Инструкция для ACME WS02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PL

Środki ostrożności:

Nie używaj elementów zestawu w pobliżu wody lub innych cieczy.

• 

Nie umieszczaj elementów zestawu nie niestabilnych powierzchniach, stojakach czy stołach. Jeżeli 

• 

urządzenie upadnie, może ulec poważnym uszkodzeniom.
Aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych i wycieku cieczy z baterii, nie umieszczaj 

• 

produktu na powierzchni narażonej na wibracje.
Produkt czyść za pomocą wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków w 

• 

płynie lub aerozolu. Nie stosuj urządzeń do usuwania elektryczności statycznej.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie demontuj obudowy, ani nie próbuj rozbierać 

• 

urządzenia. Nie zawiera ono elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie 
naprawy zlecaj wykwalifi kowanemu personelowi naprawczemu.

Uwaga
Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 zasad FCC. Działanie sprzętu spełnia dwa poniższe warunki:
1.  Niniejsze urządzenie nie może generować szkodliwych interferencji;
2.  Niniejsze urządzenie jest w stanie odbierać interferencje,  w tym interferencje powodujące niepożądane działanie. 

Ostrzeżenie!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe lub telewizyjne, spowodowane 
nieautoryzowanymi modyfi kacjami niniejszego urządzenia. Takie modyfi kacje spowodują utratę prawa 
użytkownika do obsługi sprzętu.

Instalacja

1. Włóż odbiornik do portu USB komputera.
2. Włóż baterie do myszy oraz klawiatury. Klawiatura oraz mysz wymagają 2 baterii typu AAA. 
3. Umieść mysz w taki sposób, aby nawiązała kontakt z odbiornikiem.
4. Naciśnij przycisk klawiatury, w celu nawiązania połączenia z odbiornikiem. 

Ostrzeżenie: Mysz oraz klawiaturę należy umieścić w odległości mniejszej niż 2 metry od odbiornika, w celu ukończenia połączenia inicjującego

Zaawansowane funkcje myszy

Kontrola prędkości

Domyślna wartość DPI wynosi 1000. Jeżeli chcesz zmniejszyć wartość DPI, wciśnij i przytrzymaj 
jednocześnie prawy i lewy przycisk myszy, przez dłużej niż 3 sekundy. DPI zostanie automatycznie 
zmniejszone z 1000 do 500. Powtórz procedurę, aby przywrócić ustawienie 1000 DPI.

Przechowywanie odbiornika w obudowie myszy

Mikro-odbiornik możesz przechowywać w komorze znajdującej się w dolnej części obudowy myszy. 

Funkcje skrótów klawiszowych

Home 

• 

– przejście do aktualnej strony startowej

Back

• 

 – powrót do poprzedniej strony

Forward 

• 

– przejście do następnej strony

Previous

• 

 – przejście do poprzedniej ścieżki

Next

• 

 – przejście do następnej ścieżki (utworu)

My favorites

• 

 – wywołanie okna „Ulubione”. Ponowne naciśnięcie zamyka okno „Ulubione”

E-mail

• 

 – włączenie programu e-mail 

Play/Pause

• 

 – rozpoczęcie odtwarzania pliku  muzycznego/fi lmowego, wstrzymanie lub wznowienie 

odtwarzania po wstrzymaniu.
Sleep

• 

 – włącza stan wstrzymania systemu Windows (domyślnie).

Rozwiązywanie problemów

Sprawdź połączenie mikro-odbiornika

Włóż odbiornik do innego portu USB komputera.

Brak połączenia pomiędzy myszą/klawiaturą a odbiornikiem.

Wyjmij i ponownie włóż odbiornik. Wyjmij baterię z myszy / klawiatury i włóż je ponownie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 13
  Model WS-02 Wireless Keyboard and Mouse Set User’s Manual Vartotojo gidas Lietošanas instrukcija Kasutusjuhend Инструкция пользователя Instrukcja obsługi Käyttöohje Bruksanvisning Bedienungsanleitung
 • Страница 2 из 13
 • Страница 3 из 13
  EN Safety instructions: • Do not use this set products near water or other liquids. • Do not place this set products on an unstable cart, stand or table. If the products fall, it could be seriously damaged. • To avoid damage of internal components and to prevent battery leakage, do not place the
 • Страница 4 из 13
  LT Saugos taisyklės • Nesinaudokite šio komplekto gaminiais netoli vandens ar kitų skysčių šaltinių. • Nedėkite šio komplekto gaminių ant nestabilių stalelių su ratukais, stalelių žurnalams ar kitų stalų. Jeigu gaminiai nukris, jie gali būti rimtai pažeisti. • Norėdami išvengti vidinių sudėtinių
 • Страница 5 из 13
  LV Drošības norādījumi: • Nelietojiet šī komplekta izstrādājumus līdzās ūdenim vai citiem šķidrumiem. • Nenovietojiet šī komplekta izstrādājumus uz nestabiliem ratiņiem, statīva vai galda. Izstrādājumiem nokrītot, tie var tikt pamatīgi sabojāti. • Lai izvairītos no iekšējo detaļu bojājumiem un
 • Страница 6 из 13
  ET Ohutusjuhised: • Ärge kasutage tooteid vee ega muu vedeliku läheduses. • Ärge asetage tooteid ebakindlale alusele. Tooted võivad kukkumise korral tõsiselt kahjustuda. • Sisemiste koostisosade kahjustumise ja aku lekkimise vältimiseks tuleb hoiduda toodete asetamisest vibreerivale pinnale. •
 • Страница 7 из 13
  RU Инструкция по безопасности: • Не использовать это изделие возле воды или другой жидкости. • Не ставить это изделие на нестабильную тачку, стойку или стол. Если изделие упадет, оно может быть серьезно повреждено. • С целью избежать повреждения внутренних компонентов и протечки батареек, не
 • Страница 8 из 13
  PL Środki ostrożności: • Nie używaj elementów zestawu w pobliżu wody lub innych cieczy. • Nie umieszczaj elementów zestawu nie niestabilnych powierzchniach, stojakach czy stołach. Jeżeli urządzenie upadnie, może ulec poważnym uszkodzeniom. • Aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych i
 • Страница 9 из 13
  FI Turvallisuusohjeet: • Älä käytä laitteita veden tai muiden nesteiden läheisyydessä. • Älä aseta laitetta epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Laite voi vahingoittua vakavasti, jos se putoaa. • Älä aseta laitetta tärisevälle tasolle välttääksesi sen sisäisten osien vaurioitumisen ja
 • Страница 10 из 13
  SV Säkerhetsanvisningar: • Använd inte dessa produkter nära vatten eller andra vätskor. • Placera inte dessa produkter på en instabil vagn, ställning eller bord. Om produkterna skulle falla kan de bli allvarligt skadade. • För att undvika skador på interna komponenter och för att förhindra
 • Страница 11 из 13
  DE Sicherheitshinweise • Benutzen Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten. • Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Das Produkt kann herunterfallen und erheblich beschädigt werden. • Stellen Sie das
 • Страница 12 из 13
 • Страница 13 из 13