Инструкция для ACME HD-210I

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: HD-210I

hair

dryer

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 91
  Model: HD-210I hair dryer www.acme.eu
 • Страница 2 из 91
 • Страница 3 из 91
  5 GB User’s manual 12 LT 19 LV Lietošanas instrukcija 26 EE Kasutusjuhend 33 PL Instrukcja obsługi 40 DE Bedienungsanleitung 47 FI 54 SE Bruksanvisning 61 RO Manual de utilizare 68 BG Ръководство за употреба 75 RU Инструкция пользователя 82 UA Інструкція Vartotojo gidas Kayttoohje 3
 • Страница 4 из 91
  4
 • Страница 5 из 91
  introduction GB Congratulations on your choice to purchase Acme hair dryer! This product has been designed to meet all your personal hair drying and styling needs. For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and
 • Страница 6 из 91
  GB important safety instructions When using electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER. DANGER – As with most electrical appliances, electrical
 • Страница 7 из 91
  GB 6. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance. 7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. 8. Never
 • Страница 8 из 91
  GB general description A – Concentrator B – Air inlets C – Cool switch D – Temperature switch E – Air flow switch F – Hanging loop 8
 • Страница 9 из 91
  using the appliance GB Drying 1. 2. 3. 4. 5. Make sure the air flow switch is in the “0” position. Put the plug into wall socket. Select the desired airflow setting to switch on the appliance. • Set the air flow switch to airflow setting “1” for styling your hair or drying short hair. • Set the air
 • Страница 10 из 91
  GB Concentrator With dryer concentrator, you can direct the airflow straight at the brush or comb with which you are styling your hair. 1. Pre-dry your hair with the hairdryer on the highest heat setting. For drying, separate your hair into 5-cm wide sections. Place a large round brush at the root
 • Страница 11 из 91
  troubleshooting GB My dryer doesn’t work • Check the socket to which dryer is connected. It is possible that socket is dead. Try to connect another appliance to this socket to find out. • If the dryer automatically switched itself off in drying process it may have overheated. Unplug the dryer from
 • Страница 12 из 91
  LT įžanga Sveikiname nusprendus įsigyti „Acme“ plaukų džiovintuvą! Šis gaminys buvo sukurtas visiems jūsų plaukų džiovinimo ir formavimo poreikiams patenkinti. Dėl savo patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir gaminio įsigijimo datą ir laikykite kartu su pirkimo kvitu, pridėję prie garantijos
 • Страница 13 из 91
  svarbios saugos instrukcijos LT Naudojant bet kokį elektros prietaisą, ypač, kai aplinkui yra vaikų, reikia visada laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau. PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. SAUGOKITE PRIETAISĄ NUO VANDENS. Dėmesio! Kaip daugumos elektros
 • Страница 14 из 91
  LT 5. Niekada nesinaudokite šiuo prietaisu, jeigu jo laidas arba kištukas pažeisti, jis netinkamai veikia arba buvo numestas, pažeistas arba įmestas į vandenį; pristatykite prietaisą į techninio aptarnavimo centrą patikrinti ar pataisyti; 6. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių;
 • Страница 15 из 91
  bendras aprašymas LT A – koncentratorius B – oro angos C – vėsaus oro mygtukas D – temperatūros reguliatorius E – oro srovės reguliatorius F – kabinimo kilpelė 15
 • Страница 16 из 91
  LT prietaiso naudojimas Džiovinimas 1. 2. 3. 4. Įsitikinkite, kad oro srovės reguliatorius yra „0“ padėtyje. Įjunkite kištuką į sieninį maitinimo lizdą. Pasirinkite norimus oro srauto nustatymus prietaisui įjungti. • Nustatykite jungiklį į „1“ padėtį plaukams formuoti arba trumpiems plaukams
 • Страница 17 из 91
  Jonų funkcija LT Ši jonų funkcija suteikia papildomo žvilgesio, sumažina plaukų garbanojimąsi ir statinę elektrą. Ji ypač tinka sausiems ir beveik sausiems plaukams džiovinti. Jonų funkcija veikia, kai džiovintuvas įjungtas, o jungiklis yra nustatytas į „1“ arba „2“ padėtį. Ji taip pat apsaugo
 • Страница 18 из 91
  LT laikymas 1. Panaudoję visada atjunkite džiovintuvą nuo maitinimo lizdo. 2. Nevyniokite laido aplink prietaisą. 3. Prieš padėdami į vietą, palaukite 10–15 minučių, kad atvėstų. trikčių šalinimas Mano džiovintuvas neveikia • Patikrinkite maitinimo lizdą, prie kurio prijungtas prietaisas. Gali
 • Страница 19 из 91
  ievads LV Apsveicam, ka izvēlējāties iegādāties Acme matu fēnu! Šis izstrādājums ir izveidots tā, lai atbilstu visām jūsu individuālajām matu žāvēšanas un ieveidošanas vajadzībām. Savai ērtībai pierakstiet visu informāciju par modeļa numuru un datumu, kad saņēmāt izstrādājumu, saglabājiet to kopā
 • Страница 20 из 91
  LV svarīgi drošības norādījumi Izmantojot elektriskās ierīces, it sevišķi, ja blakus atrodas bērni, vienmēr jāievēro pamata drošības noteikumi, tostarp: PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS. NENOVIETOJIET IERĪCI LĪDZĀS ŪDENIM BĪSTAMI – tāpat kā visām elektriskajām ierīcēm, arī pēc slēdža
 • Страница 21 из 91
  LV 4. Ja vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā servisa speciālistam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no elektrotraumām. 5. Nekad nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakšiņa, ja tā darbojas nepareizi vai ja tā ir bijusi nokritusi, sabojāta vai
 • Страница 22 из 91
  LV vispārējs apraksts A – gaisa plūsmas koncentrētājs B – gaisa ieplūdes atveres C – aukstā gaisa slēdzis D – temperatūras slēdzis E – gaisa plūsmas slēdzis F – cilpa ierīces pakāršanai 22
 • Страница 23 из 91
  ierīces lietošana LV Žāvēšana Pārliecinieties, vai barošanas avota slēdzis atrodas pozīcijā 0. Ievietojiet kontaktdakšiņu sienas kontaktligzdā. Lai ieslēgtu ierīci, izvēlieties atbilstošu gaisa plūsmas iestatījumu. • Izvēlieties barošanas avota slēdzim gaisa plūsmas iestatījumu 1, lai ieveidotu
 • Страница 24 из 91
  LV JONU funkcija (modelim HD-110I) Šī jonu funkcija nodrošina matiem papildu mirdzumu un samazina matu sprogošanos, kā arī statisko elektrību. Tā ir īpaši piemērota sausiem un daļēji sausiem matiem. Jonu funkcija darbojas tad, kad matu fēns ir ieslēgts un barošanas avota slēdzis atrodas pozīcijā 1
 • Страница 25 из 91
  uzglabāšana LV 1. Pēc lietošanas vienmēr ierīci atvienojiet no barošanas avota. 2. Neaptiniet strāvas vadu ap ierīci. 3. Pirms novietojat matu fēnu uzglabāties, ļaujiet tam 10 līdz 15 minūtes atdzist. traucējummeklēšana Matu fēns nedarbojas • Pārbaudiet, vai darbojas rozete, kurai pievienots fēns.
 • Страница 26 из 91
  EE sissejuhatus Õnnitleme Teid Acme fööni valimise puhul! Selle toote väljatöötamisel on silmas peetud eelkõige kuivatamise ja soengutegemise mugavust. Teie enda huvides soovitame Teil kirjutada üles fööni mudeli täielik number ja kuupäev, millal fööni ostsite, ning hoida seda infot koos
 • Страница 27 из 91
  olulised ohutusjuhised EE Elektriliste seadmete kasutamisel (eriti juhul, kui läheduses viibib lapsi) tuleb alati järgida mõningaid olulisi ohutusnõudeid, muuhulgas järgmisi nõudeid: ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED. VÄLTIGE SEADME KOKKUPUUDET VEEGA OHT – nagu ka enamike teiste
 • Страница 28 из 91
  EE 5. Ärge kasutage fööni, kui toitejuhe või pistikuots on kahjustatud, kui föön ei tööta korrektselt või kui föön on maha kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud. Nimetatud juhtudel viige föön ülevaatamiseks ja remondiks remondifirmasse. 6. Vältige juhtme kokkupuudet kuumade pindadega. Ärge
 • Страница 29 из 91
  üldine kirjeldus EE A – Õhusuunaja B – Õhu sisselaskeavad C – Jahutuslüliti D – Temperatuurilüliti E – Õhuvoolulüliti F – Rippsilmus 29
 • Страница 30 из 91
  EE seadme kasutamine Kuivatamine Veenduge, et toitelüliti on asendis 0. Ühendage juhe seinapistikuga. Valige soovitud õhuvoolu seadistus. • Soengu tegemiseks või lühikeste juuste kasutamiseks lülitage toitelüliti asendisse 1. • Ülikiireks kuivatamiseks lülitage toitelüliti asendisse 2. Valige
 • Страница 31 из 91
  EE föön on sisse lülitatud ja toitelüliti on asendis 1 või 2. See kaitseb ka fööni tolmu eest, vähendades ülekuumenemise ohtu. Õhusuunaja: Õhusuunaja abil saate suunata õhuvoolu otse sellele kammile või harjale, mille abil omale soengut teete. 1. Eelkuivatage juuksed kõrgeima kuumusega.
 • Страница 32 из 91
  EE hoiulepanek 1. Pärast kasutamist eemaldage seade alati vooluvõrgust. 2. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. 3. Enne fööni hoiulepanekut laske sellel 10 kuni 15 minutit jahtuda. tõrkeotsing Minu föön ei tööta • Kontrollige seinapistikut, kuhu föön ühendatud on. Võib-olla pole pistikus voolu.
 • Страница 33 из 91
  wprowadzenie PL Gratulujemy wyboru zakupu suszarki do włosów Acme! Produkt został zaprojektowany dla zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie suszenia i stylizacji włosów. Proszę dla własnej wygody zanotować pełny numer typu i datę nabycia, oraz zachować dowód zakupu i załączyć go do gwarancji i
 • Страница 34 из 91
  PL ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Przy użyciu urządzeń elektrycznych, zawsze należy przestrzegać, podstawowych wskazówek bezpieczeństwa, włączając w to poniższe: PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI. TRZYMAĆ ZDALA OD WODY. NIEBEZPIECZEŃSTWO - jak w większości urządzeń
 • Страница 35 из 91
  PL 3. Używać tego produktu tylko do zamierzonego użytku, tak jak opisano w niniejszym podręczniku. Nie używać wyposażenia nie zaleconego przez producenta. 4. Jeśli uszkodzony jest sznur zasilający, to dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie
 • Страница 36 из 91
  PL opis ogólny A – Dysza B – wloty powietrza C – Przełącznik chłodzenia D – Przełącznik temperatury E – Przełącznik przepływu powietrza F – Pętelka wieszaka 36
 • Страница 37 из 91
  użytkowanie urządzenia PL Suszenie Upewnić się, że wyłącznik zasilania jest w położeniu 0. Wetknąć wtyczkę do gniazdka sieciowego. Ustawić pożądany przepływ powietrza włącznikiem urządzenia. • Ustawić wyłącznik przepływu powietrza na 1 dla stylizacji fryzury lub suszenia włosów krótkich. • Ustawić
 • Страница 38 из 91
  PL ogranicza ryzyko przegrzania. Dysza Dyszą suszarki można kierować nadmuch prosto na szczotkę lub grzebień, którymi stylizuje się włosy. 1. Osuszyć wstępnie włosy suszarką ustawioną na najwyższe grzanie. Dla suszenia podzielić włosy na pasma szerokości 5 cm. Umieścić dużą okrągłą szczotkę u
 • Страница 39 из 91
  rozwiązywanie problemów PL Suszarka nie działa • Sprawdzić gniazdko do którego podłączona jest suszarka. Możliwe, że jest ono uszkodzone. Wetknąć do gniazdka inne urządzenie by to sprawdzić. • Jeśli suszarka wyłącza się automatycznie sama to może znaczyć, że została przegrzana. Wyciągnąć wtyczkę z
 • Страница 40 из 91
  DE einführung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Acme Haartrockners! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre persönlichen Bedürfnisse zum Haare trocknen und Stylen zu erfüllen. Für Ihren Komfort notieren Sie die komplette Modellnummer und das Datum, an dem Sie das Produkt erhalten haben,
 • Страница 41 из 91
  wichtige sicherheitshinweise DE Beim Gebrauch elektrischer Geräte, ganz besonders wenn Kinder in der Nähe sind, müssen immer grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden: VOR BETRIEB DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN. DAS GERÄT VON WASSER FERNHALTEN GEFAHR - Wie
 • Страница 42 из 91
  DE 42 4. Im Falle von Beschädigungen muss das Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 5. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker Schäden
 • Страница 43 из 91
  allgemeine beschreibung DE A – Gebläseaufsatz B – Luftansauggitter C – Taste Cool D – Temperaturschalter E – Gebläseschalter F – Aufhängeöse 43
 • Страница 44 из 91
  DE benutzung des geräts Trocknen 1. 2. 3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter in der Stellung „0“ befindet. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Zum Einschalten des Geräts wählen Sie die gewünschte Gebläse-Einstellung. • Stellen Sie den Gebläseschalter zum Stylen für Ihrer
 • Страница 45 из 91
  IONEN-Funktion DE Die Ionen-Funktion bietet zusätzlichen Glanz und reduziert wirres Haar und statische Elektrizität. Sie ist besonders für trockenes und fast-trockenes Haar geeignet. Die Ionen-Funktion ist aktiv, wenn der Haartrockner eingeschaltet und der Leistungsschalter auf „1“ oder „2“
 • Страница 46 из 91
  DE 4. Reinigen Sie das Zubehör mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser. 5. Warten Sie, bis es trocken ist, bevor Sie es benutzen oder aufbewahren. aufbewahrung 1. Ziehen Sie stets nach der Benutzung den Netzstecker. 2. Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln. 3. Lassen Sie den Haartrockner für 10
 • Страница 47 из 91
  johdanto FI Onnittelut Acme hiustenkuivaajan hankkimisen johdosta! Tämä tuote on suunniteltu täyttämään kaikki hiustenkuivaus- ja muotoilutarpeesi. Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit
 • Страница 48 из 91
  FI tärkeitä turvaohjeita Sähkölaitteita käytettäessä, etenkin lasten läheisyydessä, tulee aina noudattaa seuraavia varotoimenpiteitä: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA VEDEN LÄHEISYYDESSÄ. VAROITUS – Kuten useimmissa sähkölaitteissa, laitteen sähköosat ovat jännitteisiä silloinkin
 • Страница 49 из 91
  FI 5. Älä koskaan käytä laitetta mikäli sen johto tai pistoke on vauriointunut, mikäli laite ei toimi oikein tai jos laite on pudotettu, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite huoltopisteeseen tarkastusta ja korjausta varten. 6. Älä altista johtoa kuumille pinnoille. Älä kiedo johtoa
 • Страница 50 из 91
  FI tuotekuvaus A – Suutin B – Ilmanottoaukot C - Viileän puhalluksen painike D – Lämpötilakytkin E – Ilmavirtauskytkin F – Ripustuslenkki 50
 • Страница 51 из 91
  laitteen käyttö FI Kuivaaminen 7. Varmista, että virtakytkin on “0”-asennossa. 8. Työnnä pistotulppa seinäpistokkeeseen. 9. Valitse haluamasi ilmavirtausnopeus käynnistääksesi laitteen. • Ilmavirtausnopeus ”1” sopii hiusten muotoiluun ja lyhyiden hiusten kuivaamiseen. • Ilmavirtausnopeus “2” sopii
 • Страница 52 из 91
  FI Suutin Hiustenkuivaajan suuttimen avulla voit ohjata ilmavirtausta suoraan harjaan tai kampaan jolla muotoilet hiuksiasi. 1. Esikuivaa hiuksesi hiustenkuivaajalla korkeimmalla kuumuusasetuksella. Saadakesi nopeamman kuivaustuloksen, jaa hiuksesi n. 5 cm:n levyisiin osiin. Käytä suurikokoista
 • Страница 53 из 91
  vianetsintä FI Kuivaajani ei toimi • Tarkista verkkovirtapistoke johon kuivaaja liitettynä. On mahdollista että pistoke on epäkunnossa. Yritä liittää jokin toinen laite pistokkeeseen selvittääksesi pistokkeen toimintakunto. • Jos kuivain kykeytyy itsestään pois päältä kuivaamisen aikana, se voi
 • Страница 54 из 91
  SE introduktion Gratulerar till köpet av en Acme hårtork! Denna produkt har designats för att kunna användas till både torkning och styling av håret. Skriv upp apparatens modellnummer samt inköpsdatum och spara detta tillsammans med inköpskvitto samt garanti- och serviceinformation. Detta kan komma
 • Страница 55 из 91
  viktiga säkerhetsanvisningar SE När man använder elektriska apparater - i synnerhet när barn finns i närheten - måste alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande: LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING. HÅLL BORTA FRÅN VATTEN FARA – Precis som med de flesta
 • Страница 56 из 91
  SE 4. Om hårtorkens sladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara. 5. Använd aldrig hårtorken med skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar ordentligt, om den har tappats i golvet eller skadats på annat sätt, eller
 • Страница 57 из 91
  allmän beskrivning SE A – Koncentrator B – Luftintag C – Kalluftsknapp D – Temperaturknapp E – Luftflödesknapp F – Upphängningsögla 57
 • Страница 58 из 91
  SE använda hårtorken Torka håret Se till att strömknappen är i läget 0. Sätt i kontakten i ett eluttag. Välj önskad inställning för luftflöde som ska användas. • Ställ in strömknappen på inställningen 1 för att styla håret eller för att torka kort hår. • Ställ in strömknappen på inställningen 2 för
 • Страница 59 из 91
  JON-funktion (för HD-110I) SE Denna jon-funktion erbjuder ytterligare glans och minskar krusigt hår och statisk elektricitet. Detta fungerar särskilt bra på torrt och nästan torrt hår. Jon-funktionen fungerar när hårtorken är på och strömknappen är inställd på 1 eller 2. Det skyddar även hårtorken
 • Страница 60 из 91
  SE förvaring 1. Dra alltid ut kontakten efter användning. 2. Vrid inte sladden runt hårtorken. 3. Låt hårtorken svalna i 10 till 15 minuter innan du lägger undan den för förvaring. felsökning Hårtorken fungerar inte • Kontrollera uttaget som hårtorken är kopplad till. Det kan hända att uttaget inte
 • Страница 61 из 91
  introducere RO Felicitări că aţi ales să achiziţionaţi uscătorul de păr Acme! Acest produs a fost conceput să vă îndeplinească toate exigenţele în materie de uscare a părului şi coafare. Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul, anexându-le la factura
 • Страница 62 из 91
  RO instrucţiuni de siguranţă importante Utilizarea aparatelor electrice, şi în special utilizarea lor în prezenţa copiilor, impune respectarea în orice situaţie a unor măsuri de siguranţă elementare, printre care şi următoarele: CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. A SE PĂSTRA DEPARTE
 • Страница 63 из 91
  RO utilizaţi accesorii nerecomandate de producător. 4. În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către fabricant sau de către reprezentantul de asistenţă tehnică al fabricantului ori o persoană de competenţă echivalentă pentru a se evita pericolele.
 • Страница 64 из 91
  RO prezentare generală A – Concentrator B – Admisii de aer C – Întrerupător pentru flux de aer rece D – Comutator de temperatură E – Comutator flux de aer F – Buclă de agăţare 64
 • Страница 65 из 91
  utilizarea aparatului RO Uscare Asiguraţi-vă că aţi adus comutatorul de flux de aer în poziţia 0. Introduceţi ştecărul în priza de perete. Selectaţi treapta de aer dorită pentru a porni aparatul. • Aduceţi comutatorul de alimentare pe treapta de aer “1” pentru a vă coafa părul sau pentru a usca
 • Страница 66 из 91
  RO Funcţia ION Funcţia ionică oferă un plus de strălucire părului şi reduce apariţia „firelor rebele” şi a electricităţii statice. Ea este adecvată mai ales pentru părul uscat şi aproape uscat. Funcţia ionică este activă când uscătorul este pornit şi comutatorul de alimentare este pe treapta “1”
 • Страница 67 из 91
  depozitare 1. Scoateţi întotdeauna uscătorul din priză după utilizare. 2. Nu înfăşuraţi cablul de alimentare electrică în jurul aparatului. 3. Lăsaţi uscătorul să se răcească timp de 10 până la 15 minute înainte de a-l depozita. remedierea problemelor Uscătorul meu nu funcţionează • Verificaţi
 • Страница 68 из 91
  BG въведение Поздравяваме ви с покупката на новия сешоар на Acme! Продуктът е създаден да удовлетвори нуждите ви при сушене и стилизиране на косата. За ваше удобство запишете пълния номер на модела и датата на получаване на продукта, заедно с касовата бележка и ги приложете към гаранцията и
 • Страница 69 из 91
  важни инструкции за безопасност BG При използване на електрически уреди, особено в присъствие на деца, е необходимо да следвате основни предохранителни мерки, които включват следното: ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. ПАЗЕТЕ ОТ ВОДА. ОПАСНОСТ – Както при повечето електрически уреди,
 • Страница 70 из 91
  BG 70 4. Ако електрическият кабел се повреди, трябва да бъде сменен от производителя или упълномощен сервизен център, или друг квалифициран персонал, за да бъдат избегнати опасните ситуации. 5. Не работете с уреда, ако има повреден кабел или щепсел, след неправилно функциониране, при заливане с
 • Страница 71 из 91
  общо описание BG A – Концентратор B – Отвори за въздух C – Превключвател за студена струя D – Превключвател на температурата E – Превключвател на въздушната струя F – Закачалка 71
 • Страница 72 из 91
  BG използване на уреда Сушене 1. 2. 3. Уверете се, че превключвателят на въздушен поток е в позиция „0”. Поставете щепсела в стенния контакт. Изберете желаната настройка за въздушен поток, за да включите уреда. • Установете превключвателя на въздушен поток на позиция “1” при стилизиране или сушене
 • Страница 73 из 91
  BG Функция “ION” Функцията “ion” осигурява допълнителен блясък и намалява изтощаването на косата и статичното електричество. Особено подходяща е при сухи и почти сухи коси. Функцията „ion” работи, когато сешоарът е включен и превключвателят на мощност е установен на позиция “1” или “2”. Освен това
 • Страница 74 из 91
  BG съхранение: 1. Винаги изключвайте след използване. 2. Не увивайте захранващия кабел около уреда. 3. Оставете уреда да се охлади за 10 до 15 минути, преди да го приберете за съхранение. отстраняване на неизправности Моят сешоар не работи • Проверете контакта, към който е включен. Възможно е да не
 • Страница 75 из 91
  введение RU Поздравляем Вас с приобретением фена для волос Acme! Этот электроприбор был разработан с учетом всех Ваших потребностей при сушке и укладке волос. Для собственного удобства, запишите полный номер модели и дату получения товара, а также сохраните товарный чек, и приложите все это к
 • Страница 76 из 91
  RU важные меры безопасности При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо следовать элементарным правилам техники безопасности, включая следующее. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ХРАНИТЕ В ДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ. ОПАСНОСТЬ - В
 • Страница 77 из 91
  RU 4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или сервисным агентом, либо же особой с соответствующей квалификацией, во избегании возникновения опасности. 5. Не используйте электроприбор при повреждении шнура или вилки питания, в случае неисправности электроприбора, если
 • Страница 78 из 91
  RU общее описание A – Концентратор B – Воздухозаборник C – Кнопка подачи холодного воздуха D – Регулятор температуры E – Регулятор обдува F – Петля для подвешивания 78
 • Страница 79 из 91
  использование электроприбора RU Сушка волос 1. Убедитесь, что переключатель питания находиться в положении “0”. 2. Вставьте вилку в розетку. 3. Выберите желаемый уровень обдува, установив переключатель электроприбора в нужном положении. • Для укладки волос или сушки коротких волос, установите
 • Страница 80 из 91
  RU температура соответствовала индивидуальным потребностям пользователя. Функция ионизации Функция ионизации придает дополнительный блеск волосам, а также выравнивает их и уменьшает статический эффект. Эта функция особенно подходит для сушки сухих и практически сухих волос. Функция ионизации
 • Страница 81 из 91
  RU 4. Мойте дополнительные комплектующие влажной тканью или водой. 5. Дождитесь высыхания электроприбора перед тем, как использовать или убирать на хранение. хранение 1. Всегда отключайте фен от сети питания после использования. 2. Не закручивайте шнур питания вокруг электроприбора. 3. Перед тем,
 • Страница 82 из 91
  UA введення Вітаємо Вас з придбанням фену для волосся Acme! Цей електроприлад було розроблено з урахуванням усіх ваших потреб при сушці та укладці волосся. Для власної зручності запишіть повний номер моделі та дату отримання приладу, а також збережіть товарний чек, і прикладіть все це до
 • Страница 83 из 91
  важливі міри безпеки UA При використанні еликтроприладів, особливо в присутності дітей, необхідно слідувати елементарним правилам техніки безпеки, включаючи наступне. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ УВАЖНО ВИВЧІТЬ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ. НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ПОРУЧ З ДЖЕРЕЛАМИ ВОДИ. НЕБЕЗПЕКА - В більшості
 • Страница 84 из 91
  UA 4. Якщо шнур живлення пошкоджено, він повинен бути замінений виробником або сервісним агентом, або ж особою з відповідною кваліфікацією, для уникнення небезпеки. 5. Не використовуйте електроприлад, якщо шнур чи вилку живлення пошкоджено, у випадку несправності електроприладу, якщо його роняли
 • Страница 85 из 91
  загальний опис UA A – Концентратор B – Повітрозабірник C – Кнопка подачі холодного повітря D – Регулятор температури E – Регулятор обдуву F – Петля для підвішування 85
 • Страница 86 из 91
  UA використання електроприладу Сушка волосся 1. Переконайтесь, що перемикач живлення знаходиться в положенні “0”. 2. Вставте вилку до розетки. 3. Оберіть, бажаний рівень обдуву, встановивши перемикач електроприладу в потрібному положенні. o Для укладки волосся або сушки короткого волосся,
 • Страница 87 из 91
  Функція іонізації UA Функція іонізації надає додатковий блиск волоссю, а також вирівнює їх та зменшує статичний ефект. Ця функція особливо підходить для сушки сухого та практично сухого волосся. Функція іонізації доступна при увімкненому фені та перемикачі, встановленому в положенні “1” або “2”.
 • Страница 88 из 91
  UA 5. Дочекайтесь висихання електроприладу перед тим, як використовувати або прибирати на зберігання. зберігання 1. Завжди відключайте фен від мережі живлення після його використання. 2. Не обертайте шнур живлення навколо електроприладу. 3. Перед тим, як прибрати фен для волосся на зберігання,дайте
 • Страница 89 из 91
 • Страница 90 из 91
  Model: HD-210I hair dryer www.acme.eu
 • Страница 91 из 91