Инструкция для ACME MT108B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: MT108B

universal 

wall bracket

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  Model: MT108B universal wall bracket www.acme.eu
 • Страница 2 из 29
  GB Installation guide LT Montavimo vadovas LV Uzstādīšanas instrukcijas EE Paigaldusjuhend RU Инструкция по установке PL Instrukcja montażu DE Installationsanleitung UA Посібник з установлення RO Ghid de instalare BG Ръководство за монтаж ES Guía de instalación FR Guide d’installation PT Guia de
 • Страница 3 из 29
  Step 1a GB Solid concrete mounting LT Montavimas prie kieto betono pagrindo LV Montāža uz betona pamatnes EE Paigaldamine stabiilsele betoonseinale RU Монтаж на бетонную поверхность PL Uchwyt do mocowania na ścianie DE Belastbarer Betonanker UA Цілісний бетонний монтаж RO Montarea pe perete solid
 • Страница 4 из 29
  Step 1b GB Tvirtinimas prie medinių konstrukcijų LV Montāža uz koka spraišļa EE Puittihvtide paigaldamine RU Установка на деревянный каркас PL Montaż na ścianie o drewnianej konstrukcji szkieletowej DE Kantholzbefestigung UA Монтаж за допомогою штифтів для деревини RO Montarea pe stâlpii din lemn
 • Страница 5 из 29
  Step 2 GB Attaching brackets to screen LT Rėmo montavimas prie ekrano LV Kronšteinu piestiprināšana ekrānam EE Konsoolide paigaldamine ekraanile RU Установка монитора на кронштейны PL Przytwierdzanie mocowania do telewizora DE Befestigen der Klammern am Bildschirm UA Приєднання підпірок до панелі
 • Страница 6 из 29
  Step 3 GB Televizoriaus pakabinimas ant rėmo LV Piestipriniet televizoru pie sienas EE Kinnitage teler seinaplaadile RU Установка телевизора на стенную балку PL Należy zawiesić telewizor na uchwycie naściennym DE Einhängen des TV-Geräts an der Wandplatte UA Повісити телевізор на підпірку RO Agăţaţi
 • Страница 7 из 29
  Caution GB This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.Keep these items away from young children. • Make Sure these instructions are read and completely understood before attempting installation.If you are unsure of any part of this installation,please contact a
 • Страница 8 из 29
  Uzmanību LV Izstrādājumam ir sīkas detaļas, ar kurām var aizrīties. Glabājiet šīs detaļas bērniem nepieejamā vietā. • Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet uzstādīšanas instrukcijas un pārliecinieties, ka esat tās sapratis. Ja nesaprotat kādu uzstādīšanas instrukciju daļu, līdzu, sazinieties ar
 • Страница 9 из 29
  Предупреждение RU Этот продукт содержит мелкие детали, если неосторожно их проглатывают, возможно существует удушение, поэтому надо эти детали цохранить в недоступном для детей. • Прежде монтажа ыбедитесь, что эти инструкции прочитали и полностю поняли, если никакое – то место не понимаете,
 • Страница 10 из 29
  Uwaga: niniejszy produkt należy używać wewnątrz budynków. Używanie produktu na zewnątrz budynków może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub do uszczerbków na zdrowiu. DE Caution Das Produkt enthält Kleinteile. Wenn sie versehentlich verschlukt werden, wird es eine Erstickungsgefahr vorliegen.
 • Страница 11 из 29
  Avertisement RO Acest produs conţine articole mici care pot prezenta un pericol de sufocare dacă sunt înghiţite. Nu păstraţi aceste articole la îndemâna copiilor mici. • Citiţi şi înţelegeţi aceste instrucţiuni în totalitate înainte de a trece la montarea suportului. Dacă aveţi dubii la una din
 • Страница 12 из 29
  ES Atención Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si el producto se ingiere. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. • Asegúrese de que estas instrucciones son leídas y completamente ententidas antes de comenzar la instalación. Si no está seguro de
 • Страница 13 из 29
  Aviso PT Este produto contém itens pequenos, se engolir pode ter perigo de asfixia, por favor deixa estes itens longe das crianças. • Confirma que já leu e percebeu completamente as instruções antes de instalação. Se você não entender alguma parte da instalação, faça contato com instalador
 • Страница 14 из 29
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 15 из 29
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 16 из 29
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir
 • Страница 17 из 29
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 18 из 29
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 18 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 19 из 29
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres
 • Страница 20 из 29
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 21 из 29
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 22 из 29
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 23 из 29
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 24 из 29
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 25 из 29
  FR Document de garantie www.acme.eu/warranty Produit Modèle Date d'achat du produit Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 26 из 29
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 27 из 29
 • Страница 28 из 29
  Model: MT108B www.acme.eu
 • Страница 29 из 29