Инструкция для ACME SS207

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Model: SS-207

speakers

www.acme.eu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 111
  Model: SS-207 speakers www.acme.eu
 • Страница 2 из 111
 • Страница 3 из 111
  4 GB User’s manual 96 Warranty card 11 LT Vartotojo gidas 97 Garantinis lapas 18 LV Lietošanas instrukcija 98 Garantijas lapa 25 EE Kasutusjuhend 32 PL Instrukcja obsługi 39 DE Bedienungsanleitung 101 Garantieblatt 46 RO Manual de utilizare 102 Fişa de garanţie 53 BG Ръководство за употреба 103
 • Страница 4 из 111
  GB Introduction Thank you for purchasing ACME speakers. Please read this manual carefully FIRST, before using the device. For your convenience, record the complete model number and the date you received the product together with your purchase receipt and attach it to the warranty and service
 • Страница 5 из 111
  GB • Objects filled with liquids (such as vases) should not be placed near or on the system. • The circuit will be damaged if the audio input jack of speaker is connected to an external amplifier. Input socket: connect with computer, DVD, VCD, etc. AC power cord Power switch Output socket: connect
 • Страница 6 из 111
  GB Computer VCD DVD Left CD Right Power supply: ~220V-240V/50Hz 6 Walkman
 • Страница 7 из 111
  Caution! GB 7
 • Страница 8 из 111
  GB Cleaning Unplug before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. Placement This multimedia system includes one subwoofer and two satellite speakers. It is suggested that the speakers are put on both sides of the monitor. Keep them approximately 50 cm apart.
 • Страница 9 из 111
  GB Use audio signal cord (optional) with two pair RCA ends, one pair RCA end for DVD/VCD output “L” and “R” socket, another pair RCA end for input socket on the back panel of subwoofer, make sure white end connects to white socket and red end to red socket. 3. Connecting power source and use • Make
 • Страница 10 из 111
  GB USB Port Memory card port (SD) Play/Pause Input selection switch Next Previous Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
 • Страница 11 из 111
  Įvadas LT Dėkojame, kad įsigijote „ACME“ garso kolonėles. Prieš naudodami įrenginį, IŠ PRADŽIŲ perskaitykite šį vadovą. Dėl savo paties patogumo užsirašykite visą modelio numerį ir datą, kada įsigijote šį gaminį, kartu su savo pirkinio kvitu prisekite ją prie garantijos ir techninės priežiūros
 • Страница 12 из 111
  LT aukščiausias garso įrašų grotuvo garsumas – išvengsite pernelyg galingo įvesties signalo. • Šios sistemos negalima statyti netoli tokių atviros liepsnos šaltinių kaip uždegtos žvakės. • Netoli sistemos arba ant jos negalima statyti daiktų, kuriuose yra skysčių (vazų ir pan.). • Jei prie garso
 • Страница 13 из 111
  LT Kompiuteris VCD DVD diskų grotuvas Ausinukas CD skaitytuvas Dešinioji kolonėlė Kairioji kolonėlė Elektros srovė ~220V-240V/50Hz 13
 • Страница 14 из 111
  LT Perspėjimai! Skirtas tik 220V-240V srovei. Nenaudokite, kai žaibuoja. Nieko nedėkite į žemų dažnių arba aušinimo angas. Jei gaminys sugadintas, jį išjunkite ir ištraukite iš elektros lizdo. Neaplaistykite ir neaptaškykite gaminių, nedėkite ant jų jokio indo su vandeniu. Nelieskite kištuko
 • Страница 15 из 111
  Valymas LT Prieš valant ištraukite laidą iš rozetės. Nevalykite skysčiais arba aerozoliniais purškikliais. Valykite drėgnu skudurėliu. Išdėstymas Šią daugialypės terpės sistemą sudaro viena žemųjų dažnių kolonėlė ir dvi pagalbinės kolonėlės. Rekomenduotina, kad garso kolonėlės būtų pastatytos prie
 • Страница 16 из 111
  LT kompiuterio 3,5 mm lizdą, o 2 RCA kištukus su raudonu ir baltu antgaliu – į lizdus, pažymėtus „L“ ir „R“, esančius žemo dažnio garsiakalbio gale. B. Prijungimas prie DVD arba VCD Naudokite garso signalo laidą (papildomas) su dviem RCA poromis. Viena RCA pora skirta DVD/ VCD išvesties „L“ ir „R“
 • Страница 17 из 111
  LT 4. Sistema paleis muziką atitinkamame įrenginyje jums pasirinkus USB arba atminties kortelę kaip įvesties įrenginį. 5. Nuspauskite NEXT (Toliau) arba PREVIOUS (Ankstesnis) – perjungsite ankstesnę ar kitą dainą. USB lizdas Atminties kortelės lizdas (SD) Leisti/Pauzė Įvesties parinkimo mygtukas
 • Страница 18 из 111
  LV Ievads Paldies, ka iegādājāties ACME skaļruņus. PIRMS izstrādājuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pierakstiet modeļa numuru, izstrādājuma iegādāšanās datumu, kā arī čeka numuru un pievienojiet garantijas un tehniskās apkopes informācijai. Šī informācija ir nepieciešama
 • Страница 19 из 111
  LV pārliecinieties, vai audio ierīces skaļums nav iestatīts uz pārāk augstu līmeni. • Skaļruņus nedrīkst uzstādīt pārāk tuvu atklātai liesmai, piemēram, iedegtām svecēm. • Skaļruņu tuvumā vai uz tiem nedrīkst novietot ar šķidrumu uzpildītus traukus (piemēram, ziedu vāzes). • Pieslēdzot skaļruņu
 • Страница 20 из 111
  LV Dators VCD, DVD atskaņotājs Kreisās puses skaļrunis Labās puses skaļrunis Barošanas avots: ~220V-240V/50Hz 20 Walkman CD atskaņotājs atskaņotājs
 • Страница 21 из 111
  LV Uzmanību! Tikai 220-240 V Izstrādājumu nedrīkst uzstādīt šaurās vietās vai zem smagiem priekšmetiem. Izstrādājumu nedrīkst lietot pērkona negaisa laikā. Zemfrekvenču skaļruņa atverē nedrīkst ievietot svešķermeņus. Ja izstrādājumam konstatējat bojājumus, izslēdziet to vai atvienojiet no barošanas
 • Страница 22 из 111
  LV Tīrīšana Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu. Skaļruņus nedrīkst tīrīt ar tīrīšanas līdzekļiem šķidruma vai aerosola veidā. Tīriet ar mitru drāniņu. Instalācija un lietošana Lai uzinstalētu ACME multivides skaļruņa sistēmu, ņemiet vērā turpmāk minētos soļus. Pārliecinieties, vai strāvas
 • Страница 23 из 111
  LV • • • • • Pārliecinieties, lai skaļuma un basu pogas būtu iestatītas minimālajā līmenī (rotējiet pogas pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz tās atduras). Pārliecinieties, lai visi kabeļi būtu pareizi pieslēgti. Pieslēdziet AC strāvas kabeli sienas izejai un ieslēdziet jaudas
 • Страница 24 из 111
  LV USB pieslēgvieta Atmiņas kartes pieslēgvieta (SD) Atskaņot/pauzēt Ievades izvēles slēdzis Nākamā Iepriekšējā Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu
 • Страница 25 из 111
  Sissejuhatus EE Täname teid ACME kõlarite ostmise eest. Palun lugege see juhend hoolikalt läbi ENNE seadme kasutamist. Enda mugavuse huvides kirjutage üles mudelinumber ja ostukuupäev ning hoidke neid koos ostutšekiga garantii- ja teenindusinfo juures. Hoidke need andmed alles juhuks, kui teil
 • Страница 26 из 111
  EE • Seda süsteemi ei tohi paigutada lahtise tule, nt põlevate küünalde lähedusse. • Ärge paigutage seadme lähedusse ega peale vedelikuga täidetud esemeid (nt vaase). • Kõlari audiosisendi liidese ühendamisel välise võimendiga saab elektriahel kahjustada. Sisendliitmik arvuti, DVD, VCD jne
 • Страница 27 из 111
  EE Arvuti VCD/DVD-mängija Kaasaskantav CD-mängija kassetimängija Parem Vasak Toide: ~220V-240V/50Hz 27
 • Страница 28 из 111
  EE Ettevaatust! Mõeldud ainult 220V – 240 V pingele Ärge kasutage äikese ajal Ärge asetage esemeid bassirefleksiega ventilatsiooniavasse Kui toode on rikkis, lülitage toide välja või eemaldage pistik Ärge pritsige ega tilgutage tootele vett ega pange selle sisse veeanumaid Ärge puudutage pistikut
 • Страница 29 из 111
  Puhastamine EE Lahutage toitekaabel enne puhastamist. Ärge kasutage vedelaid ega aerosoolpuhastusvahendeid. Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Paigutamine See multimeediasüsteem koosneb ühest kõmisejast (subwoofer) ja kahest satelliitkõlarist. Kõlarid on soovitatav paigutada monitori mõlemale
 • Страница 30 из 111
  EE olevatesse pesadesse „L“ ja „R“. B) DVD või VCD ühendamine Kasutage valikulist audiosignaalkaablit kahe paari RCA-pistikutega. Üks paar pistikuid ühendage DVD/VCD väljundpesadesse „L“ ja „R“. Teine paar ühendage madalsageduskõlari tagapaneelil olevatesse sisendpesadesse. Veenduge, et ühendate
 • Страница 31 из 111
  EE 4. Kui olete valinud sisendallikaks USB või mälukaardi, siis esitab süsteem muusikat vastavalt seadmelt. 5. Järgmise või eelmise laulu esitamiseks vajutage nuppudele „NEXT“ või „PREVIOUS“. USB-port Mälukaardi port (SD) Esitus/paus Sisendi valiku lüliti Järgmine Eelmine Elektri- ja
 • Страница 32 из 111
  PL Wstęp Dziękujemy za zakup głośników ACME. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla wygody zaleca się przechowywać razem wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego sprzętu, czyli numer referencyjny, datę nabycia, dowód zakupu oraz kartę
 • Страница 33 из 111
  PL urządzenia nie jest zbyt wysoki, aby uniknąć nadmiernie silnego sygnału wejściowego. • Nie należy umieszczać głośników w pobliżu otwartego ognia, na przykład świec. • Przedmioty wypełnione płynem (na przykład wazy) nie powinny być umieszczane w pobliżu głośników lub na nich. • Układ
 • Страница 34 из 111
  PL Komputer VCD DVD Lewy CD Prawy Źródło zasilania: ~220V-240V/50Hz 34 Walkman
 • Страница 35 из 111
  PL Uwaga! Dostosowane wyłącznie do napięcia 220-240V Nie należy używać w niewentylowanych pomieszczeniach lub pod ciężkimi przedmiotami Nie należy używać w czasie burzy. Na produkt nie należy wylewać wody, nie należy również umieszczać pojemników z wodą wewnątrz produktu Jeśli produkt jest zepsuty
 • Страница 36 из 111
  PL Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda sieciowego. Nie należy stosować preparatów czyszczących w płynie lub aerozolu. Głośniki należy czyścić wilgotną szmatką. Rozmieszczenie Niniejszy zestaw multimedialny składa się z jednego subwoofera i dwóch
 • Страница 37 из 111
  PL A) Podłączanie do komputera PC przez gniazdo audio jack 3,5 mm Użyć dołączonego przewodu audio 3,5 mm — 2 × RCA; podłączyć końcówkę 3,5 mm stereo do gniazda jack 3,5 mm komputera, podłączyć końcówkę 2 × RCA (czerwoną i białą) do gniazd „L” i „R” z tyłu subwoofera. B) Podłączanie do odtwarzacza
 • Страница 38 из 111
  PL 4. System rozpocznie odtwarzanie muzyki z odpowiedniego urządzenia po wybraniu USB lub karty pamięci jako źródła sygnału. 5. Naciskać „NEXT” lub „PREVIOUS”, aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór. Port USB Gniazdo karty pamięci (SD) Play/pauza Wybór źródła sygnału Następny Poprzedni Symbol
 • Страница 39 из 111
  Einführung DE Vielen Dank für den Kauf dieser ACME-Lautsprecher. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, BEVOR Sie das Produkt verwenden. Notieren Sie sich der Einfachheit halber die vollständige Modellnummer und das Kaufdatum und heften Sie diese Informationen zusammen mit Ihrem
 • Страница 40 из 111
  DE trocken sind. • Stellen Sie beim Anschließen eines Audiogerätes an die Lautsprecher sicher, dass die Lautstärke des Audiogerätes nicht zu hoch eingestellt ist, um extreme Signaleingaben zu vermeiden. • Platzieren Sie diese Lautsprecher nicht nahe einer offenen Flamme, wie z. B. einer Kerze. •
 • Страница 41 из 111
  DE Komputer VCD DVD Links Walkman CD Rechts Stromversorgung ~220V-240V/50Hz 41
 • Страница 42 из 111
  DE Vorsicht! Nur für 220 V – 240 V Nicht während eines Gewitters benutzen Legen Sie keine Gegenstände in den Bassausgang oder die Belüftungsschlitze. Falls das Produkt beschädigt ist, schalten Sie den Strom ab oder ziehen Sie den Stecker heraus. Tropfen oder spritzen Sie kein Wasser auf das
 • Страница 43 из 111
  Reinigung DE Vor dem Reinigen vom Strom trennen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen. Installation und bedienung Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte zur Installation des ACME MultimediaLautsprechersystems: Achten Sie darauf, dass
 • Страница 44 из 111
  DE 3. Anschließen der Stromversorgung und Inbetriebnahme • • • • • Achten Sie darauf, dass die Regler für Lautstärke und Bass nur minimal eingestellt sind (Drehknöpfe bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen). Achten Sie darauf, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind. Stecken Sie den
 • Страница 45 из 111
  DE USB-Anschluss Speicherkartensteckplatz (SD) Wiedergabe/Pause Eingangswahlschalter Weiter Zurück WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung
 • Страница 46 из 111
  RO Introducere Vă mulţumim că aţi achiziţionat difuzoarele ACME. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual ÎNAINTE de a folosi aparatul. În avantajul dumneavoastră, notaţi numărul complet al modelului şi data la care aţi achiziţionat produsul împreună cu documentul de achiziţie şi ataşaţi-l la
 • Страница 47 из 111
  RO • Când conectaţi un aparat audio la difuzoare, asiguraţi-vă că volumul sonor al aparatului audio nu este setat prea ridicat pentru a evita o intrare excesivă de semnal. • Acest sistem nu ar trebui expus în apropierea unei surse de flacără deschisă, precum lumânări aprinse. • Obiecte umplute cu
 • Страница 48 из 111
  RO Calculator VCD DVD Stânga CD Dreapta Alimentare electrică ~ 220V-240V/50Hz 48 Walkman
 • Страница 49 из 111
  RO Atenţie! Adecvat numai pentru 220 V - 240 V. Nu utilizaţi în spaţii neventilate sau sub obiecte grele. Nu utilizaţi în timpul producerii fulgerelor. Nu aşezaţi obiecte în orificiul basului reflex sau în orificiul de ventilaţie. Dacă produsul este defect, opriţi alimentarea sau scoateţi din
 • Страница 50 из 111
  RO Curăţarea Scoateţi aparatul din priză înainte de curăţare. Nu utilizaţi detergenţi lichizi sau cu aerosoli. Folosiţi o cârpă umedă pentru curăţare. Amplasarea Este recomandat ca difuzoarele să fie situate de ambele părţi ale monitorului. Ţineţi-le la o distanţă de aproximativ 50 cm unul de
 • Страница 51 из 111
  RO de intrare „L” și „R” din panoul din spate al subwoofer-ului. B) Conectarea la un dispozitiv de redare DVD sau VCD Utilizați cablul de semnal audio (opțional) împreună cu două perechi de capete RCA, o pereche de capete RCA pentru mufele de ieșire „L” și „R” pentru DVD/VCD, iar cealaltă pereche
 • Страница 52 из 111
  RO memorie ca sursă de intrare. 5. Apăsați „NEXT”(următor) sau „PREVIOUS” (anterior) pentru a reda melodia următoare sau anterioară. Port USB Port card de memorie (SD) Redare/Pauză Întrerupător selectare intrare Următor Anterior Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)
 • Страница 53 из 111
  Увод BG Благодарим Ви за покупката на тонколоните АСМЕ. Моля, ПЪРВО прочетете внимателно този наръчник, преди да използвате устройството. За Ваше удобство запишете целия номер на модел и датата, на която сте получили продукта, заедно с касовата бележка за покупката и ги прикрепете към информацията
 • Страница 54 из 111
  BG • Когато свързвате аудио устройство към тонколоните, трябва да се уверите, че за силата на звука на аудио устройството не е зададена висока стойност, за да избегнете прекомерно силен входен сигнал. • Тази система не трябва да се поставя на място, близо до източник на открит огън като запалени
 • Страница 55 из 111
  BG Компютър Видео CD DVD Лява Уокмен CD Дясна Захранване: ~ 220V-240V/50Hz 55
 • Страница 56 из 111
  BG Внимание! Предназначенo само за 220V-240V. Не използвайте при гръмотевици. Не слагайте предмети в рефлекторните отвори на басите или във вентилационните отвори. Ако продуктът е повреден, изключете захранването или издърпайте щепсела. Не допускайте разливане на вода или капки върху продукта; не
 • Страница 57 из 111
  BG Почистване Преди почистване извадете захранващия кабел от контакта. Не използвайте течни или аерозолни почистващи средства. Почиствайте с влажна кърпа. Разположение Тази мултимедийна система включва един субуфер и две сателитни тонколони. Препоръчваме Ви да поставите тонколоните от двете страни
 • Страница 58 из 111
  BG A) Свързване към персонален компютър с аудио жак 3,5 mm Използвайте предоставения 3,5 mm - 2 x RCA кабел за аудио сигнал, свържете 3,5 mm овия стерео конектор с Вашия персонален компютър към 3,5 mm-овия жак и 2 x RCA с червен и бял конектор свържете към входно гнездо „L” и „R” на задния панел на
 • Страница 59 из 111
  BG карта памет като вход. Последното свързано устройство ще бъде възпроизведено. 3. Изчакайте системата да започне да чете от входното(ите) устройство(а)-източник(ци). 4. Системата ще възпроизведе музиката в съответните устройства, след като изберете USB или карта памет като входен източник. 5.
 • Страница 60 из 111
  RU Введение Благодарим Вас за покупку колонок ACME. ПЕРЕД использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Для Вашего удобства запишите полный номер модели и дату, когда Вы получили продукт вместе с Вашим чеком, и прикрепите его к гарантийному талону с информацией по обслуживанию.
 • Страница 61 из 111
  RU • При подключении аудиоустройства к колонкам, убедитесь, что громкость на аудиоустройстве не установлена на слишком высокий уровень во избежание чрезмерного входного сигнала. • Данную систему нельзя размещать рядом с открытым источником огня, например горящими свечами. • Объекты, заполненные
 • Страница 62 из 111
  RU Компьютер VCD DVD CD Правая Левая Питание: ~ 220V-240V/50Hz 62 Плейер
 • Страница 63 из 111
  RU Внимание! Предназначено только для 220 В—240 В. Не использовать в непроветриваемом помещении и не помещать под тяжелые предметы. Не использовать во время грозы. Не помещать предметы рядом с фазоинвертором или вентилятором. Если продукт поломан, отключите или выньте штекер из розетки. Не
 • Страница 64 из 111
  RU Чистка Перед чисткой отключите силовой кабель. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. Для чистки используйте влажную тряпочку. Размещение Данная мультимедийная система включает сабвуфер и две сателлитные колонки. Две колонки предназначены для размещения по обеим сторонам монитора.
 • Страница 65 из 111
  RU A) Подключение к ПК с помощью гнезда 3,5 мм для подключения колонок Используйте включенный в комплект аудиокабель 3,5 мм – 2 x RCA , вставьте стереовилку 3,5 мм в разъем 3,5 мм вашего ПК, а 2 x RCA с красной и синей вилкой подключите к входным разъемам L и R на задней панели сабвуфера. B)
 • Страница 66 из 111
  RU аудиокабеля или USB/карты памяти в качестве входа. Будет работать последнее подключенное устройство. 3. Дождитесь, когда система начнет считывать информацию с устройств (-а) ввода. 4. Система начнет воспроизводить музыку с соответствующего устройства после того, как вы выберете USB или карту
 • Страница 67 из 111
  Вступ UA Дякуємо за придбання динаміків ACME. Будь ласка, перед використовуванням приладдя СПОЧАТКУ уважно прочитайте цей посібник. Для Вашої зручності, запишіть повний номер моделі та дату, коли Ви отримали виріб разом з Вашим товарним чеком, та прикріпіть його до інформації щодо гарантії та
 • Страница 68 из 111
  UA на стіні. • Не розливати на динаміки будь-яку рідину. Переконайтесь, що вони весь час сухі. • Під час приєднання аудіо пристрою до Ваших динаміків, переконайтесь, що гучність на Вашому аудіо пристрої не встановлена занадто високою з метою запобігання сигналу про надмірні вхідні дані. • Цю
 • Страница 69 из 111
  UA Комп’ютер Програвач VCD та Плеєр DVD відеодисків Лівий Програвач дисків CD Правий Джерело живлення ~ 220В-240В/50Гц 69
 • Страница 70 из 111
  UA Попередження! Призначений тільки для 220В-240В. Не використовувати під час блискавки. Не розміщати предмети в портах фазоінвертора або вентиляції. Якщо виріб розбито, вимкнути живлення або витягнути штепсель. Не розбризкувати або не розливати воду на виріб, не ставити будь-які резервуари з
 • Страница 71 из 111
  Чищення UA Перед чищенням від’єднайте кабель живлення. Не використовувати рідкі або аерозольні засоби чищення. Для чищення використовувати зволожену тканину. Розташування Ця мультимедійна система включає один сабвуфер та два супутникові динаміки. Припускається, що динаміки встановлюються з двох
 • Страница 72 из 111
  UA червоного та красного кольору до входів «L» та «R» на задній панелі низькочастотного гучномовця. B) Приєднання до DVD або VCD Використовуйте кабель з двома парами гнізд RCA (поставляється окремо). Одну з пар приєднайте до виходів DVD/VCD відмічених «L» та «R», а іншу пару до входу на задній
 • Страница 73 из 111
  UA клавішу ВХІД (INPUT). Відтворюватись буде інформація з пристрою, що було вставлено останнім. 3. Зачекайте, доки система не почне зчитування з відповідного пристрою. 4. Також існує можливість джерела, з якого буде відтворюватись інформація: накопичувач на USB чи карта пам’яті. 5. Натисніть на
 • Страница 74 из 111
  ES Introducción Gracias por adquirir los altavoces ACME. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo. Para su comodidad, anote el número completo del modelo y la fecha en que recibió el producto junto con su recibo de compra y adjúntelo a la información de garantía y
 • Страница 75 из 111
  ES • Los objetos que contengan líquidos (como por ejemplo floreros) no se deben colocar cerca del sistema. • El circuito se dañará si la toma de entrada de audio del altavoz está conectada a un amplificador externo. Toma de entrada Cable de alimentación CA Interrupción de encendido Conector de
 • Страница 76 из 111
  ES Computadora VCD, DVD Izquierda CD Derecho ~ 220В-240В/50 Hz 76 Walkman
 • Страница 77 из 111
  ES Cuidado! Sólo para 220V-240V No usar en ambientes sin ventilar o bajo objetos pesados No utilice cuando haya tormenta. No ponga objetos en el puerto del bass reflex o en el puerto de ventilación Si el producto se rompe, desenchufe y vuelva a enchufar No salpique o eche agua sobre el producto, no
 • Страница 78 из 111
  ES Limpieza Desconecte antes de limpiar. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Utilice un paño húmedo para limpiarlo. Colocación Este sistema multimedia incluye un subwoofer y dos altavoces satélites. Se sugiere que los altavoces se coloquen a ambos lados del monitor. Manténgalos
 • Страница 79 из 111
  ES “L” y “R” al panel de la parte posterior del subwoofer. B) Conectar al DVD o VCD Utilice el cable de señal de audio (opcional) con dos extremos RCA pares: un par de extremos RCA para el cable “L” y “R” de la salida del DVD/VCE, y otro par de extremos RCA para la toma de entrada del panel
 • Страница 80 из 111
  ES la tarjeta de memoria como fuente de entrada. 5. Pulse “SIGUIENTE” O “ANTERIOR” para reproducir la canción siguiente o la anterior. Puerto USB Puerto de tarjeta de memoria (SD) Reproducir/Pausa Interruptor de selección de entrada Siguiente Anterior Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de
 • Страница 81 из 111
  Introduction FR Nous vous remercions d’avoir acheté le système multimédia “ACME speakers”. Veuillez lire attentivement ce manuel, AVANT toute utilisation. Pour plus d’efficacité, inscrivez le numéro de modèle complet et la date d’achat du produit avec la facture d’achat et joignez cela aux
 • Страница 82 из 111
  FR Prise d’entrée Cordon d’alimentation Interrupteur d’alimentation Prise de sortie Contrôle des basses 82
 • Страница 83 из 111
  FR Ordinateur VCD, DVD Gauche Walkman CD Droite ~ 220В-240В/50 Hz 83
 • Страница 84 из 111
  FR Attention! Adapté uniquement pour le 220 V – 240 V Ne pas utiliser durant un orage. Ne pas introduire d’objet dans le port de basses ou de ventilation. Si le produit est détérioré, couper l’alimentation électrique ou débrancher le câble d’alimentation. Éviter les éclaboussures et tout
 • Страница 85 из 111
  Nettoyage FR Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. N’utilisez pas de liquide ou de nettoyant aérosol. Utilisez un chiffon humide. Emplacement Ce système multimédia inclut un caisson de basse et deux haut-parleurs satellites. Il est conseillé de placer les satellites de chaque côté de l’écran.
 • Страница 86 из 111
  FR A. B. Connexion à un PC via la prise jack 3,5mm audio Utilisez le câble 3,5 mm 2 x RCA fourni, connectez la prise jack stéréo 3,5 mm mâle au connecteur jack 3,5 mm femelle de votre PC, et les 2 x RCA aux connecteurs rouge et blanc « L » et « R » au dos du caisson de basses. Connexion à un
 • Страница 87 из 111
  FR USB/carte mémoire. Par défaut, le dernier périphérique inséré sera pris en compte. 3. Patientez un instant afin que le système démarre la lecture de la source. 4. Le système prend le périphérique en compte dès que vous le sélectionnez. Lecteur USB ou carte mémoire comme source d’entrée. 5.
 • Страница 88 из 111
  PT Introdução Obrigado por adquirir as colunas ACME. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Para sua conveniência, anote o número completo do modelo e a data em que recebeu o mesmo, juntamente com o recibo de compra e anexe-o à garantia e informação de serviço.
 • Страница 89 из 111
  PT • O circuito ficará danificado se a entrada de áudio da coluna estiver conectada a um amplificador externo. Conector de entrada Cabo de Alimentação AC Interruptor Conector de saida Controlo de Bass 89
 • Страница 90 из 111
  PT Computador VCD, DVD Esquerda CD Direito ~ 220В-240В/50 Hz 90 Walkman
 • Страница 91 из 111
  PT Cuidado! Apenas para 220—240V. Não utilizar em ambientes sem ventilação ou com objectos pesados. Não utilizar durante a ocorrência de trovoadas. Não colocar objectos na porta de reflexo dos graves ou na porta de ventilação. Se o produto se encontrar danificado, desligue da corrente ou retire a
 • Страница 92 из 111
  PT Limpeza Desligar antes de limpar. Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou de aerossol. Utilizar um pano húmido para limpeza. Colocação O sistema de multimédia inclui um subwoofer e duas colunas satélite. Recomenda-se que as colunas sejam colocadas em ambos os lados do monitor. Mantenha uma
 • Страница 93 из 111
  “L” e “R” na parte traseira do subwoofer. B). Ligar ao DVD ou VCD Utilizar o cabo de sinal de áudio (opcional) com dois pares de extremidades RCA, um par de extremidades RCA para tomada de saída “L” e “R” DVD/VCD, outro par de extremidades RCA para tomada de entrada na parte traseira do subwoofer,
 • Страница 94 из 111
  PT memória como fonte de entrada. 5. Pressionar NEXT (SEGUINTE) ou PREVIOUS (ANTERIOR) para ler a música seguinte ou anterior. Porta USB Porta do cartão de memória (SD) Ler/Pausa Interruptor de selecção de entrada Seguinte Anterior Símbolo de Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico (WEEE)
 • Страница 95 из 111
  95
 • Страница 96 из 111
  GB Warranty card www.acme.eu/warranty Product Product model Product purchase date Seller name, address Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature) 1. Warranty period Warranty enters into force starting with the day when the buyer
 • Страница 97 из 111
  LT Garantinis lapas www.acme.eu/warranty Gaminys Gaminio modelis Gaminio pirkimo data Pardavėjo pavadinimas, adresas Gedimai (data, aprašymas, gaminį priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) 1. Garantinis laikotarpis Garantija galioja nuo tos dienos, kada pirkėjas nusipirko šį gaminį
 • Страница 98 из 111
  LV Garantijas lapa www.acme.eu/warranty Izstrādājums Izstrādājuma modelis Izstrādājuma pirkšanas datums Pārdevēja nosaukums, adrese Bojājumi (datums, apraksts, izstrādājumu pieņēmušās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) 1. Garantijas laiks ražotāja sniegtās lietošanas instrukcijas,
 • Страница 99 из 111
  EE Garantiileht www.acme.eu/warranty Toote nimetus Toote mudel Toote ostmise kuupäev Müüja ärinimi, aadress Puudused (kuupäev, kirjeldus, toote vastuvõtnud isiku amet, ees- ja perekonnanimi ning allkiri) 1. Müügigarantii tähtaeg Müügigarantii kehtib alates päevast, mil ostja käesoleva toote müüjalt
 • Страница 100 из 111
  PL Karta gwarancyjna www.acme.eu/warranty Nazwa wyrobu Model wyrobu Data nabycia wyrobu Nazwa i adres sprzedawcy Awarie (data, opis, imię, nazwisko, nazwa stanowiska i podpis osoby odbierającej wyrób) bezpieczeństwa, niewłaściwym magazynowaniem, 1. Okres gwarancyjny silnym uderzeniem lub upadkiem
 • Страница 101 из 111
  DE Garantieblatt www.acme.eu/warranty Produkt Modell des Produktes Kaufdatum des Produktes Benennung, Adresse des Verkäufers Defekte (Datum, Beschreibung, Funktion der Person, die das Produkt angenommen hat, Vorname, Name und Unterschrift) 1. Garantiezeit Die Garantie ist ab dem Tag gültig, an dem
 • Страница 102 из 111
  RO Fişa de garanţie www.acme.eu/warranty Produs Model produs Data de achiziţie a produsului Nume vânzător, adresă Defecţiuni (dată, descriere, funcţia persoanei care acceptă produsul, prenume, nume şi semnătură) 1. Perioada de garanţie Garanţia intră în vigoare din ziua în care cumpărătorul
 • Страница 103 из 111
  BG Гаранционен лист www.acme.eu/warranty Продукт Модел на продукта Дата на покупка на продукта Име и адрес на продавача Повреди (дата, описание, длъжност на лицето, което приема продукта, първо име, фамилия и подпис) 1. Гаранционен период Гаранцията влиза в сила в деня, когато купувачът получи
 • Страница 104 из 111
  RU Гарантийный талон www.acme.eu/warranty Изделие Модель изделия Дата покупки изделия Наименование продавца, адрес Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие) 1. Гарантийный срок Гарантия действует со дня приобретения покупателем данного изделия у
 • Страница 105 из 111
  UA Гарантійний лист www.acme.eu/warranty Виріб Модель виробу Дата придбання виробу Назва, адреса продавця Пошкодження (дата, опис, посада людини, що прийняла виріб, прізвище, ім’я та підпис) 1. Термін гарантії Гарантійний термін починає діяти від дати, коли покупець отримує виріб від продавця.
 • Страница 106 из 111
  ES Hoja de garantía www.acme.eu/warranty Producto Modelo de producto Fecha de compra del producto Nombre y dirección del vendedor Fallas (fecha, descripción, posición de la persona que acepta el producto, nombre, apellido y firma) 1. Período de garantía La garantía entra en vigor el día en que el
 • Страница 107 из 111
  Document de garantie Produit www.acme.eu/warranty Modèle Date d'achat du produit FR Nom et adresse du distributeur Panne (s) (date, description, poste de la personne ayant enregistré le produit, nom, prénom et signature) 1. Période de garantie La garantie entre en vigueur à compter du jour d’achat
 • Страница 108 из 111
  PT Folha de garantia www.acme.eu/warranty Produto Modelo do produto Data de compra do produto Nome e morada do vendedor Falhas (data, descrição, o cargo da pessoa que aceita o produto, nome, sobrenome e assinatura) 1. Período de garantia A garantia entra em vigor a partir do dia em que o comprador
 • Страница 109 из 111
  109
 • Страница 110 из 111
  Model: SS-207 speakers www.acme.eu
 • Страница 111 из 111