Инструкция для ACME MW07

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

wireless 

optical

mouse

Model: MW07

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 59
  Model: MW07 wireless optical mouse www.acme.eu
 • Страница 2 из 59
 • Страница 3 из 59
  4 GB User’s manual 44 Warranty card 7 LT Vartotojo gidas 45 Garantinis lapas 10 LV Lietošanas instrukcija 46 Garantijas lapa 13 EE Kasutusjuhend 47 Garantiileht 16 PL 48 Karta gwarancyjna 19 DE Bedienungsanleitung 49 Garantieblatt 22 RO Manual de utilizare 50 Fişa de garanţie 25 BG Ръководство за
 • Страница 4 из 59
  GB Installation 1. Plug the Nano receiver into a USB port of your computer. 2. Open the battery door and install battery (1 x AA). Mouse Functions Wheel Forward Back 4 Dpi select
 • Страница 5 из 59
  Speed Control GB Press the DPI button, then you can toggle the DPI between 800 dpi and 1480 dpi. Universal Back / Forward Use the back button to access previous page and use the forward button to access next page. Receiver Storage Store or take out the Nano receiver from the Nano receiver storage
 • Страница 6 из 59
  GB Safety instructions: • • • Do not disassemble the product or remove any parts Do not put the product into water or any liquid. Should this happen, take the product off computer and contact your vendor or after sales service center for maintenance Do not put the product close to heat source, or
 • Страница 7 из 59
  LT Prijungimas 1. Įkiškite nano imtuvą į savo kompiuterio USB prievadą. 2. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį ir įdėkite bateriją (1 x AA). Pelės funkcijos Ratukas Pirmyn Dpi pasirinkimas Atgal 7
 • Страница 8 из 59
  LT Greičio kontrolė Paspaudus „DPI“ mygtuką, perjungiama tarp 800 dpi ir 1480 dpi. Universali grįžimo atgal ir ėjimo pirmyn funkcija Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite grįžimo atgal mygtuką, o norėdami atidaryti kitą puslapį, paspauskite ėjimo pirmyn mygtuką. Imtuvo laikymas Galite
 • Страница 9 из 59
  Saugos taisyklės LT • Neardykite prietaiso ir neišimkite jokių detalių. • Nedėkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Jeigu taip nutiktų, atjunkite gaminį nuo kompiuterio ir susisiekite su savo pardavėju arba garantinio aptarnavimo centru dėl techninės priežiūros. • Nedėkite prietaiso netoli
 • Страница 10 из 59
  LV Uzstādīšana 1. Ievietojiet Nano uztvērēju datora USB pieslēgvietā. 2. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ielieciet bateriju (1 x AA). Peles funkcijas Ritenītis Uz priekšu Atpakaļ 10 Dpi atlase
 • Страница 11 из 59
  Ātruma kontrole LV Nospiediet DPI pogu un varēsiet pārslēgt dpi no 800 dpi uz 1480 dpi. Universāla pārslēgšanās atpakaļ/uz priekšu Izmantojiet atpakaļ pogu, lai nokļūtu iepriekšējā lapā un pogu uz priekšu, lai piekļūtu nākamajai lapai. Uztvērēja uzglabāšana Uzglabājiet vai izņemiet Nano uztvērēju
 • Страница 12 из 59
  LV Drošības norādījumi: • Neveiciet izstrādājuma izjaukšanu un detaļu noņemšanu. • Neievietojiet izstrādājumu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis, atvienojiet izstrādājumu no datora un sazinieties ar pārdevēju vai pēcpārdošanas pakalpojuma centru, lai veiktu ierīces remontu. •
 • Страница 13 из 59
  EE Paigaldus 1. Pange Nano vastuvõtja oma arvuti USB-porti. 2. Avage patareiluuk ja pange patarei sisse (1 x AA). Hiire funktsioonid Ratas Edasi Kiiruse (dpi) valimine Tagasi 13
 • Страница 14 из 59
  EE Kiiruse reguleerimine Vajutage DPI nuppu ja võite varieerida hiire kiirust vahemikus 800-1480 dpi. Universaalne tagasi / edasi nupp Kasutage „tagasi“ nuppu eelmisele lehele naasmiseks ja „edasi“ nuppu järgmisele lehele minekuks. Vastuvõtja hoidja Pange Nano vastuvõtja hoidjasse või võtke see
 • Страница 15 из 59
  Ohutusjuhised • • • EE Ärge võtke toodet lahti ega eemaldage sellest elemente Ärge pange toodet vette ega muu vedeliku sisse. Kui see peaks juhtuma, võtke toode arvuti küljest lahti ja võtke hoolduse osas ühendust toote müüja või klienditeenindusega. Ärge pange toodet soojuseallika lähedusse ega
 • Страница 16 из 59
  PL Instalacja 1. Wsunąć odbiornik Nano do portu USB komputera. 2. Otworzyć drzwiczki baterii i włożyć baterię (1 x AA). Funkcje myszy Kółko W przód Wstecz 16 Wybór dpi
 • Страница 17 из 59
  Regulacja prędkości PL Naciśnięciem przycisku DPI można przełączyć DPI pomiędzy 800 dpi a 1480 dpi. Uniwersalne wstecz / w przód Przyciśnięcie przycisku wstecz cofa do poprzedniej strony a przycisku w przód przenosi na stronę następną Przechowywanie odbiornika Odbiornik Nano można wyjąć lub włożyć
 • Страница 18 из 59
  PL Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa • • • Nie rozbierać urządzenia i nie wyjmować żadnych części Nie wkładać urządzenia do wody ani żadnej innej cieczy. Jeśli to sie przydarzy, to należy wyjąć urządzenie z komputera i skontaktować się ze sprzedawcą lub z ośrodkiem serwisu posprzedażnego w celu
 • Страница 19 из 59
  DE Installation 1. Schließen Sie den Nano-Empfänger an einem USB-Port Ihres Computers an. 2. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die Batterie ein (1 x AA). Funktionen der Mouse Rad Vorwärts Dpi-Auswahl Zurück 19
 • Страница 20 из 59
  DE Geschwindigkeitssteuerung Drücken Sie die DPI-Taste zum Umschalten des dpi-Wertes zwischen 800 und 1480 dpi. Zurück/vorwärts Rufen Sie mit der Zurücktaste die vorherige und mit der Vorwärtstaste die nächste Seite auf. Aufbewahrung Empfänger Bewahren Sie den Nano-Empfänger während der
 • Страница 21 из 59
  Betrieb führen. DE Sicherheitshinweise • Zerlegen Sie das Gerät nicht, entfernen Sie keine Teile. • Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein. Sollte dies doch einmal vorkommen, so trennen Sie das Gerät vom Computer ab und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder mit
 • Страница 22 из 59
  RO Instalare 1. Pange Nano vastuvõtja oma arvuti USB-porti. 2. Avage patareiluuk ja pange patarei sisse (1 x AA). Funcţiile mouse-ului Rotiţă Înainte Înapoi 22 Selectare DPI
 • Страница 23 из 59
  Controlul vitezei RO Apăsaţi butonul DPI, apoi puteţi comuta DPI între 800 dpi şi 1480 dpi. Înapoi / înainte Utilizaţi butonul „înapoi” pentru a accesa pagina anterioară, şi butonul „înainte” pentru a accesa pagina următoare. Depozitarea receptorului Depozitaţi sau scoateţi nanoreceptorul din
 • Страница 24 из 59
  RO (2) Acest dispozitiv trebuie să fie capabil să suporte orice interferenţe, inclusiv cele care pot provoca o funcţionare nedorită. Instrucţiuni de siguranţă: • Nu dezasamblaţi produsul şi nu demontaţi componentele • Nu aşezaţi produsul în apă sau orice alte lichide. Dacă apare această situaţie,
 • Страница 25 из 59
  BG Монтаж 1. Включете наноприемника към USB порт на компютъра. 2. Отворете капака на отделението за батерии и поставете батерия (1 x AA). Функции на мишката Колело Напред Избор на Dpi Назад 25
 • Страница 26 из 59
  BG Контрол на скоростта Натиснете бутона DPI, когато желаете да превключите DPI между 800 и 1480. Универсален бутон за превъртане напред/назад Използвайте бутоните за достъп до предишната и следващата страница. Съхранение на приемника Можете да съхранявате или извадите наноприемника от отделението
 • Страница 27 из 59
  биха могли да доведат до неправилната му работа. BG Инструкции за безопасност • Не разглобявайте продукта и не премахвайте части от него. • Не поставяйте продукта във вода или други течности. В този случай изключете продукта от компютъра и се свържете с доставчика или сервиз за поддръжка с цел
 • Страница 28 из 59
  RU Установка 1. Вставьте Nano – приемник в USB – порт вашего компьютера. 2. Снимите крышку батарейного отсека и вставьте батарейку (1 x AA). Функции Колесико Вперед Назад 28 Выбор dpi
 • Страница 29 из 59
  Управление скоростью RU Кнопкой DPI вы можете переключаться между 800 точек/дюйм и 1480 точек/дюйм. Универсальный Назад / Вперед Кнопкой Назад вы переходите на предыдущую страницу, а кнопкой Вперед – на следующую страницу. Хранение приемника Nano – приемник для хранения и отключения просто
 • Страница 30 из 59
  RU Инструкция по безопасности • • • Не разбирайте изделие и не снимайте никакие детали. Не погружайте изделие в воду или другую жидкость. Если это все же случилось, выключите изделие и обратитесь к продавцу или в послепродажный сервис. Не держите изделие вблизи источников тепла, не подвергайте его
 • Страница 31 из 59
  UA Встановлення 1. Підключіть приймач Nano до USB-порта комп’ютера. 2. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку та вставте батарейку (1 x AA). Характеристики мишки Коліщатко Вперед Вибір Dpi Назад 31
 • Страница 32 из 59
  UA Керування швидкістю Натисніть кнопку DPI для переключення між 800 dpi та 1480 dpi Універсальні кнопки Вперед / Назад Натисніть кнопку Назад для доступу до попередньої сторінки або натисніть кнопку Вперед для переходу до наступної сторінки. Зберігання приймача Для зберігання приймача Nano
 • Страница 33 из 59
  (2) Даний пристрій захищений від будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, що можуть спричинити небажані операції. UA Інструкції з техніки безпеки • Не розбирайте даний пристрій та не виймайте з нього жодних деталей. • Оберігайте даний пристрій від потрапляння у воду або інші рідини. Якщо він
 • Страница 34 из 59
  ES Instalación 1. Conecte el nano receptor a un puerto USB de su ordenador. 2. Abra la tapa de la batería e instale la batería (1 x AA). Funciones del ratón Rueda Botón adelante Botón atrás 34 Selección de PPP
 • Страница 35 из 59
  Control de velocidad ES Presione el botón PPP y podrá cambiar los puntos por pulgada entre 800 ppp y 1480 ppp. Adelante y atrás universal Utilice el botón atrás acceder a la página anterior y utilice el botón adelante para acceder a la página siguiente. Almacenamiento del receptor Almacene o retire
 • Страница 36 из 59
  ES (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Instrucciones de seguridad • No desarme el producto ni retire ninguna pieza. • No coloque el producto en el agua ni en ningún otro líquido. En caso
 • Страница 37 из 59
  FR Installation 1. Branchez le récepteur Nano dans un port USB de votre ordinateur. 2. Ouvrez le compartiment à pile et d’installer la pile (1 x AA). Fonctions de la souris Molette Bouton Avance Bouton Retour Sélection de la sensibilité (dpi) 37
 • Страница 38 из 59
  FR Contrôle de la vitesse de défilement Appuyez sur le bouton Dpi pour faire basculer la sensibilité entre 800 dpi et 1480 dpi — (dots per inch/points par pouce). Retour/Avance polyvalent Utilisez le bouton de retour pour accéder à la page précédente et utilisez le bouton avance pour atteindre la
 • Страница 39 из 59
  (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. FR Consignes de sécurité • • • Ne pas démonter le dispositif ou en extraire une pièce quelle
 • Страница 40 из 59
  PT Instalação 1. Ligue o receptor Nano à porta USB do seu computador. 2. Abra a porta da bateria e instale-a (1 x AA). Funções do Rato Bola Botão de avanço Botão de retrocesso 40 Selecção Dpi
 • Страница 41 из 59
  Controlo da Velocidade PT Pressione o botão DPI e poderá alternar os dpi entre 800 dpi e 1480 dpi. Retroceder / Avançar Universal Use o botão de retroceder para aceder à página anterior e use o botão de avançar para aceder para a página seguinte. Armazenamento do Receptor Armazene ou retire o
 • Страница 42 из 59
  PT (2) Este dispositivo poderá aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que podem causar um funcionamento não pretendido. Instruções de Segurança: • • Não desmontar o produto ou remover qualquer peça. Não colocar o produto em água ou líquido. Caso esta situação aconteça,
 • Страница 43 из 59
  43
 • Страница 44 из 59
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 45 из 59
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 46 из 59
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 47 из 59
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 48 из 59
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 49 из 59
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 50 из 59
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 51 из 59
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 52 из 59
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 53 из 59
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 54 из 59
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 55 из 59
  FR Document de garantie www.acme.eu/warranty Produit Modèle Date d'achat du produit Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 56 из 59
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 57 из 59
 • Страница 58 из 59
  Model: MW07 wireless optical mouse www.acme.eu
 • Страница 59 из 59