Инструкция для ACME KS03, CS01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: KS-03

keyboard

www.acme.eu

Esc

~

1

Q

A

K

L

J

H

G

F

D

S

Z

B

V

M

>

>

?

N

C

X

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

7

8

[

{

}
]

Tab

Caps Lock

Ctrl

Ctrl

Alt

Alt

2

3

!

@

#

4

$

5

%

6

^

7

&

8

9

(

0

=

|

|

)

-

_

`

`` `

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Print

Screen

SysRq

Scroll

Lock

Backspace

Pause

Break

Home

Home

9

PgUp

Page

Up

-

Num

Lock

Num

Lock

Caps

Lock

Scroll

Lock

Insert

Delete

End

Page

Down

1

2

End

0

Ins

.

Del

3

PgDn

Enter

4

5

6

turbo

Shift

Shift

Enter

low profile keyboard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Model: KS-03 Num Lock Esc ~ F1 ` 1 F3 F4 @ ! F2 # $ % 2 3 W Q Tab Caps Lock Shift Ctrl 4 Z R D X C 6 Y G V F7 F8 8 U H B 9 J N - 0 O K M keyboard F10 > [ Alt ? } | | Enter Shift Scroll Lock Pause Break Insert Home Page Up End Page Down Caps Lock Scroll Lock low profile keyboard Num Lock - turbo
 • Страница 2 из 53
 • Страница 3 из 53
  4 GB User’s manual 40 Warranty card 7 LT Vartotojo gidas 41 Garantinis lapas 10 LV Lietošanas instrukcija 42 Garantijas lapa 13 EE Kasutusjuhend 43 Garantiileht 16 PL 44 Karta gwarancyjna 19 FI Kayttoohje 45 Takuulomake 22 SE Bruksanvisning 46 Garantisedel Instrukcja obsługi 25 DE
 • Страница 4 из 53
  GB Introduction Congratulations on your choice to purchase „Acme” keyboard! For your convenience record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach to the warranty and service information. Retain in the event that warranty service
 • Страница 5 из 53
  GB • Never operate this keyboard if it has a damaged cord or plug, if it is not working property or if it has been damaged or dropped into the water. Return the appliance to a service center for examination and repair. • To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or attempt to
 • Страница 6 из 53
  GB Features Special “turbo” functions on keyboard: • • • • Keyboard Lock ON/OFF function changed by pressing “turbo” + “F11” key Windows “System sleep” function by pressing “turbo” + Windows “System wake up” function by pressing “turbo” + Windows “System power down” function by pressing “turbo” +
 • Страница 7 из 53
  Įžanga LT Sveikiname nusprendus įsigyti „Acme” klaviatūrą! Dėl savo patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir gaminio įsigijimo datą ir laikykite kartu su pirkimo kvitu, pridėję prie garantijos ir aptarnavimo informacijos. Išsaugokite tam atvejui, jei reikės garantinio aptarnavimo. Saugos ir
 • Страница 8 из 53
  LT ir pataisyti. • Norėdami sumažinti elektros šoko riziką, nenuimkite dangtelio ir nebandykite išardyti klaviatūros. Viduje nėra jokių dalių, kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Prašome visus aptarnavimo darbus patikėti kvalifikuotam techninio aptarnavimo personalui. • Norėdami išvengti vidinių
 • Страница 9 из 53
  Ypatybės LT Papildomos “turbo” funkcijos: • Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas spaudinėjant “turbo” + “F11” klavišą • Windows funkcija - “Kompiuterio užmigdymas” paspaudus “turbo” + • Windows funkcija - “Kompiuterio pažadinimas” paspaudus “turbo” + • Windows funkcija - “Kompiuterio išjungimas”
 • Страница 10 из 53
  LV Ievads Apsveicam, ka izvēlējāties iegādāties šo „Acme” tastatūru! Savai ērtībai pierakstiet visu informāciju par modeļa numuru un datumu, kad saņēmāt izstrādājumu, saglabājiet to kopā ar pirkuma kvīti un pievienojiet garantijai un apkopes informācijai. Saglabājiet šos dokumentus gadījumā, ja būs
 • Страница 11 из 53
  LV tiks veikta pārbaude un remonts; • Lai samazinātu elektriskā trieciena risku, nenoņemiet vāku un nemēģiniet izjaukt tastatūru, ierīces korpusā nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs, lai veiktu apkopi, lūdzu, griezieties pie kvalificēta servisa personāla; • Lai izvairītos no iekšējo
 • Страница 12 из 53
  LV Īpašības Īpašas „turbo” funkcijas uz tastatūras: • • • • tastatūras slēdzenes ieslēgšana/izslēgšana, nospiežot „turbo” un „F11” taustiņu; taustiņu; Windows sistēmas miega režīma ieslēgšana, nospiežot „turbo” un taustiņu; Windows sistēmas pamodināšana, nospiežot „turbo” un taustiņu. Windows
 • Страница 13 из 53
  Sissejuhatus EE Õnnitleme teid! Tegite õige valiku, kui ostsite „Acme” klaviatuuri! Mugavuse huvides kirjutage üles seadme mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke seda infot koos ostukviitungi ning garantii- ja remondiinfoga kindlas kohas. Garantiiremondi vajaduse tekkimisel läheb teil neid
 • Страница 14 из 53
  EE • Ärge kasutage seda klaviatuuri, kui selle kaabel on kahjustatud, seade ei tööta korralikult või pärast seda, kui seade on kahjustusi saanud või vette kukkunud. Eelnimetatud juhtudel viige seade kontrollimiseks ja remontimiseks edasimüüja juurde. • Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage
 • Страница 15 из 53
  Funktsioonid EE Eraldi turbofunktsioonid klaviatuuril: • • • • klaviatuurilukk SEES/VÄLJAS klahvikombinatsiooniga turbo + F11 Windowsi funktsioon System sleep klahvikombinatsiooniga turbo + Windowsi funktsioon System wake up klahvikombinatsiooniga turbo + Windowsi funktsioon System power down
 • Страница 16 из 53
  PL Wstęp Gratulujemy wyboru klawiatury „Acme”! Dla państwa wygody prosimy o zapisanie modelu oraz daty nabycia urządzenia i przechowywanie ich wraz z rachunkiem oraz gwarancją i informacjami serwisowymi. Dokumenty te będą wymagane, w razie potrzeby skorzystania z serwisu gwarancyjnego. Wskazówki
 • Страница 17 из 53
  PL • Unikaj miejsc o dużym stopniu zapylenia. • Nie umieszczaj klawiatury na niestabilnym stojaku, podłożu czy blacie. W razie upadku, produkt może zostać poważnie uszkodzony. • Nigdy nie używaj klawiatury z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani wtedy, gdy została zamoczona lub pracuje
 • Страница 18 из 53
  PL Korzystanie z urządzenia 1) Włącz komputer. 2) Podłącz wtyczkę USB klawiatury do wolnego portu USB komputera. 3) Klawiatura jest gotowa do pracy. Charakterystyka Specjalne funkcje „turbo” na klawiaturze: • Włączenie/wyłączenie blokady klawiatury poprzez jednoczesne naciśnięcie klawiszy „turbo” +
 • Страница 19 из 53
  Johdanto FI Onnittelut „Acme” näppäimistön hankintasi johdosta! Ole hyvä ja kirjoita ylös laitteen tuotenumero sekä ostopäivämäärä ja säilytä nämä yhdessä ostokuittisi sekä takuu- ja huoltotietojen kanssa. Voit tarvita näitä tositteita takuuhuollon yhteydessä. Turvallisuuteen ja ylläpitoon
 • Страница 20 из 53
  FI oikein tai jos laite on pudotettu, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite huoltopisteeseen tarkastusta ja korjausta varten. • Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä irrota näppäimistön koteloa tai yritä purkaa laitetta. Laite ei sisällä käyttäjän itse huollettavia osia. Käänny
 • Страница 21 из 53
  Ominaisuudet FI Näppäinkomennot: • • • • Näppäimistön lukitus PÄÄLLE/POIS painamalla “turbo” + “F11” Windowsin lepotila painamalla “turbo” + Windowsin herättäminen lepotilasta painamalla “turbo” + Windowsin sulkeminen painamalla “turbo” + Vianetsintä Näppäimistö ei toimi. • • • • Yritä käynnistää
 • Страница 22 из 53
  SE Introduktion Grattis till ditt val att köpa „Acme” tangentbord! För din bekvämlighet registrera hela modellnumret och det datum du fått varan tillsammans med kvittot och bifoga till garanti och serviceinformation. Behåll i händelse att garantiservice erfordras. Säkerhet och skötselråd Liksom all
 • Страница 23 из 53
  SE ordentligt eller om den skadats eller tappats i vattnet. Lämna in apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation. • För att förhindra risk för elchock, avlägsna inte locket eller plocka isär detta tangentbord. • Det finns inga användardelar inuti. Hänvisa alla reparationer till
 • Страница 24 из 53
  SE Funktionsöversikt Speciella “turbo”-funktioner på tangentbordet: • • • • Lås-funktionen på tangentbordet kan ändras PÅ/AV genom att trycka på knapparna “turbo” + “F11”. Windows “Viloläge”-funktion aktiveras genom att trycka på “turbo” + Windows “System start”-funktion aktiveras genom att trycka
 • Страница 25 из 53
  Einleitung DE Herzlichen glückwunsch zu ihrer neuen „Acme” tastatur! Bitte notieren sie die modellnummer und das kaufdatum und bewahren sie die informationen zusammen mit garantiekarte und kundendiensthinweisen für den fall auf, dass sie die garantie in anspruch nehmen müssen. Sicherheits- und
 • Страница 26 из 53
  DE • Betreiben sie die tastatur nicht mit beschädigtem kabel oder stecker, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder ins wasser gefallen ist. Wenden sie sich mit überprüfung und reparatur an einen autorisierten kundendienst. • Zur vermeidung von stromschlag öffnen oder
 • Страница 27 из 53
  Bedienungshinweise DE 1) Schalten sie ihren computer ein. 2) Schließen sie die tastatur am USB-port ihres computers an . 3) Nehmen sie die tastatur in betrieb. Funktionen Besondere „Turbo“-Funktionen über die Tastatur: • • • • Tastensperre AN/AUS durch Betätigen der Tasten „Turbo“ + „F11“
 • Страница 28 из 53
  RO Introducere Vă mulţumim că aţi ales să achiziţionaţi tastatura „Acme”! Vă recomandăm să vă notaţi numărul complet de model şi data la care aţi primit produsul, anexândule la factura de achiziţionare şi informaţiile de garanţie şi de service. Păstraţi-le în cazul în care este necesară depanarea
 • Страница 29 из 53
  RO în cazul funcţionării defectuoase, a deteriorării sale ori a scăpării în apă. Returnaţi aparatul la un centru de asistenţă tehnică pentru a fi examinat şi reparat. • Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu scoateţi capacul şi nu încercaţi să dezasamblaţi această tastatură. Nu conţine
 • Страница 30 из 53
  RO Caracteristici Funcţii speciale „turbo” cu acţionare de pe tastatură: • • • • Funcţia Keyboard Lock ON/OFF (activare/dezactivare blocare tastatură) se modifică prin apăsarea tastelor „turbo” + „F11” Funcţia Windows „System sleep” (repaus sistem), prin apăsarea tastelor „turbo” + Funcţia Windows
 • Страница 31 из 53
  Въведение BG Поздравления за избора ви да закупите клавиатура от „Acme”! За ваше удобство, запишете пълния номер на модела и датата на получаване на продукта и прикрепете заедно с касовата бележка към гаранцията и сервизната информация. Запазете в случай, че е необходим гаранционен сервиз.
 • Страница 32 из 53
  BG • Никога не работете с клавиатурата , ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или е била повредена, или е престояла във вода. Занесете уреда в сервизен център за проверка и ремонт. • За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака и не правете опити да разглобявате
 • Страница 33 из 53
  BG 2) Свържете USB контакта на клавиатурата към свободен USB порт на компютъра. 3) Използвайте клавиатурата. Функции Специални „turbo” (турбо) функции на клавиатурата: • Функция за заключване/отключване на клавиатурата чрез натискане на „turbo” + клавиш „F11”. • Функция Windows „System sleep”
 • Страница 34 из 53
  RU Введение Поздравляем с вашим выбором, связанном с приобретением клавиатуры „Acme”! Для вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда вы получили устройство, а также прикрепите лист с этой информацией вместе с вашим чеком на покупку к талону гарантийного и сервисного обслуживания.
 • Страница 35 из 53
  RU • • • • • кладите на клавиатуру тяжелые предметы . Не храните устройства в помещениях с высокой степенью запыленности. Не ставьте эту клавиатуру на неустойчивую тележку, подставку или стол. Если устройство упадет, оно может получить серьезные повреждения. Никогда не эксплуатируйте эту клавиатуру
 • Страница 36 из 53
  RU Эксплуатация устройства 1) Включите ваш компьютер. 2) Подключите USB-разъем вашей клавиатуры к свободному USB-разъему вашего компьютера. 3) Эксплуатация клавиатуры. Особенности Специальные функции turbo на клавиатуре: • Функция блокировки клавиатуры ВКЛ./ВЫКЛ. с помощью нажатия кнопки turbo +
 • Страница 37 из 53
  Вступ UA Вітаємо вас із придбанням клавіатури „Acme”! Для зручності запишіть повний номер моделі та дату придбання виробу та прикріпіть разом із товарним чеком до гарантійного талона і інформації щодо сервісного обслуговування. Збережіть на випадок, якщо буде потрібне сервісне обслуговування.
 • Страница 38 из 53
  UA даний пристрій у сервісний центр для проведення огляду та ремонту. • Щоб уникнути ураження струмом, не знімайте кришку та не намагайтесь розібрати цю клавіатуру. Всередині неї немає деталей, що підлягають ремонту користувачами. Довірте будь-яке сервісне обслуговування кваліфікованому сервісному
 • Страница 39 из 53
  UA 3) Розпочніть використання вашої клавіатури. Характеристики Спеціальні функції «турбо» на клавіатурі: • Функція замикання клавіатури ВВІМК/ВИМК змінюється після натискання «турбо» + клавіші «F11» • Функція Віндоус (Windows) «Системний сон» натисканням «турбо» + • Функція Віндоус (Windows)
 • Страница 40 из 53
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 41 из 53
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 42 из 53
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 43 из 53
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 44 из 53
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 45 из 53
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 46 из 53
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika • Korroosio, muta, vesi ja hiekka. Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen • Muiden
 • Страница 47 из 53
  SE Garantisedel www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 48 из 53
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 49 из 53
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 50 из 53
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 51 из 53
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 52 из 53
  Model: KS-03 keyboard www.acme.eu
 • Страница 53 из 53