Инструкция для AEG F65002IM0P

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 65002 I

DA OPVASKEMASKINE

BRUGSANVISNING

2

PL

ZMYWARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

23

RU

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  FAVORIT 65002 I DA OPVASKEMASKINE PL ZMYWARKA RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА BRUGSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2 23 46
 • Страница 2 из 73
  2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få
 • Страница 3 из 73
  Indhold 3 INDHOLD 4 7 8 10 11 12 12 13 14 15 16 17 19 21 22 Om sikkerhed Produktbeskrivelse Betjeningspanel Brug af apparatet Indstilling af blødgøringsanlæg Brug af filtersalt Brug af vaske- og afspændingsmiddel Multitab-funktion Placering af bestik og service Tørreprogrammer Valg og start af
 • Страница 4 из 73
  4 Om sikkerhed OM SIKKERHED Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen : • Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed. • Af hensyn til miljøet. • For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen. Opbevar altid brugervejledningen sammen med opvaskemaskinen, og
 • Страница 5 из 73
  Om sikkerhed 5 • Påfyld salt i maskinen, inden du starter et opvaskeprogram. Saltrester i opvaskemaskinen kan forårsage rust eller lave hul i bunden af maskinen. • Fyld aldrig andre midler (afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan
 • Страница 6 из 73
  6 Om sikkerhed • Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en dobbelt kappe med et indvendigt elkabel. Der er kun tryk i indløbsslangen, når vandet løber. Hvis der er en lækage i tilløbsslangen, afbryder sikkerhedsventilen det løbende vand. – Pas på, når du tilslutter tilløbsslangen: – Undlad at
 • Страница 7 из 73
  Produktbeskrivelse 7 – Fjern lugelåsen. Det forhindrer, at børn eller dyr kan smække sig inde i apparatet. Der er fare for kvælning. – Kassér apparatet på kommunens genbrugsstation. ADVARSEL Opvaskemidler er farlige og kan forårsage ætsning! • Kontakt straks en læge, hvis der sker et uheld med
 • Страница 8 из 73
  8 Betjeningspanel BETJENINGSPANEL 2 1 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4 8 6 7 Tænd-/sluk-knap Programvejledning Program-knap Programlamper Visning Delay-knap Start-knap Kontrollamper Option-knap Kontrollamper Multitab-lampe. Lyser, når du slår funktionen til. Lampe for ekstra hygiejne. Lyser, når du slår
 • Страница 9 из 73
  Betjeningspanel 9 Kontrollamper Lampe for låge. Lyser, når lågen er åben eller ikke lukket korrekt. 1) Når beholderen til salt og/eller afspændingsmiddel er tom, lyser den tilhørende kontrollampe ikke, hvis et opvaskeprogram er i gang. Tænd-/sluk-knap Tryk på denne knap for at tænde eller slukke
 • Страница 10 из 73
  10 Brug af apparatet Option-knap Multitab Ekstra hygiejnisk Tryk tre gange AKTIVERET AKTIVERET Tryk fire gange DEAKTIVERET DEAKTIVERET Funktioner Multitab Brug multitab-funktionen, hvis du bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.). Se under "Multitab-funktion". Ekstra hygiejnisk Denne
 • Страница 11 из 73
  Indstilling af blødgøringsanlæg 11 INDSTILLING AF BLØDGØRINGSANLÆG Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Disse mineraler og salte kan skade maskinen. Justér blødgøringsanlægget, hvis det ikke passer til det lokale vands hårdhed. Kontakt det lokale vandværk angående det
 • Страница 12 из 73
  12 Brug af filtersalt 5. Tryk på Program-knappen. • Programlamperne PRO og SILENT slukkes. • Programlampen AUTO bliver ved med at blinke. = niveau 5). • Displayet viser indstillingen af blødgøringsanlægget (f.eks.: 6. Tryk gentagne gange på Program-knappen for at ændre indstillingen. 7. Sluk for
 • Страница 13 из 73
  Multitab-funktion 13 Brug af opvaskemiddel Brug ikke mere end den korrekte mængde opvaskemiddel af hensyn til miljøet. Følg anbefalingerne fra producenten af opvaskemidlet på pakningen. Sådan fyldes beholderen til opvaskemiddel: 1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne låget 7 til beholderen til
 • Страница 14 из 73
  14 Placering af bestik og service Multitab-funktionen deaktiverer automatisk kontrollamper til afspændingsmiddel og salt. Programmets varighed kan blive forlænget, hvis du bruger Multitab-funktionen. Slå Multitab-funktionen fra eller til, før opvaskeprogrammet starter. Du kan ikke slå funktionen
 • Страница 15 из 73
  Tørreprogrammer 15 TØRREPROGRAMMER Program Graden af snavs Type af opvask Beskrivelse af programmet Ekstra hygiejnefunktion Alle Service, bestik, gryder og pander Forskyl Vask 45 °C eller 70 °C Skylninger Tørring Ja, med varme Meget snavset Service, bestik, gryder og pander Forskyl Opvask 70 °C
 • Страница 16 из 73
  16 Valg og start af opvaskeprogram Energiforbruget kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og opvaskens størrelse. VALG OG START AF OPVASKEPROGRAM Start af opvaskeprogrammet uden senere start 1. 2. 3. 4. Luk lågen til opvaskemaskinen. Tænd for apparatet. Sørg for, at
 • Страница 17 из 73
  Vedligeholdelse og rengøring 17 2. Tryk på Start-knappen for at starte opvaskeprogrammet. Nedtællingen er i gang 1. Tryk gentagne gange på Delay-knappen, indtil: • Displayet viser opvaskeprogramtiden. • Kontrollamperne for programtrin giver sig til at lyse. • Opvaskeprogrammet starter automatisk.
 • Страница 18 из 73
  18 Vedligeholdelse og rengøring 1. Drej filteret (A) mod uret og fjern det fra filteret (B). B A 2. Filteret (A) består af to dele. Filteret adskilles ved at trække delene fra hinanden. 3. Rens delene grundigt med vand. 4. Sæt det todelte filter (A) sammen, og pres. Sørg for, at delene samles
 • Страница 19 из 73
  Hvis noget går galt 19 HVIS NOGET GÅR GALT Maskinen starter ikke, eller den stopper midt i et program. Forsøg først at finde en løsning på problemet (se tabel). Kontakt servicecentret, hvis dette ikke hjælper. Ved visse fejlfunktioner viser displayet en alarmkode: - Maskinen tager ikke vand ind • -
 • Страница 20 из 73
  20 Hvis noget går galt Fejl Mulig årsag Senere start er indstillet Mulig løsning • Annullering af den senere start • Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk. Tænd for maskinen, når den er kontrolleret Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Kontakt det
 • Страница 21 из 73
  Tekniske data Fejl Mulig årsag 21 Mulig løsning Det kan skyldes opvaskemidlet. Brug en anden type opvaskemiddel. Opvasken er våd. Opvaskeprogrammet var uden Lad lågen stå på klem i nogle en tørrefase eller med en ned- minutter for at opnå bedre tørsat tørrefase. ring. Opvasken er våd og mat.
 • Страница 22 из 73
  22 Miljøhensyn Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien. MILJØHENSYN Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.
 • Страница 23 из 73
  23 Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
 • Страница 24 из 73
  24 Spis treści SPIS TREŚCI 25 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 29 Opis urządzenia 30 Panel sterowania 32 Eksploatacja urządzenia 33 Ustawianie zmiękczacza wody 34 Wsypywanie soli do zmywarki 35 Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego 36 Uniwersalna tabletka do zmywarki 36 Wkładanie sztućców
 • Страница 25 из 73
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa 25 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi: • Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia. • Mając na uwadze ochronę środowiska. • Aby zapewnić prawidłowe
 • Страница 26 из 73
  26 Informacje dotyczące bezpieczeństwa • Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, os‐ trym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w gór‐ nym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże). • Używać
 • Страница 27 из 73
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa 27 – Aby podłączyć doprowadzenie i spust wody. • Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymo‐ gi bezpieczeństwa. Środki ostrożności w przypadku mrozu • Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa
 • Страница 28 из 73
  28 Informacje dotyczące bezpieczeństwa • Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce zna‐ mionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. • Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem. • Nie używać rozdzielaczy ani
 • Страница 29 из 73
  Opis urządzenia OPIS URZĄDZENIA 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kosz górny Regulacja ustawienia twardości wody Pojemnik na sól Dozownik detergentu Dozownik płynu nabłyszczającego Tabliczka znamionowa Filtry Dolne ramię spryskujące Górne ramię spryskujące Sufitowe ramię spryskujące 8 7 6 29
 • Страница 30 из 73
  30 Panel sterowania PANEL STEROWANIA 2 1 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4 8 6 7 Przycisk Wł./Wył. Przewodnik po programach Przycisk Program Wskaźniki programów Wyświetlacz Przycisk Delay Przycisk Start Wskaźniki Przycisk Option Wskaźniki Wskaźnik funkcji Multitab. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
 • Страница 31 из 73
  Panel sterowania 31 Wskaźniki Wskaźnik drzwi. Włącza się w razie otwarcia lub nieprawidłowego zamknięcia drzwi. 1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich wskaźniki nie włączają się podczas programu zmywania. Przycisk Wł./Wył. Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub
 • Страница 32 из 73
  32 Eksploatacja urządzenia Przycisk Option Funkcja Multitab Extra-Hygiene Nacisnąć trzy razy WŁĄCZONE WŁĄCZONE Nacisnąć cztery razy WYŁĄCZONE WYŁĄCZONE Funkcje Funkcja Multitab W przypadku używania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1”) należy wybrać funk‐ cję Multitab. Patrz „Funkcja
 • Страница 33 из 73
  Ustawianie zmiękczacza wody 33 W przypadku stosowania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1” itp.) należy wybrać funkcję Multitab (patrz „Funkcja Multitab”). USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Minerały te i sole mogą spowodować
 • Страница 34 из 73
  34 Wsypywanie soli do zmywarki Regulacja elektroniczna 1. Włączyć urządzenie. 2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania. 3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delayoraz Start, dopóki wskaźniki progra‐ mów AUTO, PRO i SILENT nie zaczną migać. 4. Zwolnić przyciski Delay i
 • Страница 35 из 73
  Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego 35 UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO 1 3 2 4 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 6 5 Stosowanie detergentu Aby chronić środowisko, nie należy używać większych ilości detergentu niż zalecane. Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu
 • Страница 36 из 73
  36 Uniwersalna tabletka do zmywarki 3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany podczas programu zmywania. 4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce. Regulacja dozowania
 • Страница 37 из 73
  Programy zmywania 37 • • • • • • • • Namoczyć przypalone resztki potraw. Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół. Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemnikach lub miskach. Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają do siebie. Szklanki nie mogą stykać się ze
 • Страница 38 из 73
  38 Wybór i uruchamianie programu zmywania Program Rodzaj zabru‐ dzenia Rodzaj załadunku Opis programu Program ten służy do szybkiego płukania Płukanie naczyń. Zapobiega to zasychaniu re‐ sztek jedzenia na naczyniach i powstawa‐ niu przykrych zapachów. W przypadku tego programu nie należy stosować
 • Страница 39 из 73
  Wybór i uruchamianie programu zmywania 39 • Wskaźniki faz programu wyłączą się, ale wskaźnik aktualnej fazy będzie nadal włą‐ czony. Uruchamianie programu zmywania z opóźnieniem 1. 2. 3. 4. 5. Zamknąć drzwi urządzenia. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania. Ustawić
 • Страница 40 из 73
  40 Konserwacja i czyszczenie – Włączą się wskaźniki wszystkich programów. – Na wyświetlaczu widoczne będą dwa poziome paski stanu. Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w dozowniku znaj‐ duje się detergent. Zakończenie programu zmywania Po zakończeniu programu zmywania
 • Страница 41 из 73
  Co zrobić, gdy… 41 2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby ro‐ zebrać filtr, części te należy odciągnąć od siebie. 3. Dokładnie wyczyścić części filtra wodą. 4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docis‐ nąć. Sprawdzić, czy elementy odpowied‐ nio połączyły się ze sobą. 5. Wyjąć filtr (B).
 • Страница 42 из 73
  42 Co zrobić, gdy… OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do sprawdzenia urządzenie należy wyłączyć. Nieprawidłowe działanie Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie Urządzenie nie napełnia się wo‐ Zawór wody jest zablokowany Oczyścić zawór wody. dą. lub pokryty osadem z kamienia. Ciśnienie wody jest zbyt
 • Страница 43 из 73
  Co zrobić, gdy… 43 Informacje niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej. Należy zanotować: – Model (MOD.) ........................................................ – Numer produktu (PNC) ........................................ – Numer seryjny (S.N.)
 • Страница 44 из 73
  44 Dane techniczne Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie Włączona funkcja Multitab (po‐ Włączyć dozownik płynu nabły‐ woduje ona automatyczne wy‐ szczającego. łączenie dozownika płynu nabły‐ szczającego). Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego 1. Włączyć urządzenie. 2. Upewnić się, że
 • Страница 45 из 73
  Ochrona środowiska 45 OCHRONA ŚRODOWISKA Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
 • Страница 46 из 73
  46 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 47 из 73
  Содержание 47 СОДЕРЖАНИЕ 48 Сведения по технике безопасности 52 Описание изделия 53 Панель управления 55 Эксплуатация изделия 56 Установка смягчителя для воды 57 Использование соли для посудомоечных машин 58 Использование моющего средства и ополаскивателя 59 Функция Multitab 60 Загрузка столовых
 • Страница 48 из 73
  48 Сведения по технике безопасности СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Прежде чем приступать к установке и использованию, прочтите внимательно данное руководство: • для обеспечения личной безопасности и безопасности вашего имущества; • для охраны окружающей среды. • для обеспечения правильной работы
 • Страница 49 из 73
  Сведения по технике безопасности 49 • Ножи и прочие заостренные предметы кладите в корзину для столовых приборов острием вниз. Если это невозможно, кладите их горизонтально в верхнюю корзину или в корзину для ножей. (Корзина для ножей есть не во всех моделях). • Используйте только указанные
 • Страница 50 из 73
  50 Сведения по технике безопасности – по подключению к водопроводу и канализации. • Убедитесь, что мебель над прибором и рядом с ним надежно закреплена. Меры по предотвращению замерзания • Не устанавливайте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C. • Производитель не несет ответственность за
 • Страница 51 из 73
  Сведения по технике безопасности 51 • Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствуют параметрам электросети. • Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с кон‐ тактом заземления. • Не пользуйтесь тройниками
 • Страница 52 из 73
  52 Описание изделия ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Верхняя корзина Переключатель жесткости воды Емкость для соли Дозатор моющего средства Дозатор ополаскивателя Табличка с техническими данными Фильтры Нижний разбрызгиватель Верхний разбрызгиватель Потолочный разбрызгиватель 8
 • Страница 53 из 73
  Панель управления 53 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2 1 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4 8 6 7 Кнопка "Вкл/Выкл" Справка по программе Кнопка Program Индикаторы программ Дисплей Кнопка Delay Кнопка Start Индикаторы Кнопка Option Индикаторы Индикатор функции Multitab. Загорается при включении данной функции. Индикатор
 • Страница 54 из 73
  54 Панель управления Индикаторы Индикатор отсутствия соли. Индикатор загорается, когда необходимо напол‐ нить емкость для соли. 1) После наполнения емкости индикатор может светиться в течение несколь‐ ких часов. Это не оказывает негативного влияния на работу прибора. Индикатор Delay. Загорается при
 • Страница 55 из 73
  Эксплуатация изделия Кнопка Option Кнопка функции Multitab 55 Повышенная гигиеничность Одно нажатие ВКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО Два нажатия ВЫКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО Три нажатия ВКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО Четыре нажатия ВЫКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО Функции Кнопка функции Multitab В случае использования комбинированных
 • Страница 56 из 73
  56 Установка смягчителя для воды 6. Добавьте в дозатор моющего средства соответствующее количество моющего сред‐ ства. 7. Запустите программу стирки. Если вы используете комбинированное таблетированное моющее средство ("3 в 1", "4 в 1" или "5 в 1"), используйте функцию Multitab (см. раздел "Функция
 • Страница 57 из 73
  Использование соли для посудомоечных машин 57 Настройка вручную Поверните переключатель жесткости воды в по‐ ложение "1" или "2" (см. таблицу). Электронная регулировка 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки Delay и
 • Страница 58 из 73
  58 Использование моющего средства и ополаскивателя ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ 1 3 2 4 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 6 5 Использование моющих средств Для защиты окружающей среды не используйте больше моющего средства, чем необ‐ ходимо. Соблюдайте рекомендации, приведенные
 • Страница 59 из 73
  Функция Multitab 59 2. Заправьте дозатор ополаскивателя 3 ополаскивателем. Отметка «max» показы‐ вает максимальный уровень. 3. Во избежание избыточного пенообразования при мойке, вытрите пролившийся опо‐ ласкиватель салфеткой, хорошо впитывающей жидкость. 4. Закройте дозатор ополаскивателя.
 • Страница 60 из 73
  60 Загрузка столовых приборов и посуды ЗАГРУЗКА СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ См. листовку «Примеры загрузки ProClean». Советы • Не помещайте в прибор предметы, которые могут впитывать воду (губки, бытовые ткани). • Удалите остатки пищи с посуды. • Размягчите пригоревшие остатки пищи на посуде. •
 • Страница 61 из 73
  Выбор и запуск программы мойки Программа 3) Тип загрязне‐ ния Обычная за‐ грязненность Тип загрузки Посуда и столовые приборы Используйте эту программу для бы‐ строго ополаскивания посуды. Это предотвратит прилипание к посуде ос‐ татков пищи и появление неприятных запахов. Не используйте моющее
 • Страница 62 из 73
  62 Выбор и запуск программы мойки • На дисплее начнет мигать продолжительность программы. • Загорятся индикаторы выбранных этапов программы мойки. 5. При необходимости задайте функцию "Повышенная гигиеничность". • Выбор этой функции допускается только после задания программы мойки. 6. Нажмите
 • Страница 63 из 73
  Уход и очистка 63 – Программа мойки остановится. • Закройте дверцу. – Выполнение программы мойки продолжится с той точки, в которой она была пре‐ рвана. Отмена программы мойки Внести изменения можно только до начала выполнения программы мойки. Чтобы изменить программу мойки во время ее выполнения,
 • Страница 64 из 73
  64 Уход и очистка 1. Поверните фильтр (А) против часовой стрелки и извлеките его из фильтра (В). B A 2. Фильтр (A) состоит из двух частей. Что‐ бы разобрать фильтр, разъедините их. 3. Тщательно промойте части проточной водой. 4. Сложите две части фильтра (А) вместе и надавите. Удостоверьтесь, что
 • Страница 65 из 73
  Что делать, если ... 65 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... Машина не запускается или останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицу). Если решение не найде‐ но, обратитесь в сервисный центр. При некоторых неисправностях на дисплей выводится код неисправности: - В прибор
 • Страница 66 из 73
  66 Что делать, если ... Неисправность Возможная причина Возможный способ устране‐ ния Перегорел предохранитель в щитке с предохранителями. Замените предохранитель. Установлена задержка пуска. • Отмените задержку пуска. • После завершения обрат‐ ного отсчета времени про‐ изойдет автоматический
 • Страница 67 из 73
  Технические данные Неисправность 67 Возможное решение Неплотно завинчен колпачок емкости для соли. На стеклянной и фаянсовой посуде видны потеки, беле‐ сые пятна или голубоватая пленка. Возможная причина Убедитесь, что колпачок емко‐ сти для соли установлен на‐ длежащим образом. Слишком большое
 • Страница 68 из 73
  68 Охрана окружающей среды Высота Глубина Давление в водопроводной системе Минимум 818 - 898 мм 575 мм 0,5 бар (0,05 МПа) Максимум 8 бар (0,8 МПа) Подача воды 1) Холодная или горячая вода максимум 60 °C Вместимость Комплектов посуды 12 1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой
 • Страница 69 из 73
  69
 • Страница 70 из 73
  70
 • Страница 71 из 73
  71
 • Страница 72 из 73
  www.aeg-electrolux.com/shop 117941620-A-272010
 • Страница 73 из 73