Инструкция для ACME KA300

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: KA-300

electric

kettle

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  Model: KA-300 electric kettle www.acme.eu
 • Страница 2 из 77
  2
 • Страница 3 из 77
  4 GB User’s manual 64 Warranty card 9 LT Vartotojo gidas 65 Garantinis lapas 14 LV Lietošanas instrukcija 66 Garantijas lapa 19 EE Kasutusjuhend 67 Garantiileht 24 PL 68 Karta gwarancyjna 29 DE Bedienungsanleitung 69 Garantieblatt 34 FI Kayttoohje 70 Takuulomake 39 SE Bruksanvisning 71 Garantisedel
 • Страница 4 из 77
  GB electric kettle Electrical parameters: Voltage: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Power: 2000 – 2400 W Features of this appliance: • Capacity: 1.5 L (Max level). • Desired temperature settings. • Warming function. • 360 ° Cordless Power Base. • Dual water level indicators. • There is an overheat
 • Страница 5 из 77
  GB important safeguards When using electrical appliance, the following basic safety precautions should always be followed: 1. Read all instructions before using. 2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in
 • Страница 6 из 77
  GB 13. Do not use the appliance without water in it. 14. Avoid contact with steam from the spout when the water is boiling or just after the kettle has switched off. DO NOT be anxious to uncover the lid. 15. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may
 • Страница 7 из 77
  GB Water boiling. In order to boil water, press on the button. Setting the desired temperature. You can choose different temperatures for different needs: 50°C (to prepare baby food or yeast dough)/ 70°C (for white or mate tea) / 80°C (for green tea) / 90°C (for oolong tea or brewing coffee). Heat
 • Страница 8 из 77
  GB • Do not open the lid while the water is boiling. • Be careful when pouring water from the kettle, as boiling water may cause scalding. • Ensure the power is turned off while the kettle is not in use. cleaning & maintenance 1. Remove the plug from the wall outlet and let the appliance cool down
 • Страница 9 из 77
  LT elektrinis virdulys Elektros parametrai Įtampa: AC 220–240 V, 50/60 Hz. Galingumas: 2000 – 2400 W. Dangtelis Anga Temperatūros skalė Šilumos palaikymas Įtampos mygtukas Prietaiso ypatybės • Talpa – 1,5 l (maksimalus lygis). • Norimos temperatūros nustatymas. • Šilumos palaikymo funkcija. • 360°
 • Страница 10 из 77
  LT svarbios apsaugos priemonės Naudojant buitinį prietaisą, reikia visada laikytis toliau pateikiamų pagrindinių atsargumo priemonių. 1. Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas. 2. Prieš prijungdami virdulį prie elektros maitinimo, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa sutampa su
 • Страница 11 из 77
  LT NESKUBĖKITE atidaryti dangtelio. 15. Kai vanduo verda, visada įsitikinkite, kad dangtelis uždarytas ir jo nepakelkite. Virimo metu atidengus dangtelį, galima nusiplikyti. 16. Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, negu numatyta. 17. Virdulį galima naudoti tik su pridedamu stovu. 18. Jeigu
 • Страница 12 из 77
  LT Norimos temperatūros nustatymas. Galite pasirinkti skirtingą temperatūrą skirtingiems poreikiams: 50(mažų vaikų maisteliui paruošti ar mielinei tešlai)/ 70 (baltajai ar mate arbatai) /80°C)(žaliajai arbatai)/ 90°C)(oolong arbatai ar tirpiai kavai). Vandenį galite pašildyti iki Jums norimos
 • Страница 13 из 77
  • Vandenį iš virdulio pilkite atsargiai, nes galite nusiplikyti verdančiu vandeniu. LT valymas ir priežiūra 1. Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti. 2. Neįmerkite maitinimo laido, virdulio ir elektrinio pagrindo į vandenį.
 • Страница 14 из 77
  LV elektriskā tējkana Elektriskie parametri Spriegums: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Jauda: 2000 – 2400 W Ierīces raksturojums • Tilpums: 1,5 l (maks. līmenis). • Vēlamās temperatūras iestatīšana. • Sildīšanas funkcija. • 360° bezvadu pamatne. • Divi ūdens līmeņa indikatori. • Tējkannai ir aizsargierīce
 • Страница 15 из 77
  LV svarīgi drošības norādījumi Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr jāievēro šādi elementāri drošības pasākumi: 1. Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus. 2. Pirms pievienojiet tējkannu strāvas avotam, pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts uz elektroierīces atbilst strāvas spriegumam jūsu
 • Страница 16 из 77
  LV NEAIZMIRSTIET steigā aizvērt tējkannas vāku. 15. Vienmēr pārliecinieties, ka vāks ir aizvērts, nenoņemiet to, kad ūdens vēl vārās. Applaucēties var brīžos starp vārīšanās reizēm, kad tiek noņemts vāks. 16. Nelietojiet ierīci citādiem nolūkiem, kā vien tas norādīts instrukcijā. 17. Tējkanna var
 • Страница 17 из 77
  Vēlamās temperatūras iestatīšana. LV Tējkanna ļauj iestatīt sildāmā šķidruma temperatūru: 50°C (mazuļu dzērienu pagatavošanai vai rauga kausēšanai)/70°C (baltajai vai mate tējai)/80°C (zaļajai tējai)/90°C (sarkanajai tējai vai kafijai). Lai uzsildītu ūdeni līdz vēlamajai temperatūrai, nospiediet
 • Страница 18 из 77
  LV • • Rīkojieties uzmanīgi, kad lejiet ūdeni no tējkannas, jo ar vārošo ūdeni var applaucēties. Kad tējkanna nedarbojas, pārliecinieties, lai būtu atslēgta strāva. tīrīšana un kopšana 1. Pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšiņu no rozetes un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist. 2. Nemērcējiet vadu,
 • Страница 19 из 77
  EE veekeetja Elektrilised parameetrid: Pinge: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Võimsus: 2000 – 2400 W Kaas Tila Temperatuuriskaala soojashoidmine Võimsus Seadme omadused: • Mahutavus: 1,5 l (maksimaalne tase) • 360° juhtmeta voolualus. • Soovitud temperatuuri seadmine • Soojendusfunktsioon • Kaks veetaseme
 • Страница 20 из 77
  EE tähtis ohutusteave Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida järgnevaid ettevaatusabinõusid: 1. Lugege enne kasutamist kõiki juhendeid. 2. Kontrollige enne keetja vooluvõrku ühendamist, et seadmel näidatud pinge sobiks teie kodu vooluvõrgu pingega. Kui see ei ole nii, võtke ühendust
 • Страница 21 из 77
  EE 14. Vältige kokkupuudet tilast väljuva auruga, kui vesi keeb või kohe pärast veekeetja väljalülitamist. ÄRGE kiirustage kaane avamisega. 15. Kontrollige alati, et kaas oleks kinni ja ärge avage seda, kui vesi keeb. Kui avate kaane keetmise ajal, võite auruga põletada saada. 16. Ärge kasutage
 • Страница 22 из 77
  EE Vee keetmine Vee keetmiseks vajutage nuppu . Soovitud temperatuuri seadmine Saate valida oma vajadustele vastava temperatuuri: 50 °C (beebitoidu või pärmitaigna valmistamiseks) / 70 °C (valge tee või mate valmistamiseks) / 80 °C (rohelise tee valmistamiseks) / 90°C (punase tee (oolong)
 • Страница 23 из 77
  EE • • • • • • Filter peab olema kasutamise ajal oma kohal, muidu võib vett välja purskuda. Veetase kiirkeetjas peab jääma kannul näidatud „Max“ ja „Min“ tasemete vahele. Liiga vähe vett kahjustab kuumutuselementi ja kui vett on liiga palju, võib keevat vett välja purskuda. Ärge avage kaant, kui
 • Страница 24 из 77
  PL czajnik elektryczny Parametry elektryczne: Napięcie: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Moc: 2000 – 2400 W Cechy tego urządzenia: • Pojemność: 1,5 l (Poziom maksymalny) • Ustawianie pożądanej temperatury. • Funkcja podgrzewania. • Bezprzewodowa podstawka zasilająca 360°. • Wskaźnik dwóch poziomów wody. •
 • Страница 25 из 77
  ważne wskazówki bezpieczeństwa PL Używając urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać następujących podstawowych zaleceń bezpieczeństwa: 1. Przed użyciem proszę przeczytać instrukcję użytkowania. 2. Przed podłączeniem czajnika do sieci zasilającej, należy sprawdzić czy pokazane na urządzeniu
 • Страница 26 из 77
  PL NIE ZDEJMOWAĆ pośpiesznie pokrywki. 15. Upewniać się zawsze czy pokrywka jest zamknięta i nie podnosić jej przy gotującej się wodzie. Może dojść do oparzeń jeśli pokrywka jest zdejmowana w trakcie gotowania. 16. Urządzenie używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. 17. Czajnik należy używać tylko
 • Страница 27 из 77
  PL Gotowanie wody. Aby ugotować wodę, należy nacisnąć przycisk . Ustawianie pożądanej temperatury. Istnieje możliwość wyboru temperatury, w zależności od potrzeb: 50°C (aby przygotować jedzenie dla dzieci lub ciasto drożdżowe) / 70°C (aby przygotować białą herbatę lub herbatę mate) / 80°C (aby
 • Страница 28 из 77
  PL • • • • • • Filtr powinien być w trakcie pracy założony by uniknąć wylewania się wody. Poziom napełnienia wody musi się zawierać pomiędzy poziomami zaznaczonymi na obudowie jako “Max” i “Min”. Zbyt mała ilość wody uszkodzi element grzewczy, a nadmiar wody spowoduje jej wylanie się. Nie podnosić
 • Страница 29 из 77
  DE wasserkocher Technische Spezifikationen Netzspannung: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Leistung: 2000 – 2400 W Ausstattungsmerkmale • Füllmenge: 1,5 Liter • Einstellen der gewünschten Temperatur. • Warmhaltefunktion. • 360° drehbare Basisplatte • Zwei Füllmengenanzeigen • Überhitzungsschutz: Bei Betrieb
 • Страница 30 из 77
  DE wichtige sicherheitshinweise Befolgen Sie bei der Benutzung von Elektrogeräten stets die wichtigsten Sicherheitshinweise: 30 1. Lesen Sie alle Bedienungshinweise vor Inbetriebnahme. 2. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass Ihre Netzspannung mit den Anschlusswerten auf dem Typenschild
 • Страница 31 из 77
  DE 16. Benutzen Sie den Wasserkessel nur zu seinem Bestimmungszweck. 17. Der Wasserkessel kann nur auf seiner Basisplatte betrieben werden. 18. Ist der Wasserkessel überfüllt, so kann Wasser herausspritzen. 19. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht
 • Страница 32 из 77
  DE 50°C (Zubereiten von Babynahrung oder Hefeteig)/ 70°C (für weißen Tee oder Matetee) / 80°C (für grünen Tee) / 90°C (für Oolong-Tee oder Kaffee). Die gewünschte Wassertemperatur wird durch wiederholtes Drücken der SET TEMP-Taste eingestellt. Durch Drücken des Schalters beginnt der Heizvorgang.
 • Страница 33 из 77
  DE • • • • Das Wasser wird aufgeheizt. Öffnen Sie den Deckel nicht während des Betriebs. Achten Sie darauf, dass der Schalter nicht behindert wird und dass der Deckel fest geschlossen ist. Der Wasserkessel schaltet sich nicht automatisch aus, wenn der Schalter blockiert oder der Deckel offen ist.
 • Страница 34 из 77
  FI vedenkeitin Sähkötiedot: Jännite: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Teho: 2000 – 2400 W Tietoja laitteesta: • Kapasiteetti: 1,5 l (enimmäis-täyttöaste) • Halutun lämpötilan säätö. • Lämmittäminen. • 360°:n johdoton alusta. • Veden tason ilmoittava asteikko molemmilla puolilla. • Vedenkeittimessä on
 • Страница 35 из 77
  FI tärkeitä turvallisuusohjeita Seuraavia perusohjeita tulee aina noudattaa, kun käytetään sähkölaitteita. 1. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. 2. Tarkista ennen vedenkeittimen liittämistä verkkovirtaan, että laitteessa mainittu jännite vastaa verkkovirran jännitettä. Jos jännite on eri,
 • Страница 36 из 77
  FI 13. Laitetta ei saa käyttää tyhjänä. 14. Varo keittimestä tulevaa kuumaa höyryä veden kiehuessa ja heti sammumisen jälkeen. ÄLÄ avaa kantta liian nopeasti. 15. Varmista aina, että kansi on suljettu. Älä nosta keitintä veden kiehuessa. Jos kansi avataan veden kiehuessa, kuuma vesi voi aiheuttaa
 • Страница 37 из 77
  FI Veden keittäminen. Veden keittämiseksi paina painiketta . Halutun lämpötilan säätö. Voit valita erilaisia lämpötiloja eri tarpeisiin: 50 °C (vauvanruuan tai taikinan valmistukseen)/ 70 °C (valkoisen tai mate-teen valmistukseen) / 80 °C (vihreän teen valmistukseen) / 90 °C (oolong-teen tai kahvin
 • Страница 38 из 77
  FI • • • • • Vedenpinnan tulee olla runkoon merkittyjen tasojen ”Max” ja ”Min” välissä. Lämmityselementti voi vahingoittua liian pienestä vesimäärästä, kun taas liian suuri vesimäärä voi roiskua kiehuvana kaatonokasta ulos. Älä avaa kantta veden kiehuessa. Varmista, että kytkin pääsee liikkumaan
 • Страница 39 из 77
  SE vattenkokare Elektriska parametrar Spänning: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Ström: 2000 – 2400 W Funktioner: • Kapacitet: 1,5 l (maxnivå) • 360° sladdlös basplatta. • Ställa in önskad temperatur. • Uppvärmningsfunktion. • Dubbla vattennivåindikatorer • Det finns ett överhettningsskydd i vattenkokaren.
 • Страница 40 из 77
  SE viktiga säkerhetsråd När man använder elektriska apparater måste alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande: 1. Läs igenom alla instruktioner innan användning. 2. Kontrollera att det spänningstal som anges på vattenkokaren stämmer överens med eluttagets innan du
 • Страница 41 из 77
  SE 13. Använd inte vattenkokaren med alltför lite vatten eller utan vatten. 14. Undvik kontakt med ånga från pipen när vattnet kokar eller när vattenkokaren just har stängts av. Ha inte alltför bråttom när du ska öppna locket. 15. Se alltid till att locket är stängt och lyft inte på det medan
 • Страница 42 из 77
  SE Koka vatten. För att koka vatten, tryck på knappen. Ställa in önskad temperatur. Du kan välja olika temperaturer för olika behov: 50°C (förbereda barnmat eller jäsa deg)/70°C (för vitt eller sk ‘mate’-te) /80°C (för grönt te) /90°C (för sk ‘oolong’ -te eller för att brygga kaffe). Värm vattnet
 • Страница 43 из 77
  SE • • • • apparaten. Om man fyller på alltför lite vatten kan värmeelementet skadas och om man fyller på alltför mycket vatten kan kokande vatten spruta ut. Öppna inte locket medan vattnet kokas. Se till att strömbrytaren lätt kan kommas åt och att locket sitter på ordentligt. Vattenkokaren kommer
 • Страница 44 из 77
  RO fierbator Parametrii electrici: Voltaj: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Putere: 2000 – 2400 W Caracteristici ale aparatului: • Capacitate: 1.5 L (Nivel maxim) • Setarea temperaturii dorite. • Funcţia de încălzire. • Soclul de alimentare fără cablu cu rotire la 360 °. • Indicator dublu al nivelului
 • Страница 45 из 77
  RO măsuri importante de siguranţă Când folosiţi un aparat electric, următoarele precauţii de siguranţă de bază trebuiesc mereu urmate: 1. Citiţi toate instrucţiunile înainte de folosire. 2. Înainte de a conecta ibricul electric la sursa de alimentare, verificaţi că voltajul indicat pe aparat
 • Страница 46 из 77
  RO a fost oprit. NU fiţi nerăbdător să ridicaţi capacul. 15. Capacul trebuie să fie închis, nu-l ridicaţi în timp ce apa fierbe. Vă puteţi opări dacă ridicaţi capacul în timpul ciclurilor de fierbere. 16. Nu folosiţi aparatul pentru alt scop decât cel proiectat. 17. Ibricul poate fi folosit doar cu
 • Страница 47 из 77
  RO Fierberea apei. Pentru a fierbe apă, apăsaţi butonul . Setarea temperaturii dorite. Puteţi alege temperaturi diferite, în funcţie de necesităţile diferite: 50°C (pentru prepararea alimentelor pentru bebeluși sau pentru aluatul cu drojdie)/70°C (pentru ceai alb sau maté)/80°C (pentru ceai
 • Страница 48 из 77
  RO • • • • • Nivelul de umplere cu apă trebuie să fie între “Max” şi “Min” aşa cum este indicat pe carcasă. Prea puţină apă va deteriora elementele de încălzire, şi dacă ibricul este umplut excesiv, ar putea să stropească cu apă clocotită. Apa va începe să se încălzească. Nu deschideţi capacul în
 • Страница 49 из 77
  BG електрически чайник Електрически параметри: Напрежение: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz Захранване: 2000 – 2400 W Характеристики на уреда: • Капацитет: 1.5 L (Максимално ниво) • Настройване на желаната температура. • Функция за затопляне. • 360 ° нагревателна плоча без кабел. • Двойни индикатори за
 • Страница 50 из 77
  BG важни предохранителни мерки При използване на електроуреди е необходимо да следвате посочените по-долу основни предохранителни мерки. 1. Преди употреба внимателно прочетете внимателно инструкциите. 2. Преди да свържете чайника към захранващ източник проверете дали посоченото върху уреда
 • Страница 51 из 77
  BG 13. Не използвайте уреда без вода. 14. Избягвайте контакт с улея на уреда при кипене на водата или точно след изключване на чайника. НЕ бързайте да отворите капака. 15. Винаги проверявайте дали капакът е затворен и не го повдигайте по време на кипене на водата. Възможни са изгаряния при
 • Страница 52 из 77
  BG Отворете капака и налейте вода в каната. Когато каната се постави върху захранващата плоча и се включи, чува се звук. Завиране на водата. За да заври водата, натиснете бутона . Настройване на желаната температура. Можете да изберете различни температури за различни нужди: 50°C (за приготвяне на
 • Страница 53 из 77
  BG • • • • • възможно водата да изкипи. Нивото на водата в чайника трябва да бъде между посочените на корпуса му нива „Max” (Максимум) и “Min” (Минимум). Твърде малкото вода ще повреди нагревателния елемент, а ако чайникът е препълнен, е възможно извиране на вряла вода. Не отваряйте капака, ако
 • Страница 54 из 77
  RU електрический чайник Электрические параметры: Напряжение питания: 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 2000 – 2400 Вт Другие характеристики изделия: • Вместимость: 1,5 л (Max). • Установка необходимой температуры. • Функция подогрева. • 360° беспроводная питающая
 • Страница 55 из 77
  важные указания по технике безопасности RU При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать следующие основные меры безопасности: 1. Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями. 2. Перед подключением чайника к сети удостоверьтесь, что напряжение вашей сети соответствует
 • Страница 56 из 77
  RU обожглись. 11. Если чайник горячий, то при заливании воды крышку открывайте осторожно. 12. Чайник предназначен только для использования внутри помещений, и ни в коем случае снаружи. 13. Не включайте чайник при малом количестве воды. 14. Остерегайтесь контакта с паром из носика закипевшего
 • Страница 57 из 77
  RU Откройте крышку и налейте воду в чайник. При установке чайника на базу питания, вы услышите звуковой сигнал. Закипание воды Для того чтобы вскипятить воду, нажмите на кнопку . Установка необходимой температуры Вы можете выбрать необходимую вам температуру: 50 °C (для приготовления детского
 • Страница 58 из 77
  RU • • • • • • остыть. Во время работы фильтр должен быть на месте, иначе может произойти выброс воды. уровень воды в чайнике должен находиться между метками “Max” and “Min”. Слишком малое количество воды может привести к повреждению нагревательного элемента, а слишком большое количество воды может
 • Страница 59 из 77
  UA електрочайник Електричні характеристики: Напруга: 220 – 240 В змінного струму, 50/60 Гц Електроспоживання: 2000 – 2400 Вт Особливості даного приладу: • Ємність: 1,5 л (рівень Max (максимум)). • Завдання бажаної температури. • Функція підігріву. • Бездротова основа для електроживлення з радіусом
 • Страница 60 из 77
  UA важливі заходи безпеки При користуванні електроприладом необхідно завжди дотримуватися наступних елементарних правил техніки безпеки: 1. Перед використанням прочитайте всі інструкції. 2. Перед підключенням чайника до мережі живлення переконайтеся, що значення напруги, вказане на пристрої,
 • Страница 61 из 77
  UA приладу. 13. Чайник призначений тільки для домашнього користування, не використовуйте його поза приміщенням. 14. Не використовуйте прилад з недостатньою кількістю води. 15. Уникайте контакту з паром, що виходить з носика під час кипіння води чи відразу після вимкнення чайника. НЕ поспішайте
 • Страница 62 из 77
  UA Відкрийте кришку та наповніть чайник водою. Після встановлення чайника на основну базу та його включення пролунає звуковий сигнал. Кип’ятіння води. Щоб закип’ятити воду, натисніть на кнопку . Завдання бажаної температури. Для різних потреб існує можливість завдання різних температур: 50°C (для
 • Страница 63 из 77
  UA • • • • • розливання води. Рівень води повинен знаходитись між позначками “Max” (максимум) і “Min” (мінімум), що зазначені на корпусі. Занадто низький рівень води призведе до пошкодження нагрівального елементу, перевищення рівня води може призвести до виплескування окропу. Вода почне
 • Страница 64 из 77
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 65 из 77
  Garantinis lapas LT www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 66 из 77
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 67 из 77
  Garantiileht EE www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 68 из 77
  PL Karta gwarancyjna Nazwa wyrobu Data nabycia wyrobu www.acme.eu/warranty Model wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 69 из 77
  Garantieblatt DE www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 70 из 77
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika • Korroosio, muta, vesi ja hiekka. Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen • Muiden
 • Страница 71 из 77
  Garantisedel SE www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 72 из 77
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 73 из 77
  Гаранционен лист Продукт www.acme.eu/warranty Модел на продукта Дата на покупка на продукта BG Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 74 из 77
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 75 из 77
  Гарантійний лист UA www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 76 из 77
  Model: KA-300 electric kettle www.acme.eu
 • Страница 77 из 77