Инструкция для ACME NI-30

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: NI-30

speakers

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  Model: NI-30 speakers www.acme.eu
 • Страница 2 из 65
 • Страница 3 из 65
  4 GB User’s manual 52 Warranty card 8 LT Vartotojo gidas 53 Garantinis lapas 12 LV Lietošanas instrukcija 54 Garantijas lapa 16 EE Kasutusjuhend 55 Garantiileht 20 PL 56 Karta gwarancyjna 24 DE Bedienungsanleitung 57 Garantieblatt 28 FI Kayttoohje 58 Takuulomake 32 SE Bruksanvisning 59 Garantisedel
 • Страница 4 из 65
  GB Introduction Thank you for purchasing the NI-30, 2.1 Multimedia Speaker System. You can use your speakers to listen to audio from most computers, MP3 players, TVs, CD players and DVD players. Please read this manual carefully FIRST in order to get the most out of your device. Package Contents •
 • Страница 5 из 65
  Important Safety Precautions GB 1. For best results, place your speakers on a solid, flat surface when in use. 2. Do not touch the metallic portions of your connector cables. 3. When unplugging your speakers from an AC power outlet, do not tug on the AC power cable, instead, pull carefully on the
 • Страница 6 из 65
  GB Connecting your multimedia speaker system 1. For best results you should place your subwoofer close to the ground, or preferably on the floor as shown in the picture to the right. 2. Once your subwoofer is placed on the ground, you can proceed to connect your satellite speakers to the subwoofer.
 • Страница 7 из 65
  GB 4. Connected to your subwoofer is a controller. You can use this controller to adjust the volume on your speakers. Your controller also has an extra line in port which you can use to connect an extra audio device to your speakers. When an audio device is connected into the line in port on your
 • Страница 8 из 65
  LT Įvadas Dėkojame, kad pasirinkote 2.1 kolonėles NI-30. Šias kolonėles galite naudoti su dauguma kompiuterių, MP3 grotuvų, televizorių, CD bei DVD grotuvų. Prašome pirmiausia atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir tik po to naudoti kolonėles. Pakuotės turinys • 2.1 kolonėlės • Vartotojo
 • Страница 9 из 65
  Įspėjimai LT 1. Norėdami gauti geriausią garsą, kolonėles statykite ant vientiso, lygaus paviršiaus. 2. Nelieskite jungčių metalinių paviršių. 3. Kai išjunginėjate kolonėles iš rozetės, netraukite paėmę už laido, o paimkite už kištuko plastmasinės dalies ir tada traukite. 4. Neardykite kolonėlių,
 • Страница 10 из 65
  LT Kolonėlių prijungimas 1. Norėdami pasiekti geriausią garsą, žemų dažnių kolonėlę pastatykite kuo arčiau grindų, o geriausia ant pačių grindų. 2. Kai žemų dažnių kolonėlė pastatyta ant grindų, galite prijungti satelitines kolonėles. Įkiškite satelitinių kolonėlių kištuką į žemų dažnių kolonėlės
 • Страница 11 из 65
  LT 4. Prie žemų dažnių kolonėlės jungiamas pultelis pavaizduotas paveiksle. Juo galite reguliuoti garsumą, taip pat turi garso įvesties (Line In) lizdą, kurio pagalba galite prijungti papildomus garso įrenginius. 5. Kai kolonėlės teisingai sujunginėtos, galite įkišti AC IN šakutę į rozetę 220V /50
 • Страница 12 из 65
  LV Ievads Pateicamies par 2.1 skaļruņu NI-30 izvēli. Šos skaļruņus iespējams pieslēgt lielākajai daļai datoru, MP3 atskaņotāju, televizoru, CD un DVD atskaņotāju. Lūdzam vispirms uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju un, tikai pēc tam lietot skaļruņu sistēmu. Iepakojuma saturs • 2.1 skaļruņi •
 • Страница 13 из 65
  Brīdinājums LV 1. Lai iegūtu viskvalitatīvāko skanējumu, skaļruņi jānovieto uz viendabīgas, līdzenas virsmas 2. Nepieskarties savienojumu metāliskajām virsmām. 3. Lai izrautu skaļruņu kontaktdakšu no rozetes, nerauj aiz vada, bet saņem kontaktdakšas plastmasas korpusu un, tad izrauj to no rozetes.
 • Страница 14 из 65
  LV Skaļruņu pieslēgums 1. Lai panāktu vislabāko skanējumu, zemfrekvenču skaļruni novieto pēc iespējas tuvāk grīdai, vislabāk – uz grīdas. 2. Kas zemfrekvenču skaļrunis ir novietots uz grīdas, pieslēdz satelītu skaļruņus, iespraužot satelītu skaļruņu spraudni zemfrekvenču skaļruņa SPEAKER/OUTPUT
 • Страница 15 из 65
  LV 4. Pie zemfrekvenču skaļruņa pieslēdzamā pults ir redzama zīmējumā, ar to regulē skaļumu, tai ir skaņas ievada (Line In) ligzda, pie kuras ir iespējams pieslēgt papildus skaņas iekārtas. 5. Kad skaļruņi ir pareizi savienoti, sprauž AC IN kontaktdakšu į220V /50 Hz rozetē. 4. 5. Elektrisko un
 • Страница 16 из 65
  EE Sissejuhatus Täname, et olete valinud 2.1 kõlarid NI-30. Käesolevaid kõlareid saab kasutada enamuse arvutite, MP3 mängijate, televiisorite, CD ning DVD mängijatega. Enne kõlarite kasutamist, palume hoolikalt lugeda läbi kõlarite kasutamisinstruktsioon. Kõlarite komplekt • 2.1 kõlarid •
 • Страница 17 из 65
  Tähelepanu! EE 1. Parima heli saavutamiseks tuleb kõlarid paigutada ühtlase ning sileda tasapinna peale. 2. Ärge katsuge ühenduste metallpindu. 3. Kui võtate kõlarid välja pistikupesast, ärge tõmmake juhtmest, võtke kinni pistiku plastmassist osast ja alles siis tõmmake ta välja. 4. Ärge arutage
 • Страница 18 из 65
  EE Kõlarite ühendamine 1. Et saavutaksite parima heli, asetage madalsageduskõlar (Subwoofer) põrandale võimalikult lähedale, kõige parem – otse põrandale. 2. Kui madalsageduskõlar on asetatud põrandale, võite külge ühendada ka satelliitkõlarid. Pange satelliitkõlarite pistik madalsageduskõlar i
 • Страница 19 из 65
  EE 4. Madalsageduskõlarite külge ühendatav pult on näidatud pildil. Selle puldi abil saab reguleerida valjust, tal on ka heli sisendipesa (Line In), mille abil saate külge ühendada ka teisi heliseadmeid. 5. Kui kõlarid on õigesti kokku ühendatud, võite AC IN pistiku panna pistikupesasse 220V /50
 • Страница 20 из 65
  PL Wstęp Dziękujemy, że wybrałeś kolumny 2.1 NI-30. Kolumien tych możesz używać z wiekszością komputerów, odtwarzaczy MP3, telewizorów, odtwarzaczy CD oraz DVD. Prosimy przede wszystkim uważnie przeczytać instrukcję obsługi i dopiero potem używać głośników. Zawartość opakowania • Głośniki 2.1 •
 • Страница 21 из 65
  Uwagi PL 1. Aby uzyskać lepszy dźwięk, klumny należy stawić na jednolitej, równej powierzchni. 2. Nie dotykać metalowych powierzchni łączy. 3. Wyłączając kolumny z gniazdka nie należy ciągnąć za kabel, lecz wziąć za plastykową część wtyczki i następnie pociągnąć. 4. Nie rozbierać koklumien,
 • Страница 22 из 65
  PL Podłączenie kolumien 1. Aby uzyskać najlepszy dźwięk, kolumnę niskich częstotliwości należy ustawić jak najbliżej podłogi, a najlepiej bezpośrednio na podłodze. 2. Gdy kolumna niskich częstotliwości jest ustawiona na podłodze, można podłączyć kolumny satelitarne. Włóż wtyczkę kolumien
 • Страница 23 из 65
  PL 4. Do kolumny niskich częstotliwości przyłącza się pilot pokazany na rysunku. Przy jego pomocy można regulować głośność, posiada też gniazdko Line In do podłączenia dodatkowych urządzeń dźwiękowych. 5. Gdy kolumny są prawidłowo podłączone, można włożyć wtyczkę AC IN do gniazdka 220V /50 Hz. 4.
 • Страница 24 из 65
  DE Einleitung Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie die 2.1 Lautsprecher NI-30 gewählt haben. Die Lautsprecher können Sie in Verindung mit vielen Computern, MP3 Geräten, Fernsehern, CD- und DVD-Geräten benutzt werden. Bitte lesen Sie ZUERST die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und erst dann
 • Страница 25 из 65
  Verwarnungen DE 1. Wenn Sie den besten Klang erzielen möchten, stellen Sie die Lautsprecher auf die flache, gerade Oberfläche. 2. Fassen Sie nicht an die Metallflächen bei den Schnittstellen. 3. Wenn Sie die Lautsprecher aus dem Stromnetzt ausschalten, ziehen Sie keinesfalls am Kabel, sondern
 • Страница 26 из 65
  DE Anschließen von Lautsprechern 1. Für beste Ergebnisse sollten Sie Ihren Subwoofer dicht am Boden, oder vorzugsweise auf dem Fußboden, wie gezeigt, im Bild rechts legen. 2. Wenn der Tieftonlautsprecher bereits auf den Fußboden steht, können Sie die Satellitenlautsprecher anschließen. Stecken Sie
 • Страница 27 из 65
  DE 4. Die an den Tieftonlautsprecher anzuschliessene Bedienung ist auf dem Bild gezeichnet. Mit dieser Bedienung könenn Sie die Lautstärke einstellen, die Bedienung verfügt über die Audioeingang-Schnittstelle (Line In). Dank dieser können Sie zusätzliche Audiogeräte anschließen. 5. Sobald Ihre
 • Страница 28 из 65
  FI Johdanto Kiitämme osoittamastasi luottamuksesta tuotteitamme kohtaan valitessasi tämän NI-30 2.1 multimedia kaiutinjärjestelmän. Tämä järjestelmä soveltuu liitettäväksi useimpiin audiolähtöliitännällä varustettuihin audio- ja videolaitteisiin kuten MP3, PC, VCD, CD, DVD, TV jne. Parhaan
 • Страница 29 из 65
  Tärkeitä turvaohjeita FI 1. Sijoita kaiuttimet tukevalle ja tasaiselle alustalle. 2. Älä kosketa liitosjohtojen metalliosia. 3. Jos irrotat verkkojohdon pistorasiasta, älä vedä johdosta, vaan ota tukeva ote pistotulpasta. 4. Älä avaa tai pura kaiutinta. Luvaton avaaminen mitätöi takuun ja aiheuttaa
 • Страница 30 из 65
  FI Multimedia kaiutinjärjestelmän asennus 1. Parhaan äänentoiston saavuttamiseksi sinun tulisi asettaa subwoofer-kaiutin lattialle, kuten viereinen kuva osoittaa. 2. Sijoitettuasi subwoofer-kaiuttimen lattialle, voit yhdistää satelliittikaiuttimet siihen. Kytke satelliittikaiuttimien kaapeli
 • Страница 31 из 65
  FI 4. Subwoofer-kaiuttimeen on liitetty säädin. Tällä säätimellä voit säätää kaiuttimien äänen- voimakkuutta. Säätimessä on myös ylimääräinen linjatuloliitäntä, jota voit käyttää liittääksesi toisen audiolaitteen kaiuttimiin. Jos olet kytkenyt säätimeen toisen audiolaitteen, kaiuttimet toistavat
 • Страница 32 из 65
  SE Inledning Tack för att du valde vårt NI-30, 2.1 Multimedia Högtalarsystem. Du kan använda dina högtalare för att lyssna på audio från en dator, MP3-spelare, TV, CD-spelare, DVD-spelare osv. För att nå bästa möjliga ljudåtergivning, vänligen läs igenom denna bruksanvisning omsorgsfullt innan du
 • Страница 33 из 65
  Viktiga skyddsåtgärder SE 1. Placera högtalarna på en bastant och jämn yta. 2. Rör inte vid anslutningskablarnas metalldelar. 3. Om du drar ut högtalarsystemets strömsladd från väggkontakten, håll inte fast sladden, utan håll fast i stickkontakten. 4. För att undvika el-stöt, nedmontera icke
 • Страница 34 из 65
  SE Anslutning av Multimedia högtalarsystemet 1. För bästa möjliga ljudåtergivning bör du placera subwoofer-enheten på golvet enligt bilden till höger. 2. Efter att ha placerat din subwoofer på golvet kan du koppla satellithögtalarna till subwoofern. Koppla nu satellithögtalarnas anslutningskabel
 • Страница 35 из 65
  SE 4. En kontrollenhet finns ansluten till sub-woofern. Med denna kontrollenhet kan du justera högtalarnas volym. Kontrollenheten har dessutom en extra linjeingång, där du kan ansluta en extra audiokälla till dina högtalare. När du ansluter en audiokälla till linjeingången på kontrollenheten,
 • Страница 36 из 65
  RO Introducere Vă mulţumim pentru decizia dumneavoastră de a achiziţiona sistemul audio multimedia 2.1, modelul NI-30. Puteţi utiliza difuzoarele dumneavoastră pentru a asculta fişierele audio emise de către majoritatea calculatoarelor, playerelor MP3, televizoarelor, playerelor CD şi DVD. Vă rugăm
 • Страница 37 из 65
  Măsuri importante de siguranţă RO 1. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, difuzoarele trebuie aşezate pe o suprafaţă stabilă şi netedă în timpul utilizării. 2. Nu atingeţi porţiunile metalice ale caburilor de conectare. 3. Atunci când deconectaţi difuzoarele de la o priză de alimentare cu c.a.,
 • Страница 38 из 65
  RO Conectarea sistemului audio multimedia 1. Pentru rezultate mai bune, aşezaţi difuzorul subwoofer cât mai aproape de sol, sau, de preferabil, pe podea, conform indicaţiilor din partea dreaptă a imaginii. 2. După ce aţi aşezat difuzorul subwoofer pe sol, puteţi conecta difuzoarele sateliţi la
 • Страница 39 из 65
  RO 4. La difuzorul subwoofer este conectat un controler. Puteţi utiliza acest controler pentru a regla volumul difuzoarelor. Acest controler are încă o mufă pentru un cablu suplimentar, pe care o puteţi utiliza pentru conectarea la difuzoare a unui dispozitiv audio suplimentar. Atunci când un
 • Страница 40 из 65
  BG Въведение Благодарим ви за покупката на NI-30, 2.1 Мултимедийната система от високоговорители. Можете да използвате вашите високоговорители, за да слушате възпроизведен аудио сигнал от повечето компютри, MP3 плейъри, телевизори, CD плейъри и DVD плейъри. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно това
 • Страница 41 из 65
  Важни предпазни мерки за безопасност BG 1. За най-добри резултати при употреба, поставете високоговорителите на твърда, равна повърхност. 2. Не докосвайте металните части на свързващите кабели. 3. Когато изключвате вашите високоговорители от захранването за променлив ток, не трябва да дърпате
 • Страница 42 из 65
  BG Свързване на вашата мултимедийна система от високоговорители 1. За най-добри резултати трябва да поставите вашия субуфер близо до земята или за предпочитане - на пода, както е показано на снимката вдясно. 2. След като поставите вашия субуфер на земята, можете да продължите със свързването на
 • Страница 43 из 65
  BG 4. Към вашия субуфер е свързан контролер. Можете да използвате този контролер за регулиране на силата на звука на високоговорителите. Контролерът разполага с допълнителна изводна линия, която можете да използвате, за да свържете допълнително аудио устройство към високоговорителите. Когато аудио
 • Страница 44 из 65
  RU Введение Мы очень рады, что Вы выбрали колонки типа 2.1 NI-30. Настоящие колонки подходят для большинства компьютеров, проигрывателей MP3, телевизоров, проигрывателей CD и DVD. В первую очередь рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с инструкцией по пользованию и только после этого
 • Страница 45 из 65
  Предупреждения RU 1. Для достижения наилучшего звучания, колонки необходимо установить на сплошную, ровную поверхность. 2. Не прикасайтесь к металлическим поверхностям соединений. 3. При выключении колонок из сети, не тяните за провод, а возьмите за пластмассовую часть штепселя и вытащите. 4. Не
 • Страница 46 из 65
  RU Подключение колонок 1. Для получения наилучшего звука колонку низких частот установите как можно ближе к полу, а лучше всего на пол. 2. Когда колонка низких частот установлена на полу, можете подключить сателитные колонки. Включите штекер колонок в гнездо SPEAKER/OUTPUT (Динамик/выход) колонки
 • Страница 47 из 65
  RU 4. Пульт, подключаемый к колонке низких частот, показан на рисунке. При помощи пульта Вы можете регулировать громкость, также у него имеется звуковой разъем (Line In), посредством которого Вы можете подключить дополнительные звуковые устройства. 5. После того, как колонки будут правильно
 • Страница 48 из 65
  UA Въведение Благодарим ви за покупката на NI-30, 2.1 Мултимедийната система от високоговорители. Можете да използвате вашите високоговорители, за да слушате възпроизведен аудио сигнал от повечето компютри, MP3 плейъри, телевизори, CD плейъри и DVD плейъри. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно това
 • Страница 49 из 65
  Важни предпазни мерки за безопасност UA 1. За най-добри резултати при употреба, поставете високоговорителите на твърда, равна повърхност. 2. Не докосвайте металните части на свързващите кабели. 3. Когато изключвате вашите високоговорители от захранването за променлив ток, не трябва да дърпате
 • Страница 50 из 65
  UA Свързване на вашата мултимедийна система от високоговорители 1. За най-добри резултати трябва да поставите вашия субуфер близо до земята или за предпочитане - на пода, както е показано на снимката вдясно. 2. След като поставите вашия субуфер на земята, можете да продължите със свързването на
 • Страница 51 из 65
  UA 4. Към вашия субуфер е свързан контролер. Можете да използвате този контролер за регулиране на силата на звука на високоговорителите. Контролерът разполага с допълнителна изводна линия, която можете да използвате, за да свържете допълнително аудио устройство към високоговорителите. Когато аудио
 • Страница 52 из 65
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 53 из 65
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 54 из 65
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 55 из 65
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 56 из 65
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) niewłaściwym magazynowaniem, silnym uderzeniem lub 1. Okres gwarancyjny upadkiem na ziemię;
 • Страница 57 из 65
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 58 из 65
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika • Korroosio, muta, vesi ja hiekka. Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen • Muiden
 • Страница 59 из 65
  SE Garantisedel www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 60 из 65
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 61 из 65
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 62 из 65
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 63 из 65
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 64 из 65
  Model: NI-30 speakers www.acme.eu
 • Страница 65 из 65