Инструкция для ACME MB01

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

bluetooth 

optical 

mouse

Model: MB01

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 71
  Model: MB01 bluetooth optical mouse www.acme.eu
 • Страница 2 из 71
 • Страница 3 из 71
  4 GB User’s manual 56 Warranty card 8 LT Vartotojo gidas 57 Garantinis lapas 12 LV Lietošanas instrukcija 58 Garantijas lapa 16 EE Kasutusjuhend 59 Garantiileht 20 RU Инструкция пользователя 60 Гарантийный талон 24 PL Instrukcja obsługi 61 Karta gwarancyjna 28 DE Bedienungsanleitung 62
 • Страница 4 из 71
  GB Introduction Thank you for purchasing ACME Bluetooth mouse. Please read this manual carefully FIRST, before using the device. For your convenience, record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach it to the warranty and service
 • Страница 5 из 71
  GB Mouse Functions Wheel Forward Back The blue LED indicator inside the mouse is visible here The “Bluetooth connection“ button 5
 • Страница 6 из 71
  GB Universal Back / Forward Use the back button to access previous page and use the forward button to access next page. Speed Control Press and hold the wheel and right buttons together, then you can toggle the DPI between 500 dpi and 1750 dpi. Near the wheel blinks blue LED indicator: One time:
 • Страница 7 из 71
  • computer and contact your vendor or after sales service center for maintenance Do not put the product close to heat source, or expose it to high temperature. GB Caution! The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
 • Страница 8 из 71
  LT Įvadas Ačiū, kad pirkote „ACME Bluetooth“ pelę. Prieš naudodami įrenginį, IŠ PRADŽIŲ perskaitykite šį vadovą. Dėl savo paties patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir datą, kada įsigijote šį gaminį, kartu su savo pirkinio kvitu prisekite ją prie garantijos ir techninės priežiūros
 • Страница 9 из 71
  LT Pelės funkcijos Wheel Forward Back Čia matomas pelėje esantis mėlynas šviesos diodo indikatorius Mygtukas „Bluetooth sujungimas” 9
 • Страница 10 из 71
  LT Universali grįžimo atgal ir ėjimo pirmyn funkcija Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite grįžimo atgal mygtuką, o norėdami atidaryti sekantį puslapį, paspauskite ėjimo pirmyn mygtuką. Greičio kontrolė Vienu metu paspauskite ir palaikykite pelės ratuką ir dešinį mygtuką, taip
 • Страница 11 из 71
  susisiekite su savo pardavėju arba garantinio aptarnavimo centru dėl techninės priežiūros. • Nedėkite prietaiso netoli šilumos šaltinio ir nelaikykite aukštoje temperatūroje. LT Atsargiai! Gamintojas neatsako už jokius radijo ar televizijos trikdžius, atsirandančius dėl neteisėtų prietaiso
 • Страница 12 из 71
  LV Ievads Pateicamies, ka iegādājāties „ACME” ražoto „Bluetooth” peli. PIRMS izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pierakstiet modeļa numuru, izstrādājuma iegādāšanās datumu, kā arī čeka numuru un pievienojiet garantijas un tehniskās apkopes informācijai. Šī informācija
 • Страница 13 из 71
  LV Peles funkcijas Ritenītis Uz priekšu Atpakaļ Zilais LED indikators peles iekšpusē ir redzams šeit Poga „Bluetooth” savienojums” 13
 • Страница 14 из 71
  LV Universāla pārslēgšanās atpakaļ/uz priekšu Izmantojiet atpakaļ pogu, lai nokļūtu iepriekšējā lapā un pogu uz priekšu, lai piekļūtu nākamajai lapai. Ātruma kontrole Nospiediet un turiet riteņa un tiesības pogas kopā, tad jūs varat pārslēgt DPI no 500 dpi un 1750 dpi. Blakus ritenis sāk mirgot
 • Страница 15 из 71
  • no datora un sazinieties ar pārdevēju vai pēcpārdošanas pakalpojuma centru, lai veiktu ierīces remontu. Nenovietojiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem vai vietām ar augstu temperatūru. LV Uzmanību! Ražotājs neatbild par radio vai TV interferenci, ko izraisa nesankcionēta aprīkojuma pārveidošana.
 • Страница 16 из 71
  EE Sissejuhatus Täname teid ACME Bluetoothi-hiire ostmise eest. Palun lugege see juhend hoolikalt läbi ENNE seadme kasutamist. Enda mugavuse huvides kirjutage üles mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke neid koos ostutšekiga garantii- ja teenindusinfo juures. Hoidke need andmed alles juhuks, kui
 • Страница 17 из 71
  EE Hiire funktsioonid Ratas Edasi Tagasi Hiire sees olev sinine LED-märgutuli on nähtav siin Bluetoothi-ühenduse nupp 17
 • Страница 18 из 71
  EE Universaalne tagasi / edasi nupp Kasutage „tagasi“ nuppu eelmisele lehele naasmiseks ja „edasi“ nuppu järgmisele lehele minekuks. Kiiruse reguleerimine Vajutage ja hoidke rooli ja paremale nupud koos, siis saate lülitada DPI vahel 500 dpi ja 1750 dpi. Near ratta vilgub sinine LED indikaator: Üks
 • Страница 19 из 71
  • Ärge pange toodet soojuseallika lähedusse ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte. EE Ettevaatust! Tootja ei vastuta seadmele tehtud lubamatute muudatuste tõttu tekkivate raadio- ega telerisignaalide häirete eest. Taolised muudatused võivad viia selleni, et kasutaja õigus seadet kasutada
 • Страница 20 из 71
  RU Введение Благодарим Вас за покупку мышки Bluetooth ACME. ПЕРЕД использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Для Вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда Вы получили продукт вместе с Вашим чеком, и прикрепите его к гарантийному талону с информацией по
 • Страница 21 из 71
  RU Функции мышки Колесико Вперед Назад Синий СИД индикатор внутри мышки виден здесь Кнопка Bluetooth connection (Подключение Bluetooth) 21
 • Страница 22 из 71
  RU Универсальный Назад / Вперед Кнопкой Назад вы переходите на предыдущую страницу, а кнопкой Вперед – на следующую страницу. Управление скоростью Нажмите и удерживайте колесо и правая кнопки вместе, то вы можете переключаться между DPI 500 точек на дюйм и 1750 точек на дюйм. Рядом с колесом мигает
 • Страница 23 из 71
  • Не погружайте изделие послепродажный сервис. • Не держите изделие вблизи источников тепла, не подвергайте в воду или другую жидкость. Если это все же случилось, выключите изделие и обратитесь к продавцу или в его воздействию высоких температур. RU Предупреждение! Изготовитель не несет
 • Страница 24 из 71
  PL Wstęp Dziękujemy za zakup myszy Bluetooth ACME. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla wygody zaleca się przechowywać razem wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego sprzętu, czyli numer referencyjny, datę nabycia, dowód zakupu oraz
 • Страница 25 из 71
  PL Funkcje myszy Kółko W przód Wstecz W tym miejscu widoczny jest niebieski wskaźnik LED znajdujący się wewnątrz myszy Przycisk „Połączenie Bluetooth” (“Bluetooth connection“) 25
 • Страница 26 из 71
  PL Uniwersalne wstecz / w przód Przyciśnięcie przycisku wstecz cofa do poprzedniej strony a przycisku w przód przenosi na stronę następną. Regulacja prędkości Wciśnij i przytrzymaj koła i prawy razem, możesz przełączać DPI między 500 dpi i 1750 dpi. W pobliżu koła miga niebieski wskaźnik LED: Jeden
 • Страница 27 из 71
  • Nie wkładać urządzenia do wody ani żadnej innej cieczy. Jeśli to sie przydarzy, to należy wyjąć urządzenie z komputera i skontaktować się ze sprzedawcą lub z ośrodkiem serwisu posprzedażnego w celu naprawy • Nie kłaść urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie wystawiać na wysoka temperaturę. PL
 • Страница 28 из 71
  DE Einführung Vielen Dank für den Erwerb einer ACME Bluetooth-Maus. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, BEVOR Sie das Produkt verwenden. Notieren Sie sich der Einfachheit halber die vollständige Modellnummer und das Kaufdatum und heften Sie diese Informationen zusammen mit Ihrem
 • Страница 29 из 71
  DE Mausfunktionen Rad Vorwärts Zurück Die in Maus befindliche blaue LED-Anzeige leuchtet auf. Taste “BluetoothKopplung” 29
 • Страница 30 из 71
  DE Zurück/vorwärts Rufen Sie mit der Zurücktaste die vorherige und mit der Vorwärtstaste die nächste Seite auf. Geschwindigkeitssteuerung Drücken und halten Sie das Rad und rechte Maustaste gleichzeitig, dann kann man die DPI zwischen 500 dpi und 1750 dpi umschalten. In der Nähe des Rad blinkt blau
 • Страница 31 из 71
  vorkommen, so trennen Sie das Gerät vom Computer ab und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder mit dem Kundendienst in Verbindung. • Lagern Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie es nicht hohen Temperaturen aus. DE Vorsicht! Der Hersteller übernimmt keine
 • Страница 32 из 71
  RO Introducere Vă mulţumim pentru achiziţionarea mouse-lui Bluetooth ACME. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual ÎNAINTE de a folosi aparatul. În avantajul dumneavoastră, notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi achiziţionat produsul împreună cu documentul de achiziţie şi
 • Страница 33 из 71
  RO Funcţiile mouse-ului Rotiţă Înainte Înapoi LED-ul indicator albastru din interiorul mouse-lui este vizibil aici Butonul „Conexiune Bluetooth” 33
 • Страница 34 из 71
  RO Butoane de înapoi / înainte universale Utilizaţi butonul „înapoi” pentru a accesa pagina anterioară, şi butonul „înainte” pentru a accesa pagina următoare. Controlul vitezei Apăsaţi şi ţineţi apăsat butoanele şi roata dreapta împreună, atunci aveţi posibilitatea să comutaţi DPI între 500 dpi şi
 • Страница 35 из 71
  • • Nu aşezaţi produsul în apă sau orice alte lichide. Dacă apare această situaţie, deconectaţi produsul de la computer şi luaţi legătura cu distribuitorul sau centrul de postvânzare pentru întreţinere Nu aşezaţi produsul în apropierea surselor de căldură şi nu îl expuneţi la temperaturi înalte. RO
 • Страница 36 из 71
  BG Увод Благодарим Ви, че купихте Bluetooth мишка от ACME. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно този наръчник, преди да използвате устройството. За Ваше удобство запишете целия номер на модел и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата бележка за покупката и ги прикрепете към
 • Страница 37 из 71
  BG Функции на мишката Колело Напред Назад Синята светодиодна лампа вътре в мишката се вижда тук Бутон “Bluetooth connection“ („Bluetooth връзка”) 37
 • Страница 38 из 71
  BG Универсален бутон за превъртане напред/назад Използвайте бутоните за достъп до предишната и следващата страница. Контрол на скоростта Натиснете и задръжте колелото и десния бутони заедно, тогава можете да превключвате DPI съответно между 500 DPI и 1750 DPI. Близо до колелото мига, син LED
 • Страница 39 из 71
  • компютъра и се свържете с доставчика или сервиз за поддръжка с цел профилактика. Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина и не излагайте на високи температури. BG Внимание! Производителят не носи отговорност за произволни радио или телевизионни смущения, причинени от
 • Страница 40 из 71
  UA Вступ Дякуємо за купівлю бездротової мишки ACME Bluetooth («АКМЕ Блютус»). Будь ласка, перед використовуванням приладдя СПОЧАТКУ уважно прочитайте цей посібник. Для Вашої зручності, запишіть повний номер моделі та дату, коли Ви отримали виріб разом з Вашим товарним чеком, та прикріпіть його до
 • Страница 41 из 71
  UA Робота мишки Коліщатко Вперед Назад Блакитний світлодіодний індикатор всередині мишки тут видно Кнопка «Bluetooth з’єднання» 41
 • Страница 42 из 71
  UA Універсальні кнопки Вперед / Назад Натисніть кнопку Назад для доступу до попередньої сторінки або натисніть кнопку Вперед для переходу до наступної сторінки. Керування швидкістю Натисніть і утримуйте колесо і права кнопки разом, то ви можете перемикатися між DPI 500 точок на дюйм і 1750 точок на
 • Страница 43 из 71
  UA • • Оберігайте даний пристрій від потрапляння у воду або інші рідини. Якщо він потрапив у воду або на нього потрапила вода, відключіть його від комп’ютера та зверніться до вашого продавця або в сервісний центр щодо його ремонту. Не розташовуйте даний пристрій поблизу джерел тепла та оберігайте
 • Страница 44 из 71
  ES Introducción Gracias por comprar el ratón Bluetooth ACME. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo. Para su comodidad, anote el número completo del modelo y la fecha en que recibió el producto junto con su recibo de compra y adjúntelo a la información de garantía y
 • Страница 45 из 71
  ES Funciones del ratón Rueda Botón adelante Botón atrás El indicador LED azul que está dentro del ratón aquí es visible. Botón “Conexión de Bluetooth” 45
 • Страница 46 из 71
  ES Adelante y atrás universal Utilice el botón atrás acceder a la página anterior y utilice el botón adelante para acceder a la página siguiente. Control de velocidad Mantenga pulsado el volante y botones de la derecha en conjunto, entonces usted puede cambiar el PPP entre 500 ppp y 1750. Cerca de
 • Страница 47 из 71
  • No coloque el producto en el agua ni en ningún otro líquido. En caso de que esto ocurra, retire el producto del ordenador y contacte con su proveedor o centro de servicio post-venta para su reparación. • No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni lo exponga a altas temperaturas. ES
 • Страница 48 из 71
  FR Introduction Merci d’avoir acheté la souris Bluetooth ACME. Veuillez lire attentivement ce manuel, AVANT toute utilisation. Pour plus d’efficacité, inscrivez le numéro de modèle complet et la date d’achat du produit avec la facture d’achat et joignez cela aux informations de garantie et de
 • Страница 49 из 71
  FR Fonctions de la souris L’indicateur LED bleu de la souris est situé ici Molette Bouton Avance Bouton Retour Bouton “connexion Bluetooth” 49
 • Страница 50 из 71
  FR Retour/Avance polyvalent Utilisez le bouton de retour pour accéder à la page précédente et utilisez le bouton avance pour atteindre la page suivante. Controle de la vitesse de defilement Appuyez et maintenez la molette et les boutons de droite ensemble, alors vous pouvez alterner entre le DPI
 • Страница 51 из 71
  • • Ne pas immerger le dispositif dans l’eau ou dans tout autre liquide. Dans cette éventualité, déconnecter l’appareil de l’ordinateur et contactez votre revendeur ou centre de service aprèsvente pour réparation. Ne pas mettre le produit à proximité d’une source de chaleur, ou l’exposer à une
 • Страница 52 из 71
  PT Introdução Obrigado por ter adquirido o rato Bluetooth da ACME. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Para sua conveniência, anote o número completo do modelo e a data em que recebeu o mesmo, juntamente com o recibo de compra e anexe-o à garantia e informação
 • Страница 53 из 71
  PT Funções do rato Bola Botão de avanço Botão de retrocesso The blue LED indicator inside the mouse is visible here The “Bluetooth connection“ button 53
 • Страница 54 из 71
  PT Retroceder / Avançar universal Use o botão de retroceder para aceder à página anterior e use o botão de avançar para aceder para a página seguinte. Controlo da Velocidade Pressione e segure o volante e botões certos juntos, então você pode alternar a DPI entre 500 dpi e 1750 dpi. Perto da roda
 • Страница 55 из 71
  • Não colocar o produto em água ou líquido. Caso esta situação aconteça, retire o produto do computador e contacte o vendedor ou o centro de assistência pós-venda para manutenção. • Não deverá colocar o produto junto a uma fonte de calor ou expô-lo a elevadas temperaturas. PT Cuidado! O fabricante
 • Страница 56 из 71
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 57 из 71
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 58 из 71
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 59 из 71
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 60 из 71
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 61 из 71
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 62 из 71
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 63 из 71
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 64 из 71
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 65 из 71
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 66 из 71
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 67 из 71
  FR Document de garantie www.acme.eu/warranty Produit Modèle Date d'achat du produit Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 68 из 71
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 69 из 71
 • Страница 70 из 71
  Model: MB01 bluetooth optical mouse www.acme.eu
 • Страница 71 из 71