Инструкция для ACME KM03, VA2232WA

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: KM-03

keyboard

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  Model: KM-03 keyboard www.acme.eu
 • Страница 2 из 61
 • Страница 3 из 61
  4 GB User’s manual 46 Warranty card 7 LT Vartotojo gidas 47 Garantinis lapas 10 LV Lietošanas instrukcija 48 Garantijas lapa 13 EE Kasutusjuhend 49 Garantiileht 16 PL 50 Karta gwarancyjna 20 DE Bedienungsanleitung 51 Garantieblatt 24 FI Kayttoohje 52 Takuulomake 27 SE Bruksanvisning 53 Garantisedel
 • Страница 4 из 61
  GB Introduction Congratulations on your choice to purchase „Acme” keyboard! For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service
 • Страница 5 из 61
  GB • Keep away from heavily dusted environments. • Do not place this keyboard on an unstable cart, stand or table. If the product falls, it could be seriously damaged. • Never operate this keyboard if it has a damaged cord or plug, if it is not working property or if it has been damaged or dropped
 • Страница 6 из 61
  GB Using the appliance 1) Turn on your computer. 2) Connect the keyboard USB plug to your computer’s free USB port. 3) Using your keyboard. Trouble shooting The keyboard does not work. • • • • Try to restart your computer. Reconnect keyboard USB plug to another computer’s USB port. Check that the
 • Страница 7 из 61
  Įžanga LT Sveikiname nusprendus įsigyti „Acme” klaviatūrą! Dėl savo patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir gaminio įsigijimo datą ir laikykite kartu su pirkimo kvitu, pridėję prie garantijos ir aptarnavimo informacijos. Išsaugokite tam atvejui, jei reikės garantinio aptarnavimo. Saugos ir
 • Страница 8 из 61
  LT • Nedėkite šios klaviatūros ant nestabilių stalelių su ratukais, stalelių žurnalams ar kitų stalų. Jeigu gaminiai nukris, jie gali būti rimtai pažeisti. • Niekada nesinaudokite šia klaviatūra, jei jos laidas arba kištukas pažeisti, klaviatūra netinkamai veikia arba buvo pažeista ar įmesta į
 • Страница 9 из 61
  Įrenginio naudojimas LT 1) Įjunkite kompiuterį. 2) Prijunkite klaviatūros USB kištuką prie kompiuterio USB prievado. 3) Galite naudotis įrenginiu. Trikčių šalinimas Klaviatūra neveikia. • • • • Pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį. Iš naujo prijunkite klaviatūros USB kištuką prie kito
 • Страница 10 из 61
  LV Ievads Apsveicam, ka izvēlējāties iegādāties šo „Acme” tastatūru! Savai ērtībai pierakstiet visu informāciju par modeļa numuru un datumu, kad saņēmāt izstrādājumu, saglabājiet to kopā ar pirkuma kvīti un pievienojiet garantijai un apkopes informācijai. Saglabājiet šos dokumentus gadījumā, ja būs
 • Страница 11 из 61
  LV • Nenovietojiet šo tastatūru uz nestabiliem ratiņiem, statīva vai galda, izstrādājumam nokrītot, to var sabojāt; • Nekādā gadījumā nelietojiet tastatūru, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakšiņa, ja tā darbojas nepareizi vai ir iepriekš nokritusi, sabojāta vai iekritusi ūdenī, atgrieziet ierīci
 • Страница 12 из 61
  LV Ierīces lietošana 1) Ieslēdziet datoru. 2) Pievienojiet tastatūras USB spraudni brīvam datora USB portam. 3) Lietojiet tastatūru. Problēmu novēršana Tastatūra nedarbojas. • • • • Mēģiniet restartēt datoru. Atvienojiet un pievienojiet tastatūras USB spraudni citam USB portam. Pārbaudiet, vai
 • Страница 13 из 61
  Sissejuhatus EE Õnnitleme teid! Tegite õige valiku, kui ostsite „Acme” klaviatuuri! Mugavuse huvides kirjutage üles seadme mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke seda infot koos ostukviitungi ning garantii- ja remondiinfoga kindlas kohas. Garantiiremondi vajaduse tekkimisel läheb teil neid
 • Страница 14 из 61
  EE temperatuure ja ärge pange seadme peale raskeid esemeid. • Ärge paigutage seadet väga tolmusesse keskkonda. • Ärge asetage klaviatuuri mittesobivale alusele, kärule või lauale. Maha kukkudes võib see toode tõsiseid kahjustusi saada. • Ärge kasutage seda klaviatuuri, kui selle kaabel on
 • Страница 15 из 61
  EE • Ärge asetage seadet tugevate soojusallikate (radiaator, auto armatuurlaud vm) lähedusse. • Ärge asetage seadet tugevate magnetlainete allikate lähedusse. Seadme kasutamine 1) Lülitage arvuti sisse. 2) Ühendage klaviatuuri USB-otsak arvuti vaba(de)sse USB-porti. 3) Nüüd saate klaviatuuri
 • Страница 16 из 61
  PL Wstęp Gratulujemy wyboru klawiatury „Acme”! Dla państwa wygody prosimy o zapisanie modelu oraz daty nabycia urządzenia i przechowywanie ich wraz z rachunkiem oraz gwarancją i informacjami serwisowymi. Dokumenty te będą wymagane, w razie potrzeby skorzystania z serwisu gwarancyjnego. Wskazówki
 • Страница 17 из 61
  PL • Chroń klawiaturę przed płynami. Wszystkie komponenty urządzenia zawierają wrażliwe części elektroniczne, które mogą ulec uszkodzeniu podczas kontaktu z wodą, kawą lub innymi płynami. Do czyszczenia stosuj zwilżoną szmatkę. • Klawiaturę przechowuj z należytą starannością. Podczas przechowywania
 • Страница 18 из 61
  PL Przechowywanie • Gdy nie używasz klawiatury, przechowuj ją w miejscu wolnym od kurzu, w oryginalnym opakowaniu. • Wszystkie komponenty urządzenia przechowuj z dala od silnych źródeł ciepła (grzejników, nasłonecznionego samochodu, itp.). • Klawiaturę przechowuj z dala od silnych źródeł pola
 • Страница 19 из 61
  PL Klawisze skrótów nie działają, lub podczas pisania pojawiają się niewłaściwe znaki. • Odinstaluj oprogramowanie poprzednio użytkowanej klawiatury. • Sprawdź, czy ustawienia klawiatury w systemie operacyjnym są poprawne. 19
 • Страница 20 из 61
  DE Einleitung Herzlichen glückwunsch zu ihrer neuen „Acme” tastatur! Bitte notieren sie die modellnummer und das kaufdatum und bewahren sie die informationen zusammen mit garantiekarte und kundendiensthinweisen für den fall auf, dass sie die garantie in anspruch nehmen müssen. Sicherheits- und
 • Страница 21 из 61
  DE • • • • • stellen sie keine schweren gegenstände darauf ab. Vermeiden sie besonders staubige bereiche. Stellen sie die tastatur nicht auf einen unstabilen wagen, aufsteller oder tisch. Das gerät kann stark beschädigt werden, wenn es herunterfällt. Betreiben sie die tastatur nicht mit
 • Страница 22 из 61
  DE Aufbewahrung • Bei nichtgebrauch bewahren sie die tastatur bitte staubfrei auf, vorzugsweise in ihrer originalverpackung. • Schützen sie alle komponenten vor starker hitze (heizung, armaturenbrett im auto usw.). • Schützen sie die tastatur vor starken magnetfeldern. Bedienungshinweise 1)
 • Страница 23 из 61
  Die hotkeys der tastatur funktionieren nicht oder die tastatur schreibt die falschen schriftzeichen. DE • Deinstallieren sie jegliche vorherige tastatursoftware auf ihrem computer. • Vergewissern sie sich, dass sie in ihrem betriebssystem die richtige sprache eingestellt haben. 23
 • Страница 24 из 61
  FI Johdanto Onnittelut „Acme” näppäimistön hankintasi johdosta! Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon yhteydessä. Turvallisuuteen ja ylläpitoon
 • Страница 25 из 61
  FI • Älä käytä pölyisessä ympäristössä. • Älä aseta näppäimistöä epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Mikäli tuote putoaa, se voi vaurioitua vakavasti. • Älä koskaan käytä näppäimistöä mikäli sen johto tai pistoke on vauriointunut, mikäli laite ei toimi oikein tai jos laite on pudotettu,
 • Страница 26 из 61
  FI Laitteen käyttö 1) Kytke virta tietokoneeseesi. 2) Liitä näppäimistö USB-pistokkeen avulla tietokoneesi vapaaseen USB-liittimeen. 3) Voit käyttää näppäimistöäsi. Vianetsintä Näppäimistö ei toimi. • • • • Yritä käynnistää tietokoneesi uudelleen. Yhdistä näppäimistö uudelleen eri USB-liittimeen.
 • Страница 27 из 61
  Introduktion SE Grattis till ditt val att köpa „Acme” tangentbord! För din bekvämlighet registrera hela modellnumret och det datum du fått varan tillsammans med kvittot och bifoga till garanti och serviceinformation. Behåll i händelse att garantiservice erfordras. Säkerhet och skötselråd Liksom all
 • Страница 28 из 61
  SE • Håll borta från kraftigt dammiga miljöer. • Placera inte detta tangentbord på en ostadig vagn, stativ eller bord. Om produkten ramlar, kan den skadas allvarligt. • Använd aldrig tangentbord om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar ordentligt eller om den skadats eller
 • Страница 29 из 61
  Använda apparaten SE 1) Sätt på din dator. 2) Anslut tangentbord USB-kontakt till din dators lediga USB-port. 3) Använd ditt tangentbord. Felsökning Tangentbord fungerar inte. • • • • Starta om din dator. Försök att koppla in tangentbord USB-kontakt till en annan dators USB-port. Kontrollera att
 • Страница 30 из 61
  RO Introducere Vă mulţumim că aţi ales să achiziţionaţi tastatura „Acme”! Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul, anexândule la factura de achiziţionare şi informaţiile de garanţie şi de service. Păstraţi-le în cazul în care este necesară depanarea
 • Страница 31 из 61
  RO • Depozitarea tastaturii impune atenţie. Nu o expuneţi la extreme de temperatură şi nu lăsaţi obiecte grele deasupra sa. • Păstraţi la distanţă de mediile cu mult praf. • Nu aşezaţi tastatura pe un cărucior, un suport sau o masă instabile. Dacă produsul cade, poate suferi deteriorări grave. • Nu
 • Страница 32 из 61
  RO Depozitare • În caz de neutilizare, depozitaţi-vă tastatura într-o zonă fără praf, de preferat în ambalajul său iniţial. • Ţineţi toate componentele la distanţă de surse de căldură puternică (calorifere, bordul maşinii etc.) • Ţineţi tastatura la distanţă de surse magnetice puternice. Utilizarea
 • Страница 33 из 61
  Tastele de comandă rapidă nu funcţionează sau tastatura introduce caractere incorecte. RO • Dezinstalaţi orice software de tastatură anterior de pe computerul dvs. • Verificaţi dacă aveţi setările de aspect al tastaturii corect setate în sistemul de operare. 33
 • Страница 34 из 61
  BG Въведение Поздравления за избора ви да закупите клавиатура от „Acme”! За ваше удобство, запишете пълния номер на модела и датата на получаване на продукта и прикрепете заедно с касовата бележка към гаранцията и сервизната информация. Запазете в случай, че е необходим гаранционен сервиз.
 • Страница 35 из 61
  BG • Внимавайте при съхранение на клавиатурата. Не излагайте на екстремни температури и не поставяйте тежки предмети върху нея. • Не съхранявайте в силно запрашени среди. • Не поставяйте клавиатурата върху нестабилни колички, стойки или маси. Ако продуктът падне, е възможно да претърпи сериозни
 • Страница 36 из 61
  BG Съхранение • Ако не използвате клавиатурата, я съхранете на безпрашно място, най-добре в оригиналната опаковка. • Пазете всички компоненти от източници на топлина (нагреватели, табла за управление на автомобила и др.) • Пазете клавиатурата далеч от магнитни източници. Използване на уреда 1)
 • Страница 37 из 61
  Бързите клавиши на клавиатурата не работят или клавиатурата печата погрешни знаци. BG • Деинсталирайте софтуера на използваната преди това клавиатура от компютъра. • Проверете дали са зададени правилни настройки за разположението на клавишите в операционната система. 37
 • Страница 38 из 61
  RU Введение Поздравляем с вашим выбором, связанном с приобретением клавиатуры „Acme”! Для вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда вы получили устройство, а также прикрепите лист с этой информацией вместе с вашим чеком на покупку к талону гарантийного и сервисного обслуживания.
 • Страница 39 из 61
  Транспортировка RU Во время транспортировки клавиатуры , пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности: • Храните детали вне зоны досягаемости маленьких детей. Отдельные кнопки могут сниматься и могут застрять в горле при проглатывании. • Никогда не подвергайте клавиатуру воздействию
 • Страница 40 из 61
  RU Очистка • Всегда отключайте клавиатуру перед ее очисткой. • Для очистки клавиатуры протрите ее слегка влажной тканью. Никогда не погружайте ее в воду, так как в устройстве находятся чувствительные к воздействию воды электронные детали, которые могут выйти из строя. Это также приведет к нарушению
 • Страница 41 из 61
  Устранение неисправностей RU Клавиатура не работает. • Попробуйте перезагрузить ваш компьютер. • Повторно подключите USB-разъем клавиатуры к другому USB-разъему компьютера. • Проверьте, чтобы USB-разъем клавиатуры был плотно подключен к USB-разъему вашего компьютера. • Проверьте, чтобы USB-кабель
 • Страница 42 из 61
  UA Вступ Вітаємо вас із придбанням клавіатури „Acme”! Для зручності запишіть повний номер моделі та дату придбання виробу та прикріпіть разом із товарним чеком до гарантійного талона і інформації щодо сервісного обслуговування. Збережіть на випадок, якщо буде потрібне сервісне обслуговування.
 • Страница 43 из 61
  UA • • • • • впливу екстремальних температур та не кладіть на нього важкі предмети. Не використовуйте та не зберігайте у сильно запорошених місцях. Не розташовуйте дану клавіатуру на нестійких поличках, підставках та столах. При падінні даний пристрій може бути сильно пошкоджений. Не використовуйте
 • Страница 44 из 61
  UA Зберігання • Якщо клавіатура не використовується, зберігайте її у чистому від порохів місці, бажано в її оригінальній упаковці. • Тримайте усі складові комплекту подалі від джерел тепла (нагрівачів, панелі приладів в автомобілі тощо). • Тримайте клавіатуру подалі від будь-яких сильних джерел
 • Страница 45 из 61
  UA представники компанії „Acme” можуть здійснювати сервісне обслуговування або ремонт своїх пристроїв. Гарячі клавіші клавіатури не працюють або клавіатура друкує неправильні символи. • Деінсталюйте з вашого комп’ютера програмне забезпечення, що залишилось від попередньої клавіатури. • Перевірте,
 • Страница 46 из 61
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 47 из 61
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 48 из 61
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 49 из 61
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 50 из 61
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 51 из 61
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 52 из 61
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika • Korroosio, muta, vesi ja hiekka. Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen • Muiden
 • Страница 53 из 61
  SE Garantisedel www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 54 из 61
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 55 из 61
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 56 из 61
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 57 из 61
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 58 из 61
 • Страница 59 из 61
 • Страница 60 из 61
  Model: KM-03 keyboard www.acme.eu
 • Страница 61 из 61