Инструкция для ACME SS111

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: SS-111

speakers

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  Model: SS-111 speakers www.acme.eu
 • Страница 2 из 57
 • Страница 3 из 57
  4 GB User’s manual 43 Warranty card 7 LT Vartotojo gidas 44 Garantinis lapas 10 LV Lietošanas instrukcija 45 Garantijas lapa 13 EE Kasutusjuhend 46 Garantiileht 16 RU 47 Гарантийный талон 19 DE Bedienungsanleitung 48 Garantieblatt 22 PL 49 Karta gwarancyjna 25 UA Інструкція 50 Гарантійний лист 28
 • Страница 4 из 57
  GB Introduction Thank you for purchasing ACME speakers. Please read this manual carefully FIRST, before using the device. For your convenience, record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach it to the warranty and service
 • Страница 5 из 57
  Important Safety Precautions GB 1. 2. 3. 4. For the best results, place your speakers on a solid, flat surface when in use. Do not place speakers on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. Do not touch the metallic portions of your connector cables. In order to avoid potential electric
 • Страница 6 из 57
  GB Operations 1. 2. 3. 4. Make sure that USB cable is unplugged. Make sure that Volume and BASS knobs are set to the minimum level. Plug one satellite speaker into “L“ socket in the back of the other satellite. Connect the Ø3.5 mm signal input cable to the audio frequency output jack of the PC or
 • Страница 7 из 57
  LT Įvadas Dėkojame, kad įsigijote „ACME“ garso kolonėles. Prieš naudodami įrenginį, IŠ PRADŽIŲ perskaitykite šį vadovą. Dėl savo paties patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir datą, kada įsigijote šį gaminį, kartu su savo pirkinio kvitu prisekite ją prie garantijos ir techninės priežiūros
 • Страница 8 из 57
  LT Svarbios atsargumo priemonės 1. 2. 3. 4. Siekdami geriausio rezultato, garso kolonėles pastatykite ant kieto plokščio paviršiaus. Nestatykite kolonėlių ant stalelio su ratukais, stendo, trikojo staliuko, spintelės arba stalo. Nelieskite metalinių jungiamųjų kabelių dalelių. Norėdami išvengti
 • Страница 9 из 57
  Veikimas LT 1. 2. 3. 4. Įsitikinkite, kad USB laidas ištrauktas. Įsitikinkite, kad VOL (Garso) ir BASS (Žemų dažnių) rankenėlės nustatytos mažiausiu lygiu. Įkiškite vieną palydovinį garsiakalbį į „L“ lizdą, esantį kito garsiakalbio gale. Prijunkite 3,5 mm skersmens signalo įvesties kabelį prie
 • Страница 10 из 57
  LV Ievads Paldies, ka iegādājāties ACME skaļruņus. PIRMS izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pierakstiet modeļa numuru, izstrādājuma iegādāšanās datumu, kā arī čeka numuru un pievienojiet garantijas un tehniskās apkopes informācijai. Šī informācija ir nepieciešama
 • Страница 11 из 57
  Svarīga drošības informācija LV 1. 2. 3. 4. Lai nodrošinātu vislabāko skanējumu, novietojiet skaļruņus uz cietas un līdzenas virsmas. Nenovietojiet skaļruņus uz nestabiliem ratiņiem, statīviem, trijkājiem, kronšteiniem vai galdiem. Nepieskarieties savienojošo kabeļu metāla daļām. Lai novērstu
 • Страница 12 из 57
  LV Lietošanas instrukcijas 1. 2. 3. 4. 5. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir atvienots. Pārliecinieties, vai skaļuma (VOL) un basu (BASS) pogas ir iestatītas minimālajā līmenī. Pieslēdziet satelīta skaļruņa kontaktu L ligzdā, kas atrodas otra satelīta aizmugurē. Pieslēdziet Ø3.5 mm signāla ieejas
 • Страница 13 из 57
  EE Sissejuhatus Täname teid ACME kõlarite ostmise eest. Palun lugege see juhend hoolikalt läbi ENNE seadme kasutamist. Enda mugavuse huvides kirjutage üles mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke neid koos ostutšekiga garantii- ja teenindusinfo juures. Hoidke need andmed alles juhuks, kui teil
 • Страница 14 из 57
  EE Olulised ohutusalased juhised 1. Parimate tulemuste saavutamiseks paigaldage kõlarid kasutamise ajaks tugevale tasasele pinnale. 2. Ärge paigaldage kõlareid ebastabiilsele kärule, alusele, statiivile, hoidikule ega lauale. 3. Ärge puudutage klemmikaablite metallosi. 4. Võimaliku elektrilöögi ja
 • Страница 15 из 57
  Toimingud EE 1. 2. 3. 4. 5. Veenduge, et USB-kaabel ei ole ühendatud. Veenduge, et helitugevuse (VOL) ja madalsageduse (BASS) nupud on seatud miinimumasendisse. Ühendage üks satelliitkõlar teise satelliitkõlari tagaküljel olevasse pesasse „L“. Ühendage Ø3,5 mm signaali sisendkaabel arvuti või
 • Страница 16 из 57
  RU Введение Благодарим Вас за покупку колонок ACME. ПЕРЕД использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Для Вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда Вы получили продукт вместе с Вашим чеком, и прикрепите его к гарантийному талону с информацией по обслуживанию.
 • Страница 17 из 57
  Важные меры предосторожности RU 1. Для лучших результатов поместите колонки на гладкую ровную поверхность. 2. Не ставьте колонки на неустойчивую тележку, стенд, трипод, опору или стол. 3. Не дотрагивайтесь до металлических частей соединительного кабеля. 4. Во избежание потенциального удара
 • Страница 18 из 57
  RU Чистка Перед чисткой отключите силовой кабель. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. Для чистки используйте влажную тряпочку. Эксплуатация 1. Убедитесь, что USB-кабель не подключен. 2. Убедитесь, что ручки Volume («Громкость») и BASS («Басы») установлены на минимальный уровень.
 • Страница 19 из 57
  DE Einleitung Vielen Dank für den Kauf dieser ACME-Lautsprecher. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, BEVOR Sie das Produkt verwenden. Notieren Sie sich der Einfachheit halber die vollständige Modellnummer und das Kaufdatum und heften Sie diese Informationen zusammen mit Ihrem
 • Страница 20 из 57
  DE Wichtige Sicherheitsmaßnahmen 1. Den besten Klang erzielen Sie, wenn Sie die Lautsprecher auf einer glatten, flachen Oberfläche aufbauen. 2. Platzieren Sie die Lautsprecher nicht auf instabilen Rolltischen, Ständern, Stativen, Halterungen oder Tischen. 3. Greifen Sie nicht an die Metallelemente
 • Страница 21 из 57
  Reinigung DE Trennen Sie das Stromkabel vor der Reinigung ab. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Nutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen. Betrieb 1. Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht angeschlossen ist. 2. Achten Sie darauf, dass die Regler für Lautstärke und Bass nur
 • Страница 22 из 57
  PL Wstęp Dziękujemy za zakup głośników ACME. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla wygody zaleca się przechowywać razem wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego sprzętu, czyli numer referencyjny, datę nabycia, dowód zakupu oraz kartę
 • Страница 23 из 57
  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa PL 1. Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku należy umieścić głośniki na twardej, płaskiej powierzchni. 2. Nie należy umieszczać głośników na niestabilnym podłożu, jak wózek, podstawka, trójnóg lub stolik. 3. Nie należy dotykać metalowych elementów
 • Страница 24 из 57
  PL Czyszczenie Przed czyszczeniem głośników należy odłączyć kabel zasilania. Nie należy stosować preparatów czyszczących w płynie lub aerozolu. Głośniki należy czyścić wilgotną szmatką. Obsługa 1. 2. 3. 4. Sprawdzić, czy kabel USB jest odłączony. Sprawdzić, czy pokrętła VOL i BASS są ustawione na
 • Страница 25 из 57
  UA Вступ Дякуємо за придбання динаміків ACME. Будь ласка, перед використовуванням приладдя СПОЧАТКУ уважно прочитайте цей посібник. Для Вашої зручності, запишіть повний номер моделі та дату, коли Ви отримали виріб разом з Вашим товарним чеком, та прикріпіть його до інформації щодо гарантії та
 • Страница 26 из 57
  UA Важливі запобіжні заходи 1. Для найкращих результатів, при використанні поставте Ваші динаміки на тверду рівну поверхню. 2. Не ставити динаміки на нестійкий візок, стійку, триногу, підставку або стіл. 3. Не торкатися металевих частин на з’єднувальних кабелях. 4. З метою уникнення потенційного
 • Страница 27 из 57
  Операції UA 1. Переконайтесь, що кабель USB відключено. 2. Переконайтесь, що регулятори гучності (Volume) та низьких частот (BASS) встановлено на мінімальний рівень. 3. Підключить один з гучномовців до гнізда “L“ на задній частині іншого гучномовця. 4. Приєднайте кабель входу сигналу, що оснащено
 • Страница 28 из 57
  RO Introducere Vă mulţumim că aţi achiziţionat difuzoarele ACME. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual ÎNAINTE de a folosi aparatul. În avantajul dumneavoastră, notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi achiziţionat produsul împreună cu documentul de achiziţie şi ataşaţi-l la
 • Страница 29 из 57
  Măsuri importante de siguranţă RO 1. Pentru cele mai bune rezultate, amplasaţi difuzoarele pe o suprafaţă solidă, plană în timpul utilizării. 2. Nu aşezaţi difuzoarele pe un cărucior, stand, trepied, consolă sau o masă instabilă. 3. Nu atingeţi părţile metalice ale cablurilor conectorilor. 4.
 • Страница 30 из 57
  RO Curăţarea Deconectaţi cablul de alimentare înainte de curăţare. Nu utilizaţi detergenţi lichizi sau cu aerosoli. Folosiţi o cârpă umedă pentru curăţare. Funcţionarea 1. 2. 3. 4. Asiguraţi-vă că ați deconectat cablul USB. Asigurați-vă că butoanele „Volum” și „BASS” sunt setate la nivelul minim.
 • Страница 31 из 57
  BG Увод Благодарим Ви за покупката на тонколоните АСМЕ. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно този наръчник, преди да използвате устройството. За Ваше удобство запишете целия номер на модел и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата бележка за покупката и ги прикрепете към информацията
 • Страница 32 из 57
  BG Важни предпазни мерки за безопасност 1. За най-добри резултати поставете тонколоните на твърда, равна повърхност при употреба. 2. Не ги поставяйте на нестабилна платформа на колела, стойка, статив, скоба или маса. 3. Не докосвайте металните части на свързващите кабели. 4. За да избегнете
 • Страница 33 из 57
  Почистване BG Издърпайте захранващия кабел преди почистване. Не използвайте течни или аерозолни почистващи средства. Почиствайте с влажна кърпа. Експлоатация 1. Уверете се, че USB кабелът е изваден. 2. Уверете се, че копчета Volume (Сила на звука) и BASS (Бас) са поставени на минимално ниво. 3.
 • Страница 34 из 57
  ES Introducción Gracias por adquirir los altavoces ACME. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo. Para su comodidad, anote el número completo del modelo y la fecha en que recibió el producto junto con su recibo de compra y adjúntelo a la información de garantía y
 • Страница 35 из 57
  Precauciones de seguridad importantes ES 1. Para obtener los mejores resultados, coloque los altavoces en una superficie plana y firme cuando esté utilizándolos. 2. No coloque los altavoces en un carro, soporte, trípode, viga o mesa. 3. No toque las partes metálicas de los cables de su conector. 4.
 • Страница 36 из 57
  ES Operación 1. 2. 3. 4. Asegúrese de que el cable USB esté desconectado. Asegúrese de que los botones de Volumen (Volume) y de Graves (BASS) estén al nivel mínimo. Conecte el altavoz satélite a la toma “L” en la parte posterior del otro satélite. Conecte el cable de entrada de la señal de Ø3.5 mm
 • Страница 37 из 57
  FR Introduction Nous vous remercions d’avoir acheté le système multimédia “ACME speakers”. Veuillez lire attentivement ce manuel, AVANT toute utilisation. Pour plus d’efficacité, inscrivez le numéro de modèle complet et la date d’achat du produit avec la facture d’achat et joignez cela aux
 • Страница 38 из 57
  FR Précautions de sécurité importantes 1. Para obter os melhores resultados, colocar as colunas numa superfície plana e sólida, quando estiver a utilizá-las. 2. Não colocar as colunas num suporte instável, tripé ou mesa. 3. Não tocar nas partes metálicas dos cabos de ligação. 4. Para evitar choques
 • Страница 39 из 57
  Opération FR 1. 2. 3. 4. Assurez-vous que le câble USB est déconnecté. Assurez-vous que les boutons de volume et ainsi que le bouton BASS sont au niveau minimum. Branchez une enceinte satellite dans le connecteur “L” situé à l’arrière de l’autre satellite. Branchez le câble d’entrée de signal de Ø
 • Страница 40 из 57
  PT Introdução Obrigado por adquirir as colunas ACME. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Para sua conveniência, anote o número completo do modelo e a data em que recebeu o mesmo, juntamente com o recibo de compra e anexe-o à garantia e informação de serviço.
 • Страница 41 из 57
  Precauções importantes de segurança PT 1. Para obter os melhores resultados, colocar as colunas numa superfície plana e sólida, quando estiver a utilizá-las. 2. Não colocar as colunas num suporte instável, tripé ou mesa. 3. Não tocar nas partes metálicas dos cabos de ligação. 4. Para evitar choques
 • Страница 42 из 57
  PT Operação 1. 2. 3. 4. Certificar-se de que o cabo USB está desligado. Certificar-se de que os botões de Volume e BASS estão configurados para o nível mínimo. Ligar uma coluna satélite à tomada em “L” na parte traseira do outro satélite. Ligar o cabo de entrada de sinal de Ø3.5 mm à tomada de
 • Страница 43 из 57
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 44 из 57
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 45 из 57
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 46 из 57
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 47 из 57
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 48 из 57
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 49 из 57
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 50 из 57
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 51 из 57
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 52 из 57
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 53 из 57
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 54 из 57
  FR Document de garantie Produit Modèle Date d'achat du produit www.acme.eu/warranty Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 55 из 57
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 56 из 57
  Model: SS-111 speakers www.acme.eu
 • Страница 57 из 57