset

 

Model: BH04

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
  Model: BH04 bluetooth headset www.acme.eu
 • Страница 2 из 39
  GB Overview The headset contains the following parts as shown in the figure: (1) Answer/end key. (2) Led Indicator (red/blue) (3) Volume up (r) and volume down (s) (4) Microphone (5) Earphone (6) Charger socket Before you can start using the headset, you must charge the battery and pair the headset
 • Страница 3 из 39
  GB Pair the headset with a compatible phone 1. Make sure your headset is turned off. 2. Push the answer/end key for 7 seconds until the blue and red light flashes alternately. 3. Activate the Bluetooth feature on the phone, and set the phone to search for Bluetooth devices. See the user guide of
 • Страница 4 из 39
  GB Call handling To make a call. Use your phone in the normal way when the headset is connected to your phone. To answer a call. Press the Answer/end key, or use the phone keys. If the automatic answer function is set on, the phone automatically answers the incoming call after one ring. To end a
 • Страница 5 из 39
  GB Recharge your battery only with compatible chargers designated for this device. Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged
 • Страница 6 из 39
  LT Apžvalga Laisvų rankų įrangą sudaro paveiksle parodytos detalės: (1) Įjungimo / išjungimo mygtukas (2) Šviesos diodo indikacinė lemputė (raudona / mėlyna) (3) Garso didinimo (r) ir mažinimo (s) mygtukai (4) Mikrofonas (5) Ausinė (6) Kroviklio lizdas Prieš pradedant naudotis laisvų rankų įranga,
 • Страница 7 из 39
  LT Laisvų rankų įrangos įjungimas ir išjungimas Norėdami įjungti, paspauskite ir palaikykite „Įjungimo ir išjungimo“ mygtuką 4 sekundes. Pradės mirksėti mėlyna indikacinė lemputė. Norėdami išjungti, paspauskite ir palaikykite „Įjungimo ir išjungimo mygtuką“ 4 sekundes, trumpai žybtels raudona
 • Страница 8 из 39
  LT Trikčių šalinimas Jeigu negalite prijungti laisvų rankų įrangos prie telefono, atlikite toliau nurodytus veiksmus. • Įsitikinkite, kad laisvų rankų įranga įkrauta, įjungta, suporuota ir prijungta prie telefono. • Įsitikinkite, kad jūsų telefone suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija. • Patikrinkite,
 • Страница 9 из 39
  LT Palikus prietaisą karštose ar šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros ar žiemos sąlygomis, sumažėja baterijos galia ir sutrumpėja naudojimo trukmė. Stenkitės visada laikyti bateriją nuo 15 iki 25 OC temperatūroje. Prietaisas su karšta ar šalta baterija gali laikinai
 • Страница 10 из 39
  LV Apskats Brīvroku ierīces daļas: (1) Atbildes/atsaukuma taustiņš (2) Gaismas diodes indikācijas lampiņa (sarkana / zila) (3) Skaņas regulēšanas taustiņi (4) Mikrofons (5) Austiņa (6) Lādētāja pieslēgvieta Pirms sākat lietot brīvroku ierīci, uzlādējiet bateriju un izveidojiet pāra savienojumu
 • Страница 11 из 39
  LV Lai izslēgtu brīvroku ierīci, piespiediet un 4 sekundes paturiet nospiestu ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņu, kamēr ierīce nopīkstēs 2 reizes un iemirgosies sarkanā indikācijas lampiņa. Pāra savienojuma izveidošana starp brīvroku ierīci un saderīgu tālruni 1. Pārliecinieties, vai jūsu brīvroku
 • Страница 12 из 39
  LV Traucējumu novēršana Ja nevarat pievienot brīvroku ierīci pie tālruņa: • Pārliecinieties, vai brīvroku ierīce ir uzlādēta, ieslēgta, vai ir izveidots pāra savienojums un vai tā ir pievienota pie tālruņa. • Pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir aktivizēta „Bluetooth“ funkcija. • Pārbaudiet, vai
 • Страница 13 из 39
  LV un izlādēt simtiem reižu, taču ar laiku tā tomēr nolietojas. Lādējiet bateriju, izmantojot attiecīgus, šai brīvroku ierīcei paredzētus lādētājus. Kad esat beiguši lādēt bateriju, atvienojiet lādētāju no elektrības un brīvroku ierīces. Neturiet pilnībā uzlādētu bateriju pievienotu pie lādētāja, —
 • Страница 14 из 39
  EE Ülevaade Käed-vabad seade koosneb allpoolnimetatud detailidest: (1) Kõnede vastuvõtmise ja lõpetamise nupp (2) Valgusdioodi-märgutuli (punane/sinine) (3) Helivaljuse reguleerimise nupp (4) Mikrofon (5) Kõrvaklapid (6) Laadijapesa Enne käed-vabad seadme kasutamist tuleb laadida patarei ja siduda
 • Страница 15 из 39
  EE Kui soovite välja lülitada, vajutage ning hoidke 4 sekundit all sisse- ja väljalülitamise nuppu, käed-vabad seade teeb 2 piiksu ning korraks vilksatab punane märgutuli. Käed-vabad seadme sidumine (paaritamine) telefoniga 1. Veenduge, et Teie käed-vabad seade on välja lülitatud. 2. 7 sekundit
 • Страница 16 из 39
  EE Vigade kõrvaldamine Kui Teil ei õnnestu käed-vabad seadet siduda telefoniga, proovige ühte allpool kirjeldatud tegevustest: • Veenduge, et käed-vabad seade on sisselülitatud, laetud ja ühendatud telefoniga. • Veenduge, et Teie telefonis on aktiviseeritud Bluetooth funktsioon. • Kontrollige, et
 • Страница 17 из 39
  EE Informatsioon patarei kohta Teie seade saab energiat laetavast patareist. Uus patarei hakkab tööle täisvõimsusel alles pärast kahte või kolme täislaadimist ja tühjendust. Patareid saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid pikapeale ta vananeb. Laadige patareid vaid sellele seadmele sobivate
 • Страница 18 из 39
  RU Обзор Громкую связь (оборудование свободных рук) составляют данные детали, указанные на рисунке: (1) Кнопка ответа/завершения вызова (2) Индикаторная лампочка светового диода (красная / синяя) (3) Кнопки увеличения и уменьшения громкости (4) Микрофон (5) Наушник (6) Гнездо для зарядного
 • Страница 19 из 39
  RU Желая выключить, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 4 секунды до тех пор, пока громкая связь (оборудование свободных рук) запищит 2 раза и сверкнет красная индикаторная лампочка. Соединение громкой связи (оборудования свободных рук) с совместимым телефоном 1. Убедитесь, что ваша
 • Страница 20 из 39
  RU Устранение неполадок Если не можете подключить громкую связь (оборудование свободных рук) к телефону, выполните далее приведенные действия. • Убедитесь, что громкая связь (оборудование свободных рук) заряжена, включена, соединена и подключена к телефону. • Убедитесь, что в вашем телефоне
 • Страница 21 из 39
  RU Если не используете, отключите зарядное устройство от гнезда и устройства. Не оставляйте полностью заряженную батарею подключенной к зарядному устройству, т.к. слишком большой заряд может уменьшить продолжительность ее использования. Оставленная неиспользуемая полностью заряженная батарея со
 • Страница 22 из 39
  PL Informacje ogólne Zestaw słuchawkowy zawiera następujące elementy, przedstawione na rysunku: (1) Przycisk odbierz/zakończ. (2) Diodę LED (czerwoną/niebieską) (3) Przyciski zwiększające (r) i zmniejszające (s) poziom głośności (4) Mikrofon (5) Słuchawkę (6) Gniazdo ładowarki Zanim rozpoczniesz
 • Страница 23 из 39
  PL 2. Naciśnij przycisk odbierz/zakończ przez 7 sekund, aż dioda zacznie mrugać na przemian na czerwono i niebiesko 3. Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie i włącz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Patrz instrukcja obsługi Twojego telefonu. 4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw
 • Страница 24 из 39
  PL Aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk odbierz/zakończ lub użyj przycisków w telefonie. Jeśli w telefonie włączona jest funkcja automatycznego odbierania połączeń, telefon odbierze połączenie po jednym sygnale. Aby zakończyć połączenie. Naciśnij przycisk odbierz/zakończ lub użyj przycisków w
 • Страница 25 из 39
  PL zużyciu. Baterię należy ładować wyłącznie przy pomocy kompatybilnych ładowarek, zaprojektowanych dla tego urządzenia. Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz je oraz ładowarkę od gniazda elektrycznego. Nie zostawiaj w pełni naładowanej baterii podłączonej do ładowarki, gdyż może to skrócić czas
 • Страница 26 из 39
  DE Abbildung 1. Taste zum Annehmen/ Beenden von Anrufen. 2. LED -Indikator (rot/blau) 3. Lautstärke (r) und Lautstärke (s) 4. Mikrofon 5. Kopfhörer 6. L adebuchseа Vor dem Gebrauch des Headsets müssen Sie die Batterie aufladen und das Headset mit einem kompatiblen Telefon verbinden. Hinweis: Einige
 • Страница 27 из 39
  DE 3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Telefon, und lassen Sie das Telefon nach Bluetooth-Geräten suchen. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. 4. Wählen Sie in der Liste der gefunden Geräte das Headset (BH04) aus. 5. Geben Sie das Passwort 0000 ein, um
 • Страница 28 из 39
  DE Anruf beenden. Drücken Sie die Taste zum Annehmen/ Beenden von Anrufen, oder verwenden Sie die Telefontastatur. Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer Halten Sie die Taste Lautstärke (+) 3 Sekunden gedrückt, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen (vorausgesetzt, Ihr Telefon
 • Страница 29 из 39
  DE Niemals ein beschädigtes Ladegerät verwenden. Die Kapazität und Nutzungsdauer der Batterie können sich verringern, wenn diese in heißen oder kalten Umgebungen, wie z.B. in geschlossenen Autos im Sommer oder unter winterlichen Bedingungen, aufbewahrt wird. Die optimale Aufbewahrungstemperatur der
 • Страница 30 из 39
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 31 из 39
  Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data LT Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 32 из 39
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 33 из 39
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 34 из 39
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 35 из 39
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny uderzeniem lub upadkiem na ziemię; Gwarancja jest ważna od dnia nabycia
 • Страница 36 из 39
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 36 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an
 • Страница 37 из 39
  37
 • Страница 38 из 39
  Model: BH04 bluetooth headset www.acme.eu
 • Страница 39 из 39