Инструкция для ACME LCD105

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 67
  Model: LCD-105 Universal Wall Bracket www.acme.eu
 • Страница 2 из 67
 • Страница 3 из 67
  GB 4 Installation Instruction 52 Warranty card LT 8 Montavimo instrukcija 53 Garantinis lapas LV 12 Uzstādīšanas instrukcija 54 Garantijas lapa EE 16 Paigaldusjuhend 55 Garantiileht PL 56 Karta gwarancyjna 20 Instrukcja instalacji DE 24 Installationsanleitung 57 Garantieblatt FI 28 Asennusohjeet 58
 • Страница 4 из 67
  GB Unpacking instructions • Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage. • Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or
 • Страница 5 из 67
  GB Supplied parts list Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper
 • Страница 6 из 67
  GB Mounting the Wall Plate to the Wall Brick Mount Wood Mount 6
 • Страница 7 из 67
  GB Mounting the Monitor Bracket to a TV This way up! For Flat Back TV This way up! For Curved Back TV Attaching TV to Wall Plate and Adding the Knob Thanks for choosing our products, enjoy the using. 7
 • Страница 8 из 67
  LT Išpakavimo nurodymai • Atsargiai atidarykite kartoninę dėžę, išimkite jos turinį ir padėkite ant kartono arba kito apsauginio paviršiaus, kad nepažeistumėte. • Patikrinkite pakuotės turinį pagal pateiktų dalių sąrašą, esantį kitame puslapyje, kad įsitikintumėte, jog yra visos sudedamosios dalys
 • Страница 9 из 67
  LT Pateiktų dalių sąrašas (1) Tvirtinimo prie sienos plokštė – a (4) M 4 x 12 varžtas – d (2) Pritvirtinimo varžtas – h (1) Monitoriaus laikiklis – b (4) M4 x 30 varžtas – e (1) Užmova – c (8) M4 poveržlė – f (2) Betono inkaras – i (4) M4 tarpiklis – g (1) Saugos rankenėlė su poveržle – j Pastaba!
 • Страница 10 из 67
  LT Sienos plokštės montavimas prie sienos Montavimas prie plytinio paviršiaus Montavimas prie medinio paviršiaus 10
 • Страница 11 из 67
  Monitoriaus laikiklių tvirtinimas prie televizoriaus Šia puse į viršų! Televizorius su plokščia užpakaline dalimi LT Šia puse į viršų! Televizorius su išgaubta užpakaline dalimi Televizoriaus tvirtinimas prie sienos plokštės ir rankenėlės prisukimas Dėkojame, kad renkatės mūsų gaminius, mėgaukitės
 • Страница 12 из 67
  LV Instrukcijas izsaiņošanai no iepakojuma • Uzmanīgi atveriet kartona iepakojumu, izņemiet iepakojuma saturu un novietojiet to uz kartona vai cita virsmu aizsargājoša materiāla, lai izvairītos no bojājumiem. • Pārbaudiet iepakojuma saturu, vai tas atbilst piegādāto detaļu sarakstam, kas dots
 • Страница 13 из 67
  LV Komplektācijā iekļautie komponenti (1) Pie sienas nostiprināma plāksne - a (4) 4 x 12 mm skrūve - d (2) Kokskrūve - h BRĪDINĀJUMS Nepieciešamie instrumenti (1) Monitora kronšteins - b (4) 4 x 30 mm skrūve - e (1) Uzgalis - c (8) 4 mm paplāksne - f (2) Betona dībelis - i (4) 4 mm starplika - g
 • Страница 14 из 67
  LV Sienas plāksnes montāža pie sienas Montāža pie ķieģeļu sienas: Montāža pie koka sienas: 14
 • Страница 15 из 67
  Monitora kronšteina montāža pie TV Šādā virzienā uz augšu! plakanam TV aizmugures panelim LV Šādā virzienā uz augšu! izliektam TV aizmugures panelim TV piestiprināšana pie sienas plāksnes un montāža pie sienas Paldies, ka izvēlējāties mūsu izstrādājumu, novēlam, lai tā izmantošana atvieglo jūsu
 • Страница 16 из 67
  EE Lahtipakkimisjuhised • Avage ettevaatlikult pakk, võtke sisu välju ja asetage see kahjude vältimiseks papile või muule kaitsvale materjalile. • Võrrelge pakendi sisu komplektile lisatud komponentide nimekirjaga (vt järgmist lehekülge) ning kontrollige, kas kõik komponendid on olemas ja
 • Страница 17 из 67
  EE Komponentide nimekiri (1)Seinaplaat-a (4)M4x12 polt-d (1) Monitori kinnitus - b (4)M4x30 polt-e (2)Keermega polt-h HOIATUS Vajalikud tööriistad (8)M4 seib-f (2)Betooni ankur-i (1)Kork- c (4)M4 vahedetail-g (1)Seibiga turvanupp-j See televiisorialus tuleb kinnitada kindlalt vertikaalsele seinale.
 • Страница 18 из 67
  EE Seinaplaadi seinale kinnitamine Kivikinnitus Puidukinnitus 18
 • Страница 19 из 67
  EE Monitori kinnitusdetaili teleri külge kinnitamine See pool üleval! Lameda tagaosaga teleritele See pool üleval! Kumera tagaosaga teleritele Teleri seinaplaadi külge kinnitamine ja nupu lisamine Täname, et valisite meie toote. Tundke sellest rõõmu! 19
 • Страница 20 из 67
  PL Instrukcja rozpakowania • Ostrożnie otworzyć pudełko, wyjąć zawartość i położyć na tekturze lub innej zabezpieczającej powierzchni, by zapobiec uszkodzeniu. • Sprawdzić zawartość paczki na zgodność z listą dostarczonych części na następnej stronie, by upewnić się, że wszystkie otrzymane części
 • Страница 21 из 67
  PL Lista dostarczonych części (1)Płytka naścienna-a (4)M4x12 Śruba-d (2)Śruba mocująca-h OSTRZEŻENIE Wymagane narzędzia (1) Uchwyt monitora-b (4)M4x30 Śruba-e (8)M4 Podkładka-f (2)Zakotwienie w betonie-i (1)Pokrywka-c (4)M4 Dystansownik-g (1) Gałka zabezpieczająca-j To zamocowanie odbiornika TV
 • Страница 22 из 67
  PL Montowanie płytki naściennej do ściany Mocowanie w cegle Mocowanie w drewnie 22
 • Страница 23 из 67
  Mocowanie uchwytu monitora do odbiornika TV See pool üleval! Dla płaskich ekranów TV PL See pool üleval! Dla sferycznych ekranów TV Mocowanie odbiornika TV do płytki naściennej i dodanie gałki Dziękujemy za wybranie naszego produktu, życzymy przyjemnego użytkowania. 23
 • Страница 24 из 67
  DE Auspacken • Öffnen sie die verpackung vorsichtig, nehmen sie alle teile heraus und legen sie sie auf einer unterlage ab, um schäden zu vermeiden. • Vergleichen sie den inhalt mit der teileliste auf der nächsten seite auf vollständigkeit und unversehrtheit. Benutzen sie keine beschädigten teile.
 • Страница 25 из 67
  DE Lieferumfang (1) Wandplatte-a (4) Bolzen M4x12-d (2) Schlüsselschraube-h WARNUNG Benötigte Werkzeuge (1) Bildschirmhalterung-b (4) Bolzen M4x30-e (1) Abdeckkappe-c (8) Unterlegscheibe M4-f (2) Wanddübel-i (4) Abstandhalter M4-g (1) Sicherheitsdrehknopf-j Diese TV-Halterung muss sicher an einer
 • Страница 26 из 67
  DE Montage der Wandplatte an der Wand Gemauerte Wand Holzbalken 26
 • Страница 27 из 67
  DE Montage der Bildschirmhalterung am Fernseher Tis Weg nach oben Fernseher mit flacher Rückseite Tis Weg nach oben Fernseher mit gewölbter Rückseite Montage des Fernsehers an der Wandplatte und Anbringen des Sicherungsbolzens Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben, viel
 • Страница 28 из 67
  FI Pakkauksesta purkamisohjeet: • Avaa laatikko varoen, nosta osat ulos ja levitä ne pahville tai muulle suojaavalle pinnalle. • Tarkasta pakkauksen sisältö seuraavalla sivulla olevan osalistan avulla varmistaaksesi, että kaikki osat ovat mukana ja vahingoittumattomia. Älä käytä vahingoittuneita
 • Страница 29 из 67
  FI Pakkaukseen sisältyvien osien lista (1)Seinäteline-a (4)M4x12 ruuvi-d (2)Kansiruuvi-h VAROITUS Tarvittavat työkalut (1) Näytön pidike-b (4)M4x30 ruuvi-e (8)M4 prikka-f (2)Kara-i (1)Korkki-c (4)M4 välike-g (1)Turvanuppi prikalla-j Tämä televisioteline tulee kiinnittää lujasti pystysuoraan
 • Страница 30 из 67
  FI Seinätelineen kiinnittäminen Tiiliseinään kiinnittäminen Puuseinään kiinnittäminen 30
 • Страница 31 из 67
  FI Näytön pidikkeen kiinnittäminen televisioon Tämä puoli ylöspäin! Televisio, jossa on litteä tausta Tämä puoli ylöspäin! Televisio, jossa on kupera tausta Television liittäminen seinätelineeseen ja nupin lisääminen Kiitos, että valitsit tuotteemme, toivottavasti nautit tuotteistamme. 31
 • Страница 32 из 67
  SE Uppackningsinstruktioner • Försiktigt öppna kartongen, ta bort innehåll och lägg ut på kartong eller annan skyddande yta för att undvika skada. • Kontrollera paketets innehållet mot supplied parts list på nästa sida för att säkerställa att alla komponenter mottogs oskadade. Använd inte skadade
 • Страница 33 из 67
  SE Lista över levererade komponenter (1)Väggfäste-a (4)M4x12 skruv-d (2)Träskruv-h VARNING Nödvändiga verktyg (1)Monitor fäste-b (4)M4x30 skruv-e (1)Hylsa-c (8)M4 bricka-f (2)Betongankare-i (4)M4 Mellanbricka-g (1)Säkerhetsknoppar med bricka-j Denna TV-ram måste monteras fast på den vertikala
 • Страница 34 из 67
  SE Montera väggfästet mot väggen Montera på murad vägg Montera på trä 34
 • Страница 35 из 67
  SE Montera monitor fästet till en TV Denna sida upp! För TV med flat baksida Denna sida upp! För TV med rundad baksida Fästa TV mot väggfästet och sätta på knoppen Kiitos, että valitsit tuotteemme, toivottavasti nautit tuotteistamme. 35
 • Страница 36 из 67
  RO Instrucţiuni de dezambalare • Deschideţi cu grijă cutia, scoateţi conţinutul şi întindeţi-l pe carton sau pe o altă suprafaţă de protecţie pentru a evita deteriorările. • Verificaţi conţinutul pachetului cu lista de piese furnizate de pe pagina următoare pentru a vă asigura că aţi primit toate
 • Страница 37 из 67
  RO Lista de piese furnizate (1)Placă de perete-a (4)Şurub M4x12-d (2)Şurub de fixare-h AVERTISMENT Unelte necesare (1) Suport monitor-b (4)Şurub M4x30-e (1)Capac-c (8)Şaibă M4-f (2)Diblu-i (4)Distanţier M4-g (1) Buton de siguranţă - j Acest suport de televizor trebuie să fie ferm fixat în peretele
 • Страница 38 из 67
  RO Montarea plăcii de perete pe perete Montare în zidărie Montare în lemn 38
 • Страница 39 из 67
  RO Montarea suportului de monitor pe un televizor Cu partea aceasta în sus! Pentru televizoare cu partea posterioară plată Cu partea aceasta în sus! Pentru televizoare cu partea posterioară curbă Fixarea televizorului în placa de perete şi adăugarea butonului Vă mulţumim că ne-aţi ales produsele.
 • Страница 40 из 67
  BG Инструкции за разопаковане • Отворете внимателно картонената кутия, отстранете съдържанието и поставете на плот или друга защитена повърхност, за да избегнете повредите. • Проверете съдържанието на пакета по списъка на доставените части в първата опаковка, за да се уверите, че компонентите не са
 • Страница 41 из 67
  BG Списък на доставяните части (1)Пластина за стенен монтаж-a (4)Болт M4x12-d (2)Болт за дърво-h ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Необходими инструменти Скоба за монитор-b (4)Болт M4x30-e (1)Капачка - с (8)Шайба M4-f (2)Анкерен болт за бетон - i (4) Носач на дюбел M4-g (1) Обезопасителна ръкохватка-j Стойката за
 • Страница 42 из 67
  BG Монтаж към стената на пластината за стенен монтаж Монтаж върху тухли Монтаж върху дърво 42
 • Страница 43 из 67
  BG Монтаж на мониторната скоба към телевизора По този начин до! За телевизори с плосък гръб По този начин до! За телевизори със заоблен гръб Захващане на телевизора към пластината за стенен монтаж и добавяне на обезопасителни болтове Благодарим, че избрахте нашите продукти. Надяваме се да останете
 • Страница 44 из 67
  RU Распаковывание • Осторожно откройте упаковку, выньте содержимое коробки и разложите его на картоне или на другой защитной поверхности, чтобы избежать повреждения. • Сверьте содержимое упаковки с перечнем поставки на следующей странице, чтобы убедиться, что все составные части получены без
 • Страница 45 из 67
  RU Перечень поставляемых деталей Стенка крепления к стене – а Болт M4x12 - d Кронштейн монитора - b Болт M4x30 - e Болт с квадратной головкой - h ВНИМАНИЕ Необходимые инструменты Колпачек- с Шайба M4 – f Анкер – i Вставка M4 - g Защитный маховик с шайбой- j Это крепление для телевизора должно быть
 • Страница 46 из 67
  RU Монтирование стенки крепления к стене Монтирование в кирпич Монтирование в дерево 46
 • Страница 47 из 67
  RU Крепление кронштейна монитора к телевизору Этой стороной вверх! Для телевизоров с плоской задней стенкой Этой стороной вверх! Для телевизоров с выпуклой задней стенкой Крепление стенки крепления к стене к телевизору и установка маховика Благодарим, что выбрали наши товары и желаем приятного
 • Страница 48 из 67
  UA Розпаковування • Обережно відкрийте упаковку, вийміть вміст коробки і розкладіть його на картоні або на іншій захисній поверхні, аби уникнути пошкодження. • Звірте вміст пакунку з переліком поставки на наступній сторінці, аби переконатися, що всі складові частини отримані без пошкоджень. Не
 • Страница 49 из 67
  UA Переліком постачених деталей Стінка кріплення до стіни – а Болт M4x12 - d Кремпіль монітора - b Болт M4x30 - e Шруб з квадратною головкою - h ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Необхідні інструменти Ковпачок- с Перстина M4 – f Анкер – i Проміжок M4 - g Крутень безпеки з перстиною - j Це кріплення для телевізора
 • Страница 50 из 67
  UA Монтування стінки кріплення стіни до стіни Монтування в цеглину Монтування в дерево 50
 • Страница 51 из 67
  UA Кріплення кремпіля монітора до телевізора Цією стороною догори! Для телевізорів з плоскою задньою стінкою Цією стороною догори! Для телевізорів з вигнутою задньою стінкою Кріплення стінки кріплення до стіни до телевізора та закріплення крутеня Дякуємо, що вибрали наші товари та бажаємо приємного
 • Страница 52 из 67
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 53 из 67
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 54 из 67
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir
 • Страница 55 из 67
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 56 из 67
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres
 • Страница 57 из 67
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 58 из 67
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen myyjältä. Takuuaika ilmoitetaan tuotteen
 • Страница 59 из 67
  SE Garantisedel www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 60 из 67
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 61 из 67
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 62 из 67
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 63 из 67
  Гарантійний лист UA www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 64 из 67
 • Страница 65 из 67
 • Страница 66 из 67
  Model: LCD-105 Universal Wall Bracket www.acme.eu
 • Страница 67 из 67