Инструкция для ACME MW09

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

16

Наноприемник

Бутон за 

нулиране

Превключвател 

ВКЛ/ИЗКЛ

2 x AAA батерии

BG

Монтаж

1. Включете наноприемника към USB порт на компютъра.
2. Отворете капака на отделението за батерии и поставете батерия (2 x AAA).

Съхранение на приемника

Можете да съхранявате или извадите наноприемника от отделението за 

съхранение чрез притискане/издърпване.

Отстраняване на неизправности

1. Проверете връзката на наноприемника; опитайте да поставите 

наноприемника в друг USB порт на компютъра. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 43
  Model: MW09 touchmouse www.acme.eu
 • Страница 2 из 43
  GB Installation 1. Plug the Nano receiver into a USB port of your computer. 2. Open the battery door and install batteries (2 x AAA). Connect button ON/OFF switch 2 x AAA type batteries Nano receiver Receiver Storage Store or take out the Nano receiver from the Nano receiver storage by push/pull
 • Страница 3 из 43
  GB Note This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Safety instructions
 • Страница 4 из 43
  LT Prijungimas 1. Įkiškite nano imtuvą į savo kompiuterio USB prievadą. 2. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį ir įdėkite baterijas (2 x AAA). Poravimo režimo įvedimas Įjungimo ir išjungimo mygtukas 2 x AAA tipo baterijos Nano imtuvas Imtuvo laikymas Galite įdėti arba ištraukti nano imtuvą iš jo
 • Страница 5 из 43
  LT Pastaba Prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 skyriuje pateiktus reikalavimus. Prietaisas veikia šiomis sąlygomis: (1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trikdžių; (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, galinčius sukelti nepageidaujamas operacijas.
 • Страница 6 из 43
  LV Uzstādīšana 1. Ievietojiet Nano uztvērēju datora USB pieslēgvietā. 2. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ielieciet bateriju (2 x AAA). Ieiet pārošanas režīmā Ieslēgšanas/ Izslēgšanas slēdzis 2 x AAA tipa baterijas Nano uztvērējs Uztvērēja uzglabāšana Uzglabājiet vai izņemiet Nano uztvērēju
 • Страница 7 из 43
  LV Piezīme Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Ierīces darbība atbilst šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce neradīs bīstamu interferenci. (2) šī ierīce ir aizsargāta pret interferences iedarbību, tostarp interferences līmeni, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Drošības norādījumi •
 • Страница 8 из 43
  EE Paigaldus 1. Pange Nano vastuvõtja oma arvuti USB-porti. 2. Avage patareiluuk ja pange patarei sisse (2 x AAA). Sidumisrežiimi sisenemine SEES/VALJASluliti AAA tüüpi akut “Nano” vastuvõtja Vastuvõtja hoidja Pange Nano vastuvõtja hoidjasse või võtke see hoidjast välja vastuvõtjat vajutades /
 • Страница 9 из 43
  EE Märkus Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused: (1) Seade ei tohi tekitada ohtlikku interferentsi. (2) Seade peab omaks võtma kõik vastu võetud interferentsi, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd. Ohutusjuhised •
 • Страница 10 из 43
  RU Установка 1. Вставьте Nano – приемник в USB – порт вашего компьютера. 2. Снимите крышку батарейного отсека и вставьте батарейку (2 x AAA). Вход в режим подключения Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. батареек типа AAA Nano приемник Хранение приемника Nano – приемник для хранения и отключения просто
 • Страница 11 из 43
  RU Примечание Этот прибор соответствует Части 15 Правил FCC. Что означает: (1) Этот прибор не излучает помехи. (2) Этот прибор должен принять любую помеху, включая помеху, которая может вызвать нежелаемую реакцию. Инструкция по безопасности • Не разбирайте изделие и не снимайте никакие детали. • Не
 • Страница 12 из 43
  PL Instalacja 1. Wsunąć odbiornik Nano do portu USB komputera. 2. Otworzyć drzwiczki baterii i włożyć baterię (2 x AAA). Wchodzenia do trybu łączenia (parowania) Przełącznik WŁ./ WYŁ. 2 baterii typu AAA Odbiornik Nano Przechowywanie odbiornika Odbiornik Nano można wyjąć lub włożyć do pojemnika
 • Страница 13 из 43
  PL Uwaga Ten produkt spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia jest zgodne z dwiema poniższymi zasadami: (1) To urządzenie nie może emitować szkodliwych zakłóceń (2) To urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, włącznie z zakłóceniami mogącymi powodować
 • Страница 14 из 43
  DE Installation 1. Schließen Sie den Nano-Empfänger an einem USB-Port Ihres Computers an. 2. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die Batterie ein (2 x AAA). Kopplungsmodus aktivieren EIN/AUS-Schalter 2 AAA-Batterien NanoEmpfänger Aufbewahrung Empfänger Bewahren Sie den Nano-Empfänger während
 • Страница 15 из 43
  Empfänger ab und schließen Sie ihn erneut an. Entnehmen Sie die Batterie und setzen Sie diese wieder ein. DE Hinweis Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden Bedingungen gestattet: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen;
 • Страница 16 из 43
  BG Монтаж 1. Включете наноприемника към USB порт на компютъра. 2. Отворете капака на отделението за батерии и поставете батерия (2 x AAA). Бутон за нулиране Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ 2 x AAA батерии Наноприемник Съхранение на приемника Можете да съхранявате или извадите наноприемника от отделението за
 • Страница 17 из 43
  2. Връзка между мишката и наноприемника. Поставете наноприемника. Извадете батерията и я поставете отново. отново BG Забележка Устройството е съгласувано с част 15 от правилника за FCC. Функционирането му е обект на следните две условия: (1) Устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2)
 • Страница 18 из 43
  RO Instalare 1. Cuplaţi nanoreceptorul la un port USB al computerului dvs. 2. Deschideţi uşiţa compartimentului pentru baterii şi introduceţi bateria (2 x AAA). Buton imperechere Buton pornit/ oprit de pe mouse 2 baterii de tip AAA Nanoreceptor Depozitarea receptorului Depozitaţi sau scoateţi
 • Страница 19 из 43
  RO Observaţie Acest dispozitiv este conform cu Secţiunea 15 din normele FCC. În utilizare, trebuie să se respecte următoarele două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să genereze interferenţe dăunătoare (2) Acest dispozitiv trebuie să fie capabil să suporte orice interferenţe, inclusiv cele
 • Страница 20 из 43
  UA Встановлення 1. Підключіть приймач Nano до USB-порта комп’ютера. 2. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку та вставте батарейку (2 x AAA). Кнопка Reset Перемикач ВВІМК./ВИМК. 2 батарейки типа AAA Наноприймач Зберігання приймача Для зберігання приймача Nano помістіть його у відсік для
 • Страница 21 из 43
  UA Примітка Даний пристрій відповідає Частині 15 положень FCC. Робота відповідає наступним двом умовам: (1) Даний пристрій не створює шкідливих перешкод (2) Даний пристрій захищений від будь-яких перешкод, включаючи перешкоди, що можуть спричинити небажані операції. Інструкції з техніки безпеки •
 • Страница 22 из 43
  ES Instalación 1. Conecte el nano receptor a un puerto USB de su ordenador. 2. Abra la tapa de la batería e instale la batería (2 x AAA). Botón de conexión Botón de Encendido/ Apagado Baterías AAA (2) Receptor nano Almacenamiento del receptor Almacene o retire el nano receptor del compartimiento
 • Страница 23 из 43
  ES Nota Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normativas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier
 • Страница 24 из 43
  FR Installation 1. Branchez le récepteur Nano dans un port USB de votre ordinateur. 2. Ouvrez le compartiment à pile et d’installer la pile (2 x AAA). Bouton de connexion Bouton Marche/Arrêt Piles AAA (2) Nanorécepteur Logement du récepteur Placez ou retirez le récepteur Nano de son logement de
 • Страница 25 из 43
  FR Remarque: Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, incluant les interférences
 • Страница 26 из 43
  PT Instalação 1. Ligue o receptor Nano à porta USB do seu computador. 2. Abra a porta da bateria e instale-a (2 x AAA). Botão conectar Botão Liga/ Desliga Pilhas AAA (2) Nano receptor Armazenamento do Receptor Armazene ou retire o receptor Nano do armazenamento do receptor Nano empurrando/puxando o
 • Страница 27 из 43
  PT Nota Este dispositivo é compatível com a Parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) Este dispositivo poderá não causar interferências prejudiciais (2) Este dispositivo poderá aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que
 • Страница 28 из 43
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 29 из 43
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 30 из 43
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir
 • Страница 31 из 43
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 32 из 43
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 33 из 43
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres
 • Страница 34 из 43
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 35 из 43
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 36 из 43
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 37 из 43
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 38 из 43
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 39 из 43
  FR Document de garantie www.acme.eu/arranty Produit Modèle Date d'achat du produit Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 40 из 43
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 41 из 43
  41
 • Страница 42 из 43
  Model: MW09 touchmouse www.acme.eu
 • Страница 43 из 43