Инструкция для ACME HB720 Tiny & Powerful USB 2.0

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

32

LV

Garantijas lapa 

www.acme.eu/warranty

Izstrādājums

Izstrādājuma modelis

Izstrādājuma pirkšanas datums

Pārdevēja nosaukums, adrese

Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)

1. Garantijas laiks
Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs 

ir nopircis šo izstrādājumu no pārdevēja. 

Garantijas laiks ir norādīts uz izstrādājuma 

iepakojuma.
2. Garantijas noteikumi
Garantiju var izmantot tikai tad, ja iesniedz 

izstrādājuma pirkšanas dokumenta oriģinālu 

un šo garantijas lapu, kurā ir norādīts modeļa 

nosaukums, izstrādājuma pirkšanas datums, 

pārdevēja nosaukums un adrese.
Ja  garantijas  laikā  tiek  konstatēti  tādi

izstrādājuma defekti, kas nav radušies tādu 

cēloņu dēļ, kuri uzskaitīti sarakstā “Garantija 

zaudē

spēku...”,

tad

ražotājs

apņemas

izstrādājumu salabot vai apmainīt pret citu.
Garantija neattiecas uz regulāru pārbaudīšanu, 

apskati un parastā veidā nolietojušos daļu 

remontu un nomaiņu.
Garantija zaudē spēku, ja kaitējums vai bojājumi 

ir radušies šādu iemeslu dēļ:
•  izstrādājuma nepareiza uzstādīšana, nepareiza

lietošana  un/vai  darbs  ar  izstrādājumu,

kura  laikā  tiek  pārkāptas  ražotāja  sniegtās

lietošanas instrukcijas, tehniskās prasības 

vai drošības standarti, tostarp nepiemērota 

uzglabāšana, krišana zemē un stipri triecieni;

•  korozija, dubļi, ūdens vai smiltis;
•  tāds  remonts,  modifikācijas  vai  tīrīšana,  kas

nav veikta ražotāja pilnvarotā servisa centrā;

•  izstrādājumam  nepiemērotu  rezerves  daļu,

programmatūras  vai  izlietojamo  materiālu

lietošana;

•  nelaimes gadījumi vai citi notikumi, vai jebkādi

citi  iemesli,  ko  ražotājs  nespēj  ietekmēt,

tostarp  zibens,  ūdens,  uguns,  magnētiskā

lauka un nepiemērotas vēdināšanas ietekme;

•  ja izstrādājums neatbilst tās valsts standartiem

vai specifikācijām, kurā tas nav ticis pirkts. 

Jebkāds  mēģinājums  piemērot  izstrādājumu

citu valstu tehniskajām vai drošības prasībām 

anulē tiesības uz garantijas apkalpošanu.

Ja izstrādājumā netiek atrasti bojājumi, tad visas

izmaksas par apkalpošanu sedz pircējs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  Model: HB720 mini portable USB hub www.acme.eu
 • Страница 2 из 45
 • Страница 3 из 45
  GB LT LV EE RU PL DE UA RO BG ES FR PT 4 User’s manual 6 Vartotojo gidas 8 Lietošanas instrukcija 10 Kasutusjuhend 12 Инструкция пользователя 14 Instrukcja obsługi 16 Bedienungsanleitung 18 Інструкція 20 Manual de utilizare 22 Ръководство за употреба 24 Manual de usuario 26 Manuel de l’utilisateur
 • Страница 4 из 45
  GB Safety Instructions 1. 2. 3. 4. 4 Read all the instructions in the user manual. Keep the user manual for later use. Follow all the instructions on the unit. Pull the plug before cleaning the unit; do not use any liquid or spray cleaner. Clean with a damp cloth. 5. Do not use the unit near water.
 • Страница 5 из 45
  Contents GB • USB hub • AC/DC adapter • User’s manual Specifications • Supports USB 2.0 • Compatible with Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Features • Low power consumption, plug & play • Mini compact and portable design, ideal for notebook users. • Up to 480 Mbps data transfer speed, 40x faster than
 • Страница 6 из 45
  LT 6 Saugos nurodymai 1. Perskaitykite visus naudojimo instrukcijos nurodymus. 2. Saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau. 3. Laikykitės visų prietaiso naudojimo instrukcijų. 4. Ištraukite elektros kištuką prieš valydami prietaisą; nenaudokite jokių skystų ar purškiamų
 • Страница 7 из 45
  Pakuotės turinys • USB šakotuvas LT • AC / DC adapteris • Vartotojo vadovas Specifikacijos • Palaiko USB 2.0. • Suderinamas su Windows® 2000 / XP / Vista / 7™. Savybės • Vartoja mažai energijos, savaiminio diegimo. • Mažas, kompaktiškas ir nešiojamas, idealus nešiojamųjų kompiuterių naudotojams. •
 • Страница 8 из 45
  LV 8 Drošības norādījumi 1. Izlasiet visus lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. 2. Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu turpmākai lietošanai. 3. Ievērojiet visus norādījumus par ierīces lietošanu. 4. Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet spraudni, neizmantojiet nekādus šķidros vai aerosola tipa
 • Страница 9 из 45
  Komplektācija LV • USB hub • Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera • Lietotāja rokasgrāmata Specifikācijas • Atbalsta USB 2.0 • Saderīgs ar Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Īpašības • Zems strāvas patēriņš, funkcija plug&play. • Miniatūra, kompakta un portatīva konstrukcija, ideāli piemērota
 • Страница 10 из 45
  EE 10 Ohutusjuhised 1. Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend läbi. 2. Hoidke juhendit hilisemaks kasutamiseks alles. 3. Järgige kõiki seadmel olevaid juhiseid. 4. Enne seadme puhastamist tõmmake juhe voolupistikust välja. Ärge kasutage puhastamiseks vedelikke ega pihustatavaid aineid.
 • Страница 11 из 45
  14. Ärge kasutage seadme lähedal kõrge voolutarbivusega raadiosaatjaid. EE Sisu • USB hub • Alalis- / vahelduvvoolu adapteriga • Kasutusjuhend Spetsifikatsioonid • Toetab USB 2.0 • Ühildub Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Omadused • Väike voolutarve, ühenda & kasuta • Mini kompaktne ja kaasaskantav
 • Страница 12 из 45
  RU 12 Указания по безопасности 1. Прочитайте Руководство пользователя. 2. Сохраните Руководство на будущее. 3. Соблюдайте все указания. 4. Перед очисткой отключите от сети; не используйте жидкие очистители или спрэи. Чистить только влажной тряпочкой. 5. Не ставьте прибор рядом с водой. 6. Не
 • Страница 13 из 45
  13. Используйте провода только с отметкой безопасности. 14. Не пользуйтесь рядом с прибором мощными рациями. RU Комплект • USB-концентратор • Адаптер CA / CC • Руководство пользователя Характеристики • Поддерживает USB 2.0 • Совместим с Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Характеристики • Малое
 • Страница 14 из 45
  PL Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. 2. 3. 4. Proszę przeczytać wszystkie wskazówki podręcznika użytkownika Zachować podręcznik użytkownika do późniejszego użytku. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę zasilania przed czyszczeniem urządzenia; nie używać do
 • Страница 15 из 45
  Zawartość PL • Hub USB • Sieciowy zasilacza AC/DC • Podręcznik użytkownika Specyfikacje • Obsługuje USB 2.0 • Zgodny z Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Własności • Mały pobór mocy, plug & play (podłącz i graj) • Kompaktowa i przenośna konstrukcja mini, idealna dla użytkowników notebooków. • Prędkość
 • Страница 16 из 45
  DE Sicherheitshinweise 1. Lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung. 2. Heben Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen auf. 3. Befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Gerät. 4. Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker. Verwenden Sie keinen Flüssig- oder
 • Страница 17 из 45
  14.Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Funkgeräte mit hoher Leistung. DE Inhalt • USB-hub • Adapter AC / DC • Bedienungsanleitung Technische daten • Unterstützt USB 2.0 • Mit Windows® 2000 / XP / Vista / 7 kompatibel™ Merkmale • Niedriger Stromverbrauch, Plug & Play • Kompaktes und portables
 • Страница 18 из 45
  UA Інструкція з техніки безпеки 1. 2. 3. 4. 18 Прочитайте всі інструкції у даному посібнику. Збережіть даний посібник для майбутньої довідки. Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо використання даного пристрою. Перед чищенням обов’язково відключіть даний пристрій; не використовуйте жодних рідких засобів
 • Страница 19 из 45
  Зміст UA • USB – хаб • Адаптер CA / CC • Посібник користувача Технічні дані • Підтримує USB 2.0 • Сумісний із Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Характеристики • Низьке енергоспоживання, plug & play • Компактний дизайн, ідеальний для користувачів ноутбуків. • Швидкість передачі даних до 480 Mб/с, у
 • Страница 20 из 45
  RO Instrucţiuni de siguranţă 1. 2. 3. 4. 20 Citiţi toate instrucţiunile din manualul de utilizare. Păstraţi manualul de utilizare pentru consultări ulterioare. Urmaţi toate instrucţiunile de pe unitate. Scoateţi din priză înainte de a curăţa unitatea; nu utilizaţi lichide sau pulverizatoare.
 • Страница 21 из 45
  Conţinut RO • USB hub • Adaptor CA / CC • Manual de utilizare Date tehnice • Acceptă USB 2.0 • Compatibilă cu Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Caracteristici • Consum redus de curent, plug & play • Design compact şi portabil, ideal pentru utilizatorii de notebook-uri. • Frecvenţă de transfer al
 • Страница 22 из 45
  BG 22 Инструкции за безопасност 1. Прочетете изцяло включените в това ръководство инструкции. 2. Запазете ръководството за последващо използване. 3. Следвайте всички инструкции на устройството. 4. Издърпайте щепсела, преди да почистите устройството; не използвайте течни почистващи препарати или
 • Страница 23 из 45
  14. Не използвайте мощни ръчни радиостанции в близост до устройството. BG Съдържание • USB хъб • AC/DC адаптер • Ръководство на потребителя Спецификации • Поддържа USB 2.0 • За използване с Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Характеристики • Plug and Play с ниска консумация • Малък и компактен,
 • Страница 24 из 45
  ES 24 Instrucciones de seguridad 1. Lea todas las instrucciones del manual de usuario. 2. Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas. 3. Siga todas las instrucciones de la unidad. 4. Extraiga el enchufe antes de limpiar la unidad; no utilice ningún líquido limpiador o aerosol.
 • Страница 25 из 45
  Contenidos ES • Hub USB • Adaptador AC/DC. • Manual de usuario Especificaciones • Compatible con USB 2.0 • Combatible con Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Características • Bajo consumo de energía, conectar y usar • Diseño portátil y compacto mini, ideal para usuarios de portátiles. • Hasta 480 Mbps
 • Страница 26 из 45
  FR Consignes de sécurité 1. Veuillez lire toutes les instructions contenues dans le manuel de l’utilisateur. 2. Conservez le manuel de l’utilisateur pour utilisation ultérieure. 3. Suivez toutes les instructions indiquées sur l’appareil. 4. Débranchez le connecteur avant de nettoyer l’appareil, ne
 • Страница 27 из 45
  Contenu FR • Hub USB • Adaptateur AC / DC. • Manuel de l’utilisateur Spécifications • Prise en charge USB 2.0 • Compatible avec Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Caractéristiques • Faible consommation d’énergie, plug & play • Design compact et portable, idéal pour les utilisateurs d’ordinateurs
 • Страница 28 из 45
  PT 28 Instruções de Segurança 1. Ler todas as instruções incluídas no manual de utilizador. 2. Manter o manual de utilizador para leitura posterior. 3. Seguir todas as instruções incluídas na unidade. 4. Retirar a ficha antes de limpar a unidade; não utilizar qualquer produto de limpeza líquido ou
 • Страница 29 из 45
  Conteúdos PT • Porta USB • Adaptador AC / DC. • Manual de utilizador Especificações • Suporta USB 2.0 • Compatível com Windows® 2000 / XP / Vista / 7™ Características • Consumo de baixa potência, plug & play • Concepção mini, compacta e portátil, ideal para utilizadores de notebooks • Até uma
 • Страница 30 из 45
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 31 из 45
  Garantinis lapas LT www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 32 из 45
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 32 1. Garantijas laiks Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir
 • Страница 33 из 45
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 34 из 45
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 34 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 35 из 45
  Karta gwarancyjna PL www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres
 • Страница 36 из 45
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 36 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an
 • Страница 37 из 45
  Fişa de garanţie RO www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 38 из 45
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 38 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 39 из 45
  Гарантійний лист UA www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 40 из 45
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 40 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que
 • Страница 41 из 45
  Document de garantie FR www.acme.eu/warranty Produit Modèle Date d'achat du produit Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 42 из 45
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 42 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o
 • Страница 43 из 45
 • Страница 44 из 45
  Model: HB720 mini portable USB hub www.acme.eu
 • Страница 45 из 45