Инструкция для AEG FAVORIT 88040 I

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Problém

Kód poruchy

Možná príčina

Možné riešenie

 

 

Tlak vody je príliš slabý. Obráťte sa na miestnu

vodárenskú spoloč-

nosť.

 

 

Vodovodný kohútik je

zatvorený.

Otvorte vodovodný ko-

hútik.

 

 

Filter na prívodnej hadi-

ci je upchaný.

Vyčistite filter.

 

 

Nie je správne zapojená

prívodná hadica.

Skontrolujte, či je hadi-

ca správne zapojená.

 

 

Prívodná hadica je po-

škodená.

Skontrolujte, či na prí-

vodnej hadici nie sú po-

škodenia.

Spotrebič nevypúšťa

vodu.

• Zaznie zvukový sig-

nál.

• Displej zobrazuje

 .

Upchané hrdlo výlevky. Vyčistite hrdlo výlevky.

 

 

Odtoková hadica nie je

správne zapojená.

Skontrolujte, či je hadi-

ca správne zapojená.

 

 

Odtoková hadica je po-

škodená.

Skontrolujte, či odtoko-

vá hadica nie je poško-

dená.

Aktivovalo sa zariade-

nie proti vytopeniu.

• Zaznie zvukový sig-

nál.

• Displej zobrazuje

 .

 

Zatvorte vodovodný ko-

hútik a obráťte sa na au-

torizované servisné

stredisko.

Program sa nespúšťa.

 

Dvierka spotrebiča sú

otvorené.

Zatvorte dvierka správ-

ne.

 

 

Zástrčka nie je zapoje-

ná do zásuvky elektric-

kej siete.

Zapojte zástrčku do zá-

suvky elektrickej siete.

 

 

Vypálená poistka v do-

mácej skrini s poistka-

mi.

Vymeňte poistku.

 

 

Je nastavený posunutý

štart. (Iba pre spotrebi-

če s funkciou posunuté-

ho štartu).

Ak chcete program

hneď spustiť, zrušte po-

sunutý štart.

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Ak sa chyba prejaví znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné kódy porúch, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

Odporúčame zapísať si tieto údaje tu:

Model (MOD.)

....................

66

Čo robiť, keď...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  Favorit 88040 I Használati útmutató Инструкция по эксплуатации Návod na používanie Mosogatógép Посудомоечная машина Umývačka riadu
 • Страница 2 из 73
  2 Tartalomjegyzék Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót. Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a leghatékonyabb módon
 • Страница 3 из 73
  Biztonsági információk Környezetvédelmi tudnivalók 3 24 A változtatások jogát fenntartjuk Használati útmutató Biztonsági információk A mosogatógép üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót: • személyes biztonsága és vagyontárgyai biztonsága, • a környezet
 • Страница 4 из 73
  4 Biztonsági információk • Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra. Ezzel megelőz‐ heti a fizikai sérüléseket, illetve a vagyoni károkat. • A készüléket csak mosogatógépben tisztítható háztartási edények tisztítá‐ sára használja. • Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony
 • Страница 5 из 73
  Biztonsági információk 5 • Fontos! Tartsa be a mellékelt sablon utasításait: – A készülék üzembe helyezéséhez. – A bútorajtó felszereléséhez. – A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatásához. • A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze. Fagyveszély • Ne helyezze üzembe a készüléket
 • Страница 6 из 73
  6 Biztonsági információk Elektromos csatlakozás • A készüléket kötelező földelni. • Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromossági adatok megfelel‐ nek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. • Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon. • Ne használjon
 • Страница 7 из 73
  Termékleírás 7 A készülék hulladékba helyezése • A fizikai sérülések vagy károk megelőzése érdekében: – Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból. – Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. – Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ezzel megelőzheti, hogy gyermek vagy kisállat szoruljon a
 • Страница 8 из 73
  8 Kezelőpanel 4 5 6 7 8 9 10 Mosogatószer-adagoló Öblítőszer-adagoló Adattábla Szűrők Alsó szórókar Középső szórókar Felső szórókar Kezelőpanel 7 2 1 9 10 A B 8 3 C 4 5 6
 • Страница 9 из 73
  Kezelőpanel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Be/Ki gomb Törlés gomb Programválasztó gombok Különlegesen halk programgomb Multitab gomb Késleltetett indítás gomb Kijelző Funkciógombok Jelzőfények Programok jelzőfényei Jelzőfények 1) 1) MULTITAB Felgyullad, amikor a sótartályt fel kell tölteni. Lásd a
 • Страница 10 из 73
  10 Az első használat előtt Késleltetett indítás gomb Használja a késleltetett indítás gombot, hogy a mosogatóprogram indítását 1 - 24 órával késleltetesse. Lásd a "Mosogatóprogram kiválasztása és elindítá‐ sa" c. részt. Kijelző A kijelző a következőket mutatja: • A vízlágyító szintjének
 • Страница 11 из 73
  A vízlágyító beállítása 11 4. Pakolja be az evőeszközöket és edényeket a készülékbe. 5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő mosogatóprog‐ ramot. 6. Töltse fel a mosogatószer-adagolót a megfelelő mennyiségű mosogató‐ szerrel. 7. Indítsa el a mosogatóprogramot. Ha kombinált
 • Страница 12 из 73
  12 Speciális só használata Manuális beállítás A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2. állásba (lásd a táblázatot). Elektronikus beállítás 1. Kapcsolja be a készüléket. 2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van. 3. Tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg az A, B és C
 • Страница 13 из 73
  A mosogatószer és az öblítőszer használata 13 A mosogatószer és az öblítőszer használata 1 3 2 4 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 6 5 Mosogatószer használata A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több moso‐ gatószert. Kövesse a mosogatószer gyártójának a csomagoláson található
 • Страница 14 из 73
  14 Multitab funkció 2. Töltse fel az öblítőszer-adagolót 3 öblítőszerrel. A "max" jelzés a maxi‐ mális szintet mutatja. 3. A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a moso‐ gatóprogram alatt megakadályozza a túlzott habképződést. 4. Zárja be az öblítőszer-adagolót. Nyomja
 • Страница 15 из 73
  Mosogatóprogramok 15 Javaslatok és tanácsok Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisztítására, amelyek vizet szívnak magukba (pl.: szivacs, konyharuha). • Az evőeszközök és edények bepakolása előtt kövesse az alábbi lépéseket: – Távolítsa el az ételmaradékokat. – Lazítsa fel a lábosokon a
 • Страница 16 из 73
  16 Mosogatóprogramok Program Szennyezett‐ ség mértéke Töltet típusa Program leírása Normál szen‐ nyezettségű Edények és evőeszközök Normálisan vagy enyhén szennyezett ECO 50°3) Előmosogatás Főmosogatás maximum 50°C-ig 1 közbenső öblítés Befejező öblítés Szárítás Kényes cserép- és Főmosogatás 45°C
 • Страница 17 из 73
  Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása 17 A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai és az edé‐ nyek mennyisége módosíthatja ezen értékeket. Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása késleltetett indítás nélkül 1. 2. 3. 4. Nyissa
 • Страница 18 из 73
  18 Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása Hogyan törölhetünk egy mosogatóprogramot vagy egy késleltetett indítást A mosogatóprogram vagy a késleltetett indítás megkezdése előtt módosíthatja a kiválasztást. Ha a mosogatóprogram vagy a késleltetett indítás már folyamatban van, a ki‐ választás nem
 • Страница 19 из 73
  Ápolás és tisztítás 19 Ápolás és tisztítás Szűrők eltávolítása és tisztítása A piszkos szűrők ronthatják a mosogatás hatékonyságát. Időnként ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket. 1. Az „A” szűrő kivételéhez fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki a „B”
 • Страница 20 из 73
  20 Mit tegyek, ha... Külső felületek tisztítása A mosogatógép és a kezelősáv külső felületét törölje át egy puha, nedves ru‐ hával. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, sú‐ rolószivacsot vagy oldószereket (pl.: acetont). Mit tegyek, ha... A készülék nem indul el, vagy
 • Страница 21 из 73
  Mit tegyek, ha... Probléma Hibakód Lehetséges ok A kiömlésgátló esz‐ • Egy hangjelzés köz üzemel. hallható. • A kijelző a követ‐ kezőket mutatja: . A program nem in‐ dul el. 21 Lehetséges megol‐ dások Zárja el a vízcsa‐ pot, és forduljon a szervizhez. Nyitva van a készü‐ Megfelelően zárja lék
 • Страница 22 из 73
  22 Mit tegyek, ha... Hibajelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás A szórókarok nem forog‐ Győződjön meg arról, hogy nak szabadon a töltet hely‐ a töltet helytelen elrende‐ telen elrendezése miatt. zése miatt nincsenek-e a szórókarok elakadva. A szűrők szennyezettek Győződjön meg arról, hogy vagy
 • Страница 23 из 73
  Műszaki adatok 23 – Az A, B és C funkciógombok feletti programjelzőfények villogni kezde‐ nek. 4. Engedje fel a B és C funkciógombot. 5. Nyomja meg a B funkciógombot. – Az A és a C funkciógombok feletti programjelzőfények kialszanak. – A B funkciógomb feletti programjelzőfény tovább villog. – A
 • Страница 24 из 73
  24 Környezetvédelmi tudnivalók Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A) 41 Méretek Szélesség (mm) Magasság munkafelülettel (mm) Max. mélység (mm) 596 818 - 898 575 Összteljesítmény (W) 2200 Hálózati víznyomás Minimum (bar) - Maximum (bar) 0,5 8 Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó adatok a
 • Страница 25 из 73
  Содержание 25 Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших высококачественных изделий. Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора, внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит выполнять все операции наиболее правильным и эффективным образом. Для того чтобы в нужный
 • Страница 26 из 73
  26 Сведения по технике безопасности Очистка внешних поверхностей Что делать, если ... Результаты мойки и сушки неудовлетворительны 44 44 46 Включение дозатора ополаскивателя Технические данные Охрана окружающей среды 47 48 48 Право на изменения сохраняется Инструкции по эксплуатации Сведения по
 • Страница 27 из 73
  Сведения по технике безопасности 27 Эксплуатация • Данный прибор предназначена только для бытового применения. Не пользуйтесь прибором в коммерческих, промышленных или других це‐ лях. • Не используйте прибор для целей, для которых он не предназначен. Это предотвратит получение травм и повреждение
 • Страница 28 из 73
  28 Сведения по технике безопасности Установка • Убедитесь, что прибор не получил никаких повреждений при транспор‐ тировке. Не подключайте поврежденный прибор. При необходимости обратитесь к поставщику. • Перед тем как приступить к эксплуатации, снимите всю упаковку. • Подключение к электрической и
 • Страница 29 из 73
  Сведения по технике безопасности 29 ВНИМАНИЕ! Опасное напряжение. Подключение к электросети • Прибор должен быть заземлен. • Удостоверьтесь, что параметры электропитания, указанные на таблич‐ ке с техническими характеристиками, соответствуют параметрам элек‐ тросети у вас дома. • Включайте прибор
 • Страница 30 из 73
  30 Сведения по технике безопасности Сервисный центр • Ремонтировать прибор может только инженер, имеющий на это разре‐ шение. Обратитесь в сервисный центр. • Следует использовать только оригинальные запасные части. Утилизация изделия • Чтобы исключить опасность получения травмы или повреждения: –
 • Страница 31 из 73
  Описание изделия Описание изделия 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Верхняя корзина Переключатель жесткости воды Емкость для соли Дозатор моющего средства Дозатор ополаскивателя Табличка с техническими данными Фильтры Нижний разбрызгиватель Верхний разбрызгиватель Потолочный разбрызгиватель 8 7 6
 • Страница 32 из 73
  32 Панель управления Панель управления 7 2 1 B 4 5 6 9 10 A 3 C 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Кнопка «Вкл/Выкл» Кнопка отмены Кнопки выбора программ Кнопка программы бесшумной мойки Кнопка «Multitab» Кнопка «Отсрочка пуска» Дисплей Кнопки режимов Индикаторы Световые индикаторы программ Индикаторы 1)
 • Страница 33 из 73
  Панель управления 33 Индикаторы 1) MULTITAB Загорается, когда требуется наполнить емкость ополаскивате‐ ля. См. раздел «Использование моющего средства и ополаски‐ вателя». Загорается при включении функции Multitab. См. раздел «Функ‐ ция Multitab» 1) Индикаторы наличия соли и/или ополаскивателя не
 • Страница 34 из 73
  34 Перед первым использованием • Время до окончания отсрочки пуска. • Коды неисправностей. Кнопки режимов Кнопки режимов используются для следующих операций: • Для электронной настройки уровня в устройстве для смягчения воды. См. «Настройка устройства для смягчения воды». • Для выключения/включения
 • Страница 35 из 73
  Установка смягчителя воды 35 Если вы используете комбинированное таблетированное моющее сред‐ ство («3 в 1», «4 в 1», «5 в 1»), см. раздел «Функция Multitab». Установка смягчителя воды Устройство смягчения воды удаляет минеральные вещества и соли из водопроводной воды, подаваемой в машину.
 • Страница 36 из 73
  36 Использование соли для посудомоечных машин Настройка вручную Поверните переключатель жесткости воды в положение 1 или 2 (см. таблицу). Электронная настройка 1. Включите прибор. 2. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 3. Нажмите и удерживайте кнопки режимов B и C, пока не начнут
 • Страница 37 из 73
  Использование моющего средства и ополаскивателя 37 То, что вода выливается из емкости для соли, когда туда насыпается соль, нормально. Использование моющего средства и ополаскивателя 1 3 2 4 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 6 5 Использование моющих средств Для защиты окружающей среды не используйте больше
 • Страница 38 из 73
  38 Функция Multitab Использование ополаскивателя Ополаскиватель позволяет сушить посуду без образования полос и пя‐ тен. Дозатор ополаскивателя автоматически добавляет ополаскиватель во время последней фазы ополаскивания. Чтобы наполнить дозатор ополаскивателя, выполните следующие дей‐ ствия: 1.
 • Страница 39 из 73
  Загрузка столовых приборов и посуды 39 Для выключения функции Multitab и использования моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности: 1. Нажмите кнопку «Multitab». Индикатор «Multitab» погаснет. 2. Наполните емкость для соли и дозатор ополаскивателя. 3. Установите уровень жесткости воды на
 • Страница 40 из 73
  40 Программы мойки Программы мойки Программы мойки Программа Степень за‐ грязненности Тип загрузки Описание программы AUTO 45°-70°1) Любая Фаянс, столовые Предварительная мойка приборы, кастрю‐ Основная мойка 45°C или ли и сковороды 70°C 1 или 2 промежуточных ополаскивания Последнее ополаскивание
 • Страница 41 из 73
  Выбор и запуск программы мойки Программа Степень за‐ грязненности Тип загрузки EXTRA SILENT Обычная за‐ грязненность Фаянс и столо‐ вые приборы 41 Описание программы Предварительная мойка Основная мойка 50°C 1 промежуточное опола‐ скивание Последнее ополаскивание Сушка 1) Во время основной мойки
 • Страница 42 из 73
  42 Выбор и запуск программы мойки Выбрать программу мойки можно и при закрытой дверце машины. После нажатия кнопки программы есть только 3 секунды для выбора другой программы. После того как эти 3 секунды пройдут, программа мойки за‐ пустится автоматически. Выбор и запуск программы мойки с
 • Страница 43 из 73
  Уход и чистка 43 По окончании программы мойки • прибор останавливается автоматически. • На дисплее отображается «0». 1. Выключите прибор. 2. Откройте дверцу прибора. 3. Для лучших результатов сушки, оставьте дверцу приоткрытой на не‐ сколько минут. • Если прибор не выключен, через три минуты после
 • Страница 44 из 73
  44 Что делать, если ... 2. Фильтр (A) состоит из 2 частей. Чтобы разобрать фильтр, разъе‐ дините их. 3. Тщательно промойте части под проточной водой. 4. Сложите 2 части фильтра (А) вме‐ сте и надавите. Удостоверьтесь, что фильтр собран правильно. 5. Извлеките фильтр (В). 6. Тщательно промойте
 • Страница 45 из 73
  Что делать, если ... Неисправность Код неисправно‐ сти В машину не по‐ ступает вода. • Раздается зву‐ ковой сигнал. • На дисплее от‐ ображается . 45 Возможная причи‐ на Возможное реше‐ ние Водопроводный вентиль забит грязью или на‐ кипью. Прочистите водо‐ проводный вен‐ тиль. Давление воды слишком
 • Страница 46 из 73
  46 Что делать, если ... Неисправность Код неисправно‐ сти Возможная причи‐ на Возможное реше‐ ние Перегорел пред‐ Замените предох‐ охранитель на до‐ ранитель. машнем распре‐ делительном щи‐ те. Установлена от‐ срочка пуска. (Только для ма‐ шин с функцией отсрочки пуска). Чтобы немедлен‐ но начать
 • Страница 47 из 73
  Что делать, если ... Неполадка На посуде имеется из‐ вестковый налет. Возможная причина Емкость для соли пуста. 47 Возможное решение Насыпьте посудомоеч‐ ную соль в емкость для соли. Неправильная настрой‐ Настройте устройство ка устройства смягчения для смягчения воды. воды Неплотно завинчена
 • Страница 48 из 73
  48 Технические данные Дозатор ополаскивателя включен 6. Нажмите кнопку режима B еще раз. – На дисплее отображается новая настройка. 7. Выключите прибор, чтобы сохранить операцию в памяти. Технические данные Габариты Ширина 596 мм Высота 818 - 898 мм Глубина Давление в водопровод‐ ной сети Минимум
 • Страница 49 из 73
  Obsah 49 Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám dokonale a efektívne orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do návodu mohli
 • Страница 50 из 73
  50 Bezpečnostné pokyny Prevádzkové pokyny Bezpečnostné pokyny Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku: • Pre vašu osobnú bezpečnosť a ochranu vášho majetku. • Pre ohľaduplnosť k životnému prostrediu. • Pre správnu prevádzku spotrebiča. Túto príručku nechávajte vždy so
 • Страница 51 из 73
  Bezpečnostné pokyny 51 • Spotrebič naplňte soľou pred spustením umývacieho programu. Zrnká soli a slaná voda môžu spôsobiť hrdzavenie alebo vytvoriť dieru v spodnej časti spotrebiča. • Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla iný prípravok (napr. umývací prostriedok pre umývačky riadu alebo tekutý
 • Страница 52 из 73
  52 Bezpečnostné pokyny • Prívodná hadica je dvojstenná a je vybavená vnútorným elektrickým káblom a bezpečnostným ventilom. Prívodná hadica je pod tlakom iba pri prietoku vody. Ak z prívodnej hadice uniká voda, bezpečnostný ventil preruší prívod vody. – Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte pozor:
 • Страница 53 из 73
  Bezpečnostné pokyny 53 Ak chcete vymeniť vnútorné svetlo, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pred výmenou vnútorného svetla treba odpojiť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Autorizované servisné stredisko • Spotrebič smie opravovať iba autorizovaný technik. Obráťte sa na
 • Страница 54 из 73
  54 Popis výrobku Popis výrobku 10 1 9 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Horný kôš Volič tvrdosti vody Zásobník na soľ Dávkovač umývacieho prostriedku Dávkovač leštidla Výkonový štítok Filtre Dolné sprchovacie rameno Horné sprchovacie rameno Stropné sprchovacie rameno 8 7 6
 • Страница 55 из 73
  Ovládací panel 55 Ovládací panel 7 2 1 B 4 5 6 9 10 A 3 C 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tlačidlo Zap./Vyp. Tlačidlo Zrušiť Tlačidlá výberu programu Programové tlačidlo Extra silent Tlačidlo Multitab Tlačidlo Posunutý štart Displej Funkčné tlačidlá Kontrolky Kontrolky programov Kontrolky 1) Rozsvieti sa,
 • Страница 56 из 73
  Ovládací panel 56 Kontrolky 1) Rozsvieti sa, keď treba doplniť leštidlo do zásobníka. Pozrite časť „Používanie umývacieho prostriedku a leštidla“. MULTITAB Rozsvieti sa po aktivácii funkcie multitab. Pozrite časť „Funkcia Multitab“. 1) Keď sú zásobník na soľ alebo leštidlo prázdne, príslušné
 • Страница 57 из 73
  Pred prvým použitím 57 Nastavovací režim Pri týchto operáciách musí byť spotrebič v nastavovacom režime: • Výber a spustenie umývacieho programu a/alebo posunutý štart. • Elektronická úprava úrovne zmäkčovača vody. • Vypnutie/zapnutie dávkovača leštidla. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. Spotrebič je v
 • Страница 58 из 73
  58 Nastavenie zmäkčovača vody Tvrdosť vody Nastavenie tvrdosti vody °dH °TH mmol/l Clarke ručne elektronicky 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8 29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 1) 7 23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 1) 6 19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 1) 5 1) 15 - 18 26 - 32 2,6 -
 • Страница 59 из 73
  Používanie soli do umývačky riadu 59 Používanie soli do umývačky riadu Pri napĺňaní zásobníka na soľ urobte nasledujúce kroky: 1. Otočením viečka proti smeru hodinových ručičiek otvorte zásobník na soľ. 2. Do zásobníka na soľ vlejte 1 liter vody (iba pri prvom naplnení). 3. Na naplnenie zásobníka
 • Страница 60 из 73
  60 Funkcia Multitab Umývacie prostriedky rôznych značiek sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri krátkych umývacích programoch. Keď používate tablety umývacieho prostriedku, na úplné odstránenie umývacieho prostriedku používajte dlhé
 • Страница 61 из 73
  Vkladanie jedálenského príboru a riadu 61 Vkladanie jedálenského príboru a riadu Pozrite si leták „Príklady náplní ProClean“. Rady a tipy Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré pohlcujú vodu (špongie alebo utierky) • Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu dodržujte tieto
 • Страница 62 из 73
  62 Výber a spustenie umývacieho programu Program Stupeň znečistenia Bežné alebo mierne znečistenie Druh náplne Popis programu Jemný porcelán a sklo Hlavné umývanie 45 °C 1 priebežné oplachovanie Posledné oplachovanie Sušenie Tento program riad rýchlo opláchne, aby na 1 oplachovanie studenou vodou
 • Страница 63 из 73
  Výber a spustenie umývacieho programu 63 – Rozsvieti sa príslušná kontrolka. – Všetky ostatné programové kontrolky zhasnú. – Trvanie programu na displeji bliká. 5. Zatvorte dvierka spotrebiča. Umývací program sa spustí automaticky. Program umývania môžte nastaviť, aj keď sú dvierka zatvorené. Po
 • Страница 64 из 73
  64 Ošetrovanie a čistenie 3. Kvôli lepšiemu vysušeniu nechajte dvierka niekoľko minút pootvorené. • Ak spotrebič po troch minútach od ukončenia umývacieho programu nevypnete: – všetky kontrolky sa vypnú, – displej zobrazí jeden horizontálny pásik. Pomôže to znížiť spotrebu energie. Stlačte jedno z
 • Страница 65 из 73
  Čo robiť, keď... 65 2. Filter (A) má 2 časti. Ak chcete filter rozmontovať, vytiahnutím ich oddeľte. 3. Dôkladne vyčistite tieto časti pod tečúcou vodou. 4. Zložte 2 časti filtra (A) dohromady a zatlačte. Skontrolujte, či do seba správne zapadli. 5. Vyberte filter (B). 6. Dôkladne vyčistite filter
 • Страница 66 из 73
  66 Čo robiť, keď... Problém Kód poruchy Možná príčina Možné riešenie Tlak vody je príliš slabý. Obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť. Vodovodný kohútik je zatvorený. Otvorte vodovodný kohútik. Filter na prívodnej hadi- Vyčistite filter. ci je upchaný. Nie je správne zapojená Skontrolujte, či
 • Страница 67 из 73
  Čo robiť, keď... Číslo výrobku (PNC) Výrobné číslo (S.N.) 67 .................... .................... Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé Problém Riad nie je čistý. Možná príčina Možné riešenie Zvolený umývací program nebol Skontrolujte, či je umývací provhodný pre druh a stupeň zneči-
 • Страница 68 из 73
  68 Technické údaje 3. Stlačte a podržte stlačené funkčné tlačidlá B a C. – Programové kontrolky nad funkčnými tlačidlami A, B, a C začnú blikať. 4. Uvoľnite funkčné tlačidlá B a C. 5. Stlačte funkčné tlačidlo B. – Programové kontrolky nad funkčnými tlačidlami A a C zhasnú. – Kontrolka programu nad
 • Страница 69 из 73
  69
 • Страница 70 из 73
  70
 • Страница 71 из 73
  71
 • Страница 72 из 73
  www.electrolux.com 117945020-C-092010 www.aeg-electrolux.hu www.aeg-electrolux.ru www.aeg-electrolux.sk
 • Страница 73 из 73