Инструкция для ACME WS02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FI

Turvallisuusohjeet:

Älä käytä laitteita veden tai muiden nesteiden läheisyydessä.

• 

Älä aseta laitetta epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Laite voi vahingoittua vakavasti, jos se 

• 

putoaa.
Älä aseta laitetta tärisevälle tasolle välttääksesi sen sisäisten osien vaurioitumisen ja paristojen 

• 

vuotamisen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Älä puhdista laitetta nestemäisillä puhdistusaineilla äläkä suihkeilla. 

• 

Älä käytä magneettisia/staattisia laitteita pölyn poistamiseen.
Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä irrota laitteen kantta äläkä yritä purkaa laitetta. Laite ei sisällä 

• 

käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jätä huolto pätevän huoltopalvelun suoritettavaksi.

Huomautus
Tämä laite on yhdenmukainen FCC-sääntöjen osan 15 kanssa. Käyttö on riippuvainen seuraavista ehdoista:
1.  Tämä laite ei aiheuta haitallista häirintää;
2.  Tämän laitteen tulee toimia kunnolla häirinnästä riippumatta, mukaan lukien häirintä, joka voi aiheuttaa käyttöongelmia. 

Varoitus!

Valmistaja ei ole vastuussa radio- tai televisiohäirinnästä, joka johtuu laitteeseen tehdyistä luvattomista 
muutoksista. Tällaiset muutokset voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Asennus

1. Kiinnitä vastaanotin tietokoneesi USB-porttiin.
2. Aseta paristot hiireen ja näppäimistöön. Näppäimistö ja hiiri toimivat 2 AAA tyypin paristoilla. 
3. Siirrä hiirtä saadaksesi yhteyden vastaanottimen kanssa.
4. Paina näppäimistön painiketta saadaksesi yhteyden vastaanottimen kanssa. 

Varoitus: Hiiri ja näppäimistö on pidettävä alle 2 metrin etäisyydellä vastaanottimesta alkuyhteyttä suoritettaessa.

Edistyneet hiiren toiminnot

Nopeuden säätö

Oletus DPI on 1000. Jos haluat hidastaa DPI:tä, paina oikeaa ja vasenta painiketta yhdessä 3 sekun-
nin ajan, DPI muuttuu automaattisesti 1000:sta 500:een. Kun toistat tämän toiminnon, DPI palaa 
1000:een.

Vastaanottimen varastoiminen hiireen

Voit varastoida mikrovastaanottimen laittamalla sen hiiren pohjaosassa olevaan lokeroon.

Näppäimistön pikanäppäimet

Home 

• 

– mene oletuskotisivulle

Back

• 

 – mene edelliselle sivulle

Forward 

• 

– mene seuraavalle sivulle

Previous

• 

 – siirtyminen edelliseen raitaan

Next

• 

 – siirtyminen seuraavaan raitaan

My favorites

• 

 – avaa “Suosikkini-ikkunan”. Sulje  “Suosikkini-ikkuna” painamalla uudestaan

E-mail

• 

 – aktivoi sähköpostijärjestelmän

Play/Pause

• 

 – audio-/video-tiedoston toiston aloittaminen, tauottaminen tai aloittaminen uudelleen 

tauon jälkeen
Sleep 

• 

– käynnistää Windows-valmiustilan (oletuksena)

Vianetsintä

Tarkista mikrovastaanottimen yhteys

Kokeile vastaanottimen liittämistä toiseen tietokoneesi USB-porttiin.

Ei yhteyttä hiiren/näppäimistön ja vastaanottimen välillä.

Työnnä nanovastaanotin uudestaan sisään. Irrota paristo hiirestä/näppäimistöstä ja aseta se uud-
estaan paikalleen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 13
  Model WS-02 Wireless Keyboard and Mouse Set User’s Manual Vartotojo gidas Lietošanas instrukcija Kasutusjuhend Инструкция пользователя Instrukcja obsługi Käyttöohje Bruksanvisning Bedienungsanleitung
 • Страница 2 из 13
 • Страница 3 из 13
  EN Safety instructions: • Do not use this set products near water or other liquids. • Do not place this set products on an unstable cart, stand or table. If the products fall, it could be seriously damaged. • To avoid damage of internal components and to prevent battery leakage, do not place the
 • Страница 4 из 13
  LT Saugos taisyklės • Nesinaudokite šio komplekto gaminiais netoli vandens ar kitų skysčių šaltinių. • Nedėkite šio komplekto gaminių ant nestabilių stalelių su ratukais, stalelių žurnalams ar kitų stalų. Jeigu gaminiai nukris, jie gali būti rimtai pažeisti. • Norėdami išvengti vidinių sudėtinių
 • Страница 5 из 13
  LV Drošības norādījumi: • Nelietojiet šī komplekta izstrādājumus līdzās ūdenim vai citiem šķidrumiem. • Nenovietojiet šī komplekta izstrādājumus uz nestabiliem ratiņiem, statīva vai galda. Izstrādājumiem nokrītot, tie var tikt pamatīgi sabojāti. • Lai izvairītos no iekšējo detaļu bojājumiem un
 • Страница 6 из 13
  ET Ohutusjuhised: • Ärge kasutage tooteid vee ega muu vedeliku läheduses. • Ärge asetage tooteid ebakindlale alusele. Tooted võivad kukkumise korral tõsiselt kahjustuda. • Sisemiste koostisosade kahjustumise ja aku lekkimise vältimiseks tuleb hoiduda toodete asetamisest vibreerivale pinnale. •
 • Страница 7 из 13
  RU Инструкция по безопасности: • Не использовать это изделие возле воды или другой жидкости. • Не ставить это изделие на нестабильную тачку, стойку или стол. Если изделие упадет, оно может быть серьезно повреждено. • С целью избежать повреждения внутренних компонентов и протечки батареек, не
 • Страница 8 из 13
  PL Środki ostrożności: • Nie używaj elementów zestawu w pobliżu wody lub innych cieczy. • Nie umieszczaj elementów zestawu nie niestabilnych powierzchniach, stojakach czy stołach. Jeżeli urządzenie upadnie, może ulec poważnym uszkodzeniom. • Aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych i
 • Страница 9 из 13
  FI Turvallisuusohjeet: • Älä käytä laitteita veden tai muiden nesteiden läheisyydessä. • Älä aseta laitetta epävakaalle kärrylle, telineelle tai pöydälle. Laite voi vahingoittua vakavasti, jos se putoaa. • Älä aseta laitetta tärisevälle tasolle välttääksesi sen sisäisten osien vaurioitumisen ja
 • Страница 10 из 13
  SV Säkerhetsanvisningar: • Använd inte dessa produkter nära vatten eller andra vätskor. • Placera inte dessa produkter på en instabil vagn, ställning eller bord. Om produkterna skulle falla kan de bli allvarligt skadade. • För att undvika skador på interna komponenter och för att förhindra
 • Страница 11 из 13
  DE Sicherheitshinweise • Benutzen Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten. • Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Das Produkt kann herunterfallen und erheblich beschädigt werden. • Stellen Sie das
 • Страница 12 из 13
 • Страница 13 из 13