Инструкция для AEG FAVORIT 64760

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FAVORIT 64760

Návod k použití

Myčka nádobí

Instrukcja obsługi

Zmywarka do

naczyń

Инструкция по

эксплуатации

Посудомоечная

машина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 97
  FAVORIT 64760 Návod k použití Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Посудомоечная машина
 • Страница 2 из 97
  2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme vám, abyste návod
 • Страница 3 из 97
  Bezpečnostní informace 3 Provozní pokyny Bezpečnostní informace V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby,
 • Страница 4 из 97
  4 Bezpečnostní informace • Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. • Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup. • Jsou-li dvířka myčky otevřená, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližo‐ valy. Instalace • Zkontrolujte, zda během dopravy
 • Страница 5 из 97
  Popis spotřebiče 5 Popis spotřebiče 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Horní koš Nastavení tvrdosti vody Zásobník na sůl Dávkovač mycího prostředku Dávkovač leštidla Typový štítek Filtry Dolní ostřikovací rameno Horní ostřikovací rameno Pracovní deska Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí
 • Страница 6 из 97
  6 Ovládací panel Ovládací panel 7 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tlačítko Zap/Vyp RESET Tlačítko Tlačítka volby programu NIGHT CYCLE Tlačítko MULTITAB Tlačítko Tlačítko Odložený start Digitální displej Tlačítka funkcí Kontrolky ukazatele Kontrolky programu Kontrolky ukazatele MULTITAB Udává
 • Страница 7 из 97
  Ovládací panel 7 Kontrolky ukazatele Sůl Rozsvítí se při vyčerpání soli. 1) Leštidlo Rozsvítí se při vyčerpání leštidla. 1) 1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/ nebo leštidlo. Digitální displej Na digitálním displeji lze sledovat: •
 • Страница 8 из 97
  8 Při prvním použití Při prvním použití Před prvním použitím myčky nádobí: • Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci • Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče • Nastavte změkčovač vody • Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky
 • Страница 9 из 97
  Použití soli do myčky 9 1. Otevřete dvířka myčky. 2. Z myčky vyjměte dolní koš. 3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabul‐ ka). 4. Vrate dolní koš. Elektronické nastavení Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5. 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být
 • Страница 10 из 97
  10 Použití lešticího prostředku 3. Pomocí přiložené násypky doplňte sůl, až se zásobník úplně zaplní. 4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím závitu nebo těsnění nezůstaly zbyt‐ ky soli a nasaďte uzávěr zpět. 5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho doprava, až se s cvaknutím zastaví. Při doplňování soli
 • Страница 11 из 97
  Denní používání 11 2. Přidejte lešticí prostředek, až se zá‐ sobník úplně zaplní. Maximální stu‐ peň doplnění je označen značkou "max". Dávkovač lešticího prostředku po‐ jme asi 110 ml lešticího prostředku, což stačí pro 16 až 40 mycích cyklů v závislosti na dávkovacím nastave‐ ní. 3. Po doplnění
 • Страница 12 из 97
  12 Vkládání příborů a nádobí Vkládání příborů a nádobí V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály. • Před vložením nádobí: – Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty. – Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout • Při vkládání nádobí a příborů
 • Страница 13 из 97
  Vkládání příborů a nádobí 13 Dolní koš Dolní koš je určen pro pánve, poklice, ta‐ líře, salátové mísy, příbory apod. Servírovací podnosy a velké poklice lze na‐ skládat po stranách koše, ale vždy si ověřte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet. Dvě řady držáků v dolním koši lze lehce
 • Страница 14 из 97
  14 Vkládání příborů a nádobí 1. Do košíčku na příbory vložte vložku. 2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku na příbory držadly směrem dolů. V případě větších předmětů, např. metly, odstraňte jednu polovinu vložky do košíčku. Košíček na příbory je možné otevřít. Aby se košíček na příbory neotevřel
 • Страница 15 из 97
  Vkládání příborů a nádobí 15 Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, můžete držáky šálků vyklopit nahoru. Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet. Seřízení výšky horního koše Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší polohy a pak je vložte
 • Страница 16 из 97
  16 Použití mycího prostředku Použití mycího prostředku Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která jsou uvedena na obalech mycích prostředků. Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru
 • Страница 17 из 97
  Funkce Multitab 17 4. Při použití mycích tablet vložte ta‐ bletu do přihrádky (1) 5. Zavřete víčko a stiskněte, až zapad‐ ne. Mycí tablety Mycí tablety od různých výrobců se roz‐ pouští různou rychlostí. Některé mycí tablety proto při krátkých mycích pro‐ gramech plně nevyužijí svůj mycí úči‐ nek.
 • Страница 18 из 97
  18 Mycí programy Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla 1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení. 2. Stiskněte současně tlačítka B a C , až začnou blikat kontrolky tlačítek A , BaC. 3. Stiskněte tlačítko B , kontrolky tlačítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka tlačítka
 • Страница 19 из 97
  Volba a spuštění mycího programu 11 - 12 12 - 13 Voda (litry) 3,5 - Délka (minuty) 2) Sušení 12 - 13 normálně nádobí a znečiště‐ příbory né 0,1 0,6 -0,7 0,8 - 0,9 Energie (kWh) NIGHT CYCLE Částečná náplň (k pozdější‐ mu do‐ plnění během dne) 6) 1,0- 1,1 jakýkoli - normálně křehké znečiště‐ nádobí a
 • Страница 20 из 97
  20 Volba a spuštění mycího programu 3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení. 4. Stiskněte jedno ze dvou programových tlačítek k volbě požadovaného pro‐ gramu. (viz "Tabulka mycích programů"). Po zvolení programu se rozsvítí příslušná kontrolka programu a na digitál‐
 • Страница 21 из 97
  Vyjmutí nádobí 21 Doporučujeme vypnout myčku vždy po skončení mycího programu. Jestliže myčku nevypnete, asi 3 minuty po skončení programu zhasnou všechny kon‐ trolky automaticky. Na digitálním displeji se objeví 1 vodorovná čárka. Tím se šetří energie, když zapomenete, nebo z nějakého jiného
 • Страница 22 из 97
  22 Čištění a údržba 2. Filtrační systém myčky nádobí se skládá z hrubého filtru ( A ), mikro‐ filtru ( B ) a plochého filtru. Uvolněte filtrační systém otočením držadla mikrofiltru. 3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a fil‐ trový systém vyjměte. 4. Systém rozeberte vytažením hrubé‐ ho filtru ( A ) za
 • Страница 23 из 97
  Co dělat, když... 23 Čištění vnějších ploch Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlo‐ retylen apod. ...).
 • Страница 24 из 97
  24 Co dělat, když... Poruchový kód a porucha Možná příčina a řešení • Nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐ cího programu • se objeví na digitálním displeji. • přerušovaný zvukový signál Myčka se neplní vodou. • Vodovodní kohout je zablokovaný ne‐ bo zanesený vodním kamenem. Vyčistěte vodovodní
 • Страница 25 из 97
  Technické údaje 25 Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuspokojivé výsledky mytí Nádobí není čisté. • Zvolili jste nevhodný mycí program. • Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala k celému povrchu. Koše se nesmí přeplňovat. • Ostřikovací ramena se nemohou volně
 • Страница 26 из 97
  26 Instalace Pokyny k instalaci Instalace UPOZORNĚNÍ Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním. Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly. Je-li to možné,
 • Страница 27 из 97
  Vodovodní přípojka 27 Pokud chcete myčku v budoucnu instalovat jako volně stojící spotřebič, je nut‐ né opět instalovat vrchní desku. Podstavec u volně stojících spotřebičů není nastavitelný. Vyrovnání Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění. Jestliže je
 • Страница 28 из 97
  28 Vodovodní přípojka • Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě myčku odpojte od elektrické sítě. • Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze odborník nebo pracovník servisního střediska. UPOZORNĚNÍ Upozornění! Nebezpečné napětí. Připojení
 • Страница 29 из 97
  Připojení k elektrické síti 29 Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné od‐ stranit celou plastovou membránu (A) . Po‐ kud byste membránu neodstranili, postup‐ ně by se v ní usazovaly zbytky jídel a ča‐ sem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice myčky nádobí
 • Страница 30 из 97
  30 Poznámky k ochraně životního prostředí Obalový materiál Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami >PE, >PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbìrném dvoře v místì svého bydlištì. UPOZORNĚNÍ
 • Страница 31 из 97
  Spis treści 31 Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakości. Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
 • Страница 32 из 97
  32 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podłączenie węża spustu wody Podłączenie do sieci elektrycznej 58 59 Ochrona środowiska Opakowanie 59 60 Może ulec zmianie bez powiadomienia Wskazówki dla użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i
 • Страница 33 из 97
  Informacje dotyczące bezpieczeństwa 33 Ogólne zasady bezpieczeństwa • Osobom (w tym dzieciom) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umy‐ słowych lub sensorycznych ani osobom nieposiadającym doświadczenia i stosownej wiedzy nie wolno korzystać z urządzenia. Należy zapewnić im opiekę osoby
 • Страница 34 из 97
  34 Opis urządzenia Opis urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kosz górny Regulacja ustawienia twardości wody Pojemnik na sól Dozownik detergentu Dozownik płynu nabłyszczającego Tabliczka znamionowa Filtry Dolne ramię spryskujące Górne ramię spryskujące Blat roboczy Zmywarka posiada wewnętrzne
 • Страница 35 из 97
  Panel sterowania 35 Panel sterowania 7 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przycisk Wł./Wył. Przycisk RESET Przyciski wyboru programów Przycisk NIGHT CYCLE Przycisk MULTITAB Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu Wyświetlacz cyfrowy Przyciski funkcyjne Lampki kontrolne Kontrolki programów Lampki
 • Страница 36 из 97
  36 Panel sterowania Lampki kontrolne Sól Zapala się, gdy skończy się specjalna sól. Płyn nabłyszczający Zapala się, gdy skończy się płyn nabły‐ szczający. 1) 1) 1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas trwania programu zmywania, nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie
 • Страница 37 из 97
  Pierwsze użycie 37 Jeśli świeci się kontrolka jednego z programów, to wciąż ustawiony jest ostat‐ nio wykonywany lub ustawiony program. W takim przypadku należy anulować program, aby powrócić do trybu ustawiania. Anulowanie ustawionego programu lub programu w toku Nacisnąć i przytrzymać przycisk
 • Страница 38 из 97
  38 Ustawianie zmiękczacza wody Twardość wody Regulacja ustawienia twardości wody Stosowanie soli °dH °TH mmol/l Ręczne Elektronicz‐ ne 23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 2 poziom 6 tak 19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 2 poziom 5 tak 15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 1 poziom 4 tak 11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 1 poziom 3 tak
 • Страница 39 из 97
  Wsypywanie soli do zmywarki 39 Wsypywanie soli do zmywarki OSTRZEŻENIE! Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego z pełnych pro‐
 • Страница 40 из 97
  40 Wlewanie płynu nabłyszczającego 1. Otworzyć pojemnik wciskając przy‐ cisk (A). 2. Wlać płyn nabłyszczający do pojem‐ nika. Maksymalny poziom płynu na‐ błyszczającego w pojemniku ozna‐ czony jest za pomocą "max". Dozownik ma pojemność ok. 110 ml, co wystarczy na ok. 16 do 40 pro‐ gramów zmywania,
 • Страница 41 из 97
  Codzienna eksploatacja 41 Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają krople wody lub ślady kamienia, należy zwiększyć dawkę. Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach noży pojawiają się białawe klejące smugi lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć daw‐ kę. Codzienna eksploatacja • Sprawdzić, czy nie ma
 • Страница 42 из 97
  42 Wkładanie sztućców i naczyń Mycie naczyń i sztućców w zmywarce nie należy zmywać: można zmywać w ograniczonym zakre‐ sie: • Sztućce z rączkami z drewna, rogu, po‐ • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany rcelany, macicy perłowej. wyrób jest dopuszczony przez produ‐ • Przedmioty z plastiku
 • Страница 43 из 97
  Wkładanie sztućców i naczyń 43 Rzędy metalowych kratek podtrzymują‐ cych naczynia można złożyć, aby umożli‐ wić włożenie garnków, patelni i mis. Kosz na sztućce OSTRZEŻENIE! Noże z długim ostrzem wkładane pionowo stanowią potencjalne zagrożenie. Długie i/lub ostre sztućce, np. noże do mięsa,
 • Страница 44 из 97
  44 Wkładanie sztućców i naczyń Kosz górny Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy (deserowe, spodki, talerze o średnicy do 24 cm), salaterek, kubków i szklanek. Ułożyć naczynia na i pod półkami na kubki w taki sposób, aby woda miała dostęp do wszystkich powierzchni. Kieliszki na wysokich nóżkach
 • Страница 45 из 97
  Stosowanie detergentu 45 2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza a następnie pozwolić, aby mecha‐ nizm opuścił się w dolne położenie, pewnie trzymając jednocześnie kosz. Nie obniżać i nie podwyższać kosza tyl‐ ko z jednej strony. Gdy kosz górny jest w pozycji podnie‐ sionej, nie można korzystać z
 • Страница 46 из 97
  46 Funkcja Multitab 2. Wsypać proszek do dozownika de‐ tergentu (1). Oznaczenia poziomu dozowania: 20 = ok. 20 g detergentu 30 = ok. 30 g detergentu. 3. Wszystkie programy z myciem wstępnym wymagają wsypania do‐ datkowej porcji (5/10 g) detergentu do przeznaczonej na ten cel prze‐ gródki (2).
 • Страница 47 из 97
  Funkcja Multitab 47 W czasie korzystania z funkcji " Multitab" długości poszczególnych programów mogą się zmieniać. W takim przypadku, informacje o czasie trwania programu będą na bieżąco aktualizowane na wyświetlaczu cyfrowym. Gdy program jest już włączony, funkcji " Multitab" NIE MOŻNA zmienić.
 • Страница 48 из 97
  48 Programy zmywania Dowolny Niepełny załadu‐ nek (do uzupeł‐ nienia w ciągu dnia) 6) - Średnio zabru‐ dzone Naczynia stołowe i sztućce NIGHT CYCLE - 10 - 19 Woda (w litrach) Delikatne naczynia i szkło 14 - 15 Średnio zabru‐ dzone 8 Naczynia stołowe i sztućce 12 - 13 Średnio zabru‐ dzone 11 - 12
 • Страница 49 из 97
  Wybór i uruchamianie programu zmywania 49 3) Podczas programu "Automatycznego", w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody, określany jest stopień zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu, pobór wody i energii mogą różnić się w zależności od stopnia załadowania urządzenia i zabrudzenia naczyń.
 • Страница 50 из 97
  50 Wyjmowanie naczyń ze zmywarki OSTRZEŻENIE! Przerwanie lub anulowanie trwającego programu jest dozwolone JEDYNIE w razie absolutnej konieczności. Uwaga! Po otwarciu drzwi może wydostać się gorąca para. Drzwi należy otwierać ostrożnie. Anulowanie trwającego programu zmywania lub ustawionego
 • Страница 51 из 97
  Konserwacja i czyszczenie 51 • Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego. Dzięki temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać na naczynia w do‐ lnym koszu. • Woda może pojawić się na ściankach oraz drzwiczkach zmywarki, ponieważ stal nierdzewna ochłodzi się do temperatury
 • Страница 52 из 97
  52 Konserwacja i czyszczenie 6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory zmywania i przemyć go dokładnie z obu stron. 7. Odpowiednio zamocować filtr płaski z powrotem na dole komory zmywa‐ nia upewniając się, że dobrze pasu‐ je. 8. Włożyć filtr zgrubny ( A ) do mikro‐ filtra ( B ) i docisnąć je razem.
 • Страница 53 из 97
  Co zrobić, gdy… 53 Środki ostrożności dotyczące szronu Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć drzwi oraz odłączyć i opróżnić przewód doprowadzenia wody. Przenoszenie urządzenia W razie konieczności
 • Страница 54 из 97
  54 Co zrobić, gdy… Kod błędu i nieprawidłowe działanie Możliwa przyczyna i rozwiązanie • ciągłe miganie kontrolki trwającego programu • Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się . • rozlega się przerywany sygnał dźwię‐ kowy Uruchomione zostało zabezpieczenie przed zalaniem. • Zakręcić zawór wody i
 • Страница 55 из 97
  Dane techniczne 55 Wyniki zmywania są niezadowalające Naczynia nie są czyste. • Wybrany został niewłaściwy program zmywania. • Naczynia były ułożone w sposób unie‐ możliwiający dotarcie wody do wszyst‐ kich części powierzchni naczyń. Nie należy przeładowywać koszy. • Ramiona spryskujące nie
 • Страница 56 из 97
  56 Instalacja Instrukcje instalacji Instalacja OSTRZEŻENIE! Wszelkie prace elektryczne i/lub hydrauliczne wymagane w celu zainstalowa‐ nia urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka i/lub hydraulika albo inną kompetentną osobę. Przed instalacją urządzenia należy zdjąć
 • Страница 57 из 97
  Podłączenie do sieci wodociągowej 57 Jeśli zmywarka będzie później używana jako urządzenie wolnostojące, należy wtedy ponownie założyć blat roboczy. Cokół w urządzeniach wolnostojących nie podlega regulacji. Poziomowanie Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i uszczel‐ niania
 • Страница 58 из 97
  58 Podłączenie do sieci wodociągowej pływu wody. Jeżeli, podczas napełniania zmywarki, wąż zaczyna przeciekać, zawór bezpieczeństwa odcina dopływ wody. Podczas instalacji węża doprowadzającego wodę, należy zachować ostroż‐ ność: • W wężu z podwójnymi ściankami doprowadzającym wodę znajduje się
 • Страница 59 из 97
  Podłączenie do sieci elektrycznej 59 Ponadto, wewnętrzna średnica węża przedłużającego jak i złączek używanych do podłączenia spustu wody nie może być mniejsza od wewnętrznej średnicy węża spustowego zmywarki. W przypadku podłączenia węża spustowe‐ go do syfonu kolankowego należy całko‐ wicie
 • Страница 60 из 97
  60 Ochrona środowiska właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
 • Страница 61 из 97
  Содержание 61 Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших высококачественных изделий. Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора, внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит выполнять все операции наиболее правильным и эффективным образом. Для того чтобы в нужный
 • Страница 62 из 97
  62 Сведения по технике безопасности Наливной шланг с предохранительным клапаном Подсоединение сливного шланга 90 Подключение к электросети Охрана окружающей среды Упаковочные материалы 92 92 93 91 Право на изменения сохраняется Инструкции по эксплуатации Сведения по технике безопасности Для
 • Страница 63 из 97
  Сведения по технике безопасности 63 • Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Выполненный неквалифицированными лицами ре‐ монт может повлечь за собой травму или серьезное повреждение ма‐ шины. Обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр. Все‐ гда
 • Страница 64 из 97
  64 Описание изделия • Ни в коем случае не пользуйтесь посудомоечной машиной, если по‐ вреждены электрический кабель или шланги для воды; или если панель управления, рабочая поверхность или цоколь настолько повреждены, что внутренняя часть машины стала доступной. Во избежание риска несчастного
 • Страница 65 из 97
  Панель управления 65 В данной посудомоечной машине имеется внутреннее освещение, кото‐ рое включается и выключается при открывании и закрывании дверцы. Внутреннее освещение посудомоечной машины обеспечивается свето‐ диодной лампой КЛАССА 1, соответствующей стандартам EN 60825-1: 1994 + A1:2002 +
 • Страница 66 из 97
  66 Панель управления 8 Функциональные кнопки 9 Световые индикаторы 10 Индикаторы программ Световые индикаторы MULTITAB Указывает, включена или выключена функция MULTITAB (см. раздел MULTITAB) Соль Загорается, когда заканчивается спе‐ циальная соль. 1) Ополаскиватель Загорается, когда закончился
 • Страница 67 из 97
  Первое использование 67 Режим настройки Машина находится в режиме настройки, если горят ВСЕ индикаторы про‐ грамм. Не забывайте, что при выполнении таких операций, как: – выбор программы мойки, – настройка устройства для смягчения воды, – включение/выключение дозатора ополаскивателя, машина ДОЛЖНА
 • Страница 68 из 97
  68 Установка смягчителя воды цию о жесткости воды в вашем районе проживания можно получить в местной службе водоснабжения. Устройство для смягчения воды можно настроить двумя способами: вруч‐ ную - с помощью переключателя жесткости воды, и электронным путем. Жесткость воды Настройка устройства для
 • Страница 69 из 97
  Использование соли для посудомоечных машин 69 3. Нажмите кнопку A , при этом индикаторы кнопок B и C погаснут, а ин‐ дикатор кнопки A будет продолжать мигать. На цифровом дисплее от‐ ображается текущий уровень настройки. Примеры: на дисплее = уровень 5 на дисплее = уровень 10 4. Чтобы изменить
 • Страница 70 из 97
  70 Использование ополаскивателя При включенной посудомоечной машине индикатор соли может светить‐ ся на панели управления еще в течение 2-6 часов после пополнения ем‐ кости солью. Если Вы используете соль с более продолжительным сро‐ ком растворения, индикатор может светиться дольше. На работу
 • Страница 71 из 97
  Ежедневное использование 71 2. Залейте ополаскиватель в ем‐ кость. Максимальный уровень за‐ полнения соответствует отметке "max". Дозатор вмещает примерно 110 мл ополаскивателя, которого хва‐ тает на 16-40 циклов мойки посу‐ ды, в зависимости от уста‐ новленной дозировки. 3. Обязательно закрывайте
 • Страница 72 из 97
  72 Загрузка столовых приборов и посуды • Запустите программу мойки. Загрузка столовых приборов и посуды В посудомоечной машине нельзя мыть губки, кухонные тряпки и другие впитывающие воду предметы. • Перед загрузкой посуды Вы должны: – удалить с нее все остатки пищи и отходы. – размягчить
 • Страница 73 из 97
  Загрузка столовых приборов и посуды Откройте дверцу и выдвиньте корзины для загрузки посуды. Нижняя корзина Нижняя корзина предназначена для раз‐ мещения кастрюль, крышек, салатни‐ ков, столовых приборов и т.п. Чтобы разбрызгиватели могли вращать‐ ся свободно, сервировочные блюда и большие крышки
 • Страница 74 из 97
  74 Загрузка столовых приборов и посуды Корзинка для столовых приборов ВНИМАНИЕ! Ножи с длинными лезвиями, размещаемые вертикально, несут в себе потенциальную опасность. Длинные и/или острые предметы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней кор‐ зине. Соблюдайте
 • Страница 75 из 97
  Загрузка столовых приборов и посуды 75 Бокалы с длинными ножками можно раз‐ местить на держателях для чашек пере‐ вернутыми вниз. Для размещения более высоких предметов держатели для ча‐ шек можно складывать вверх. Бокалы с длинными ножками можно раз‐ местить на держателях для чашек пере‐ вернутыми
 • Страница 76 из 97
  76 Использование моющих средств 2. Осторожно поднимите обе сторо‐ ны корзины и, придерживая, мед‐ ленно опустите. Нельзя поднимать или опускать кор‐ зину только с одной стороны. Когда верхняя корзина поднята, по‐ льзоваться держателями для чашек невозможно. ВНИМАНИЕ! После загрузки машины всегда
 • Страница 77 из 97
  Функция Multitab 77 2. Заполните дозатор моющего средства (1) моющим средством. Маркировка указывает на уровни дозировки: 20 = примерно 20 г моющего сред‐ ства 30 = примерно 30 г моющего сред‐ ства. 3. Все программы, включающие цикл предварительной мойки, требуют дополнительного количе‐ ства
 • Страница 78 из 97
  78 Функция Multitab Эту функцию можно задавать для любой программы мойки. При выборе этой функции автоматически отключается подача ополаскивателя и соли из соответствующих емкостей и гаснут индикаторы наличия соли и опо‐ ласкивателя. Функцию Multitab необходимо задать до начала выполнения программы
 • Страница 79 из 97
  Программы мойки 79 Если Вы решили вернуться к использованию обычных моющих средств, то рекомендуем Вам выполнить следующие действия: 1. Выключите функцию Multitab. 2. Снова заполните емкость для соли и дозатор ополаскивателя. 3. Установите переключатель жесткости воды на самый высокий уро‐ вень и
 • Страница 80 из 97
  Обы‐ чная за‐ грязнен‐ ность Тонкий фаянс и стекло Любая Частич‐ ная за‐ грузка (будет дополне‐ на позже в тече‐ ние дня) 0,1 3,5 Фаянс и столо‐ вые при‐ боры 1,0- 1,1 12 - 13 11 - 12 0,6 -0,7 - 12 - 13 Потребление воды (л) Фаянс и столо‐ вые при‐ боры 0,8 - 0,9 Энергия (кВтч) Обы‐ чная за‐
 • Страница 81 из 97
  Выбор и запуск программы мойки 81 6) Для этой программы не надо использовать моющее средство Выбор и запуск программы мойки Выбирайте программу мойки и задержку пуска, слегка приоткрыв дверцу машины. Пуск программы или обратный отсчет времени, остающегося до пуска, происходят только после закрытия
 • Страница 82 из 97
  82 Выбор и запуск программы мойки ВНИМАНИЕ! Прерывать или отменять программу мойки, находящуюся в процессе вы‐ полнения, следует ТОЛЬКО в самых необходимых случаях. Внимание! При открывании дверцы из машины может вырваться горячий пар. От‐ крывайте дверцу осторожно. Отмена заданной отсрочки пуска
 • Страница 83 из 97
  Разгрузка посудомоечной машины 83 Разгрузка посудомоечной машины • Горячие тарелки чувствительны к ударам. Поэтому перед выемкой им надо дать остыть. • Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней; то‐ гда капли с посуды в верхней корзине не будут попадать на посуду, находящуюся в
 • Страница 84 из 97
  84 Уход и чистка 3. Поверните ручку против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота и снимите фильтрующую систе‐ му. 4. Возьмитесь за ручку с отвер‐ стием фильтра грубой очистки ( A ) и снимите его с микрофильт‐ ра ( B ). 5. Тщательно промойте все фильт‐ ры проточной водой. 6. Снимите плоский фильтр
 • Страница 85 из 97
  Что делать, если ... 85 Чистка внутренних частей машины Регулярно очищайте влажной тряпкой прокладки дверцы, дозатор мою‐ щих средств и дозатор ополаскивателя. Через каждые 3 месяца рекомендуем выполнять программу мойки для сильно загрязненной посуды с использованием моющего средства, но без
 • Страница 86 из 97
  86 Что делать, если ... Код ошибки и неисправность Возможная причина неисправности и ее устранение • непрерывно мигает индикатор теку‐ • Водопроводный кран забит грязью щей программы или накипью. • высвечивается на цифровом Прочистите водопроводный кран. дисплее. • Водопроводный кран закрыт. От‐ •
 • Страница 87 из 97
  Что делать, если ... 87 Информацию по другим кодам неисправностей, которые не описаны в вышеприведенной таблице, можно получить в местном сервисном цен‐ тре, указав при обращении модель (Mod.), номер изделия (PNC) и серий‐ ный номер (S.N.). Эта информация приведена на табличке технических данных,
 • Страница 88 из 97
  88 Технические данные Если после принятия всех необходимых мер неисправность устранить не удалось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр. Технические данные Габариты Ширина x Высота x Глу‐ бина (см) 45 x 85 x 63 Электрическое подклю‐ Информация по электрическому подключению пред‐
 • Страница 89 из 97
  Подключение к водопроводу 89 Сняв верхнюю панель машины, можно установить ее под раковину или уже имеющуюся панель, при условии, что размеры места установки будут соответствовать показанным на иллюстрации. Действуйте следующим образом: 1. Снимите верхнюю панель маши‐ ны: отвинтите два расположенных
 • Страница 90 из 97
  90 Подключение к водопроводу Давление воды должно быть в пределах значений, предусмотренных "Техническими данными". Сведения о среднем давлении воды в водо‐ проводе в районе Вашего проживания можно получить в местной службе водоснабжения. При подключении к водопроводу наливной шланг не должен быть
 • Страница 91 из 97
  Подключение к водопроводу 91 ВНИМАНИЕ! Внимание! Опасное напряжение. Подсоединение сливного шланга Конец сливного шланга можно подсоединять следующими способами: 1. К сливной трубе раковины с закреплением под рабочей поверхностью. Это исключит попадание сточной воды из раковины в машину. 2. К
 • Страница 92 из 97
  92 Подключение к электросети Наши посудомоечные машины оборудованы устройством безопасности, предохраняющим от возврата грязной воды в машину. Если сливная тру‐ ба Вашей раковины не имеет встроенного "обратного клапана", это может помешать нормальному сливу воды из Вашей посудомоечной машины.
 • Страница 93 из 97
  93 вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие. Упаковочные материалы Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены, например, >PE<, > (полиэтилен) PS<
 • Страница 94 из 97
  94
 • Страница 95 из 97
  95
 • Страница 96 из 97
  www.electrolux.com www.aeg-electrolux.cz www.aeg-electrolux.pl 117964421-00-032009 www.aeg-electrolux.ru
 • Страница 97 из 97