Инструкция для ACME KA-200

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

45

RO

fierbator

Parametrii electrici:
Voltaj: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Putere: 2520 – 3000 W
Caracteristicile aparatului:
•  Capacitate umplere: 1.7L

•  Corp din oţel şi indicator nivel apă

•  Există  un  dispozitiv  de  auto  oprire  în 

ibric. Va opri alimentarea cu curent şi becul 

după ce apa a fiert.

•  Există  protecţie  supra-încălzire  în  ibric. 

În  cazul  supra-încălzirii,  ca  funcţionarea 

fără apă în ibric, sau când apa s-a evaporat, 

ibricul în mod automat se va opri pentru a 

preveni deteriorarea ulterioară.

•  Filtrul poate fi spălat după ce este scos.

•  Înmagazinare  cablu  cu  funcţie  anti-

tragere, când trageţi cablul de alimentare, 

fiţi atent cu el pentru a evita deteriorarea 

lui.

Buză golire

Capac

Corp

Mâner

Nivel apă

Cablu 

alimentare

Întrerupător

Soclu 

alimentare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 79
  Model: KA-200 electric kettle www.acme.eu
 • Страница 2 из 79
  2
 • Страница 3 из 79
  5 GB User’s manual 65 Warranty card 10 LT Vartotojo gidas 66 Garantinis lapas 15 LV Lietošanas instrukcija 67 Garantijas lapa 20 EE Kasutusjuhend 68 Garantiileht 25 PL Instrukcja obsługi 69 30 DE Bedienungsanleitung 70 Garantieblatt 35 FI Kayttoohje 71 Takuulomake 40 SE Bruksanvisning 72
 • Страница 4 из 79
  4
 • Страница 5 из 79
  electric kettle GB Electrical parameters: Voltage: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Power: 2520 – 3000 W Features of this appliance: • Rating Capacity: 1.7L • Stainless Steel Body and water gauge • There is an auto cut-out device in the kettle. It will shut off the power supply and the light after the
 • Страница 6 из 79
  GB important safeguards When using electrical appliance, the following basic safety precautions should always be followed: 1. Read all instructions before using. 2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in
 • Страница 7 из 79
  important safeguards GB 13. Do not use the appliance without water in it. 14. Avoid contact with steam from the spout when the water is boiling or just after the kettle has switched off. DO NOT be anxious to uncover the lid. 15. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is
 • Страница 8 из 79
  GB operation It is recommended to use the kettle for several times following instructions given below and to remove remaining water before first usage. This will remove any materials or dust remained in the appliance from the manufacturing process. 1. Open the lid by turning the Lid up while
 • Страница 9 из 79
  caution GB • Never use the appliance when it is empty. If such situation will occur, the thermal cut-off inside the kettle would turn off the power automatically. Unplug the appliance and let it cool down completely. • The filter must be in place during the work of the appliance otherwise water
 • Страница 10 из 79
  LT elektrinis virdulys Elektros parametrai Įtampa: AC 220–240 V, 50/60 Hz. Galingumas: 2520 – 3000 W. Anga Dangtelis Prietaiso ypatybės • Nominalioji talpa – 1,7 l. • Nerūdijančio plieno korpusas ir vandens lygio matuoklis. • Virdulyje yra automatinio atjungimo įtaisas. Jis atjungia elektros
 • Страница 11 из 79
  svarbios apsaugos priemonės LT Naudojant buitinį prietaisą, reikia visada laikytis toliau pateikiamų pagrindinių atsargumo priemonių. 1. Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas. 2. Prieš prijungdami virdulį prie elektros maitinimo, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa sutampa su
 • Страница 12 из 79
  LT svarbios apsaugos priemonės 13. Nenaudokite prietaiso, kai jame yra per mažai vandens. 14. Venkite kontakto su garais, kylančiais iš angos, aki vanduo verda arba virduliui tik ką išsijungus. NESKUBĖKITE atidaryti dangtelio. 15. Kai vanduo verda, visada įsitikinkite, kad dangtelis uždarytas ir jo
 • Страница 13 из 79
  LT naudojimas Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, rekomenduojama keletą kartų jį panaudoti pagal instrukciją ir išpilti vandenį. Taip pašalinsite medžiagas arba dulkes, likusias prietaise po gamybos proceso. 1. Atidarykite dangtelį, jį pakeldami dangtelio mygtuko paspaudimu, ir į virdulį
 • Страница 14 из 79
  LT įspėjimas • Niekada neįjunkite tuščio prietaiso. Jeigu taip nutinka, terminė atkirta virdulio viduje priverčia automatiškai išjungti galią. Atjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti. • Naudojimo metu filtras turi būti vietoje, kitu atveju vanduo gali išsilieti.
 • Страница 15 из 79
  LV elektriskā tējkana Elektriskie parametri Spriegums: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Jauda: 2520 – 3000 W Ūdens tekne Vāciņš Ierīces raksturojums • Tilpums: 1,7 L • Nerūsējošā tērauda korpuss un ūdensmērītājs • Tējkannai ir automātisks izslēgšanās slēdzis. Tas atvienos strāvas padevi, kad ūdens būs
 • Страница 16 из 79
  LV svarīgi drošības norādījumi Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr jāievēro šādi elementāri drošības pasākumi: 1. Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus. 2. Pirms pievienojiet tējkannu strāvas avotam, pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts uz elektroierīces atbilst strāvas spriegumam jūsu
 • Страница 17 из 79
  svarīgi drošības norādījumi LV 13. Nelietojiet elektroierīci, ja tajā nav pietiekami daudz ūdens. 14. Izvairieties no saskares ar tvaiku, kad ūdens tikko uzvārījies vai tējkanna tikko izslēgusies. NEAIZMIRSTIET steigā aizvērt tējkannas vāku. 15. Vienmēr pārliecinieties, ka vāks ir aizvērts,
 • Страница 18 из 79
  LV lietošana Ieteicams vairākas reizes veikt šādas darbības un izliet ūdeni pirms pirmās lietošanas reizes. Šādi no ierīces tiks notīrīti putekļi un vielas, kas radušās ražošanas procesa laikā. 1. Atveriet vāciņu, pagriežot to uz augšu, nospiežot vāciņa pogu un iepildiet tējkannā ūdeni. Pēc tam
 • Страница 19 из 79
  uzmanību: LV • Nekad nelietojiet tukšu tējkannu. Šādā gadījumā, termoregulators tējkannas iekšpusē automātiski atslēgs strāvas padevi. Izslēdziet tējkannu un ļaujiet tai pilnībā atdzist. • Filtram jābūt ievietotam vārīšanās laikā, pretējā gadījuma ūdens var izšļakstīties. PIEZĪME: kad tējkanna
 • Страница 20 из 79
  EE veekeetja Elektrilised parameetrid: Pinge: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Võimsus: 2520 – 3000 W Tila Kaas Seadme omadused: • Mahutavus:1,7 l • Roostevabast terasest korpus ja veemõõtur • Keetjal on automaatne väljalülitusseadis. Kui vesi keeb, lülitab see voolu välja ja tuli kustub. • Keetjal on
 • Страница 21 из 79
  tähtis ohutusteave EE Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida järgnevaid ettevaatusabinõusid: 1. Lugege enne kasutamist kõiki juhendeid. 2. Kontrollige enne keetja vooluvõrku ühendamist, et seadmel näidatud pinge sobiks teie kodu vooluvõrgu pingega. Kui see ei ole nii, võtke ühendust
 • Страница 22 из 79
  EE tähtis ohutusteave 14. Vältige kokkupuudet tilast väljuva auruga, kui vesi keeb või kohe pärast veekeetja väljalülitamist. ÄRGE kiirustage kaane avamisega. 15. Kontrollige alati, et kaas oleks kinni ja ärge avage seda, kui vesi keeb. Kui avate kaane keetmise ajal, võite auruga põletada saada.
 • Страница 23 из 79
  EE kasutamine Soovitame kiirkeetjaga enne selle esmakordset kasutamist mitu korda alloleva juhendi järgi vett keeta ja see vesi siis ära visata. See eemaldab tootmisprotsessist tuleneva seadmesse jäänud materjali või tolmu. 1. Avage kaas pöörates seda ülespoole „kaane nupule“ vajutades ja täitke
 • Страница 24 из 79
  EE ettevaatust • Ärge lülitage seadet kunagi sisse tühjalt. Kui see peaks siiski juhtuma, lülitab keetjas olev termiline lüliti voolu automaatselt välja. Võtke seade vooluvõrgust välja ja laske sel täielikult maha jahtuda. • Filter peab olema kasutamise ajal oma kohal, muidu võib vett välja
 • Страница 25 из 79
  PL czajnik elektryczny Parametry elektryczne: Napięcie: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Moc: 2520 – 3000 W Dzióbek Pokrywka Cechy tego urządzenia: • Znamionowa pojemność: 1.7 l • Stalowa obudowa i wskaźnik poziomu wody • Czajnik ma automatyczny wyłącznik. Po zagotowaniu wody wyłącza się i lampka wskaźnika
 • Страница 26 из 79
  PL ważne wskazówki bezpieczeństwa Używając urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych zaleceń bezpieczeństwa: 1. Przed użyciem proszę przeczytać instrukcję użytkowania. 2. Przed podłączeniem czajnika do sieci zasilającej, należy sprawdzić czy pokazane na urządzeniu
 • Страница 27 из 79
  ważne wskazówki bezpieczeństwa PL 12. Czajnik przeznaczony jest do użycia w pomieszczeniach zamkniętych, nie na zewnątrz. 13. Nie używać urządzenia bez wody. 14. Unikać kontaktu z parą z dzióbka, przy gotującej się wodzie lub zaraz po wyłączeniu. NIE ZDEJMOWAĆ pośpiesznie pokrywki. 15. Upewniać się
 • Страница 28 из 79
  PL działanie Zaleca się kilkukrotne użycie czajnika, zgodnie z poniższą instrukcją i wylanie wody przed pierwszym jej użyciem. Usunie to resztki materiału lub kurzu pozostających w urządzeniu, po procesie produkcyjnym. 1. Otworzyć pokrywę automatycznie naciskając „przycisk pokrywy” i napełnić
 • Страница 29 из 79
  ostrzeżenie PL • Nigdy nie zostawiać urządzenia próżnego. Gdyby się to wydarzyło, wewnętrzne zabezpieczenie w czajniku zadziała i wyłączy automatycznie zasilanie. Wyłączyć urządzenie i pozwolić mu całkowicie ostygnąć. • Filtr powinien być w trakcie pracy założony by uniknąć wylewania się wody.
 • Страница 30 из 79
  DE wasserkocher Technische Spezifikationen Ausgießer Deckel Netzspannung: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Leistung: 2520 – 3000 W Ausstattungsmerkmale • Füllmenge: 1,7 Liter • Edelstahlgehäuse und Füllmengenanzeige • Automatische Abschaltung: Nach dem Kochen schaltet sich der Wasserkessel aus und die
 • Страница 31 из 79
  wichtige sicherheitshinweise DE Befolgen Sie bei der Benutzung von Elektrogeräten stets die wichtigsten Sicherheitshinweise: 1. Lesen Sie alle Bedienungshinweise vor Inbetriebnahme. 2. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass Ihre Netzspannung mit den Anschlusswerten auf dem Typenschild
 • Страница 32 из 79
  DE wichtige sicherheitshinweise 15. Achten Sie darauf, dass der Deckel während des Betriebs stets geschlossen ist, öffnen Sie ihn nicht. Das kann zu Verbrühungen führen. 16. Benutzen Sie den Wasserkessel nur zu seinem Bestimmungszweck. 17. Der Wasserkessel kann nur auf seiner Basisplatte betrieben
 • Страница 33 из 79
  DE bedienungshinweise Vor Erstbenutzung kochen Sie bitte mehrmals Wasser und gießen Sie es ab. Hierdurch werden Fertigungsrückstände herausgespült. 1. Öffnen Sie den Deckel mit Tastendruck und füllen Sie Wasser ein. Schließen Sie den Deckel wieder, anderenfalls funktioniert die automatische
 • Страница 34 из 79
  DE vorsicht • Betreiben Sie das Gerät nicht leer. In diesem Fall schaltet der Thermoschalter den Wasserkessel aus. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ab, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat. • Der Filter muss während des Betriebs eingesetzt sein, anderenfalls spritzt Wasser aus dem
 • Страница 35 из 79
  FI vedenkeitin Sähkötiedot: Jännite: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Teho: 2520 – 3000 W Kaatonok Kansi Tietoja laitteesta: • Enimmäiskapasiteetti: 1,7 l • Runko ja vesisäiliö ruostumatonta terästä. • Vedenkeittimessä on automaattinen sammutustoiminto. Keittimen virta katkeaa, kun vesi kiehuu. Myös
 • Страница 36 из 79
  FI tärkeitä turvallisuusohjeita Seuraavia perusohjeita tulee aina noudattaa, kun käytetään sähkölaitteita. 1. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. 2. Tarkista ennen vedenkeittimen liittämistä verkkovirtaan, että laitteessa mainittu jännite vastaa verkkovirran jännitettä. Jos jännite on eri,
 • Страница 37 из 79
  tärkeitä turvallisuusohjeita FI 12. Vedenkeitin on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa, ei ulkotiloissa. 13. Laitetta ei saa käyttää tyhjänä. 14. Varo keittimestä tulevaa kuumaa höyryä veden kiehuessa ja heti sammumisen jälkeen. ÄLÄ avaa kantta liian nopeasti. 15. Varmista aina, että kansi
 • Страница 38 из 79
  FI laitteen käyttäminen Ennen ensimmäistä käyttökertaa on suositeltavaa keittää vedenkeittimellä vettä useita kertoja alla olevien ohjeiden mukaisesti. Keitetty vesi tulee heittää pois. Näin laitteeseen valmistusprosessin aikana kertynyt lika ja vieraat aineet saadaan pestyä pois. 1. Avaa kansi
 • Страница 39 из 79
  huomautus: FI • Laitetta ei saa käyttää tyhjänä. Jos laite käynnistetään tyhjänä, sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja sammuttaa virran automaattisesti. Irrota laite verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä kokonaan. • Suodattimen on oltava paikallaan keitintä käytettäessä, jottei vesi pääse roiskumaan.
 • Страница 40 из 79
  SE vattenkokare Elektriska parametrar Spänning: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Ström: 2520 – 3000 W Pip Lock Funktioner: • Kapacitet: 1,7 l • Hölje av rostfritt stål och vattenmätare • Vattenkokaren har en automatisk avstängningsfunktion. Detta innebär att strömmen stängs av och indikatorlampan släcks
 • Страница 41 из 79
  viktiga säkerhetsråd SE När man använder elektriska apparater måste alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande: 1. Läs igenom alla instruktioner innan användning. 2. Kontrollera att det spänningstal som anges på vattenkokaren stämmer överens med eluttagets innan du
 • Страница 42 из 79
  SE viktiga säkerhetsråd 12. Vattenkokaren är endast avsedd för hushållsbruk; inte för utomhusbruk. 13. Använd inte vattenkokaren med alltför lite vatten eller utan vatten. 14. Undvik kontakt med ånga från pipen när vattnet kokar eller när vattenkokaren just har stängts av. Ha inte alltför bråttom
 • Страница 43 из 79
  SE användning Det är rekommendabelt att koka upp vatten i vattenkokaren några gånger enligt instruktionerna nedan och slänga bort vattnet innan användning. Detta kommer att rensa vattenkokaren från eventuella partiklar eller damm som kan finnas kvar från tillverkningen. 1. Öppna locket genom att
 • Страница 44 из 79
  SE varning • Använd aldrig vattenkokaren utan vatten. Om vattenkokaren används utan vatten kommer den automatiska avstängningsmekanismen att stänga av strömmen automatiskt. Dra ut sladden till vattenkokaren och låt den svalna helt och hållet. • Filtret måste vara på plats när man använder
 • Страница 45 из 79
  RO fierbator Parametrii electrici: Buză golire Capac Voltaj: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Putere: 2520 – 3000 W Caracteristicile aparatului: • Capacitate umplere: 1.7L • Corp din oţel şi indicator nivel apă • Există un dispozitiv de auto oprire în ibric. Va opri alimentarea cu curent şi becul după ce
 • Страница 46 из 79
  RO măsuri importante de siguranţă Când folosiţi un aparat electric, următoarele precauţii de siguranţă de bază trebuiesc mereu urmate: 1. Citiţi toate instrucţiunile înainte de folosire. 2. Înainte de a conecta ibricul electric la sursa de alimentare, verificaţi că voltajul indicat pe aparat
 • Страница 47 из 79
  măsuri importante de siguranţă RO 14. Evitaţi contactul cu aburii de la buza de golire când apa fierbe sau imediat după ce ibricul electric a fost oprit. NU fiţi nerăbdător să ridicaţi capacul. 15. Capacul trebuie să fie închis, nu-l ridicaţi în timp ce apa fierbe. Vă puteţi opări dacă ridicaţi
 • Страница 48 из 79
  RO operarea Este recomandat să folosiţi ibricul de câteva ori urmând instrucţiunile date mai jos şi să goliţi apa rămasă înainte de prima utilizare. În acest fel se vor îndepărta orice materiale sau praf rămase în aparat de la procesul de producţie. 1. Deschideţi capacul ridicând capacul în timp ce
 • Страница 49 из 79
  atenţie RO • Nu operaţi (folosiţi) niciodată aparatul (atunci când e) gol. Dacă va avea loc o asemenea situaţie, dispozitivul de oprire termică din interiorul ibricului va opri automat alimentarea cu curent. Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească complet. • Filtrul trebuie să fie la
 • Страница 50 из 79
  BG електрически чайник Електрически параметри: Напрежение: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Захранване: 2520 – 3000 W Характеристики на уреда: • Номинален капацитет: 1.7L • Корпус от неръждаема стомана и датчик за вода • В чайника има устройство за автоматично прекъсване. Спира захранването и осветяването
 • Страница 51 из 79
  важни предохранителни мерки BG При използване на електроуреди е необходимо да следвате посочените по-долу основни предохранителни мерки. 1. Преди употреба внимателно прочетете внимателно инструкциите. 2. Преди да свържете чайника към захранващ източник проверете дали посоченото върху уреда
 • Страница 52 из 79
  BG важни предохранителни мерки 13. Не използвайте уреда без вода. 14. Избягвайте контакт с улея на уреда при кипене на водата или точно след изключване на чайника. НЕ бързайте да отворите капака. 15. Винаги проверявайте дали капакът е затворен и не го повдигайте по време на кипене на водата.
 • Страница 53 из 79
  BG действие Препоръчва се да използвате неколкократно чайника при спазване на следните инструкции и да изливате останалата вода преди следващото използване. Това ще отстрани останалите в уреда поради производствения процес материали и прах. 1. Отворете капака чрез завъртане нагоре по време на
 • Страница 54 из 79
  BG внимание • Никога не работете (не използвайте) уреда, ако е празен. При такава ситуация захранването се изключва автоматично от термичния прекъсвач в чайника. Изключете уреда и оставете да се охлади напълно. • Филтърът трябва да бъде на място по време на работа на уреда. В противен случай е
 • Страница 55 из 79
  RU електрический чайник Электрические параметры: Напряжение питания: 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 2520 – 3000 Вт Другие характеристики изделия: • Вместимость: 1,7 л • Корпус из нержавеющей стали и индикатор уровня воды. • Имеется механизм автоотключения чайника. Он
 • Страница 56 из 79
  RU важные указания по технике безопасности При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать следующие основные меры безопасности: 1. Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями. 2. Перед подключением чайника к сети удостоверьтесь, что напряжение вашей сети соответствует
 • Страница 57 из 79
  важные указания по технике безопасности RU 10. Не позволяйте детям играть с чайником, пользуясь им, следите за тем, чтобы дети не обожглись. 11. Если чайник горячий, то при заливании воды крышку открывайте осторожно. 12. Чайник предназначен только для использования внутри помещений, и ни в коем
 • Страница 58 из 79
  RU эксплуатация чайника Рекомендуется перед первым использованием чайника несколько раз вскипятить его с полным выливанием вскипяченной воды. Этим удаляются пыль и остатки от производственного процесса. 1. Откройте крышку кнопкой крышки и заполните чайник водой. Затем закройте крышку, иначе чайник
 • Страница 59 из 79
  предупреждение RU • Никогда не включайте пустой чайник. Если это все-таки случится, термоэлемент автоматически выключит питание. Отключите чайник от сети и дайте ему полностью остыть. • Во время работы фильтр должен быть на месте, иначе может произойти выброс воды. Примечание: При неработающем
 • Страница 60 из 79
  UA електрочайник Електричні характеристики: Напруга: 220 – 240 В змінного струму, 50/60 Гц Електроспоживання: 2520 – 3000 Вт Особливості даного приладу: • Ємність: 1,7 л • Корпус з нержавіючої сталі та індикатор рівня води. • Наявність автоматичного вимикача чайника. Після закипання води живлення
 • Страница 61 из 79
  важливі заходи безпеки UA При користуванні електроприладом необхідно завжди дотримуватися наступних елементарних правил техніки безпеки: 1. Перед використанням прочитайте всі інструкції. 2. Перед підключенням чайника до мережі живлення переконайтеся, що значення напруги, вказане на пристрої,
 • Страница 62 из 79
  UA важливі заходи безпеки 12. Це допоможе уникнути перевернення чайника із завданням травм людям та пошкодження приладу. 13. Чайник призначений тільки для домашнього користування, не використовуйте його поза приміщенням. 14. Не використовуйте прилад з недостатньою кількістю води. 15. Уникайте
 • Страница 63 из 79
  UA використання чайника Перед першим використанням рекомендується кілька разів використати чайник з дотриманням вказаних нижче інструкцій і злити воду. Це допоможе видалити матеріал та пил, що потрапили в прилад протягом його виробництва. 1. Відкрийте кришку, потягнувши її догори при натиснутій
 • Страница 64 из 79
  UA застереження • Ніколи не вмикайте порожній прилад. У такому випадку буде задіяний термозахист всередині чайника, що автоматично відімкне живлення. Витягніть вилку з розетки та дозвольте чайнику повністю охолонути. • Під час роботи фільтр повинен бути встановлений на місце, інакше може статися
 • Страница 65 из 79
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 66 из 79
  LT Garantinis lapas Gaminys Gaminio pirkimo data www.acme.eu/warranty Gaminio modelis Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 67 из 79
  LV Garantijas lapa Izstrādājums Izstrādājuma pirkšanas datums www.acme.eu/warranty Izstrādājuma modelis Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 68 из 79
  EE Garantiileht Toote nimetus Toote ostmise kuupäev www.acme.eu/warranty Toote mudel Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 69 из 79
  PL Karta gwarancyjna Nazwa wyrobu Data nabycia wyrobu www.acme.eu/warranty Model wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 70 из 79
  DE Garantieblatt Produkt Kaufdatum des Produktes www.acme.eu/warranty Modell des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 71 из 79
  FI Takuulomake Tuote Ostopäivä www.acme.eu/warranty Malli Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika • Korroosio, muta, vesi ja hiekka. Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen • Muiden
 • Страница 72 из 79
  SE Garantisedel Produkt Inköpsdatum www.acme.eu/warranty Modell Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 73 из 79
  RO Fişa de garanţie Produs Data de achiziţie a produsului www.acme.eu/warranty Model produs Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 74 из 79
  BG Гаранционен лист Продукт Дата на покупка на продукта www.acme.eu/warranty Модел на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 75 из 79
  RU Гарантийный талон Изделие Дата покупки изделия www.acme.eu/warranty Модель изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 76 из 79
  UA Гарантійний лист Виріб Дата придбання виробу www.acme.eu/warranty Модель виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 77 из 79
  77
 • Страница 78 из 79
  Model: KA-200 electric kettle www.acme.eu
 • Страница 79 из 79