Инструкция для ACME PLB103B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: PLB-103B

Universal

Wall Bracket

www.acme.eu

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 103
  Model: PLB-103B Universal Wall Bracket www.acme.eu
 • Страница 2 из 103
 • Страница 3 из 103
  GB 4 Installation Instruction LT 11 Montavimo instrukcija 89 Garantinis lapas LV 18 Uzstādīšanas instrukcija 90 Garantijas lapa 88 Warranty card EE 25 Paigaldusjuhend 91 Garantiileht PL 92 Karta gwarancyjna 32 Instrukcja instalacji DE 39 Installationsanleitung 93 Garantieblatt FI 46 Asennusohjeet
 • Страница 4 из 103
  GB Unpacking instructions • Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage. • Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or
 • Страница 5 из 103
  GB WARNING Tools Required This TV mount must be securely attached to the vertical wall. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage. • 5/32"(4mm) Drill Bit • Screwdriver • 3/8”(10mm) Masonry Bit • Stud Finder • Wrench or Socket Set • Carpenter’s
 • Страница 6 из 103
  GB 6 Supplied parts list
 • Страница 7 из 103
  Mounting the monitor brackets to a TV with flat back GB First of all, make sure the diameter of the Bolt (e,f,g,h) your TV requires. Once you have determined the correct diameter, please see the relative diagram as below. You will thread the Bolt into the TV using the correct Lock Washer (m,n,o,p)
 • Страница 8 из 103
  GB Mounting the monitor brackets to a TV with curved back First of all, make sure the diameter of the Bolt (i,j,k,l) your TV requires. Once you have determined the correct diameter, please see the relative diagram as below. You will thread the Bolt into the TV using the correct Lock
 • Страница 9 из 103
  GB Mounting the wall plate to the wall Brick, Solid Concrete and Concrete Block mounting: Use the Wall Plate(a) as a template to mark 6 hole locations on the wall. Three in the top row of slots and three more in the bottom row. Make sure these holes are level and there is at least 6”(150mm)
 • Страница 10 из 103
  GB Attaching Monitor to Wall Plate and Insert the Locking Bar Warning: Some TVs may require two people to lift! We are not responsible for personal injury or product damage. First hook the Monitor Brackets(b,c) over the top of the wall Plate(a), then let the bottom of the Monitor Brackets rotate to
 • Страница 11 из 103
  Išpakavimo nurodymai LT • Atsargiai atidarykite kartoninę dėžę, išimkite jos turinį ir padėkite ant kartono arba kito apsauginio paviršiaus, kad nepažeistumėte. • Patikrinkite pakuotės turinį pagal pateiktų dalių sąrašą, esantį kitame puslapyje, kad įsitikintumėte, jog yra visos sudedamosios dalys
 • Страница 12 из 103
  LT ĮSPĖJIMAS Reikalingi įrankiai Šis televizoriaus laikiklis turi būti saugiai pritvirtintas prie vertikalios sienos. Jeigu laikiklis sumontuojamas netinkamai, jis gali nukristi ir dėl to galima susižaloti ir (arba) patirti žalos. • 4 mm grąžtas • Atsuktuvas • 10 mm mūro grąžtas • Statramsčių
 • Страница 13 из 103
  LT Pateiktų dalių sąrašas (1) Tvirtinimo prie sienos plokštė – a (1) Kairysis monitoriaus laikiklis – b (1) Dešinysis monitoriaus laikiklis – c (1) Tvirtinamasis strypas – d (4) M4 x 12 varžtas – e (4) M5 x 12 varžtas – f (4) M6 x 12 varžtas – g (4) M8 x 16 varžtas – h (4) M 4 x 30 varžtas – i (4)
 • Страница 14 из 103
  LT Monitoriaus laikiklių tvirtinimas prie televizoriaus su plokščia užpakaline dalimi Pirma pažiūrėkite, kokio skersmens varžto (e, f, g, h) reikia jūsų televizoriui. Kai nustatysite tinkamą skersmenį, žr. į atitinkamą apačioje pavaizduotą schemą. Varžtą į televizorių suksite per atitinkamą
 • Страница 15 из 103
  Monitoriaus laikiklių tvirtinimas prie televizoriaus su išgaubta užpakaline dalimi LT Pirma pažiūrėkite, kokio skersmens varžto (i, j, k, l) reikia jūsų televizoriui. Kai nustatysite tinkamą skersmenį, žr. į atitinkamą apačioje pavaizduotą schemą. Varžtą į televizorių suksite per atitinkamą
 • Страница 16 из 103
  LT Sienos plokštės montavimas prie sienos Montavimas prie plytinių sienų, betoninių sienų ir betoninių blokų sienų Naudokite plokštę pritvirtinimui prie sienos (a) kaip šabloną šešioms skylėms ant sienos pažymėti. Trys turi būti viršutinėje skylių eilėje ir trys – apatinėje. Įsitikinkite, kad šios
 • Страница 17 из 103
  Monitoriaus tvirtinimas prie sienos plokštės ir tvirtinamojo strypo montavimas LT Perspėjimas! Kai kuriems televizoriams pakelti reikia dviejų žmonių! Mes nesame atsakingi už asmenų susižalojimus ar žalą, padarytą gaminiui. Pirma užkabinkite monitoriaus laikiklius (b, c) ant sienos plokštės (a)
 • Страница 18 из 103
  LV Instrukcijas izsaiņošanai no iepakojuma • Uzmanīgi atveriet kartona iepakojumu, izņemiet iepakojuma saturu un novietojiet to uz kartona vai cita virsmu aizsargājoša materiāla, lai izvairītos no bojājumiem. • Pārbaudiet iepakojuma saturu, vai tas atbilst piegādāto detaļu sarakstam, kas dots
 • Страница 19 из 103
  LV BRĪDINĀJUMS Nepieciešamie instrumenti Šis TV stiprinājums ir jāpiestiprina pie vertikālas sienas. Ja stiprinājums tiek uzstādīts nepareizi, tas var nokrist, rezultātā izraisīt ievainojumus un vai bojājumus. • 4 mm koka urbis • Skrūvgriezis • 10 mm betona urbis • Profilu meklētājs • Atslēga vai
 • Страница 20 из 103
  LV Komplektācijā iekļautās detaļas 1) Pie sienas nostiprināma plāksne – a (1) Monitora kreisās puses kronšteins – b 1) Monitora labās puses kronšteins - c (1) Fiksēšanas stienis - d (4) M4 x 12 skrūve - e (4) M5 x 12 skrūve - f (4) M6 x 12 skrūve - g (4) M8 x 16 skrūve - h (4) 4 x 30 mm skrūve - i
 • Страница 21 из 103
  Monitora kronšteinu montāža pie TV ar plakanu aizmuguri LV Vispirms pārbaudiet, kāda diametra skrūves (e, f, g, h) nepieciešamas TV. Kad esat noteicis pareizu diametru, lūdzu skatiet zemāk atbilstošo attēlu. Izmantojot atbilstošu kontrpaplāksni (m,n,o,p) un paplāksni (s, t). Lūdzu, pārliecinieties,
 • Страница 22 из 103
  LV Monitora kronšteinu montāža pie TV ar izliektu aizmuguri Vispirms pārbaudiet, kāda diametra skrūves (i, j, k, l) nepieciešamas TV. Kad esat noteicis pareizu diametru, lūdzu, skatiet zemāk atbilstošo attēlu. Izmantojot atbilstošu kontrpaplāksni (m, n, o, p), paplāksni (s, t) un starpliku (q, r)
 • Страница 23 из 103
  Sienas plāksnes montāža pie sienas LV Montāža pie ķieģeļu, betona un betona bloku sienas: Izmantojiet sienas plāksni (a) kā veidni, lai atzīmētu 6 urbumu vietas uz sienas. Trīs virspuses atveru rindā un trīs apakšējā atveru rindā. Pārliecinieties, vai urbumi ir novietoti taisni un starp
 • Страница 24 из 103
  LV TV piestiprināšana pie sienas plāksnes un fiksēšanas stieņa ievietošana Brīdinājums: Atsevišķu TV pacelšanai var būt nepieciešama vēl divu cilvēku palīdzība! Mēs neuzņemamies atbildību par traumām vai izstrādājuma bojājumiem. Vispirms uzāķējiet monitora kronšteinu (b,c) uz sienas plāksnes (a)
 • Страница 25 из 103
  Lahtipakkimisjuhised EE • Avage ettevaatlikult pakk, võtke sisu välju ja asetage see kahjude vältimiseks papile või muule kaitsvale materjalile. • Võrrelge pakendi sisu komplektile lisatud komponentide nimekirjaga (vt järgmist lehekülge) ning kontrollige, kas kõik komponendid on olemas ja
 • Страница 26 из 103
  EE HOIATUS Vajalikud tööriistad See televiisorialus tuleb kinnitada kindlalt vertikaalsele seinale. Ebakorrektse paigalduse tagajärjel võib alus maha kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalseid kahjusid. • 5/32” (4mm) puuriotsak • Võti • 3/8” (10mm) puurotsak • Naastuleidja •
 • Страница 27 из 103
  EE Komponentide nimekiri (1)Seinaplaat-a (1)Vasak monitori kinnitus-b (1)Parem monitori kinnitus-c (1)Kinnituslatt- d (4)M4x12 polt-e (4)M5x12 polt-f (4)M6x12 polt-g (4)M8x16 polt-h (4)M4x30 polt-i (4)M5x30 polt-j (4)M6x35 Bolt-k (4)M8x40 polt-l (4)M4 lukustusseib-m (4)M5 lukustusseib-n (4)M6
 • Страница 28 из 103
  EE Monitori kinnituste kinnitamine lameda tagaosaga teleri külge Esmalt määratlege teie telerile sobiv poldi diameeter (e,f,g,h). Pärast korrektse diameetri määratlemist vaadake allpool vastavat diagrammi. Keerake polt teleri sisse, kasutades sobivat lukustusseibi (m,n,o,p) ja seibe (s,t). Palun
 • Страница 29 из 103
  Monitori kinnitusdetailide kinnitamine kumera tagaosaga teleri külge EE Esmalt tehke kindlaks, millise diameetriga polt (i,j,k,l) teie telerile sobib. Pärast esimese diameetri kindlaks tegemist vaadake allpool vastavat diagrammi. Keerake polt korrektse lukustusseibi (m,n,o,p), seibide (s,t) ja
 • Страница 30 из 103
  EE Seinaplaadi kinnitamine seinale Telliskivist, betoonist või betoonplokist seinale kinnitamine: Kasutage seinaplaati (a) šabloonina ning märkige selle abil seinale 3 augu asukohad. Veenduge, et augud paiknevad kõik samal tasapinnal. Eelpuurige vähemalt 2.4” (60mm) sügavused augud, kasutades 3/8”
 • Страница 31 из 103
  EE Monitori kinnitamine seinaplaadile Hoiatus: mõnede telerite tõstmiseks on vaja kaht inimest! Me ei vastuta võimalike kehavigastuste ega tootekahjustuste eest. Esmalt lükake monitori kinnitusplaadi ülemine ots (b, c) üle seinaplaadi ülaosa (a) ning seejärel keerake alumine ots seinaplaadi alla,
 • Страница 32 из 103
  PL Instrukcja rozpakowania • Ostrożnie otworzyć pudełko, wyjąć zawartość i położyć na tekturze lub innej zabezpieczającej powierzchni, by zapobiec uszkodzeniu. • Sprawdzić zawartość paczki na zgodność z listą dostarczonych części na następnej stronie, by upewnić się, że wszystkie otrzymane części
 • Страница 33 из 103
  PL OSTRZEŻENIE Wymagane narzędzia To zamocowanie odbiornika TV musi być bezpiecznie zamontowane do pionowej ściany. Niewłaściwie zamontowane może spaść skutkując możliwym urazem i/albo uszkodzeniem. • Zestaw kluczy • 5 / 3 2 ” ( 4 m m ) • 3/8”(10mm) nasadowych wiertło wiertło do murów lub płaskich
 • Страница 34 из 103
  PL Lista dostarczonych części (1)Płytka naścienna-a (1) Lewy uchwyt monitora-b (1) Prawy uchwyt monitora-c (1)Klucz imbusowy-d (4)M4x12 Śruba-e (4)M5x12 Śruba-f (4)M6x12 Śruba-g (4)M8x16 Śruba-h (4)M4x30 Śruba-i (4)M5x30 Śruba-j (4)M6x35 Śruba-k (4)M8x40 Śruba-l (4)M4 Podkładka sprężysta-m (4)M5
 • Страница 35 из 103
  Mocowanie wsporników monitora do odbiornika TV z płaskim tyłem PL Proszę upewnić się najpierw jakiej średnicy śruby (e,f,g,h) potrzebne są dla odbiornika TV. Po określeniu właściwej średnicy, proszę zapoznać się z poniższym rysunkiem. Śrubę należy wkręcać do odbiornika TV z użyciem właściwej
 • Страница 36 из 103
  PL Mocowanie wsporników monitora do odbiornika TV ze sferycznym tyłem Przede wszystkim proszę sie upewnić, jaka jest wymagana średnica śrub (i,j,k,l) odbiornika TV. Po określeniu średnicy właściwej proszę się zapoznać z poniższym rysunkiem wzajemnego położenia. Śrubę należy wkręcać do odbiornika TV
 • Страница 37 из 103
  Montowanie płytki naściennej do ściany PL Montowanie w cegle, betonie: Proszę użyć płytki naściennej jako szablonu do zaznaczenia 6-ciu otworów w ścianie. Trzy w górnym rzędzie otworów i trzy dodatkowe w dolnym. Proszę się upewnić, że są one na jednym poziomie i pomiędzy każdymi dwoma jest
 • Страница 38 из 103
  PL Mocowanie monitora do płytki naściennej i wsuwanie sztaby blokującej Ostrzeżenie: Niektóre telewizory potrzebują dwóch osób do podnoszenia! Nie odpowiadamy za urazy osób lub uszkodzenie produktu. Najpierw zawiesić wsporniki monitora (b,c) na górze płytki naściennej (a) a następnie pozwolić
 • Страница 39 из 103
  Auspacken DE • Öffnen sie die verpackung vorsichtig, nehmen sie alle teile heraus und legen sie sie auf einer unterlage ab, um schäden zu vermeiden. • Vergleichen sie den inhalt mit der teileliste auf der nächsten seite auf vollständigkeit und unversehrtheit. Benutzen sie keine beschädigten teile.
 • Страница 40 из 103
  DE WARNUNG Benötigte Werkzeuge Diese TV-Halterung muss sicher an einer senkrechten Wand befestigt werden. Bei unsachgemäßer Installation kann die Halterung herunterfallen und zu Verletzungen und Sachschäden führen. • 4 mm Bohrer • Kreuzschlitzschraubendreher • 10 mm Steinbohrer • Balkensucher •
 • Страница 41 из 103
  DE Lieferumfang (1) Wandplatte-a (1) Linke Bildschirmhalterung-b (1) Rechte Bildschirmhalterung-c (1) Inbusschlüssel-d (4) Bolzen M4x12-e (4) Bolzen M5x12-f (4) Bolzen M6x12-g (4) Bolzen M8x16-h (4) Bolzen M4x30-i (4) Bolzen M5x30-j (4) Bolzen M6x35-k (4) Bolzen M8x40-l (4) Zahnscheibe M4-m (4)
 • Страница 42 из 103
  DE Montage der Bildschirmhalterungen an Fernseher mit flacher Rückseite Finden Sie zunächst den korrekten Befestigungsbolzen (e, f, g, h) für Ihren Fernseher. Betrachten Sie nun die nachstehende Abbildung. Drehen Sie die Bolzen mit den korrekten Zahnscheiben (m, n, o, p) und Unterlegscheiben (s,
 • Страница 43 из 103
  Montage der Bildschirmhalterungen an Fernseher mit gewölbter Rückseite DE Finden Sie zunächst den korrekten Befestigungsbolzen (i, j, k, l) für Ihren Fernseher. Betrachten Sie nun die nachstehende Abbildung. Drehen Sie die Bolzen mit den korrekten Zahnscheiben (m, n, o, p), Unterlegscheiben (s, t)
 • Страница 44 из 103
  DE Montage der Wandplatte an der Wand Montage an gemauerter Wand oder Betonwand: Benutzen Sie die Wandplatte (a) als Schablone zum Markieren von 6 Bohrlöchern an der Wand. Drei in der oberen Reihe der Langlöcher und drei in der unteren Reihe. Achten Sie darauf, dass die Löcher waagerecht und
 • Страница 45 из 103
  Montage des Bildschirms an der Wandplatte und Einsetzen des Sicherungsbolzens DE Warnung: Einige Fernseher müssen von zwei Personen angehoben werden! Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Sachschäden. Haken Sie die Bildschirmhalterungen (b, c) zunächst oben in der Wandplatte (a) ein,
 • Страница 46 из 103
  FI Pakkauksesta purkamisohjeet: • Avaa laatikko varoen, nosta osat ulos ja levitä ne pahville tai muulle suojaavalle pinnalle. • Tarkasta pakkauksen sisältö seuraavalla sivulla olevan osalistan avulla varmistaaksesi, että kaikki osat ovat mukana ja vahingoittumattomia. Älä käytä vahingoittuneita
 • Страница 47 из 103
  FI VAROITUS Tarvittavat työkalut Tämä televisioteline tulee kiinnittää lujasti pystysuoraan seinään. Jos telinettä ei ole asennettu oikein, se voi pudota ja aiheuttaa mahdollisen tapaturman ja/tai vahinkoja. • 5/32”(4 mm) porauspää • Ruuvimeisseli • 3/8”(10mm) kivipora • Pystytuen paikannin •
 • Страница 48 из 103
  FI Toimitettavien osien lista (1)Seinäteline-a (1) Näytön vasen pidike-b (1) Näytön oikea pidike-c (1)Lukon kara-d (4)M4x 12 ruuvi-e (4)M5x12 ruuvi-f (4)M6x12 ruuvi-g (4)M4x30 ruuvi-i (4)M5x30 ruuvi-j (4)M6x35 ruuvi-k (4)M8x40 ruuvi-h (4)M4 lukkolevy-m (4)M5 lukkolevy-n (4)M6 lukkolevy-o (4)M8
 • Страница 49 из 103
  Näytön pidikkeiden kiinnittämien litteätaustaiseen televisioon FI Varmista ensin televisioosi sopiva ruuvikoko (e, f, g, h). Kun olet määrittänyt oikean koon, tarkista alta asianmukainen kuva. Asenna ruuvi televisioon sopivalla lukkolevyllä (m, n, o, p) ja prikalla (s,t). Varmista, että näytön
 • Страница 50 из 103
  FI Näytön pidikkeiden kiinnittämien kuperataustaiseen televisioon Varmista ensin televisioosi sopiva ruuvikoko (i, j, k, l). Kun olet määrittänyt oikean koon, tarkista alta asianmukainen kuva. Asenna ruuvi televisioon sopivalla lukkolevyllä (m, n, o, p), prikalla (s,t) ja välikkeellä (q,r). Mikäli
 • Страница 51 из 103
  FI Seinälevyn kiinnittäminen seinään Tiili, betoniharkko ja betoniseinä: Käytä seinätelinettä (a) mallina Telineen ylä- ja alaosassa on kolme ruuvipaikkaa. Varmista, että nämä reiät ovat suorassa linjassa, ja että jokaisen reiän välillä on vähintään 6” (150 mm) väli. Esporaa reiät 3/8” (10 mm)
 • Страница 52 из 103
  FI Näytön kiinnittäminen seinälevyyn Varoitus: Joidenkin televisioiden nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä! Emme ole vastuussa henkilövahingoista emmekä laitteiden vahingoittumisesta. Kiinnitä ensin näytön pidikkeet (b,c) seinätelineen (a) yläosaan ja anna näytön pidikkeiden alaosien kiertyä
 • Страница 53 из 103
  Uppackningsinstruktioner SE • Försiktigt öppna kartongen, ta bort innehåll och lägg ut på kartong eller annan skyddande yta för att undvika skada. • Kontrollera paketets innehållet mot supplied parts list på nästa sida för att säkerställa att alla komponenter mottogs oskadade. Använd inte skadade
 • Страница 54 из 103
  SE VARNING Nödvändiga verktyg Denna TV-ram måste monteras fast på den vertikala väggen. Om ramen inte är korrekt installerad, kan den falla, vilket resulterar i eventuella skador och/ eller skada. • 5/32”(4mm) borrkrona • Skruvmejsel • 3/8”(10mm) stenborr • Stud Finder • Skiftnyckel eller socket
 • Страница 55 из 103
  SE Lista över levererade komponenter (1)Väggfäste-a (1)Vänster monitorfäste-b (1)Höger monitorfäste-b (1) Låskolv - d (4)M4x12 skruv-e (4)M5x12 skruv-f (4)M6x12 skruv-g (4)M8x16 skruv-h (4)M4x30 skruv-i (4)M5x30 skruv-j (4)M6x35 skruv-k (4)M8x40 skruv-l (4)M4 Låsbricka-m (4)M5 Låsbricka-n (4)M6
 • Страница 56 из 103
  SE Montera monitor fästet till en TV med flat baksida SSe först och främst till att diametern på skruv (e,f,g,h) passar din TV. När du har bestämt den rätta diametern, se följande diagram. Skruva i skruven i TV med hjälp av den korrekta låsbrickan (m,n,o,p) och bricka. Se till att monitor fästet
 • Страница 57 из 103
  Montera monitor fästet till en TV med rundad baksida SE Först bestäm diametern på skruven (i,j,k,l) som din TV kräver när du har bestämt detta se diagrammet nedan. Skruva i skruven i TV med hjälp av den korrekta lockbrickan (m,n,o,p) och bricka (s,t) och distansbricka (q,r). För M4 eller M5 skruven
 • Страница 58 из 103
  SE Montera väggfästet på väggen Montering på tegel, murad betong och betong block: Använd väggfästet (a) som en mall för att märka ut 6 hål på väggen. Tre i översta raden och tre i den nedre. Se till att hålen är i nivå och att det är minst 6” (150mm) avstånd mellan hålen. Förborra dessa hål med
 • Страница 59 из 103
  Fästa monitorn till väggfästet och föra in låskolvarna. SE Varning: Vissa TV-apparater kan kräva två personer för att lyfta! Vi ansvarar inte för person- eller produktskador. Häng först monitor fästet(b,c) över toppen på väggfästet(a), låt sedan botten på monitor fästet vridas till nederdelen på
 • Страница 60 из 103
  RO Instrucţiuni de dezambalare • Deschideţi cu grijă cutia, scoateţi conţinutul şi întindeţi-l pe carton sau pe o altă suprafaţă de protecţie pentru a evita deteriorările. • Verificaţi conţinutul pachetului cu lista de piese furnizate de pe pagina următoare pentru a vă asigura că aţi primit toate
 • Страница 61 из 103
  RO AVERTISMENT Unelte necesare Acest suport de televizor trebuie să fie ferm fixat în peretele vertical. Dacă suportul nu este montat adecvat, este posibil să cadă ducând la posibile răniri şi/sau daune. • Burghiu de 4 mm • Şurubelniţă • Burghiu de zidărie de 10mm • Detector de stâlpi • Set de chei
 • Страница 62 из 103
  RO Lista de piese furnizate (1)Placă de perete-a (1) Suport monitor stânga-b (1) Suport monitor dreapta-c (1)Cheie imbus-d (4)Şurub M4x12-e (4)Şurub M5x12-f (4)Şurub M6x12-g (4)Şurub M8x16-h (4)Şurub M4x30-i (4)Şurub M5x30-j (4)Şurub M6x35-k (4)Şurub M8x40-l (4)Şaibă de blocare M4-m (4)Şaibă de
 • Страница 63 из 103
  Montarea suporturilor de monitor pe un televizor cu parte posterioară plată RO Mai întâi, verificaţi ce diametru de şurub (e,f,g,h) este necesar pentru televizorul dvs. După ce aţi determinat diametrul corect, consultaţi schiţa aferentă de mai jos: Veţi înfileta şurubul în televizor cu ajutorul
 • Страница 64 из 103
  RO Montarea suporturilor de monitor pe un televizor cu parte posterioară curbă Mai întâi, verificaţi ce diametru de şurub (i,j,k,l) este necesar pentru televizorul dvs. După ce aţi determinat diametrul corect, consultaţi schiţa aferentă de mai jos. Veţi înfileta şurubul în televizor cu ajutorul
 • Страница 65 из 103
  RO Montarea plăcii de perete pe perete Montarea în cărămidă şi beton solid: Utilizaţi placa de perete (a) ca şablon pentru a marca 6 puncte pentru orificii pe perete. Trei în rândul superior de fante şi încă trei în rândul inferior. Asiguraţi-vă că aceste orificii sunt la nivel şi că există o
 • Страница 66 из 103
  RO Ataşarea monitorului pe placa de perete şi introducerea barei de blocare Avertisment: Este posibil ca, la unele televizoare, să fie nevoie de două persoane pentru ridicare! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru răniri sau deteriorarea produsului. Mai întâi, agăţaţi suporturile de monitor (b,c)
 • Страница 67 из 103
  BG Инструкции за разопаковане • Отворете внимателно картонената кутия, отстранете съдържанието и поставете на плот или друга защитена повърхност, за да избегнете повредите. • Проверете съдържанието на пакета по списъка на доставените части в първата опаковка, за да се уверите, че компонентите не са
 • Страница 68 из 103
  BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Необходими инструменти Стойката за телевизор трябва да се захване здраво към вертикална стена. Ако не бъде монтирана правилно, е възможно да падне и да причини наранявания или щети. • Свредло 5/32”(4mm) • Отвертка • Свредло за зидария 3/8”(10mm) • Комплект за намиране на греди •
 • Страница 69 из 103
  Списък на доставяните части (1)Пластина за стенен монтаж-a (1)Лява скоба за монитор-b (1)Дясна скоба за монитор-b (4)Болт M6x12-g BG (1)Имбус- d (4)Болт M4x12-e (4)Болт M5x12-f (4)Болт M8x12-h (4)Болт M4x30-i (4)Болт M5x30-j (4)Болт M6x30-k (4)Болт M8x30-l (4)Контрагайка M4-m (4)Контрагайка M5-n
 • Страница 70 из 103
  BG Монтаж на мониторните скоби към телевизор с плосък гръб Първо се уверете, че диаметърът на болта (e,f,g,h) е подходящ за телевизора. След като определите правилния диаметър, вижте съответната схема. Навийте болта в телевизора и стегнете със съответната контрагайка (m, n, o, p) и шайба (s, t)
 • Страница 71 из 103
  Монтаж на мониторните скоби към телевизор със заоблен гръб BG Първо се уверете, че диаметърът на болта (i,j,k,l) е подходящ за телевизора. След като определите правилния диаметър, вижте съответната схема по-долу. Навийте болта в телевизора и стегнете със съответната контрагайка (m, n, o, p), шайба
 • Страница 72 из 103
  BG Монтаж към стената на пластината за стенен монтаж Монтаж върху тухли, плътен бетон и бетонен блок: Използвайте пластината за стенен монтаж (a) като шаблон, за да отбележите местата за 6 отвора в стената. Трите са на горния ред отвори, а останалите три – на долния. Уверете се, че отворите са
 • Страница 73 из 103
  Захващане на монитора към пластината за стенен монтаж и поставяне на застопоряваща лента BG Предупреждение: За повдигането на някои телевизори са необходими двама души! Не поемаме отговорност за наранявания или повреди на продукта. Първо окачете мониторните скоби (b,с) върху горния край на
 • Страница 74 из 103
  RU Распаковывание • Осторожно откройте упаковку, выньте содержимое коробки и разложите его на картоне или на другой защитной поверхности, чтобы избежать повреждения. • Сверьте содержимое упаковки с перечнем поставки на следующей странице, чтобы убедиться, что все составные части получены без
 • Страница 75 из 103
  RU ВНИМАНИЕ Необходимые инструменты Это крепление для телевизора должно быть тщательно закреплено на вертикальной стене. В случае ненадлежащей установки крепление может упасть и стать причиной возможному травмирования и/или повреждение. • Сверло диам. 4мм • Крестовая отвертка • Сверло диам. 10мм
 • Страница 76 из 103
  RU Список деталей поставки Стенка крепления к стене – а Левый кронштейн монитора – b Болт M4x12 – e Болт M5x12 - f Болт M6x12 – g Болт M8x16 - h Болт M5x30 – j Болт M6x35 – k Болт M8x40 - l Болт M4x30 – i M4 Стопорная шайба - m M4/М5 Вставка – q M5 Стопорная шайба – n M6/М8 Вставка - r Болт с
 • Страница 77 из 103
  RU Крепление кронштейнов к телевизору с плоской задней стенкой Во-первых, убедитесь, что диаметр Болта (e,f,g,h) такой, который необходим для вашего телевизора. Когда вы подобрали правильный диаметр, пожалуйста, смотрите соответствующую диаграмму ниже. Вкручивайте Болт в телевизор, используя
 • Страница 78 из 103
  RU Крепление кронштейнов монитора к телевизору с выпуклой задней стенкой Во-первых, убедитесь, что диаметр Болта (i, j, k, l) такой, который необходим для вашего телевизора. Когда вы подобрали правильный диаметр, пожалуйста, смотрите соответствующую диаграмму ниже. Вкручивайте Болт в телевизор,
 • Страница 79 из 103
  RU Крепление стеновой пластины к стене Крепление к стене из кирпича, монолитного бетона или бетонных блоков: Используйте стенку крепления к стене (а) как шаблон для обозначения мест отверстий в стене. Три в верхнем ряду отверстий и еще три в нижнем ряду. Убедитесь, что три отверстия находятся на
 • Страница 80 из 103
  RU Крепление монитора к стенке крепления и установка запорной планки Предостережение: чтобы поднять некоторые телевизоры необходимо два человека! Мы не несем ответственности за травмы и повреждение изделия. Сначала зацепите кронштейн монитора (b,c) за верх стенки крепления к стене (a), потом дайте
 • Страница 81 из 103
  Розпаковування UA • Обережно відкрийте упаковку, вийміть вміст коробки і розкладіть його на картоні або на іншій захисній поверхні, аби уникнути пошкодження. • Звірте вміст пакунку з переліком поставки на наступній сторінці, аби переконатися, що всі складові частини отримані без пошкоджень. Не
 • Страница 82 из 103
  UA ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Необхідні інструменти Це кріплення для телевізора повинно бути ретельно закріплено на вертикальній стіні. У випадку неналежного встановлення кріплення може впасти і призвести до можливого травмування та/або пошкодження. • Свердло діам. 4мм • Хрестова викрутка • Свердло діам.10мм для
 • Страница 83 из 103
  Список деталей поставки Стінка кріплення до стіни – а Лівий кремпіль монітора – b Болт M4x12 – e Болт M5x12 – f Болт M6x12 – g Болт M8x16 - h Болт M4x30 – i Болт M5x30 – j Болт M6x35 – k Болт M8x40 - l M4 Спружнина перстина – m M5 Спружнина перстина – n M4/М5 Проміжок –q M6/М8 Проміжок - r Шруб з
 • Страница 84 из 103
  UA Кріплення кремпіля монітора до телевізора з плоскою задньою стінкою По-перше, переконайтесь, що діаметр Болта (e,f,g,h) такий, якого потребує ваш телевізор. Коли ви знайшли правильний діаметр, будь ласка, дивіться відповідну діаграму нижче. Вгвинчуйте Болт в телевізор, використовуючи відповідну
 • Страница 85 из 103
  Кріплення кремпіля монітора до телевізора з вигнутою задньою стінкою UA По-перше, переконайтесь, що діаметр Болта (i, j, k, l) такий, якого потребує ваш телевізор. Коли ви знайшли правильний діаметр, будь ласка, дивіться відповідну діаграму нижче. Вгвинчуйте Болт в телевізор, використовуючи
 • Страница 86 из 103
  UA Кріплення стійки кріплення стіни до телевізора Кріплення до стіни із цегли, монолітного бетону або бетонних блоків: Використовуйте стінку кріплення до стіни (а) як шаблон для позначення місць отворів у стіні. Три в верхньому рядку отворів і ще три в нижньому рядку. Переконайтесь, що три отвори
 • Страница 87 из 103
  Кріплення монітора до стінки кріплення та встановлення запірної планки UA Застереження: деякі телевізори можуть потребувати двох людей, щоб їх підняти! Ми не несемо відповідальності за тілесні пошкодження або пошкодження вироби. Спочатку зачепіть кремпіль монітора (b,c) за верх стінки кріплення до
 • Страница 88 из 103
  GB Warranty card Product Product model Product purchase date www.acme.eu/warranty Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 89 из 103
  Garantinis lapas LT www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 90 из 103
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks Garantija ir spēkā no tās dienas, kad pircējs ir
 • Страница 91 из 103
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 92 из 103
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) 1. Okres gwarancyjny Gwarancja jest ważna od dnia nabycia wyrobu przez kupującego. Okres
 • Страница 93 из 103
  Garantieblatt DE www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 94 из 103
  FI Takuulomake www.acme.eu/warranty Tuote Malli Ostopäivä Myyjän nimi ja osoite Viat (päivämäärä, kuvaus, tuotteen vastaanottaneen henkilön asema, etunimi, sukunimi ja allekirjoitus) 1. Takuuaika Takuu astuu voimaan päivänä, jolloin ostaja ostaa tuotteen myyjältä. Takuuaika ilmoitetaan tuotteen
 • Страница 95 из 103
  SE Garantisedel www.acme.eu/warranty Produkt Modell Inköpsdatum Inköpsställe, adress Fel (datum, beskrivning, produktmottagarens position, förnamn, efternamn och namnteckning) 1. Garantiperiod Garantin gäller från den dag köparen inhandlar produkten på inköpsstället. Garantiperiodens varaktighet
 • Страница 96 из 103
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 97 из 103
  Гаранционен лист BG www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 98 из 103
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 99 из 103
  Гарантійний лист UA www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 100 из 103
 • Страница 101 из 103
 • Страница 102 из 103
  Model: PLB-103B Universal Wall Bracket www.acme.eu
 • Страница 103 из 103