Инструкция для AEG MCC2580E-M

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MCC2580E-m

User Manual

Microwave Oven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 285
  MCC2580E-m User Manual Microwave Oven
 • Страница 2 из 285
  aji ca m rof ni so guasok nilpA iam irat a p ri aji ca m rofni ardneB . ų mi d e g o s i a t e i r p i t g n e v š i p i a k , i at eipa ri ąmuguas įninemsa ųsūj eipa aji ca m rof ni ibr avS :i ail obmis i m a j o d u a n e j oj i c k u r t s n i o j o t o d u a n ej o i Š aji ca m rof ni so guasok
 • Страница 3 из 285
  sopmatį somež į satgnujį iaigoiseit ,ejoknilpa ejojomanevyg itoduan satriks ,synimag sėsalk B ary ėlensork iŠ ą ū ė .itorodpa iagaiždem amajoduan ą įą į ė ū ė )amrof sėtouiludnips sėnitengamortkele( ū iruk ,ajigrene oinžad ojidar amajoureneg ė ejudiv oiruk ,synimag sėpurg 2 ary )MSI( ąskedok
 • Страница 4 из 285
  .senitšrip sairapsta iuičšrak imadėvūm etikuart sėlensork ši sulakeitaP .otsiam otšrak oičnase esouj oun itsiakį ilag eij uaičat ,anitiaken ųinimag sokimarek olkits ri olkits oileguad ajigrene ųgnaborkiM .ejėlensork ųgnaborkim itoduan iaikiup amilag ųnemkier ųinilkits iuičšrak ųirapsta ųtik ri
 • Страница 5 из 285
  .ųi č škr ibik i tl i k s š i i l a g e j u š r i v t n a j o d u a n , i u m i g n e d r e p ki t e t i k o d u a n ę l ė v ė l p o i n i m u i l A 3 * . o l a t e m a r y e j y t ė d u s s oi r u k , s o r ū z a l g e b u g i e j k i T 2 * . s o l i a d p a s ė ni l a t e m e b u g i e j k i T 1
 • Страница 6 из 285
  . o l i š u s s i j r a , e ti k n i r k i t a p ą t s i a m ima d k eitap šeirp dat , ętarpį etase ien ,o k ial uai g uad itk ieri rp i lag edni s ė l e v ė l p o i ni m u i l a i t š o u r a p r a i t y d l i š a p i u t s i a m d a k , į s e m ė d e t i k pi e r k t A .senitšrip abra ętsoulš s ė
 • Страница 7 из 285
  ę ą ė SP JIMAS: Kai kurie produktai (nesudaužyti kiaušiniai ir sandar s indai, pvz., uždaryti stiklainiai) gali sprogti; j kaitinti šioje mikrobang krosnel je negalima. Tam tikrais atvejais gali susprogti ir be lukšto gaminami kiaušiniai. Visuomet pradurkite tryn , tada uždenkite ind ir prieš
 • Страница 8 из 285
  ėlėne knar ųtatsouN potS/tratS sido rkiaL sa miž er sinitamotuA funkcijų pasirinkties rankenėlė sana rkE satlup omy dlaV sėlerud sėlensorK 4 5 6 7 8 3 1 2 Gaminio aprašymas MCC2580E-m 8
 • Страница 9 из 285
  9 .ulamron i a t ; š e i r p r i ęl k y d o r o i ž d o r k i a l l a g a p i s a k u s s al k ė d a p s i s a m a k u S .o lkėdap o j o m a k u s oi š t n a e t i k y t a t s u t s i a m u s s u d n i r i ą t s i a m ą m a ni m a g ą s i V . ąl k ė d a p į j ą m a k u s ri ,ąm arta o lk ėdap ri
 • Страница 10 из 285
  :s iaj evta meibA .se l erud sėl ensork ę radita abra u k u t g y m p o t S ą gi e o m i ni m a g o t s i a m . ą k u t g y m ” t r a t S “ e ti k s u a p s a P . 6 i t y d b a t s u s u t e m o u i r u k t e b e ti l a G . s e t u ni m e t i k y t a t s u n e l ėneknar ųtatsoun a jąm akuS .5 . s ė
 • Страница 11 из 285
  Grilio galia Rodmuo W 006 W 0201 sutrak 2 ątrak 1 ą Paspauskite mygtuk 2G 1G .ietunim 1 a ilag a ila mi skam ęl ensork a ignujį aji cknuf iŠ 01P 03P 05P 07P Rodmuo ė 001P ų W 09 W 072 W 054 W 036 )ailag ilamiskam( W 009 Mikrobang galia Grilio galios nustatymo gair s . s ė t u ni m 1 o p i ak šitamo
 • Страница 12 из 285
  umižer uinickevnok %55 3C + oilirg %54 umižer uinickevnok C°032 2C + oilirg %05 soilag ųgnaborkim %04 + C°032 Galia 1C sutrak 3 sutrak 2 ą ątrak 1 Paspauskite mygtuk Rodmuo ė Kombinuotojo režimo galios nustatymo gair s .ųičun im 06 - ė mkurt ąji cknuf oi lirg tnajoduan om inim ag otsi am ila mi
 • Страница 13 из 285
  31 . ągi abap o m ydk yv soma r gorp sitnaible ks ,situbmaks a t s ri g i s a p , ą j i c k n u f ąi š i t y d k y v s u g i a B ą k u t g y m o t r a t s e ti k s u a p s a P . 3 .ęsam ąm aik ier e t i k y t a t s u n , ęl k y d o r o i ž d o r k i a l lagap ęlėne knar ųtatsoun i madkuS .2 . a t
 • Страница 14 из 285
  ų Jokiu b du nevalykite krosnel s dali abrazyviniais valikliais, ė ū .ųičsy k s itketap iruten ų g n a o m i n i š u a ai l a š ; e t s o u l š a t š k n i m k i t e t i k y l a v s e l e n e i s s u a di v s ė l e n s o r K .uil ki volp utsy k s uinle vš us uinednav utli š atnikėrdus ,etsoulš aira
 • Страница 15 из 285
  gk 8.71 W 0021 W 009 A 01 z H 05 , V032 l 52 mm 032 mm 033 mm 053 mm 692 mm 004 mm 015 .sagna o m inišua į itk etap iuinednav etik siel en ,sy lad sėnibrad s otsiežap ųtūben daK .s imo gai ždem si m ėnimehc si m oiždė abr a si m ėtsoulš sim ėnirtivš , s i a i l k i l a v s i a i ni v y z a r b a ų
 • Страница 16 из 285
  į Jeigu krosnel jungiate elektros tinkl per ilgikl , patikrinkite, ar elektros lizdas ir ilgiklis yra žeminti. į į ą ę .surt e mar a p olknit sortk ele ųm an aknitita apmatį sėl ensork ra ,etik nirk it a P .ųj ov a p ąma il e k omignuj o j o p m u r t a ni ž a m u s s a m i n i m e ž Į .iudz il
 • Страница 17 из 285
  .sutsil aiceps o m i v a n r a t p a oi n i n h c e t į s ė t i k pi e r k , o d zi l s o r t k e l e ų m a n a k n i t i t a e n sa k utšik odia l o miniti am u g ieJ SP JIMAS! ŠIS PRIETAISAS TURI B TI ŽEMINTAS. Gamintojas nepriima joki pretenzij , jei nesilaikoma šios saugos nuorodos. ų . į n i m
 • Страница 18 из 285
  81 • MCD2540E-m .ec inćep ensa latork i m danzi m c 5 1 i a v o di z d o m c 5 1 e j n a m j a n đ ć đ č č č ć č č č ć č č č č Priklju ci na struju č .)ej ic alitnev enjl ov od idar( inari kolb usin ecinć ep dopsi ani šrvop i o a k , i r o v t o i n oi c a l i t n e v a d i i n i š r v o p j o n a
 • Страница 19 из 285
  91 .dovz io rp il ivaban e t s j o j o k u i c i n v a d or p i l i a v t s n i ć a m o d zi aćems ejna jnal ku az usiv res ,ivarpu jo ksdar g jo nlak ol es eti tarbo , ado v ziorp g o vo ujnari lk ice r o aji ca m rofni e š i v a Z . a d o v zi o r p g o v o a k a d a p t o m ejnarite rt minl iv
 • Страница 20 из 285
  rotărujnocnî luid e m dniv irp i iţa m rofnI irădnam ocer iş e lar eneg i iţa m rofnI .iuluta rapa i iră roireted a er a t i v e u c ă r u t ă g e l n î i i ţ a m r o f n i i ş ăl a n o s r e p . v d a ţ n a r u g i s dniv irp etnatrop m i i iţa m rofnI : i r ul o b mi s el e r a o t ă m r u e taz
 • Страница 21 из 285
  iiţaidar ed ămrof bus oidar ăţnevcerf ed eigrene tanoiţnetni ăzaereneg es erac nî MSI 2 apurG nid tnemapihce nu etse ednuorcim uc lurotpuC .tisolof e un atseca dnâc ,rotpuc nî etnemila uas tităg ed elisnetsu ,eitrâh nid esudorp iţasăl uN .etceibo atizoped a urtnep as aetativac iţazilitu uN .cof aul
 • Страница 22 из 285
  ţ Siguran a ustensilelor .so lucirep i f e t a o p u r c u l t s e c A .l e u c e c a o j e s ă s a c , r ol i i p o c a n â m e d n î a l j a l a b m a e d l u l ai r e t a m i ţ a s ă l u N . l u r o t p u c a z i l i t u a e d e t ni a n î ai l o f i ţ a t r ă p e d n î ăs eiube rt ,z ac tse ca
 • Страница 23 из 285
  AD UN AD AD AD AD UN UN 1*AD AD 3* uinimula ed eiloF tpoc ed ăvaT citsalp ed eja labmA e d n u or c i m u c rotpuc urtnep ,ărudlăc a l e t n e t si z e r esaV lateM citsalp la iretaM 2*ăc im areC Ustensile Microunde ţ Material Modul de func ionare ălcits iş ăc im areC latem nid inuiţaroced ărăF l
 • Страница 24 из 285
  nî etazi litu i f top citsalp ed ej alabma i ş r o t al e g n o c u r t n e p e t n e i p i c e r ă .i ruba ed etac ovorp ,inăc ,c itsa lp ed e sav ed irupit etluM eliru sra ati ve a urtnep ,sav nu ep .ednirpa es a ed uas ed luca pac iţeta ocs dnâc ăji rg iţevA iz lăcnîarpus es a ed aetati li bisop
 • Страница 25 из 285
  . iv res o a ed etnianî e t n i br e i f e t s e a e r a c n â m ă c a n u a e d t o t n î ă v - i ţ a r u g i s a ;i e c i b o e d t â c e d g n u l i am if eta op ere caoc ed uas e riz lăcnî e d l u p m i t , u i n i m ul a e d e i l o f n i d t n e i p i c e r ă n u i ţi s o l o f d n â c i c n
 • Страница 26 из 285
  MCC2580E-m pot exploda i nu trebuie s fie înc lzite în acest cuptor. Ocazional, ou le ochiuri fierte în ap pot exploda în timpul coacerii. În epa i întotdeauna g lbenu ul, apoi acoperi i i l sa i s se odihneasc un minut înainte de a scoate capacul. ş ă ţ ă ţ ş ă ă ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ş ţ ă ţ ă ă ă ă
 • Страница 27 из 285
  vitat o r rot a mar gorP e r i r p O / er i n r o P arO erităg-otuA iulurotpuc ieiţcnuf a eratce les ed lunotuB lujaşi fA ădna moc ed luonaP iulurotpuc aşU 4 5 6 7 8 3 2 72 1 MCC2580E-m
 • Страница 28 из 285
  .la mron etse urcul tseca ;cin rosae c ed r ole ca sr evni snes nî iş t â c c inros aec e d rol eca lusnes n î t â t a e t r â v n î e s ă c al p ă t s a e c A .ii reca oc lupm it nî , ăvitator ă calp ătsaeca ep anuaedtotnî esup e iubert etnemila urtnep e l e t n e i p i c e r i ş e l e t n e m il
 • Страница 29 из 285
  .)erin ro P ( ”tratS„ lunotub iţasăpA .eletunim iv irtop a urtnep vitat o r lurot a mar gorp i ţitrâvnÎ .aiţarepo .ăcs aepilc iţatepe r , lurotpuc ac olbed a urtneP ă s p e c n î r o l e t u n i m el e r f i c d n â c ă n â p .ja şifa )s a e C ( ”k col C„ lunotub iţasăpA ep aerăp a av tăcal nU
 • Страница 30 из 285
  Putere gr tar Afi ajul W006 W0201 2G 1G ş ă iro 2 ătad 1 Ap sa i butonul ţ ă ă Ghid pentru reglarea puterii gr tarului .tunim 1 ăpud tamotua etşenroper lurotpuc , e n u i ţ c a oi c i n e d n i r p e r t n î e s u n ă c a D .e letnemi la iţecraotnî ă s etimr ep ăv a urtnep tates iulupmit aeta tămuj
 • Страница 31 из 285
  ednuorcim %55 + 3C ratărg %54 eiţcevnoc C°032 + 2C ratărg %05 ednuorcim eretup %04 + C°032 1C ă Putere electric ş iro 3 .iulu m argorp ae ranimr et alanm es a urtnep l eţopolc n u a n u s a v , i i ţ c n u f i e t s e c a l u ti ş r â f s a L iro 2 ătad 1 Ap sa i butonul Afi ajul ţ ă ă Ghid pentru
 • Страница 32 из 285
  .iulu m argorp ae ranimr et alanm es a urtnep l eţopolc n u a n u s a v , i i ţ c n u f i e t s e c a l u ti ş r â f s a L .”trat S „ iţasăpA . c i nr o s a e c e d r o l e c a lusne s nî v itator lurota m argorp d n i t r â v n î ă t i r o d a e t a t u er g i ţ a t e S .ătir od aerates e r a p a
 • Страница 33 из 285
  .era litnev ed e l i i c if i r o e d er e i p o r p a n î e d i h c i l i ţ i s o l o f un ;e laom ăprâc o uc i amun iulutarapa a ălatno rf aetr ap iţeg retŞ .iulurotpuc ludnuf ep ed eliruts e r atrăpednî a u r t n e p , ă t a r u c , el a o m ă p r â c o i ş ă d l a c ăpa ,ta cil e d dihcil tne
 • Страница 34 из 285
  . e iţalitne v urtnep el iredihcsed nî ăpa e rtni un ă s ăji rg iţev a ,ro leseip a er a r o i r e t e d a t i v e a u r t n e P . i u l u r o t p u c e l a e r a oi r e t x e e l e ţ e f a r p u s e p i r a t ec imihc eţnatsbus uas iv iz arba iţerub , e vi z a r b a t a ţ ă r u c e d e ţ n a t s b
 • Страница 35 из 285
  • .l i b i s o p e t r a p e d i a m t â c iţasa lpma l-ăs eiubert a e e c a e d , r o zi v e l e t n u e d u a s oidar nu ed epao rpa aerp ta salpma e t s e a t s e c a ă c a d e ţ n e r ef r e t n i e l e n u aerăpa to p rad ,o idar roleţne refretni a er a n i m i l e d n i v i r p E E C e l e ţ
 • Страница 36 из 285
  .ta zirotua l acol ăţne tsis A ed l uici vr eS iţatcatnoc ăs eiube rt , ăzirp urtnep ta vceda e un .vd lutara p a ep tatn o m lur ehcetş ăcaD ă ăţ ATEN IE! ACEST APARAT TREBUIE S FIE ÎMP MÂNTAT. Produc torul nu- i asum nici o responsabilitate dac aceast m sur de siguran nu este respectat . ă ă ă ş
 • Страница 37 из 285
  73 .lusudorp tară pmuc iţa ednu ed luniz agam uas ere jane m ro li rueşed a erani m ile ed l uici vr es ,ăl ac o l a iţartsinimda iţat catn o c ăs măgur ăv ,sudorp i u t s e c a a e r a l ci c e r d n i v i r p e t a i l a t e d iam iiţa m r o fni urtneP .sudorp iutseca a erao tăznupser ocen a eraz
 • Страница 38 из 285
  idiv oj ētrāk pa rap aji cā m rofnI i m o d a p n u aj i c ā m r o f n i a g ī r ā p s i V .sum ujāj ob sec īrei tua ļei pen āk ,ot rap aji cā m rofni nu ubīšo rd ok sinosrep r ap aj icā m rof ni a gīr avS :il obmis idāš ito tnamz i ā bīcām ap sanašoteiL 182 ajitnar ag sa poriE 35 anašīdātszU 35
 • Страница 39 из 285
  nu soļkātspa sajām ianašoteil atorēmeip sak ,ecīrei sesalk B ri snsārk īŠ .saleiv sakitrāp utādārtspa ial ,ādiev sajicāidar saksitēngamortkele atotnamzi nu atožar ivīsnetni keit ajiģrene secnevkerfoidar āruk ,ecīrei sapurg MSI 2 ri snsārk uņļivorkiM .tajotnamzien ot dak ,insārk uneidē iav
 • Страница 40 из 285
  al kits uļ a d ok āl eil sēsr ak zuen aj iģrene u ņļ i v o r k i m n a g i a L .ī n s ā r k u ņļ i v o r k i m ian ašotna mz i ito rē m eip i maciet r i i m u r e d ei p a l k i t s i g ī r u t zi m u t s r a k nu sak ima re k alk its ,a lk its aļ ad āk āleiL ī Piederumu droš ba .i m atsīb tūb rav
 • Страница 41 из 285
  ĒN srīpap ĀJ sia mapeC iļ eivd ĀJ ,i j v ī ķ š , s e z ū r K 3* aji lof ĀJ ajinī mulA ĒN annapšepeC asamtsalp ĀJ ā maniteI imuj ādārtszi i gīrutzi ĀJ amutsrak snsārk u ņļ i v o r k i M ĀJ amujātor ĀJ al ātem zeB ikuart ĒN a l ā t s ir k a n i v S umujātor al ātem ra ĒN imuj ādārtszi al kitS imuj
 • Страница 42 из 285
  .u nei dē ra mānlip tūbā j akuart ul eil ruta s sak ,uneidē r a sumuredeip s a j i l o f o n m āļ a d š e r t m ā vi d z a m s i V sasa m tsalp tote il seitei ri a vz I . īnsārk .s u kāv sa jil of totna mz i tsk īrdeN u ņ ļ i v o r k i m u n a š o t ei l s a s a m t s a l p z u .)”4/1 1( m c 3 rap
 • Страница 43 из 285
  ī ē ē ā ņ ē ā ļ ā īā ā ķ ī ā ņļ āē ā Uzman bu: Kars jot š idrumus, piem ram, zupas, m rces un dz rienus, mikrovi u kr sn , š idruma uzkars šana vair k par v r šan s punktu var notikt bez burbu ošan s. T d j di var notikt p kš a karst ī ē ķ ļē ā ņ ē ē ā ī ē ē ķ ā ņļ ī ķ ē Ē ņ ā ī ē ē ē ē ī .me
 • Страница 44 из 285
  ā ņ ū Uzman bu: Daži produkti, piem ram, veselas olas un cieši nosl gti trauki (sl gtas stikla burkas), var eksplod t, t p c nav kars jami šaj kr sn . Dažk rt olas, kas tiek v r tas bez aumalas, var uzspr gt gatavošanas laik . Vienm r p rduriet olas dzeltenumu, tad nosedziet un atst jiet vienu min
 • Страница 45 из 285
  sjātēdo k smaž ei rgaP tērutpA/tkāS si netskluP anašo vatag āk sitāmotuA srotal ugeR aj icknuf sj elpsiD sil enap sabīdaV saņitrud snsārK 4 5 6 7 8 3 2 5 4 1 Ierīces raksturojums MCC2580E-m
 • Страница 46 из 285
  .abīd ā rap atsar ap ri āt ;mane iz riv sabītsuk ujātīdārņets klup i jēterp nag , ā n e i z r i v s a b ī t s u k uj ā t ī d ā r ņ e t s k l u p n a g s a ž e i r g s i n t ki l a p s i a š o j ē t o R .aņtk i lap āš ojēt o r īš zu ote iv o nāj rēmne iv ikuart uneidē nu ineidē eitēz derap i anašov
 • Страница 47 из 285
  .saņitr u d sec īrei tor e vta iav uņitsuat sanašēr utpa tož eipson , īdīrb ārukbej .”tk āS“ uņitsuat teide ipsoN u s e c or p s a n a š o v a t a g t ē r u t p a t a r a V .setūnim sā g īzda jav ē utītats e i i al ,uj ātēdok teiz ei rgaP . s e t ū n i m t o g ri m s k ā s z d ī l .ubī brad teij
 • Страница 48 из 285
  Nospiediet Grila jauda Displejs ā ī . ā mī ž e r s a d u a j s ā l ā m i s k a m i n s ā r k š e p e c s ē z i v i t k a i t ū ni m 1 a j i c k n u f ī Š ā ā Ā W 054 05P W 072 03P W 09 01P sezier 5 sezier 4 sezier 3 sezier 2 )aduaj Displejs ī W 036 07P .skaM( Mikrovi u jauda Grila jaudas iestat
 • Страница 49 из 285
  .)slo bmis tītatseita/tkās( uņitsuat teideipso n nu uravs utk udorp otēdlas te idav eI .sutk udorp sutēdlas utēsuakta ik sitā m otua i a l ,uj icknuf oš t e ijoteiL ē ē ā ā Autom tisk atkaus šana p c svara Jauda Displejs iņļivorkim %55 + slirg %54 ajickevnok C° 032 + slirg %05 aduaj uņļivorkim %04
 • Страница 50 из 285
  . seisugieb ri amma rgo rp ak ,ot r ap sānic eil sak ,sna vz s ēnak sta sā gieb saji cknuf sīŠ ”tkā S“ teide ipsoN . āneiz riv sabītsuk ujātī d ārņetsk lup ujātēdok o šojētor tož eirg ap ,urav s og īz dajav teitatseI . s m u j ī t a t s e i si a m a š e i c e i p e n s t ī d ā r a p k e i t ā j e l
 • Страница 51 из 285
  ū ļ ī ī ī Nekad neizmantojiet abraz vus t r šanas l dzek us, r pnieciskus ī .umurdiķ š toteil tskīrden ā m u v u t u r e v t a s a ji c ā l i t n e V . u t a p u l u t ā n i r t i m a s , u t s kī m i a k i t t e i j o t n a m z i i a n a š ī r ī t u n ā s s n s ār K . a t a m a p s n s ā r k z u
 • Страница 52 из 285
  . s ē r e v t a s a j i c ā l i t n e v t ūļ k e i mine d ū tei juaļen ,saļadbr ad snsārk u t ā j o b e n i a L . s a m s ri v s n s ā r k u t ī r ī t o n i a l , s a j i l ā ki m i ķ s a g ī d o k i a v s u ļ k ū s s u s a , s u j ā t ī r ī t s u vī z a r b a t e i j o t n a m z i e n d a k e N
 • Страница 53 из 285
  • • i p r a t s t a ul ei l m c 5 1 z a m si v t e i j ā t s t a ,īrūts atote iv on k eit ec īrei aJ .umutatsta ukāl eil sa j ēpsei sēp torē vei sma cietei cēpāt ,i mujēcua rt seitsar rav ,m aroz iv elet i av matār apaoidar uvut k ārāp a toteiv on snsārk a j ,ā mujīdag učat ,unašēpā ls umujēcuart
 • Страница 54 из 285
  .urtnec sanašopl akpa utnei lk r a s e i t e i ni z a s , u z d ū l , i a d z g i l t k a t n o k s a n e i s s t or ē m e i p v a n s i n d u a r p s t k a t n o k aļeb a k s av ā rta sec īrei aJ ā ē ā ē ē ī ā ķ ē ī ā ā ā ā ē ī ā ā ņ ā Ā Ā ā ā ā ā ē ē ū ī ī ē ī Ē Ā Ī ē ī āā ļ ī ā ā ā ā .sšots
 • Страница 55 из 285
  55 . i c ī r e i s e i t ā j ā d ā g e i ā r u k , ul a k i e v i a v u t s e n ei d s a n a š k ā v a s u m u t i r k t a sab ī ceinm iasj ām ,ujic ārtsinimda s a b ī d l a v š a p s āj ē t e i v r a s e i t ei n i z a s ,u zdūl ,idārtsr āp amuj ādārtszi īš r a p uj icā m rof ni uk āšalp utūgei
 • Страница 56 из 285
  тар апқа ытсытақ аға тро н а ғ а ш р о Қ сеңек лықа н е п т а р апқ а а м а л ы п л а Ж - ырал араш қ ы т қ а с сі и т а ғ у л а д н ы р о н і ш ү с е б ні л ү б ы ғ л ы р ұ қ н е м іг і дз і с п і у а қ ң ы д з ы ң ы с а б е к е Ж . : н а ғ л ы н а д л о қ р е л е ш і г л е б іг е д н е м өт адн ы
 • Страница 57 из 285
  а ақ н д дн а йү са ыдраттаз зағақ еніші ңітшеп нішү радмутда рөсаб маыранағамим і ш ес к т е з қ ан ж нағрұт йамлысоқ ексІ зыңабналадйап ебиріжə т ет сірідн Ө у т рексЕ нішү уатқас таз ніші ңітшеП нікмүм ыунатұт раттаз йаднұМ зыңамасаж текерə егурітпек ідреттезаг есемен іткешек міик едніші ңітшеп
 • Страница 58 из 285
  к ере к у ал рабах е гнекүд на ғла п ы т а с у е р е д е с е п сі т е ж і р е т к е ш л ө б ріб а д й а д н а қ е с е м е н а с л о б і р е ж н е г ні л ү Б зі ң і р е с к е т н і н е г е м л е к н а с қ ұ н е ні р е ж р і б ш е ң ы н о е д з е к н ағ р а ғ ы ш н а т п а р о қ і т ш е П . , ңітк
 • Страница 59 из 285
  ЯИ ЯИ ҚОЖ ҚОЖ *1 яИ ЯИ нықлоторкиМ не гебне лрə не мл атеМ ьл ат су рх ыднысағ роҚ сыды ыныш негне лрə не мл атеМ сыды ыныш і дм ізөт а ғ у зыҚ ысыды г нинр оК " імижер с ы мұ Ж қя а с ы д Ы *2 " - ак и м а р е К ро ф раФ ыныш енəж ак и м а р е К лаиретаМ н ег л і р е б ед нітер с ы н ы с ұ а м а л
 • Страница 60 из 285
  зыңыр ыто п іреск ет мыйа дрə н ы н а ғ н ы л а с қ а м а т ніт еріңіс ы т т а у қ ені ші ң ы н о н і ш ү с е п т е к пынатұт е сем ен пызық ыттақ с ы д Ы ыд ал ыбат п ылоб сыды ашамат за ғақ з ығыт енə ж ыратш ы у аро ңыд ратт аз на ғл ытадзұм ратп ар оқ н отра к ратқяаыныш р ел екл е рат рел і
 • Страница 61 из 285
  іг ід зісп і у ақ мағаТ сіит а ғ у а пса н е д рт е м и т на с і гі дңе рет ңыдр атт ы у ас н ағ л а с а ж н а дз а ғ а қ р ыт л ы ң а Қ 3 з ы ң ыт р а т й ат қы тсы ағ нақр атсад ыд ма ға т қа й ад нос зыңаптымұ ні н і т е т е к т ы қ а у к е р і б ө к е д н е ді г е т т е д ə н і ш ү у рі с і п е
 • Страница 62 из 285
  іб ебе с ыдйам лоб ағу рыдзық е т ш еп ыднықлоторким , з ы ң ы рұ т я оқ т у н и м ріб н ы рұ б с а п ш а ыдрадн ы су С у т рексЕ ыт қапқ ақ ад зыңыбаж не пқа пқақ ы н о ң о с н а д о с з і ңі с е т н а ш а қ р ə нысы р ас ң ы н ақ т р ы мұ Ж нікмүм і у т е к п ы л ы р а ж а д н ы с ы р а б у рісіп
 • Страница 63 из 285
  ки чт ад ыла мла нйА потС у атсаБ т ағ а С у р ісіп ыттам отвА е ш е м й ү т н ы т й а д ң а т я и цк н у ф тебенй еБ і ле нап у ра қсаБ і гісе ш е П / 4 5 6 7 8 3 2 3 6 1 Өнім сипаттамасы MCC2580E-m
 • Страница 64 из 285
  н е м ы т ы ғ а б ңі ні л і т т а ғ а с қ а б а т ыламлырұб ысО ыд ал ыйоқ енітсү ңытқ абат ы л а м л ы р ұ б ысо а д н а ш а қ р ə р а тт ы у а с н а ғ н ы л а с қ а ма т нем ма ғат қылраб ні шү у р ісіп қ а м а Т ке рек у н а л а д й а п е д н е г р і сі п қ а м а т е д ні у еке ң ы н н а ғ а т ы
 • Страница 65 из 285
  ыдйатқот недріб ыуларат ңыннықлоторкиМ ад адйадғаж ікЕ ыдалоб ағзыңыутатқот ылықра уша нігісе шеп ен усаб тер ріб нгішемйүт потс аттықау неглек зек нілкиц урісіП юоқ енімижер сілізү нілкиц урісіП . • : . зыңалатйақ іттекерə ысо нішү уша ныуасрұқ ңітшеП ыдалоб адйап ітерус ңіттлік еттебенйеБ зыңысаб
 • Страница 66 из 285
  тер тер зыңысаб іткішемйүТ 1 2 тВ тВ ытауқ ьлирГ 1 1020 600 G1 G2 тебенйеБ ы д а с о қ ексі ы л ы қ р а ю о қ т у н и м ақт а у қ с к а м і т ш е п я и цк н у ф л ұ Б . . у с о қ ексі м а д л ы Ж тВ тВ 630 450 270 90 қ ыл у ақсұн а шн ы й о б у т а н р о н ыт а у қ ь л и р Г тер тер 2 3 4 5 P70 P50
 • Страница 67 из 285
  нықлоторким тауҚ 230°C + 40% C1 тер 50% 230°C тер 45% 55% C2 + C3 ьлирг яицкевнок ьлирг ытауқ нықлоторким 3 + тер зыңысаб іткішемйүТ ығыл у ақсұн у танр о ытт а у қ нішү ыся и цк н у ф у р ісіп е д ми же р с а л а р А т у ни м ы т ы қ а у у рі сі п с к а м ы л ы қ р а ь л и р Г ыд й ал рабах нына
 • Страница 68 из 285
  з ы ң ы с а б ні гіше мйүт у атсаБ зыңытанро парұб не мытығаб тағ ас ітк ич тад ыла мл анй а ытқ амл ас і ттежаҚ зыңысаб ашна ғл об ад йап рте мар ап і тт е ж а қ е т т е б е н й е б ні гі ш е м й ү т у рі сі п ы т т а м о т в А • “ ” . . • . • “ ” ыд арағыш петпесе с ы р ұ д ытта у қ н е м ыт ық а
 • Страница 69 из 285
  ) ( ңі т ш е П з ы ң а л а з а т н е п к е р е б ү ш қас мұж і рə а зат нағл ырытам ағ у с ы л ы ж н е п т а з ш ы қ т р а з а т қ ы й ұ с қасмұж ы д рат қ ыд ла қ ыға днынабат ш е П нік мүм і у р ітл ек н а с қ ұ н а д а н ы р а т қ ы д б а ж ік ші ң і т ш е п е н ə ж і д е т е д н е м ө т ні гі
 • Страница 70 из 285
  зың ала зат непкеребүш қас мұж і рə а зат нағл ырытам ағ у с ы л ы ж н е п т а з ш ы қ т р а з а т қы йұс қасмұж ыд рат қыд лақ ығадн ышыға дз ығыт к ісЕ нікмүм і у ріт лек н а с қ ұ н а д а н ы р а т қ ы д б а ж ікші ңі тшеп енəж і де тед немөт ні г і л і д мі н ө ң ы н ы с ы м ұ ж ш е п пі р і ң
 • Страница 71 из 285
  ы но қ а йа днос зыңаматсат п етіб ы д р а л у а л ы ң а с ші к т е д л е ж ы ғ а д н ы р а т қ а ж р і й ү б е н ə ж і гңітсү ң ы н ыс у п р ок ш е П зы ңытанр о сыла нені ред зөк у с неп то ыно на тқыднос нікмүм ы у атсаб йасаж с ы м ұ ж р а ш а н п е д н е м ө т і г і л і д мі н ө сымұж ң ітшеп
 • Страница 72 из 285
  з ыңысал рабах анығыл атро у т еср өк темз ық есе мле к йас ағ ак т е з о р ы с а ш а ң ы н ы ғ л ы р ұ қ р е г Е . ы д ат ра т с а б нет кі лі шрек п а у аж і ш у рі д н ө а д й а д ғ а ж н а ғ а м л а д н ы р о ысара ш қытқ ас лұБ ТЕ ЖАҚ УСОҚ Е ГР ЕЖ ЕДРҮТ ІТТЕ ДНІМ Ы Н ЫҒ Л Ы Р ҰҚ ЛҰБ УТРЕ КСЕ ң
 • Страница 73 из 285
  з ы ң ы л а п ы с а л р а б а х ег н е к ү д нағ ла пыт ас і дм інө ысо ен ег ем екем ытп а у аж а ғ у атс а т ы д р а т қ ыд л а қ қытсымрұт еніг іл іш м ікə ал ақ ітк іл і г р е ж ытт а р апқ а і л й ежгет й е ж г е ы т с ы т а қ е г у зі к т ө н е д у е д ң ө ат йақ ы н ы ғ л ы р ұ қ ы с О зіс й
 • Страница 74 из 285
  k ó i cá m rof ni i mledé vtez eynröK ke p pit sé k ói cá m rof ni soná latlÁ .k ói cá m rofni ó zlé c tés élürek l e k anásádos o rák kélü zsé k a sé k ói cá m rof ni sotnof őtni ré tág ásnotzib sey lé m ezS :kuj lánzsah ta ko mulób m izs i b b ál a z a n e b v y n ö k i z é k i ó l á n z s a h l
 • Страница 75 из 285
  a arsáláreneg lürek nasokédnázs nebylema ,sézednereb tloros abtroposc .2 MSI za őtüs úmálluhorkim A .nabtalánzsah scnin za rokima ,nebrétőtüs a trezsimlelé ygav tekeynédeőtüs ,tekekémretrípap nojygah eN .arkoléc isálorát teretőtüs a ajlánzsah eN .kantahdalluyggem kezE .nebőtüs úmálluhorkim a tírázs
 • Страница 76 из 285
  l e ,nav yg í aH .av lo ga m osce b kannav z a t t al a ó tj a z a g e m k e n n e l e j abáil ófő dév k ok ézotr at a y gav i ezsér keppes cz ív ah ,si z a gé m tős ,nótja s eyge őtüs a ,őtüs a y goh ,segésteheL za gem kine lej aráp ah yg av ,ik go ráv izs z őg l ürök ótja za ah , g ésnel e j si
 • Страница 77 из 285
  NE GI M EN NE GI NE GI 3* a iló fulA ispeT sá log amosc gaynaűM le ssél ölej ó lláőh őtüs úmá lluhork iM NE GI NE GI M EN M EN 1* NE GI NE GI lüklén sétí zsídméF yl átsirk mo lÓ méF gaynaűM 2*k eynéde -pé resC nále croP lessétízsídméf kurá gevÜ k urágevü óll áőH k urá g ninroC Edény Mikrohullám
 • Страница 78 из 285
  .ná ros sétí zs é kleté so mál luhork im a noj lánzsah en . t é g é s ő t e h e l s á d al l u y g g e m ,tak ok cal a p luádl ép ,tek öz ök zse ólorát sé sélüvehlút a il ürek le ygí ő z e k l e d n e r l a k k o s ál í y n t t e t í k ű z S sé ,tá igre ne z a i ley nle ima ,trez sim lelé .k
 • Страница 79 из 285
  .nebéked ré esélür ek le k esé lürés iségé za ttőle sátzs ayg of a l lek inz ir őnelle t e tel kés rém ő h a sé ,inz ár y gav inrev ek ll ek ezs sö táml atrat k egevü seleté ibéb a yg av keg evüsi muc A .aj ágrás sáj ot sé jám ek risc ,aynogrub ,a mla : inlá kruz s l lek ge m tek ey lema , erk erez
 • Страница 80 из 285
  MCC2580E-m ő ő ő ő Figyelem! Amikor valamilyen folyadékot, pl. levest, szószt vagy italt melegít a mikrohullámú süt ben, akkor el fordulhat, hogy buborékképz dés nélkül lépi túl a folyadék a forráspontot. Ez a forrásban lev folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti. Ennek a lehet ségnek a
 • Страница 81 из 285
  as crátógroF potS/tratS arÓ sétüs otuA ótzs aláv óicknuF őzl ejiK lenapől ezeK ótjaőtüS 4 5 6 7 8 3 1 2 Termékleírás 18 MCC2580E-m
 • Страница 82 из 285
  s c á r ll i r G .gésne lej sil ámr on z e ;go rof s i n a b y n ár i s e t é t n e l l e l a z z a d n i m ,őze yg ege m l avá sáráj ótatumaró z a dnim réynátó gro f A .f . z e h s é t í z s é kl e z a i nzey leh gidnim ll ek arr éynátóg rof a e r r e t y n é d e ó t r a t r e z s i m l el é y g a
 • Страница 83 из 285
  :nebtese tékdniM .tájatja őtüs a ajtiynik ah ygav ,rezsyge tobmog potS a ajmoyngem ah ,totamaylof isétüs a ajtahtíllágem rokimráB Sütési ciklus megszakítása .tobmog "tratS" a gem ajmoyN .tetelevűm a gem ejletémsi .tékétré kecrep a zohásádlolef kanásáloráz őtüs A eb astíllá lavásátagrofle
 • Страница 84 из 285
  . e r c r e p 1 n e t n i z s y n é m t í s ej l e t si l á m i x a m tőtüs a ajtídni le óic knuf a zE Gyors indítás Gombnyom Grill Kijelz A grillezési teljesítmény beállítására vonatkozó útmutató 01P 03P 05P 07P W 09 W 072 W 054 W 036 )ynémtísejlet xaM( W 009 Mikrohullámo s teljesítmény 0 .ludnile
 • Страница 85 из 285
  teser/tr ats( a g em aj m oyn sé ,táylús r e z s i m l el é t t o t z s a y g a f a g e m a j d A . l á g l o z s a r á s á t z s a v l oi k s u k i t a m o t u a k erez sim le lé ttotzsa yg af óic knuf a zE .l á glo zs erésétí zs é kle k e l e t é s o s ó tí r i p s é a y n o g r u b t l ü s , if
 • Страница 86 из 285
  .tésédő zej ef eb mar gorp a ez ze lej ygoh ,őgnesc a la lóz sge m nég év óic knuf A to bm og "tratS " a ge m a jmo yN .la vá sátagr o fle ó lav aby nári őz eyg egem l avá sárá j ótatuma ró a scrátóg rof a t y l ú s s e g é s k ü z s a e b a s tí l l Á .nő zl eji k a k inel ej m en gem s á tí l l á
 • Страница 87 из 285
  .nebéle zö k k os álí ynőz ől lezs a tok éday l o f noj lánz sah en ,noj lánzsah táhu r sevden ahup k asc ná ladlo ő t ü s A . t á h u r ől r ö t a t z s i t a h u p s é tez iv gele m ,tr ezs ótagos om y nok éy lof ,ehyn e nojl ánzs ah zohá sátíl o vátle k o s á d ó k a r e l a l ó r á jl a ő t ü s
 • Страница 88 из 285
  .nok os álí ynőz ől lezs a eb nojg oráv iz s z ív y goh ,a jygah e n , t á s á d o s o r á k k e z s é r t a kl a ő d ö k ű m a e zz ől egem y goH .niete lüle f ő slük őtüs a tek erez syg ev sőre yg av to scav iz sólorús ,te kere z sól orús noj lánz sah en ahoS .ótahlán zsah si y arpsótítz sit i
 • Страница 89 из 285
  • . b b al o v á t g e l ő t e h e l a tek eze astrat táhet , zehk élüz sék-vt y g a v - ói d á r y g e k i z e y l e h l e z ö k l ú t tőt ü s a ah ,tehpéll ef aicne refretni s o y n o zi b e d , k e n k e y n é m l e t e v ö k - K G E ó z o k t a n o v ar á s á m o y n l e a i c n e r e f r e t n
 • Страница 90 из 285
  . l e z zi v r e z s a t o t a l o s c p a k a l e f e y g e v , k üj r é k , a b t a z j l a i l a f a ő l e l ef g e m m e n z s a g u d ó z o k a l t a s c tlere zs erk élüz sék a nebi ynnemA ő Ezt a készüléket tilos nem földelt áramforráshoz csatlakoztatni. Forduljon villanyszerel höz, ha
 • Страница 91 из 285
  19 .atl orás áv tek émret a lo ha ,tahpa k nabtlob a nabba yg av lán talág lo zs i séz ey lehle kédalluh is átratz áh a ,lántaz yná m roknö i yl e h a tói cá m rof ni bbesetel zsér ó z oktan o v a rásátís onzsaharjú ké mret A .őle tehzédi esél ez ek őnétröt t n é k k é d a l l u h ő l el e f g e m
 • Страница 92 из 285
  ev aetannok kseK dednauõn aj n o oista m rof ni enidlÜ .noo ista m rofni v a t u d u u p t s i m i t l ä v e si m a t s u j h a k e mdaes aj noo ista m rofni vatuduup tsutuho ukkilkisi sithäT :dielob m üs diav engr äj e skatatusak sidnehujsutusa k s ave loseäK EN IM ADLA GI AP demdna de silinheT e
 • Страница 93 из 285
  .eletenooh eletavatatusak anannipsimale agugrõvirtkele esilegnipaladam dutadnehü no sim ,sedathok aj sudok skesimatusak dudleõm no ees aj edaes issalk-B no iha veloseäK skesimeltööt edilajretam lujuk inooistaidar esilitengamortkele eskatatusak ades aj taigrenesudegasoidaar tlesaräpihis davadoot sim
 • Страница 94 из 285
  .duõnudi ot eg ill ortnok aj mm argorp . eppalajap egatae P .ek k ir emdaes adatsujhõp a d a t u s a k k i l s u t i v o o s n o l e s i m el t i s ä k e d u õ n u d i o T . u t t õ t ai g r e n e d u t n a k e l ü b i õ v k e e l r a a k v e d i P . d u õ n u d i o t t s i l l a t e m itsam ane no
 • Страница 95 из 285
  .i ke elra ak adatsujhõp biõv sutusa k elü , li g räm see-estia k tlunia imui loo fmui nii m ula egatusaK 3* . i l l a t e m a d l a s i s i e r u u s al g i u k , s i i s t l u n i A 2 * .av res tsi llat e m el op l ell es iuk ,si is tluniA 1* aditläv skelut a d a t u s a k bi õ v a di m , d u k i
 • Страница 96 из 285
  Toidu ohutus .enilut tsim ir eev res enne ske lo goor te , itala egud neev ,tles ila vat iuk dam ekip allo da jasutespük a j -sudnejoos da viõ v le simatusak amuna muil oof t s i m u i ni i m ul a t e , s e l e e m e g a d i P .ip pala jap adatusak k ilsuti voos n o s k el l e S . s a l o o h i t i
 • Страница 97 из 285
  . t l u k i l t a a v e t t e u k ki l e d e v egag es le si m adlam ee a j ujha skekteh mu na ektäj tsimatumuuk tsaräP .l a e p e l o o p n o e n i m a t u m u u k i uk dr ok lee v a j ujha amuna etates a iuk enne ukk i ledev eg ageS .elü egatumuuk egrÄ .tsimatus ak etamuna agetnie s etegr is a j
 • Страница 98 из 285
  ro snessim el rööP ppotS / tratS lleK e ni m a t s i m l a v t a a m o t u A a jil aV no oistknuf naa rkE leenapthuJ sku ujhA 4 5 6 7 8 3 1 2 Toote kirjeldus MCC2580E-m 89
 • Страница 99 из 285
  99 t s e r ll i r G . e ni l a v a t n o eeS e nil avat no ees aj a veäputsav i u k -i r ä p i i n b u g ii l s u l a d r ö ö P .el esuladrööp annap sk aja esim atsi m lav belut damuna aj dudiot kiõK . a m el o s e s u t u s a k i t al a l a j a e s i m a t s i m l a v u d i o t davaep igut e ll es
 • Страница 100 из 285
  . t l e s e h o k b u t a e p s u g r i i k e t e n i a l o r ki M • :luhuj l am elõM .esku s edava i õ v a rrok ehü elupun - p p o t S s e d a t u j a v l aj a l a g i a d a t a e p i s s e s t o r p e s i m a t s i ml a v u d i o t e t i õ V Valmistamistsükli katkestamine . i n o o i s t a r e p
 • Страница 101 из 285
  .anujha es i lav at ak adatusak baas ujhA Tavapärane toiduvalmistamine adrok 2 drok 1 Vajutage nuppu. Grilli võimsus Ekraan W006 W0201 .agit unim 1 l esusmi õv mumi skam u d i o t b a t s i m l a v i h a e n i al o r k i m ,uppun-”tratS“ egatujaV .skit unim 1 l esusmi õv mumi skam ujha bativ iä k
 • Страница 102 из 285
  .”tratS“ egatujaV . ul a a k a j t i l o b m ü s e sim atalus es katav uk linaa rkE .a veäputsav uppunuk il av tav atarööp setaree k l aak eg atsidaeS . s u m e l u t e si m a t a l u s m i r a p a d a t u v a a s t e , e s u s m i õ v e t e n i al o r k i m a j aj asutal us esl aaedi bire eluk lak
 • Страница 103 из 285
  301 . laang isileh ba lõk supõl inooi stknuf ave loseäK .”tratS“ egatujaV .aveäp iräp uppunuk il av tav atarööp setaree k l aak eg atsidaeS . linaa rk e esk atavuk edaes duti voo s inuk uppun-”enim atsi m lav enta amotuA“ egatujaV • • • .esat e s u s mi õ v a j a j a s u t si m l a v e g i õ i r e
 • Страница 104 из 285
  Ärge kunagi kasutage mikrolaineahjus abrasiivseid puhastusvahendeid, ahjude puhastusvahendeid või teraskäsnasid. . a d a t u s a k e k ki l e d e v i h o t i e s e s u d e h ä l eda v ain o oista litneV .ippal t e ksiin ,temhep tlun i a egatusa k s kesimatsahup edegl ük ujhA .ippal te mhep aj ttev
 • Страница 105 из 285
  .aduttas essemdae s le ev tseda va inooi stalitnev e k s a l e g r ä , s k e s i m i t l ä v e si m a t s u j h a k e d a s o e t a v a t ö ö T . e l a a k i m e k di e g n a k i õ v disa ns ä ksi mirüük ,dieniaitsahup d i e s v ii s a r b a s k e s i m a t s a h u p edadnips ilä v ujha egatusak i
 • Страница 106 из 285
  • • . m c 5 1 tl a m e h ä v a m e l o age al a j etnie s ehav baep ,akrun e s k a t a dl a g i a p e d a e s i u k l u h u J .l e g u a k t l u k i l a m i õ v t s e si e t e n i e t d i e n e k d i o h a g e e s , el a d e h ä l t l a i i l el i r o s i i v e l e t iõ v elo idaar esk atatesa
 • Страница 107 из 285
  . el a m o u g r õ v i r t k e l e skats a v e gnip ujha te ,egi llortnoK . ik sir ta vensaa k agesi mi kket e s i h ü l b i r e e mi n i m s u d n a a M .sko aj u g rõv irtk ele agesudnaam a j z H 0 5 , V 0 3 2 k i t si p a j e h u j n o l u j h A Kui ahi on ühendatud pikendusjuhtme abil, siis
 • Страница 108 из 285
  . etistso etoot et tsuk ,essulpuak iõv el oop ettõv ette av eleget a g e s u l t i ä k e t e m t ä ä j si m a di p a j a m uki lahok ,essusti lav amo ukk i lahok adudr ööp l iet em ulap athok skesu lti äk emtääj etoot s kes imaas o f n i a m u k il a j s a ki s k Ü . a u u t a s a a k b i õ v l u h
 • Страница 109 из 285
  ад ерс а т а н л ок о а н ена взап о аз я и ц а м р о ф н И ите въс и я ица м роф ни а щ б О а де р у ан и д ервоп етав г ябзи ад как яи ц а мр о ф н и и тсонса позеб анчи л аташав он сонто яица мро фни анжаВ . и л ов ми с ет инд елс инав зл опзи ас я л е т и б е р т о п а з овтс д ов ок ъ р ав от
 • Страница 110 из 285
  ив арп и ли ари зиврес ад ад оваз в н еч у бо ла носреп н ез ивре с ан еин ечюлкзи с икес в а з е онса пО е ина минВ , , итемдерп инеитрах етйяватсо еН еиненархъс аз отсям отак атанруф ан аттсоншертъв етйавзлопзи еН тялапаз ес ад тагом ащен авикаТ анруф атавонлъворким в ицинтсев или ихерд етишус ад
 • Страница 111 из 285
  ач ава до рп а н и щб о ъ с ес а д аг а н д е в а в б я р т ит с а ч и щ а в с п и л и л и ид ер воп аЗ нед ервоп е е н тъд ер у е ч ес е тер е в у атан р у ф ет авок апо зар ота гоК . . , , е наво кап озаР абер топ у анша мод а з ома с ане чанз анд ерп е ан р у ф и з а Т и л е ц ик с в ог р ъ т а
 • Страница 112 из 285
  АД АД АД АД ЕН ЕН АД АД инлъворкиМ а тоб ар а н мижеР и кв ока по и в осамтсалП ев одъс иви ч й отс у о м р ет и а нр у ф ав в осамтсалП о нл ъвор киМ ине нилГ яи неша р к у и и нла тем зеБ вона лецроП олкътс о нла тсирк онв оло т О яи неша р к у инл атем с инел кътС о лк ътс ов и ч й отс у о м р
 • Страница 113 из 285
  и р ез и р ф аз ик во капо и ит у к и ш а ч иса мтсалп и ини ч ипр ък и неи трах яитрах ио кян тяпот зар ад таг ом и анч ъсо в и кте фл ас и неитраХ и р у т ар еп м ет ик осив таг итсо д и н а р х ене втог а вик ат от ак й ъ т раха з и л и и н и н з а м о в о н л ъ в о р к и м аз щя дох д оп е йот
 • Страница 114 из 285
  3 . атл ец аз о нла ицепс и н е ч а н з а н д е р п е водъ с и ли ик во кап о и нлаицепс в о м а с о н и к н а к у п т я в т ог и р п е с а д т агом анр у ф ата вонл ъво рки м В ии ца у тис и н с а п о о д е нг и т с е с а д е ж о м и авя лв ар п у ес ад е жо м ен ата нинзам а н ат а р у та р еп м
 • Страница 115 из 285
  окз яр о д е де вод ад е ж о м авоТ атеч р у хем т авяв яоп ес ад зеб ен епик а н ат а кч о т д а н а ттсончет ан ена вяр гер п и пътсан ад ежом анр у ф а та вонл ъво рки м в ик типан и евосос и п у с ре м ирп ан и тсончет етя лп отаз ота гоК е ина минВ , . , , , : е теводъс със оте н евароб ирп
 • Страница 116 из 285
  ротк ел ес во гърК п отС тратС ки нвосаЧ чав тог отвА р о тк е л е С я и цк н у ф йе лпсиД ол бат о ндна моК ат анр у ф ан а тарВ / 4 5 6 7 8 3 1 2 Описание на уреда MCC2580E-m 611
 • Страница 117 из 285
  ене втог аз акв атсоп ес а щ ятръв изат у хръв т яватсоп ес и гани в анарх аз е вод ъс и а н а р х а т а к ч и с В ене втог ир п та взл опзи ес а д иг ани в авбя рт а кватсоп ес ата щ ятр ъв а н ата ропо и акат акв атсоп ес ата щ ятр ъв от каК . . , • онта рбо а кватсоп ес ата щятр ъв е тйя ватсоп
 • Страница 118 из 285
  лъкиц яивокинвосач ан енавсъкерП 2 . " " • тра тС ано т у б е тенситаН ит у н и м е т и н ж у н ети ортса н ад атяицарепо етеротвоп атанруф ариколбто ес ад аЗ кинвосач ивяоп ес ещ яелпсид аН иднукес аз кинвосаЧ и чавтоготвА етишивалк етенситан атанруф етариколб ад аЗ , . " , " ". , . аз роткелес
 • Страница 119 из 285
  . P70 P50 P30 P10 P100 а л и рг а н а т т с о н щ о м а н акй ортса н аз е н а в т ъ п У ат у ним д ел с ончи та мотва ар итратс ес е щ ата нр у ф е ивтсй ед овка к ин е меи рпд ер п ес ен окА от еится етенръбо а д ил ов зоп и в а д аз е мерв а танив ол оп а н ер пс е щ ата нр у Ф итъп итъп итъп
 • Страница 120 из 285
  ото лг ет ет ед евъВ и н а рх и н е з а р м а з ан е навяз ар м зар ончи та мотва аз я и цк н у ф и за т ет й ав злопзИ ол гет оп ен а вяза р мз ар о нчи там отвА . овонлъворким лирг яицкевнок итъп C1 2 50% 230°C C2 3 45% 55% + лирг итъп тсонщом авонлъворким тъп анотуб тсонщоМ етенситаН ат а м а р
 • Страница 121 из 285
  тр атС е тенситаН ак лертс а таво ки нвосач оп рот келес я и в о гъ р к ет итр ъваз отак олг ет о т о м и д о х б о е н е т й а д а З яел псид ан ежакоп ес ак йор тсан а танж у н ота код ч а вт ог от в А а н о т у б е т е н с и т а Н " ", т с о н щ о м а н ата в и н и енявт оги рп аз е мер в ото
 • Страница 122 из 285
  ет авяна ртсто ад аз апрък а тсич ак е м и а д ов ал пот т а р а п е р п нел яим неч ет бал с етй ав злопзИ ат ан р у ф а н а ттсоншертъв тяд е рвоп ад ежом и атан р у ф а н ат тсонви тк ефе т я л а м а н е щ яи грене а вонл ъво рки м та щъл гоп е щ ата тарв ан а ттсонхръвоп и ата тар в а н о т еи
 • Страница 123 из 285
  атак чи тарв ан атя ине нтъл п у а н ена втсичо П ит у ним а з кос воно мил ици жъл ине пу с сю лп адо в ашач ете равс атан р у ф т о ети м з ири м т янартст о ес а д а З 5 2 ир овто ети ннои цал итнев във а до в а н енад апоп е тйа вяло взо п ен итсач ети нтобар ан аде рво п ети тар вто де рп а д
 • Страница 124 из 285
  ет ар ил атсни а д ет й ав а м и нв еч ак ат тс о нвар пзиен од ед ев од ад и атан р у ф ан а ттсонви тке фе ил аман ад ежом ад ов и е навяр ган ан отен аг ал зИ а до в и енав ярган чел ад а танр у ф етжърД еине жолоп ови чй отс у в е ад авбярт атанр у ф м у ш и л и и ица рбив ан ена вки взи д ерп
 • Страница 125 из 285
  а зив рес със ес етежръвс а ткат н ок а з щ я д ох до п е е н д е р у я и ш ав а н нев атсоп т ъ л е с п е щ ок А . , , , анав запс едъб е н тсонсапозеб а з ак р я м иза т ок а тсо нров огто исо н ен т яле тид ов зиорП НЕМ Е ЗА З Е ДЪБ А Д А ВБЯРТ ДЕРУ ИЗОТ ЕИНЕДЖЕРПУДЕРП не м еза з ед ъб ад авбярт
 • Страница 126 из 285
  и вотиб а н е навз о взи аз атаб ж у лс анищб о ат антсем мък етенръбо ес тк у д о р п из от а н о т е н а р и л к иц е р о н с о нт о я и ц а м р о ф н и а н б о р д о п о п а З тк у д о рп изот а н енавт обарбо ощ ядохд опе н ирп и л анкин зъв ахиб й а ч у л с неви торп в о тио к а тар ох ан о
 • Страница 127 из 285
  ςεί ροφο ρηλπ ςέκιτν ολλαβιρεΠ ςέλυ οβμυσ ι ακ ςεί ροφο ρηλπ ςέκινεΓ ήυ εκσυσ η τ σ ς άι μ η ζ ς η σ η λ κ ό ρ π ς ήγυφο πα ο πό ρτ νοτ αιγ ς ε ί ρ ο φ ο ρ η λ π ι α κ α ι ε λ ά φ σ α ς α σ ή κ ι π ω σ ο ρ π ν ητ ε μ άκιτεχσ ςεί ροφο ρηλπ ςέκιτν αμηΣ . : α λ ο β μ ύ σ ς ή ξ ε ατ ι α τ ν ύ ο ι ο π ο
 • Страница 128 из 285
  ονρύοφ οτσ ςεδίρεμηφε ή αχύορ ετεσώνγετσ αν ετεσήριεχιπε νηΜ όρεν εσ άτνοκ νόϊορπ οτ ότυα ετίειοπομισηρχ ηΜ ορώχ όκιρετωξε οτσ ήυεκσυσ ητ ήτυα ετεύεκηθοπα νηΜ ς ι β ρέ σ ό κ ι π ω σ ο ρ π υορτηνγάμ υοτ ανήλωσ οτσ ςέιμηζ νύοθηλκορπ αν ίεροπμ νωτάμυκορκιμ ονέμητοδοισυοξε οτ όπα ίετσαυεκσιπε αν ι ρ χ
 • Страница 129 из 285
  α ί σ αυεκ σ υ σ ο π Α η σ ή ρ χ ή κ αι κι ο α ι γ ο ν ό μ ι ατεζίρ οορ π ς ότ υ α ς ον ρ ύ ο φ Ο ό π ο κ σ ό κ ι τ α μ λε γ γ α π ε αιγ ο ν ρ ύ ο φ οτ ν ό τ υ α ε τ ί ει ο π ο μ ι σ η ρ χ η Μ η σ ηί ο π ο δι ε ο ρ Π ν υ ο χ έ ι α κ ν ω τ ά μ υ κ ο ρ κι μ υ ο ν ρ ύ ο φ υ ο τ η σ ή ρ χ ή λ α φ σ α
 • Страница 130 из 285
  ΙΧΟ ΙΧΟ *1 ΙΑΝ ΙΑΝ ςησήρχ ςοπόρΤ οδβυλόμ εμ ςούεκσ ον ιλλάτσυ ρΚ α μ σι ρί ν ι φ όκιλλατεμ εμ ςούεκσ ον ιλάυΓ ςούεκσ ο νιλάυγ ο χ α μί ρ υ Π Corning ware νωτάμυκορκιμ ςονρύοΦ ηύεκΣ ηύ εκΣ & ίλαυΓ όκι μαρεΚ άκιλΥ ήκιτκι εδνε ι αν ίε ί ε θ υ ο λ ο κ α υ ο π ατσ ίλ Η ςοταμέ ριεγαμ ο π ό ρ τ ν οτ ε μ α
 • Страница 131 из 285
  ετσώ αμιφόρτ ατνάπ νυοχέιρεπ αίεχοδ ίεθναμρεθ νάΕ ετεσήιοπομισηρχ ατ ιτό ετίεθωιαβεΒ άκιλυ αμισήρχ οτ αν ιεπέρπ αθ νεδ άτεκρα ίεθναμρεθ αρετίαιδι ιανίε ινότραχ οτ ιακ ητκύψατακ ςούεκσ όκιριεγαμ οτ νάΕ ότπελ ανέ αιγ νωμίφορτ ςοταμγίλυτιρεπ ηνάρβμεμ αιγ ύχσι ηρήλπ εσ ονρύοφ οτ ετενάμρεΘ η ςείσαυεκσυσ
 • Страница 132 из 285
  3 cm νωμίφορτ αιελάφσΑ (1 1/4"). όπα αρετύθαβ ιανίε αν ιεπέρπ νεδ οτραχόνιμυολα όπα ηύεκσ αΤ • ςείγηδο ωτάκαραπ ιο ιατνύορητ νοσόφε νωτάμυκορκιμ ονρύοφ οτσ νώτηγαφ αματσέζ οτ αιγ αιελάφσα εμ νύοθηιοπομισηρχ αν νύοροπμ οτραχόνιμυολα όπα ηύεκσ άχηρ αΤ : αμσιρίβρεσ οτ όπα νιρπ ότσεζ άτεκρα ιανίε
 • Страница 133 из 285
  ικάπακ οτ ετεσέριαφα νιρπ ότπελ ανέ αιγ ατ ετσήφα ιακ άγυα ατ ετσάπεκσ οκόρκ νοτ ετσήπυρΤ αμερίεγαμ οτ άτακ άγυα έσοπ ατ ιακ νύογαρκε αν ατητόναθιπ ιεχράπΥ νωτάμυκορκιμ ονρύοφ οτ νότυα εσ ιατνονίατσεζ αν ιεπέρπ νεδ ότυα ογόλ οτ αιγ ιακ νύογαρκε αν ίεροπμ αζάβ ανιλάυγ άτσιελκ χ π ηύεκσ ανέμσιγαρφσ ή
 • Страница 134 из 285
  ί πμυ οκ ο νεμό φερτσ ιρεΠ ςό μσιταμρεΤ ηξρ ανΈ ιόλοΡ α μ ε ρί ε γ α μ ο τ α μ ό τ υ Α ςαίγρ υο τιελ ςαέγολι πΕ η νόθΟ υοχγέλε ςακα νίΠ υο νρ ύο φ ατρόΠ / 4 5 6 7 8 3 1 2 Περιγραφή προϊόντος MCC2580E-m 431
 • Страница 135 из 285
  λιρκγ α ρ ά χ Σ ο κ σ ί δ ο ν ε μ ό φ ε ρ τ σι ρ ε π ν οτ ν ότ υ α ε σ ατν ά π ι ατν ύοτε θοποτ ύ ο τ η γ α φ η ύ ε κ σ ατ ι α κ ά τ η γ α φ α τ α λ ό α μ ε ρί ε γ α μ ο τ α ι Γ . , υ οτ η σ ά β η τ ε μ ί ζ α μ ς ο κ σ ί δ ς ο ν ε μ ό φ ε ρ τ σι ρ ε π ο ι α τί ε ι ο π ο μ ι σ η ρ χ α ν ι ε π έ ρ π
 • Страница 136 из 285
  ςηξρανέ ορτκήλπ οτ ετσέιΠ άτπελ ατ ετεσίμθυρ αν αιγ ίπμυοκ ονεμόφερτσιρεπ οτ ετψέρτσιρεΠ νώτπελ ηξιεδνέ η ιενήβσοβανα αν ιεσίχρα αν ιρχέμ ύοιγολορ ορτκήλπ οτ ετσέιΠ ςερώ ςιτ ετεσίμθυρ αν αιγ ίπμυοκ ονεμόφερτσιρεπ οτ ετψέρτσιρεΠ νώρω ηξιεδνέ η ιενήβσοβανα αν ιεσίχρα αν ιρχέμ ύοιγολορ ορτκήλπ οτ
 • Страница 137 из 285
  ότπ ελ ό π α άτεμ α μμ α ρ γ ό ρ π οτ αταμ ότ υ α ι ε σ ί χ ε ν υ σ α θ ς ο ν ρ ύ ο φ ο αιεγρέ νε αίμακ ί ετσελετκε ν ε δ ν ά Ε ότηγαφ οτ ε τ ε σ ί ρ υ γ α ν αιγ ς α ί σ α κ ι δ α ι δ ς η τ η σέμ ητσ ιεσ ήταματσ αθ ς ον ρύοφ Ο Ρ P70 P50 P30 10 1 . , . , 100 Ρ η ξιεδνΈ 900W ( ) 630W 450W 270W 90W ά
 • Страница 138 из 285
  55% αταμύκορκιμ λιρκΓ ςέροφ ςέροφ 2 άροφ ύοιπμυοκ η σηίοπογρενΕ 1 40% 50% + C2 230°C 45% + C3 ςαρήτσιμενα λιρκΓ ν ωτάμυκορκιμ ςύχσι ςοταμ μάργο ρπ υο τ ησωρήλκολο η ςαίγρ υοτι ελ ςητ ς ήτυα ςολέτ οτΣ » 230°C + C1 αμερ ίεγαμ όκι τσαυ δν υσ α ι γ ς ο ύ χ σ ι ν ω ε σί μ θ υ ρ ς ό γ η δ Ο ά τ π ε λ ι α
 • Страница 139 из 285
  η σιμ θ ύρ ήτ η μ υ θ ι π ε η η ν ό θ ο ν η τ σ ίετσ ιναφ με αν ιρ χέμ ςο ταμέριεγαμ υ ο τ α μ ό τ υ α ί π μ υ ο κ οτ ετσέιΠ « ςο ύχσι ο δ ε π ί π ε οτ ι α κ ς ο τ α μ έ ρ ι ε γ α μ ο ν ό ρ χ ό τ σ ω σ ο τ ιε σίγολο πυ α θ ς ον ρύοφ Ο ύ ο τ η γ α φ υ οτ ς ο ρ ά β ο τ ετεγάσιε α ν ι α κ ύ ο τ η γ α
 • Страница 140 из 285
  ι α κ ό ρ ε ν ό τ σ ε ζ ό κι τ ν α π υ ρ ρ ο π α ό ρ γ υ ς ό μ σ ι ρ ι ε χ Ο ό κι τ ν α π υ ρ ρ ο π α ο ι π ή ε μ οι π ή ε τ σ ή ι ο π ο μ ι σ η ρ Χ υ ο ν ρ ύ ο φ υ ο τ α τ ε τ σ ί ρ α θ α κ ι α κ υ ο ν ρ ύ ο φ υ ο τ ο μ α λ ά θ ό κι ρ ε τ ω σ ε ο τ σ άι μ η ζ ν υ ο σ έ λ α κ ο ρ π οτ ό π α ρ ά υ ο
 • Страница 141 из 285
  . ύ ο ρ ε ν η σ η ρ ώ χ σι ε ν η τ ό π α ύ ο μ σ ι ρ ε α ξ ε ς έ π ο ςι τ ε τ σ ύ ε τ α τ σ ο ρ π ςαίγρυ οτι ελ νω τ ά μ η τ ρ α ξ ε νωτ ά ροθ φ η ί εθχυ εφοπα α ν α ι Γ υ ο ν ρ ύ ο φ υ ο τ ς ει ε ν ά φ ι π ε ς έ κι ρ ε τ ω ξ ε ς ι τ σ ά κ ι τ σ ι ρ α θ α κ ά κ ι μ η χ ά ρ υ χ σ ι ή αι ρ ά γ γ υ ο
 • Страница 142 из 285
  ςατη τόμρεθ ςέγ η π ι ακ ύ ορεν ς έ χ ο ρ α π ό π α άιρκ αμ ο ν ρ ύ ο φ οτ ε τ σ ή τε θ ο π ο τ ς ω ν έ μ ο π Ε ς ε ί γ ρ υ ο τι ε λ σ υ δ ε σ ι εσήγη δο αν ιακ υ ον ρύοφ υ οτ η σ ο δ ό π α ν ητ ι ε σ ώ ι ε μ αν ί ε ρ ο π μ ό ρ ε ν οτ ι α κ α τ η τ ό μ ρ ε θ η τ σ η σε θκ έ Η ατητόμρ εθ η τ ιακ ό
 • Страница 143 из 285
  ς ιβρέσ ό κι π ω σ ο ρ π ο τ ε μ ε τ σ ή ν ω νι ο κ ι π ε αζί ρπ νητ α ιγ οληλλάτακ ιαν ί ε ν εδ ςασ ή υ ε κ σ υ σ η ι ε τ έ θ α ι δ υ ο π ςι φ ο τ ν ά Ε . , ς α ί ε λ α φ σ α ν ω ρτέ μ ν ω τ ν ώ τ υ α ςησ ηρή τ ημ ησωτπ ίρ επ εσ η νύ θυε αίμακ ι ερέ φ νε δ ςή τσαυεκσατακ Ο ΙΑΤΕΝΩ ΙΕ Γ Α Ν ΙΕ ΠΕ ΡΠ
 • Страница 144 из 285
  ν ώ κ αι κι ο η ψ ι ρ ρ ό π α ν η τ α ι γ αίσ ερη πυ α ιδ όμρα νη τ ςέχρα ςέκιποτ ς ι τ ε μ ε τ σ ή ν ω ν ι ο κ ι π ε ς ο τ ν όϊ ο ρ π υ οτ ύ οτυα η σ ω λ κ ύ κ αν α ν ητ ε μ άκιτεχσ ς ε ί ρ ο φ ο ρ η λ π ς ί ε ρ ε μ ο τ π ε λ οι π α ι Γ ύο τυα ςοτ νό ϊορ π υοτ νωτήλβο πα νωτ ό μσι ριεχ ο λ η λ λ ά
 • Страница 145 из 285
  541 noi tamro fni latnemno rivnE spit dna n o ita m rofni la reneG . e c n a i l p p a e h t g ni g a m a d diov a ot woh no noita m rofni dna yte fas lanos rep ruoy gninr ecn o c noita m rof ni tnatropmI : launam resu s i h t n i d e s u e r a sl o b m y s g n i w o l l o f e h T 12 12 91 061 951
 • Страница 146 из 285
  .sesoprup citsemod rof desu sgnidliub seilppus hcihw krowten ylppus rewop egatlov wol a ot detcennoc yltcerid stnemhsilbatse ni dna stnemhsilbatse citsemod ni esu rof elbatius tnempiuqe B ssalC a si nevo sihT .lairetam fo tnemtaert eht rof noitaidar citengamortcele fo mrof eht ni desu dna detareneg
 • Страница 147 из 285
  .dednemm ocer si sehsid e v o m e r o t s e v ol g n e v o f o e s u e h T . r e ni a t n o c e h t o t d o o f e h t m o r f s r e f s n a r t taeh sa toh e moc eb nac slisnetu eseht , s m e t i c i m a r e c d n a s s al g t s o m t a e h t o n l l i w y g r e n e e v a w o r ci m h g u o h t l A
 • Страница 148 из 285
  . g n i cr a e s u a c y a m e s u r e v o , s e s o p r u p g n i d l e i h s r o f y l n o l i o f m u i n i m u l a e s U 3 * . l a t e m g n i n i a t n o c e z al g a e v a h t o n s e o d t i f i y l n O 2 * .mi rt latem on si ereht f i y lnO 1* e s u o t s e i r o s s e c c a d n a sl i s n
 • Страница 149 из 285
  . s n r u b m a e t s di o v a o t h si d a m o r f r e v o c ro dil a gniv om er nehw noituac esU .gni ko oc e va wo rcim r of desu eb t o n dluohs ,selttob sa hcus . g n i v r e s e r o f e b t o h g n i p i p s i d o o f , s g n i n e p o d e t c i r t s e r h ti w s r e n i a t n o C eht tah t
 • Страница 150 из 285
  Warning: Some products such as whole eggs and sealed containers – for example, closed glass jars – may explode and should not be heated in this oven. Occasionally, poached eggs may explode during cooking. Always pierce the yolk, then cover and allow the standing time of one minute before removing
 • Страница 151 из 285
  redo cnE y ratoR potS / tratS kc olC k oocotuA r otcel eS noitcnuf y alpsiD l enaP lortnoC r ooD ne vO 4 5 6 7 8 3 1 2 Product description 151 MCC2580E-m
 • Страница 152 из 285
  k car ll irG . lamr on si siht ;e si w k colcitna dna e si w k c olc setator elbatnrut sihT .gnik ooc r o f elbatnrut siht no de calp sy a wla era do of f o sr eniatnoc dna do of llA .gni k ooc gnirud d esu eb sya wla tsum troppus elbatnrut dna elbatnrut htoB .nwod edispu elbatnrut eht ec alp r eve
 • Страница 153 из 285
  .y letaide mmi d e p p o t s s i n o i s s i m e e v a w o r ci M • :sesac htob nI . ro od nev o eht gninepo yb ro ecno y ek p otS eht gnisse rp yb e mit yna ta sseco rp gni k ooc eht pots nac uoY Interrupting a cooking cycle .y ek ”trat S “ eht sserP . 8 1 .noitarepo . s e t u ni m d e r i u q e r
 • Страница 154 из 285
  .etunim 1 ro f rewop x a M t a k o o c w o n l li w e v a w o r c i m eht y ek ”trat S “ eht sserP . 2 .etunim 1 ro f rewop xam ta ne vo eht trats lli w n o itcnuf sihT Display semit 2 emit 1 Press button Grill Power Display W006 W0201 Microwave Power 2G 1G Grill Quick start W09 W072 W054 W036
 • Страница 155 из 285
  Power Display evaworcim %55 + llirg %54 noitcevnoc C°032 + llirg %05 rewop evaworcim %04 + C°032 1C 3C 2C semit 3 .ma rgorp eht f o dne eht lang is ot draeh eb ll iw lleb a noitcnuf siht fo dne eht tA semit 2 emit 1 Press button Combination Cooking power setting guide .setunim 06 s i l lirg g n i s
 • Страница 156 из 285
  .ma rgorp eht f o dne eht lang is ot draeh eb ll iw lleb a noitcnuf siht fo dne eht tA ”trat S “ sserP . 6 .e si w kc olc redocne yrator eht gninru t yb thgi ew deriuqer eht teS . 5 . yalpsid eht ni n w ohs si gnittes deriuqer eht llitnu n ottub ”ko oC otu A “ eht sserP . 4 .sl ev el rewop dna e
 • Страница 157 из 285
  Never use abrasive cleaners, commercial oven cleaners or steel wool pads on any part of the microwave oven. . e s u r e tf a y l e t a i d e m m i meht h cuot ton od o s ;toh yr ev teg elbatnrut dna ne vo eht fo edisni ehT .deldnah yl lufe rac eb dluohs troppus elbatnruT . y tiv ac eht r o f meht
 • Страница 158 из 285
  gk 53 W 0051 W 0001 A 61 z H 05 , V032 e r ti l 8 3 mm 012 mm 093 mm 024 mm 554 mm 245 mm 495 thg ieW )r e w oP( ll irG )re wo P( e va wo rciM esuF ecruo s rew oP e muloV thgi eh ytiv aC htped ytiv aC h t di w y t i v a C thgi eh ll are vO htped ll are vO htdiw ll are vO Technical data .s gninepo
 • Страница 159 из 285
  This appliance must not be used on a non-earth protected power supply. Contact an electrician if you are uncertain regarding electrical connection of the oven or provision of earth protection of the supply. If the oven is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.
 • Страница 160 из 285
  .e crof ec ivres t catn o c esa elp ,teltuo te kcos ruoy ro f e lbatius ton si ecnailppa r u o y o t d e t ti f s i t a h t g u l p e h t f I .tcudorp eht de sahcrup uoy erehw pohs eht ro eci vre s la sopsid etsa w dlohesuoh ruoy ,ec if fo ytic l a col ruoy tcatnoc esaelp ,tc udorp siht f o g nilc
 • Страница 161 из 285
  161 ídeřtsorp ohíntov iž ěnarhco k ydaR y dar a eca mro fni énceboešV .m ínez okšop d e ř p e či b e ř t o p s ě n a r h c o o eca m rof ni a itsončepzeb í š a v e s í c í j a k ý t e c a m r o f n i é ti ž e l ů D : yl o b m y s í c í j u d e l s á n íj a v í ž u o p e s u d o v á n o t m o t V
 • Страница 162 из 285
  v a hcetsoncámod v ínávížuop orp éndohv ,B ydířT ínezířaz ej abuort otaT ř .láiretam an ínebosůp ť melečú az íneřáz ohékcitengamortkele ř ěmrof ev anávížuop a anávoreneg ě ě ěnrěmáz eigrene ínčnevkerfokosyv ej č č hcýretk ev ,ínezířaz )MSI( hcýkcintovardz a hcýkceděv ,hcývolsymůrp ř ě 2 ynipuks od
 • Страница 163 из 285
  ř Rady k nádobí do trouby a p íslušenství e l k y v b o u z o v o r p m é n n l v o r ki m i ř p ěbuort v íbodán ohév ov o k ítižu o p iřP .y kpaňhc ék sňyhcuk .íne zok šop ohej k tíjod t a v í ž u o p e m e j u č u r o p o d a l dí j í t u m j y v y b o l h o M . u o k u r ř í l a t ý n č o t o e
 • Страница 164 из 285
  . í n e ř k si j t i b o s ů p z e ž ů m í v t s ž o n m o h é n r ě m d a n í t i ž u o p , í t y r k a z o r p e z u o p e t j e ví ž u o p i i l ó f u o v o k í n i l H 3 * .v o k í cíjuha sbo y ruza lg z eb neJ 2* .ej ark o o hév o v o k z eb neJ 1* ívtsnešul sí řp a íbodán éndohv eN :EN í
 • Страница 165 из 285
  í neřav o ben ínáv ířho ež ,etmoděvu i s y k či n a v é v o i l ó f í t i ž u o p i ř P . eciv akur oben ukpaňhc uoksňy hcuk tav ížuop emejuč uropoD .ínrtapo i mlev etďub y b u o r t z í n á mí j y v h ci j e j i ř P . é k r o h í t i ž u o p o p t ý b u o h o m ří l a t ý n č o t o a a b o d á N .
 • Страница 166 из 285
  č ř ů ů ě ř ě ř ě ě ř ř ř ř ě Upozorn ní: Tekutiny ani jiné potraviny se nesm jí oh ívat v hermeticky uzav ených nádobách, které by mohly vybuchnout. ř Upozorn ní: Oh ívání nápoj v mikrovlnné troub m že vést k Upozorn ní: N které v ci, jako nap íklad celá vejce a hermeticky uzav ené nádoby - nap
 • Страница 167 из 285
  i t s o n t o m h / u s a č í n á v á d a z kí l f o n k ý n č o t O potS / tratS y nidoH ř ahcuk ý k citamotuA ícknuf či loV j elpsiD lenap í cadál vO ybuort eřevD 4 5 6 7 8 3 1 2 Popis spotřebiče 761 MCC2580E-m
 • Страница 168 из 285
  t š o r í c a v ol i r G . í nl á m r o n e j o T . m e r ě m s m ý n e c á r b o i k at ,k eč ičur hcý vonidoh urě m s op k aj íčáto es ř ílat ýnčotO . ří l a t ý n č o t o a n t i ž o l o p í s u m y d ž v e s y b o d á n a o l dí j o n h c e š V .tí žu o p ydž v í neřav i řp ísum es e ř í l a t
 • Страница 169 из 285
  . y b u o r t k eř í v d m í n e ř v e t o o b e n potS aktí č alt mítunk sits m índej tišureřp ilo ky dk ete žům uv arpú uonlepeT ř . “ t r a t S „ o k t í č al t e t ě n k s i t S .ytunim .eck a otét mínáv ok apoz énšuls í řp etvatsan itsontomh/usač etejuk olbdo ubuorT íná váda z uk íl fonk m
 • Страница 170 из 285
  Výkon grilu Displej W 0201 1G W 006 2G tárk2 tárk1 č Stiskn te tla ítko ě Pokyny k nastavení výkonu grilu .men o ký v .xam s u t u ni m 1 a n u b u o r t í t s u p s e c k n u f o t a T 01P . t u ni m 0 6 e j ul i r g í c o m o p í n e č e p a b o d í n l á m i x a M . u m a r g o r p c e n o k e j
 • Страница 171 из 285
  ýnnlvorkim % 55 3C + lirg % 54 ínčkevnok C° 032 2C + lirg % 05 unokýv ohénnlvorkim % 04 + C° 032 Výkon 1C tárk3 tárk2 tárk1 č Stiskn te tla ítko Displej ě č Pokyny k nastavení výkonu kombinovaného pe ení . t u ni m 0 6 e j ul i r g í c o m o p í n e č e p a b o d í n l á m i x a M . u m a r g o r p
 • Страница 172 из 285
  urě m s op itsontomh/usač íná váda z uk íl fonk m ínečotO .ínev atsan énav odažop í zar bozen ije lpsid an es d ukod ,“řahcuk ýk citamotuA„ ok tíča lt tárk il ok ěn etěnksitS • • .y varpú énl epet y sač a uno kýv ěnputs énvárps etčopy v abuort a tsontomh ohej tada z a umrk op i ir o getak tilo vz n
 • Страница 173 из 285
  .y nil apak éndáž tav ížuop í m s e n e s ů r o v t o h c í n č al i t n e v i t s o k z í l b v ežotorp ,m ek ířdah m ýk hlv mý k kěm ezuop eteř to ybuort yněts ínřtinv ínčoB . mek ířdah m ý tsič m ýk k ěm a ukdeřtsorp o h í c i t si č o h é t u k e t mí v t s ž o n m m ýla m s udo v uolpet
 • Страница 174 из 285
  etňartsdo k ap utánopas uk otzo r y ktybz a ědov ev utánopa s ohétuket m ek otzor m ý b al s e t ě t s i č y b u o r t y h c r v o p í šjěnV . ybuort ínětšups uméndohán mít etí nárbaZ .y buort ak řívd e t e ř v e t o u l e n a p o hí c a d á l v o í n ě t š i č i ř P ě ě Č išt ní vn jších ploch .
 • Страница 175 из 285
  • • .uobuort dan m c 5 1 ékat a n ě t s d o m c 5 1 ň o p s el a r o t s o r p ýnlo v tahcenop abeřt ej uhor v y b uort énnlv ork i m i calatsni iřP .hcin do eládjen oc ubu ort oto rp etvatso P .e čam íjiřp oh ínz iv el et oben ohév osa lhzor ok zí lb ši lí řp anětsímu il-ej ,tíjod otseřp e žům
 • Страница 176 из 285
  MCC2580E-m Tento spot ebi musí být uzemn n. Pokud je spot ebi opat en nedemontovatelnou odlitou zástr kou, která neodpovídá vaší zásuvce, je t eba zástr ku od íznout a odborn namontovat vhodnou zástr ku. Je-li nutno vym nit pojistku v nedemontovatelné odlité zástr ce, je nutno znovu nasadit zp t
 • Страница 177 из 285
  .ůčibeřtops ydař ledom ýtič ru otnet orp uty bop ohešaV im ez é von v íta lp ok aj ,ůlí d a ecárp hasz or ý njets an a íbodbo énjets .anok áz eldop íjuhatzv sáV o r p á n t al p e j č i b e ř t o p s a n a k u r á Z a n e s ár e t k , a v ár p á n z a v á z á n d á ž a n .ečib eřtops mec jedorp
 • Страница 178 из 285
  ez a v árp í šlad ándapí řp anhcešv . etjevohcsu i ( u k b or ý v y d a v í n ĕ n a r t s d o a n o v á r P ĕ v il č e p u t s i l o h í n v a r p O i i p o k a hasbo ohe j etjul ortnok z utsil ohínv arpO .i p u o k o dalk od ýnta lp íž oldeřp me sipdop de řp umjá z m íntsalv u kbo rýv i cama lk er
 • Страница 179 из 285
  .61 006 1-008 :A K N ILOF N I ínnof elet ántal pzeB ,4 aharP 12 0 4 1 ,3 ák civ oj ĕduB ,e civ reS xul ortc elE ,.o .r.s XULO RT CELE e s erda an o ben ,21 162 1162 :un o fel et an ot a ,e civ reS xul o rtcelE ,í cíj avádorp :uonty ksop hc ícside řts hc ínsiv res hcna voz irotuA a ecurá Z o eca m
 • Страница 180 из 285
  a š i l o k o u t i t š a z a z i t ej v a S i t ej v a s i e j i c a m r o f n i e ć p O .ujađeru a n u t e t š i ć ej b z i o k a k u n i č a n o e j i c a m r o f n i i i t s o n r u gi s j o n b o s o j o š a v o ej i c a m r o f n i e n ž a V : ilo bmis ićede jils e t si r o k u b a r o p u a
 • Страница 181 из 285
  .adargz hinebmats ubrkspo az užerm unčirtkele uksnopanoksin an minejops onvarzi amivtsnaćuk u i uvtsnićamod u ubaropu az andalkirp ,B esalK acinćep ej avO .alajiretam ajnaviđarbo uhrvs u ejicajidar entengamortkele ukilbo u itsirok i idovziorp onrejman agans aksjicnevkerf-oidar es jojok u ,MSI esalk
 • Страница 182 из 285
  .eđusop .ecinćep etir ejv orp i ma rgo rp etivatsua Z .ucinidej ititetšo ež om ,mituđem ,ejne rksi zi a l e j aj n e đ a v m o k il i r p a ci v a k u r o n l a t S . a đ u s o p g o n l a t e m a j n e t ši r o k a b ar o p u e s e j u č u r o p e r P . u d u s o p acid e jls op ej ončibo adar
 • Страница 183 из 285
  .ajne rksi od i tsev o d ež o m e jnav irk erp ,utitšaz az om as uji l o f uk sjini mula etitsiroK 3* .late m i žrdas a j o k unil k ac am en ok a o maS 2* . b u r i nl a t e m a m e n o k a o m a S 1 * e j n a v a g e j b z i a z r o b i r p i e đ u s o P : E N e j n et š i r o k a z r o b ir p i
 • Страница 184 из 285
  o lrv etidub : ićurv itatsop ug om ebaropu mok ejit rujnat interk o i k inmerpS .ajnetš ir o k g onvon o p ejirp id a lho es a d e j etiv atso ,ežud i li atunim 5 1 i l i t si r o k u c i n ć e p u n l a v o r ki m e t s o k A .icinćep j o n l a v o r k i m u i t i t si r o k o n v o n o p et eji
 • Страница 185 из 285
  č č ć ć č .k inm e rps etidav zi o v i j l ž a p o t š o g e n ej i r p e tj a š ej i m o r p o n v o n o p m i t a z ,i c i n ć e p u e m ej i r v ok tark etiv atso ,a jnav aji rga z nok aN . aj nava jir gaz ane m erv iniders u o vonop et uc inćep u k inme rps etivats og e n eji rp unićuk et
 • Страница 186 из 285
  rotam arg orp inter kO potS / tratS taS ejnahuk o kstamotuA aj ic knuf č av išedoP čav iz ak op inl atigiD a j n a v o k u r ej l o P eci nćep atarV 4 5 6 7 8 3 1 2 Opis proizvoda MCC2580E-m 681
 • Страница 187 из 285
  781 . o nl a m r o n m i v s a s e j o t ; u t a s an ek jl az ak are jms do ontorpus i u ećer ko rujnat interk o e s ja vO .ajnahuk m ok ilirp lots int e rko jat an uj ajl vats es k ejivu ena rh ici nmerps i anarh avS . a j n a h u k e m ej i r v a z a r uj n a t g o n t e r k o e j l o t s o p i
 • Страница 188 из 285
  :aja čuls abo U .ecin će p atarv me jnarav to i li potS ukpit an m ok sitirp m indej uktunert mok olib u itun ik erp etež om ajnahuk sulk iC Prekidanje ciklusa kuhanja . " t r a t S " u k p i t e ti n s i t i r P .kaputs o p etivonop . atunim jorb inež art etivatsop eci nćep ejna rik olbed aZ mor
 • Страница 189 из 285
  č Vodi za podešavanje snage roštilja .itunerkop onvonop iksta motua etunim 1 nokan es e ć acinć e p ,etemz udop en atšin o kA . alej ejnater ko e jućugo m o m av otš ,ane m erv a l o p a n i ti v a t s u a z e s e ć a c i n ć e P č . a t u ni m 0 6 e j m e j l i t š o r a j n a h u k e m ej i r v o
 • Страница 190 из 285
  elektri na snaga Digitalni pokaziva č ivolavorkim %55 + jlitšor %54 ončibo C°032 + jlitšor %05 agans anlavorkim %04 + C°032 1C 3C 2C č . a m a r g o r p j a r k a r i z il a n g i s e j o k o n o v z e s e ć t i s a l g o e j i c k n u f e v o uj a r k a N atup 3 atup 2 tup 1 Pritisnite tipku Vodi
 • Страница 191 из 285
  ” t r a t S " e ti n s i t i r P . u t a s a n e kj l a z a k ure jms u arota m argorp gonter ko mejnate rko u ni ž e t u n b e r t o p e t i v a t s o P .ak vatso p anbertop i vajop en učav iz ak op m onlatigid an es k od ev s "ejnahuk ok stamotuA" uk pit etić šitirP • • • .egans eniz ar i ajnahuk
 • Страница 192 из 285
  ć č č ćč ć ć č . ebaropu no kan ham do itarid ć č etjome n hi a gots ,i ćurv ol rv ujatsop rujnat int e rk o i ecinćep tsojnšartunU .arujnat g onterk o m ejlotsop et j u k u r o v i j l ž a P . m o t n e ž d r e t e d m igalb etitsičo i ecinće p zi etidav zI . u n i ć u k e t u v k a k i n i t i t
 • Страница 193 из 285
  gk 53 W 0051 W 0001 A 61 z H 05 , V032 a r a ti l 8 3 mm 012 mm 093 mm 024 mm 554 mm 245 mm 495 a ni ž e T )ag ans( jl itšoR agans anlav ork iM čarug isO eji grene rov zI animerpaZ itsojnšartunu anisiV itsojnšartunu anibuD i t s o j n š a r t u n u a ni r i Š a n i si v a n p u k u e v S anibud
 • Страница 194 из 285
  Za ovaj se ure aj ne smije koristiti neuzemljeni izvor elektri ne energije. Kontaktirajte elektri ara ako niste sigurni glede elektri nog spajanja pe nice ili mogu nosti uzemljenja izvora napajanja. č č č ć ć đ Ako je pe nica spojena u uti nici pomo u produžnog kabela, provjerite da je kabel
 • Страница 195 из 285
  .usi vr es mešan e s e t i t a r b o o mi l o m ,i c i n č i t u j o š a v a r a v o g d o e n uj a đ e r u a n č a k i t u o k A č UPOZORENJE! OVAJ URE AJ MORA BITI UZEMLJEN. Proizvo a otklanja bilo kakvu odgovornost u slu aju nepoštivanja navedenih mjera sigurnosti. 591 čđ Đ . d o v zi o r p i l
 • Страница 196 из 285
  ытевос еын зелоп и я ицамрофни яащбО аробирп я ин еджервоп ьтаж ебзи как мот о яицамрофн и и йел етавозьлоп итсон сапозеб я сяащюасак я ицамрофни яанжаВ , ыдерс йе щ юаж урко енархо оп яицамрофнИ . , , ыловмис еи щ ю у делс яст юу зьл оп си евт сдовоку р моннад В : яи тнараг я аксйепорвЕ 19 21 й ел
 • Страница 197 из 285
  тсилаицепс йыннаворицифилавк еыннохук игамуб зи ытемдерп окьлот ьтинлопыв еремак в етйялватсо еН яиненарх хялец тежом ичеп йотэ еинавижулсбохет в уремак ююннертунв етйузьлопси еН и тномер йынсапозеБ еинаминВ ясьтерогаз тугом инО ичеп йовонловорким в ытезаг или уджедо ьтишус ьсетйатып еН ыдов изилбв
 • Страница 198 из 285
  у цвадорп ьт ищбоос он нел демен оми дохбоен и и цат кел п мок йон лоп ен и ли и ин еджервоп О ано ил анед жервоп ен етьревор п ичеп ии н авывокапсар ирП . . , аквокапсаР яи навозьл опси огеншамод я лд окьло т ан ечанзан дерп ан О хя лец хиксечрем мок в ьчеп ю у вонловорким ю у н над ет й у зьлоп
 • Страница 199 из 285
  АД АД ТЕН ТЕН АД АД ьчеп яавонловоркиМ ытобар мижеР *2 *1 акимареК лаиретаМ адусоП олкетс и акимареК и кл едто й оксечи ллатем зеБ ьл атсу рх йывоц ни вС йокл едто й оксечи ллатем с аду соп яан н ял кетС алкетс огокйотсораж зи аду соП алкетс огон н аворил у нарг зи аду соП рофраФ яи назак у еи щбо
 • Страница 200 из 285
  в ынбод у ьнечо ыт емдерп итэ есв ь п у що а н яачярог аду соп и л с Е нотрак и вот к у дорп яи навижаромаз у т у ни м у ндо ан ьтсонщом ю у нлоп ялд ак требо икборок еыннотрак ан ьчеп ети чюл кВ йодов мынн ен лопан и к ш а ч ик лерат ац нетол оп е ын жа му б у н иволопан мон акатс ос етсемв ьчеп
 • Страница 201 из 285
  еи нел вотогирп еонсапозеБ лотс ан оге ьт авадоп как мет дереп одюлб ьсолерган ил ошорох етьреворп он ьлет азябо умотэо П ончыбо меч яи нел вотогирп ил и авергозар ялд инемерв еш ьлоб ясьт иб оданоп тежом игьлоф йовеи н и м юл а зи аренй етнок и ина возьлоп си и рп отч ет и н м о П й ец ив аку р и
 • Страница 202 из 285
  у кшырк етйа м и нс метаз ок ьлот и у т у н и м у ндо ьт яотсоп ет йад яи нел вотогирп и ин ачноко оп а йокшырк етйавы ркан и кот леж етй авылакорп адгесВ тошап ацй я ясьтавырзв ту го м и ине лв отогирп и рп адгон И ичеп йовонлов орким й оннад в ьтавергозар язьлен хи у мотэоп ьт у н пол т угом и к
 • Страница 203 из 285
  рот ял у гер йынторовоП потС ксу П ысаЧ равопотв А й иц кн у ф ротк елеС йел псиД я ин ел варп у ьленаП ичеп ацревД / 4 5 6 7 8 3 1 2 Описание изделия 302 MCC2580E-m
 • Страница 204 из 285
  оньламрон о тэ еен виторп и к ат еклертс йовосач оп как я стеащарв ноддоП ноддоп ясй ищюащарв тотэ ан ьт ив атс адгесв оми дохбоен и мат к у дорп с ыренй етнок и ы т к у дорп и ин ел вотогирп ирП ичеп в ьтыб ын ж лод адгесв акватс доп и ноддоп ясй ищюащарв яи нелвотогирп ямерв о В • . , ; . • . и
 • Страница 205 из 285
  ксуП ушивалк етимжаН туним еинечанз еомидохбоен етивонатсу аротялугер огонторовоп меинещарВ туним еинечанз ьтагим тенчан ен акоп ысаЧ ушивалк етйамижаН восач еинечанз еомидохбоен етивонатсу аротялугер огонторовоп меинещарВ восач еинечанз ьтагим тенчан ен акоп ысаЧ ушивалк етйамижаН ксуп йыннежолтО
 • Страница 206 из 285
  ксуп йыртсыБ зар азар азар азар зар укпонк етимжаН 630 450 270 90 P70 P50 P30 P10 ) у т у ним зереч ик сечитамотва яст ит с у паз ьчеп й ив тсйед х ика к ин ьтами нирп дерп ен илсЕ ытк у дорп ьт у нревереп илгомс ыв ыботч ясти вонатсо ьчеп яи нел вотогирп инем ерв ыни волоп ии нечетси о П тВ тВ тВ
 • Страница 207 из 285
  ынловорким 230°C + 40% 2 азар 50% 230°C азар 45% 55% C2 + C3 ьлирг яицкевнок ьлирг нловорким итсонщом ьтсонщоМ 3 ". + C1 еелпсид ан яицакиднИ к с у П ет и м ж а Н ек лертс йовосач оп арот ялу гер огон торовоп меинещарв ямерв еоми дохб оен ети вонатс У ыр у тарепмет еи нечанз еоме у берт я сти вяоп
 • Страница 208 из 285
  еи нечанз еоме у берт я сти вяоп ен ее л пси д ан акоп равопотвА у к пон к етй амижаН итсонщом ин вору и яи нел вотогирп я мер в еон ьли варп т ил сичыв ьчеп а сев оге ит севв атк у дорп юирогетак ьтар быв ок ьлот омидохбоен маВ робыв ан яи нелвотогирп ммаргорп и авергозар аммаргорп ястеемИ еин ел
 • Страница 209 из 285
  . йи тсревто х ын нои цял и тнев е лзов й етсок ди ж ет й у зьлопси ен йок п ярт йон ж алв й окгям окьлот етйом и чеп и кн етс еывокоБ ичеп я инавонсо зи й и нен зяргаз яи нел ад у ялд у к п ярт ю у тс и ч ю у кгя м и у дов ю у л пет овтсдерс е е щ ю о м ео кд иж еокгям етй у зьл опсИ ыремак ю ин
 • Страница 210 из 285
  А цГ В вортил мм мм мм мм мм мм 594 542 455 420 390 210 38 230 , 50 16 ьлет инарходерП яи н ати п к инчотсИ меъбО ыремак атосыВ ыремак ан иб у лГ ыремак ан ириШ атосыв яан тирабаГ ан иб у л г яан тирабаГ ан ири ш яан тирабаГ Технические данные ьт ащолгоп т у д у б ии нен тол п у монревд ан ясеи
 • Страница 211 из 285
  . . и чеп еи не ж ярпан ыботч етьреворП яи накымаз огокторок еачу лс в ьтс он сапо теа ж и н с еинелмезаЗ ц Г В у ктезор юу н нелмезаз в я и н е ч ю л к в ялд йокл ив и я ина т ип мору н ш ан ежбанс ьчеП итесортк елэ к еи нечю лкдоП и и цял и тнев йончотатсод ял д ынавори колбаз и л ы б ен юьчеп
 • Страница 212 из 285
  еи лед зи и лербоирп ы В мороток в низагам в и ли водохто и и цази ли т у и узовыв оп у б ж у лс в мя тсалв м ы н т с е м к ясьтащарбо абьсорп я и ледзи оготэ и и цаз и л ит у бо й е и ц а м р о ф н и йонбордоп еело б аЗ имадохто и мынбодоп с яи нещарбо огещю абодопен еи втсд елсв еачу лс м он
 • Страница 213 из 285
  312 aidertsorp ohéntov iž enarhc o k ei cá m rofnI y pit a e icá mro fni énceboešV . a č i b e r t o p s ui n e d o k š o p ť síderp o ka ,mot o ei cá m rofni a itsončepz eb jenbo so j ešav as ecúj aký t ei cámr ofni étiž elôD :y l obmy s ecújudel san étižuop ús ein av ížuop an edov án otmot V 12
 • Страница 214 из 285
  .láiretam an íbosôp érotk ,aineraiž ohékcitengamortkele emrof ť ď ov ánavížuop aigrene ánčnevkerfoidár ť ť arávtyv enremáz as morotk v ,MSI 2 ynipukS einedairaz ej arúr ánnlvorkiM ľ .ynivartop ina ,ykcômop éksnyhcuk č ,ytemderp évoreipap jen v etjaváhcenen ,etavížuopen urúr ďeK .ylečú eicavodalks
 • Страница 215 из 285
  .ykpaňhc obela ec iv akur énnarhco ťav ížuop ačúropdo a s yrúr z bo dán ínareby v irP . u b o d á n a n n í v a r t o p z al p e t m o s o n e r p ťairh erp už ôm as y kc ômop oteit , v o t e m d e r p h c ý k ci m a r e k a h c ý n e n e l k s uniščäv aveirhozen aigrene ánnlvorkim ež ,umot keirpaN
 • Страница 216 из 285
  .eine rksi ť i b o s ô p s u ž ô m y s u k é k ľ e v , í t s a č h c ý r o t k e i n e i n e n e i t a n a b i e t j a ví ž u o p l a b o l A 3 * .v ok jecújuhas b o y v arpú jev ohcr vop zeb abI 2* . k ei r o v s h c ý v o v o k z e b a bI 1 * ť a b ý h y v a b e r t a s m ýr o t k , o v t s n e š
 • Страница 217 из 285
  . e c i v a k u r o b el a y k p a ň h c é k s n y h c u k ť av íž uop m otirp as ačúropdO .roz op ý kľ e v etj av á d yrúr z í nareby v hci irp ;ťairh oz i m ľev už ô m r einat ýnčoto a a b o d á n a s ai n a ví ž u o p s a č o P . ť ú n d a l h c y v mí t i ž u o p m í š l a ď d e r p u j e t j a
 • Страница 218 из 285
  ť Upozornenie: Niektoré výrobky, ako celé vají ka a uzavreté nádoby - napr. uzavreté sklenené poháre - môžu prasknú a preto by sa nemali ohrieva v rúre. Niekedy môžu po as prípravy vybuchnú aj sádzané vají ka. Ž tko vždy prepichnite, potom prikryte a pred odstránením pokrievky nechajte odstá jednu
 • Страница 219 из 285
  čadál vo ýnčotO potS / tratŠ y nidoH eine rav ék citamotuA í i c k n u f či l o v aic ákidnI LEN AP ÍC AD ÁLVO y rúr a kr eivD 4 5 6 7 8 3 1 2 Popis spotrebiča 912 MCC2580E-m
 • Страница 220 из 285
  t š o r í c a v ol i r G . e n l á m r o n o t e j ; o v aľ v j a o v a r p v a čáto a s reinat ýnčoto otneT .r e i n a t ý n č o t o o t n e t a n iman i va rtop s y bodán a y nivartop etďa lk ydž v ládej ev arpí rp irP .r einat ý nčoto ja , a r e i n a t o h é n č o t o k ai ž r d ť a v í ž u o p
 • Страница 221 из 285
  .”tratŠ“ o ldiča lt etčaltS .ytúnim etv atsan ačadá lv o m ínečotO . ui c á r e p o e t j u k a p o z . t ú ni m e c i l sí č ť a k i l b ú n č a z e n m ý k ,i lav ok olbdo urúr ets ybA ,”ynido H “ oldi čalt éne čalts etž rdoP .k o máz .ynidoh í z a r b o z a s i j e l p si d a N . y d n u k e s
 • Страница 222 из 285
  Výkon grilu Indikácia W0201 1G W006 2G tárk-2 tárk-1 č Stla te tla idlo č . u t ú ni m 1 a n e n o k ý v .xam irp enpaz arúr as i ick nuf otj et irP 01P W09 W036 W054 05P W072 03P tárk-5 tárk-4 tárk-3 tárk-2 )nokýv Indikácia č 07P Mikrovlnový výkon Príru ka na nastavenie výkonu grilu .etú nim 1 op
 • Страница 223 из 285
  Elektrický výkon Indikácia ynlvorkim %55 + lirg %54 einečep énčkevnok C°032 + lirg %05 nokýv ýnnlvorkim %04 + C°032 1C 3C 2C tárk-3 tárk-2 tárk-1 č Príru ka na nastavenie výkonu pri kombinovanej príprave jedla č .túnim 06 enlám ixam an ť i v a t s a n a b o d á d a s ul i r g í n a v í ž u o p i r
 • Страница 224 из 285
  .umar gorp einečnoku e j u z il a n g i s o č ,l á n gi s ý v o k u v z einz a z e ick nuf otj et ínečno ku oP • ”trat Š " etčaltS .o varpv m orems a č adálv o m ínečoto ťsontomh úna voda žop etv atsaN . einev atsan énav odažop íz arboz en i jelpsid an as m ýk ,”eine rav ék citamotuA“ oldi čalt éne
 • Страница 225 из 285
  č č č č . ítižuop op ďenhi etja kýtoden hc i as oterp ;új ave irhoz č č imľ ev a s reinat ý nčoto a yrúr ortúnV .enrtapo etjaz dáhcboaz a reinat ohénč oto m ok aižrd S . m o k d ei r t s o r p mi c ai t si č m ý n m ej etitsičy v hc i y rúr artúnv z ít a rbyv oP . ynil apav k enda iž ťav ížuo p i
 • Страница 226 из 285
  gk 53 W 0051 W 0001 A 61 z H 05 , V032 v o r ti l 8 3 mm 012 mm 093 mm 024 mm 554 mm 245 mm 495 ťsontomH )nok ýv ( l irG n o k ý v ý v o nl v o r k i M ak tsioP e inajá pan ék cirtk elE m ejbO a kšý v ánrotúnV akbĺh ánrotúnV ak ríš ánrotúnV a kšý v áv ok leC a k bĺ h á v o k l e C a k rí š á v o k
 • Страница 227 из 285
  Spotrebi sa nesmie používa zapojením do siete bez uzemnenia. Ak máte nejaké pochybnosti oh adom elektrického zapojenia alebo uzemnenia, obrá te sa na elektrikára. ť ľ č ť Ak je rúra zapojená do elektrickej siete pomocou predlžova ky, skontrolujte, i je predlžova ka uzemnená. č č č .iteis jek ci
 • Страница 228 из 285
  .k s. m odivne .w ww e knárts j evotenretni a n e t e d j á n e i c á m r o f n i e i šj e n b o r d o P .eiv ardz é ksduľ a e ide rtsorp éntov iž an m ov ylpv my nvítag en ohe j o lšide rp as y ba ,kat mobosôp s m ýndohv enlátnemno rivne ýnendok šenz a ýnetondohz dapdo lob yba ,um ot k oterp etj
 • Страница 229 из 285
  я лл і квод инорохо з яіцамрофнІ їіцаднемокер і яіцамрофн і аньлагаЗ у д алирп янн еж докшоп и ти дерепоп кя ет орп яіцамрофні ат и к епзеб їотсибосо їошав онвосот с яіцамрофні ав и л ж а В и ловмис і к а т я с ь т ю у в о т с и р о к и в їі ц к у р т с н і й і ц У ипорвЄ їіротире т ан я нн азя
 • Страница 230 из 285
  итунхалапс ьтужом итемдерп ежом еЦ ончепзебен її итавузінредом ат ічеп їєіц яннавувогулсбо іЦ итезаг ич гядо ічеп йівоьливхоркім енчінхет итавюнсйідЗ агавУ у итишус ясетйагаман еН идов узилбоп огой етйагіребз еН абен отсорп далирп йец етйагіребз еН икбурт їоннортенгам яннеждокшоп од итсевзирп ежом
 • Страница 231 из 285
  д али рп и лаб дирп ив ед д алказ й и ньлевогрот ец орп етмодівоп он йаген ни тсач ьд у б ен х икя ітсон т у сдів об а віт кефед я нн елв яив юен я нн ав у тсирок огон ьли варпен ізар У віт кефед є а м е н нів о щ у к епзеб ен ьт ююлмод івсу ат ясет йанок ереп дал ирп ичюу вокапзоР бісопс й ин
 • Страница 232 из 285
  я нн ав у кап КАТ евоки тсалП ду соп р КАТ йиквирточіаЖ па воьли вхоркіМ КАТ дусоП їіцатаулпске мижеР молатем ян нелбодзо зеБ юл атширк оговецн ивс зі о л к С молатем мян нелбодзо з ду соп й ин ял кС ду соп йи н ялкс й ик виртораЖ рев гнінроК КАТ КАТ ІН ІН КАТ авоьливхоркіМ *2 *1 ки тсалП акімареК
 • Страница 233 из 285
  мотсімв микос и в з и тк у дор п и тірган аберт ощкя мод у соп мивок ит салп ічеп й івоьл ивхоркім ясет й у тси рок е Н ічеп їовоьл ивхоркім у варт с у моьн в я нн ав у тогирп ялд ду соп й и воки тсал п й ин тад ирп ич ялд ьти дохд іп н ів у ру тарепмет я с и т а н з і д б о щ а к и н б о р и в йі
 • Страница 234 из 285
  , (1 1/4 у еш ил ела ічеп й івоьл ивхоркім в ит ав у тог анжо м нрокпоП ї іца у ти с інчеп зебен и т у нк ин ив ьту жом и тав юлортнок ов и лжомен у ри ж у ру тарепмет и кьл іксо ірюти рф у и тижамс анж ом ен ічеп й івоьл ивхоркім У у ду соп огощ ядохд іп од ит к у дорп ьт ідалкереП х акна ш я лб
 • Страница 235 из 285
  ару таре пмет х ї ічеп й івоьл ивхоркім у вїоп ан ат вісу ос в і пу с р п а н н и дір ін навірг ан и р П а г а в У : , ., итамінз її ж і н ш р е п у н и л и в х у н д о е т й а к е ч о п і юокшир к ецй я ет йи ркан овок зя вобо мітоп а котвож етй юлокорп и джваЗ и п у ларак ш зеб інеравз я цй я і
 • Страница 236 из 285
  ротя л у гер йинторовоП пот С тратС ки н нидоГ ми жер й ин читамотв А й іц кн у ф чакимереП йел псиД ян н аву рек ьленаП атяцревД / 4 5 6 7 8 3 1 2 Опис виробу MCC2580E-m 632
 • Страница 237 из 285
  оньламрон м о к лі ц е ц ї е н и т о р п і ю о к л і р т с ю овоки нн идог аз ясьтєатребо ки лот с йи нторовоп й е Ц ки лотс й инторовоп а н и ти ватс и д ж ваз онд іхбоен и мат к у дорп з д у соп і и т ку дорп і с У і цсім у мєовс ан и тав у береп ь т ю а м и д ж ваз акват сдіп і к илотс і і ж ї
 • Страница 238 из 285
  яннавутог улкиц яннанокив яннавиререП їід імас іц ьтіротвоп чіп итавуколбзор боЩ комаз ясьтивя з їелпсид аН днукес жводорпв хї етйумирту і киннидоГ ат мижер йинчитамотвА икпонк ан ьтінситан чіп итавуколбаз боЩ , ' . “ “ . тратС укпонк ьтінситаН ниливх ьтсікьлік унбіртоп ьтівонатсв ротялугер
 • Страница 239 из 285
  ксуп йикдивШ зар 900 візар изар изар изар 630 450 270 90 P70 P50 P30 P10 тВ тВ тВ тВ ьтсінжутоп скам тВ їігрене їовоьливхоркім ьтсінжутоП ) . 1 . , P100 яіцакиднІ ( у ни ливх зереч у вонз я сьти тс у паз онч и тамотва чіп от їід індо ж і н а нок и в ьт у д у б е н о щ к Я и тк у дорп и т у нревереп
 • Страница 240 из 285
  юогав аз я н н а в у ж о р о м з о р ен читамотв А іливхоркім 1 230°C + 40% C1 2 50% 230°C + C2 3 45% 55% + C3 ьлирг изар яіцкевнок тратС ьтін ситаН юокліртс ьлирг изар юовок и н нидог аз рот ялу гер яігрене йи нторовоп и шв у нревоп авоьливхоркім сач й и н а ж а б ьтівонатсВ зар укпонк ару
 • Страница 241 из 285
  юокл іртс юовоки н нидог аз рот ял у гер й инторовоп и шв у нрев оп у г ав ьтівонатсВ ян нав у т шалан ен діх боен ясьти зарбодів ен ї е л п с и д а н и к о д її е т й у м и р т у і ми жер й ин читамотв А у кп онк ьтін ситаН . , . ” ітсон ж у топ ьневір і и тобор ьтсіл ави рт у ньл иварп є у х а р
 • Страница 242 из 285
  ' . , . віровто х ин йі цял и тнев у зи лбоп яси тав у восотсаз ін ни воп ен и б о с а з і к ді р і н д о ж ю о к р і ч н а г ю о г о л о в юок я м е ш и л ясет й у тсирок ічеп ик нітс и ти тсичоп б о Щ и крічн аг їокя м і идов їол пет у босаз огочюим огокдір огок я м ю о г о м о п о д а з і ч е п
 • Страница 243 из 285
  гк тВ тВ А цГ В віртіл мм мм мм мм мм мм агаВ я л и р г ь т сі н ж у т о П ї і г р е н е ї о в о ь л и в х о р к і м ь т сі н ж у т о П к ин жібопаЗ ь т сі н ж у т о П мє б О иремак атосиВ иремак ан иб илГ иремак ан ириШ атоси в аньлагаЗ ан иб ил г аньлагаЗ ан ири ш аньлагаЗ ' 594 542 455 420 390
 • Страница 244 из 285
  ян накимаз огокторок ізар у кизир и т а в у з і мі н і м є я л о в з о д я н н е л м е з а З у к тезор у н чирт кел е у нелмезаз ат ц Г В ьт сі н ж у топ а н и минавохарзор мелесп етш і мору нш із і тк ел п мок в ясьтєачатсоп чіП , . . , 230 , 50 іжереморткеле од яннечюлкдіП . , . . , , . - , ит ав
 • Страница 245 из 285
  б ірив йе ц и лаб дирп и В ед анизагам о д о б а їі цазі л ит у и б ж у лс ї о ш а В у сіфо оговецсім оговс о д ясьтін ревз у б о р и в о г о ь ц и к б о р е р е п о н в о с о т с ю і ц а м р о ф н і у ші н ь л а т е д и т а м и р т о б о Щ у б о р и в о г о ь ц дів я нн ел вабзоп о г о н же л а н
 • Страница 246 из 285
  et n e ibma 'll a etag el i noiz a m rofnI il areneg itnemi re g gus e i noiz a m rofnI .arutai hccerappa 'lla innad i d enoiz neverp a ll a e e l a n o s r e p a z z e r u c i s a l l a ev ital er itnatrop m i i noiz a m rofnI :i lobm is itneuges i itaz zilitu on o s elauna m etneserp leN 12 a
 • Страница 247 из 285
  è elauq len 2 oppurG led MSI oihccerappa nu è ednoorcim a onrof lI .enoiznuf ni è non onrof li odnauq aruttoc id àtivac allen itnemila o anicuc ad ilisnetu ,atrac id ittodorp eraicsal noN .itnemila o itteggo ivropir rep oizaps emoc aruttoc id àtivac al erasu noN .ocouf erednerp orebbertop itseuq
 • Страница 248 из 285
  o i g g a l l a b m i ' d e l ai r e t a m e r a i c s a l n o N i t n e m i l a i l g e d e r o l a c l e d e n o i z a s n e d n o c .o ihccera ppa'l erasu id a m irp a loc illep a lled etnem ec ilpm es attart i S .o lletrops atseuq erev oum ir ,os a c lat nI .avittetorp ol ottos au q c a'd ecc
 • Страница 249 из 285
  ÌS ÌS ÌS ON ON 1 *ÌS ednoo rcim a inrof iad ottodorp er o l a c l a itnetsiser itte ggO ehci llatem ino iz aroced azneS otabmoip ol l a t s i r c ni itt e ggO ehci llatem ino iz aroced noc ortev n i ei l g i v o t S er olac l a etnetsiser ortev n i ei l g i v o t S eli f o riP Utensili ÌS ac itsalP
 • Страница 250 из 285
  onais non ehc one m a ,ehci llatem i t r a p n o c o ol l a t e m i d i l i s n e t u e r a s u de a i grene 'l e ribro ssa re p obic id o n o v e d i s n o n e d n o or c i m a o n r o f l e N ine ip eres s e erpm es on o ved itne ipicer .el ibitsubmoc ela iretam I . itacidni e tnemr al o citrap
 • Страница 251 из 285
  .erutattocs er a t i v e r e p o m u s n o c l e d a m i r p arutarepm et al enrall ortnoc e inibmab rep itn emi la id ittesav i ed e norebib ied otunetnoc li eretouc s o e ratigA . o v o u ' d i l r o u t i e o l l o p i d i ni t a g e f i ,etatap e l ,el em e l o ipmes e rep onos itarof ere s se
 • Страница 252 из 285
  MCC2580E-m 252 Attenzione: Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati perché potrebbero esplodere. Attenzione: Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita della bevanda; fare quindi attenzione quando si manipola il
 • Страница 253 из 285
  enoiz al oge r id a loponaM potS /oiv v A otsaT o i g ol o r O ac itamotua aruttoc id otsaT i n o i z n u f el l e d e r o t t e l e S y alpsiD idnam oc o llennaP onr o f l ed atroP 4 5 6 7 8 3 2 35 2 1 Descrizione del prodotto MCC2580E-m
 • Страница 254 из 285
  l l i r g l i r e p ai l g i r G . el a m r o n e t n e m a t u l o s s a è otseuq ; oir aroitna e oi raro osne s ni atour el o v e rig otta ip lI .aruttoc a l r ep el o v e rig ottaip lus itac o ll oc e resse erpme s onoved itneipic er iv ital e r i e itne m ila ilg ittuT . otroppus ov italer l i
 • Страница 255 из 285
  .” o iv vA“ otsat li ere merP . i t u ni m i e r a t s o p m i r e p e n oi z a l o g e r i d a l o p o n a m a l e r a t o u R .e ra igg epmal a o naiz ini itunim . e n oi z a r e p o ’ l i éhcn i f ”o ig ol o rO“ otsat li ere merP e r e t e pi r , o n r o f l i e r a c c o l b s r e P .a ro’l
 • Страница 256 из 285
  Display .otunim 1 opod etnema citamotua avitta ir is o n r o f l i , o t r e p a e n ei v n o n o l l e t r o p s o l e S .it n e mil a i lg erar ig id eritnesnoc rep aruttoc àtem a atserr a is onrof lI . i t u n i m 0 6 i d è l l ir g e n o i z n u f a l l e d osu’l noc o mi ssam arutto c id o
 • Страница 257 из 285
  . i t u n i m 0 6 i d è l l ir g e n o i z n u f a l l e d osu’l noc o mi ssam arutto c id o pmet lI . amm argorp l e d e ni f a l a c i d n i o c i t s u c a e l a n g e s nu ,e noi znuf atseuq i d eni m ret lA .” o iv vA“ otsat li ere merP . o i r a r o o s n e s n i e n oi z a l o g e r id al
 • Страница 258 из 285
  . amm argorp l e d e ni f a l a c i d n i o c i t s u c a e l a n g e s nu ,e noi znuf atseuq i d eni m ret lA . amm argorp l e d e ni f a l a c i d n i o c i t s u c a e l a n g e s nu ,e noi znuf atseuq i d eni m ret lA .” o iv vA“ otsat li ere merP .y alps id lus e rapmoc osep l i e otnema
 • Страница 259 из 285
  . e n o i z a l i t n e v i d e r u t r e p a e l l a o n i ci v i d i u q i l er azz ilitu n o n :oti dimuni o dibrom onnap nu er a z zi litu onr of led it e rap el reP .onr o f l e d esab a ll a d obic id itisoped i e r e v o u mi r r e p o til u p e o di b r o m onnap nu e adla c auqca ,ortuen
 • Страница 260 из 285
  gk 53 W 0051 W 0001 A 61 z H 0 5 ,V 032 i r ti l 8 3 mm 012 mm 093 mm 024 mm 554 mm 245 mm 495 oseP lli rg aznetoP edno orc im aznetoP elibisuF enoi zatne m ilA e muloV aruttoc i d are mac az zetlA a r u t t o c i d a r e m a c à t i d n of o r P aruttoc id ar ema c az zehgraL el atot az zetlA e l
 • Страница 261 из 285
  .eter id eno izatne m ila 'll ed al leuq a adnopsi rroc o n r o f l e d e n o i s n e t a l e h c e r al l o r t n o C . otiucricot r oc i d os a c ni ihc sir i o minim l a e c u di r a r r e t a o t n e m a g el l o c l I .zH 05 - V 032 ad O KUH S aserp anu r e p a n i p s a n u e e n o i z a t n
 • Страница 262 из 285
  .ottodorp l i otatsiuqca o t a t s è i u c n i o i z o g e n l i o i t u i f i r o t n e m i tl a m s i d e l a c o l o i z i v r e s l i , e l a n u m o c o i ci f f u ’ l e r a t t a t n o c , o t t o d o r p o t s e u q i d oi g g a l ci c i r l u s e t a i l g a t t e d ù i p i n o i z a m r o
 • Страница 263 из 285
  o g e nl a r u t a n a k s i w o d o r ś yn orhco ecą zcy tod ej ca m rofnI 12 eina wo si w reS ik w óz a ksw i ej ca m rofnI .aine zdązru ij cataol pske j e w o łdi w arp zaro a k inw o kty żu a w tsńez ceipzeb e cąz cytod e jca mro fni enżaW :i g u ł s b o i j c k u r t s n i j e z s j e i n i n
 • Страница 264 из 285
  .ćilapaz eno ęis ągoM .jewolaforkim ecnehcuk w tezag ina yżeizdo ćyzsus onlow eiN .ydow użilbop w ainezdązru z ćatsyzrok onlow eiN .zrtąnwez an ainezdązru ćawywohcezrp eiN .ćizdokzsu ęis eżom nortengam ,ąwolaforkim ęigrene ćainałhcw ągom erótk ,ydow bul ywartop tsej karb ilśeJ .iknehcuk jetsup
 • Страница 265 из 285
  ts ej e in y zc ,ćiz dw arps y żelan ikneh cuk a ina w ok apzo r saz cdoP ż Rozpakowanie ż ą Ostrze enie! Nie wolno u ywa kuchenki do celów komercyjnych. Kuchenka jest przeznaczona wył cznie do u ytku domowego. ć ż ż .ik nehcuk ułod i u k o b , u ł y t z , y r ó g u ęi s h c y c ą j u d j a n z h c
 • Страница 266 из 285
  KAT KAT E IN E IN 1 *KAT 2* ak im areC Naczynia KAT Materiał Mikrofala Tryb pracy oł k z s i ak im areC ńeibodz hcy w olatem zeB ena i w oło e w oł a t z s y r k o łk zS me ineibodz my w olatem z e n al k z s ai nyz caN ęrutarepmet ą k o sy w an enropdo e n al k z s ai nyz caN enropdo oraż ai nyz
 • Страница 267 из 285
  . a i n e l a p a z b u l ai n a z r g e z r p od ćicś upod e in i ęig rene ćąno łhcw y b a , y w a r t o p ą i c ś ol i ą c ą j a z c r a t s y w enoinłe pan eno ąs y zc ,ćaz dwarps ez s wa z y że laN .i my zc incomop i m a r o b y zr p i m y ł a n o k s o d ą s a r u t k e t za ro enz ci mret a
 • Страница 268 из 285
  . m einadop j ej dez rp aw artop tse j a cąrog k a j , ći z d w a r p S . e l k y w z ż i n e z s ż u ł d ćyb ą gom hcy wo il of hc ak inmejop w a i n a w o t o g b u l ai n a w e z r g d o p y s a z c e ż , ć a t ęi m a p y ż e l a N . h c y n n e h c u k ci w a k ę r e i n a w o s o t s ęi s a c
 • Страница 269 из 285
  ę ć ć ż ć ę ż ą ą ć ć ż żć ę ć ś ę ś ż ą ę ż ćś ż ż ź ż ćą ą ż ć ż ę ż . ak inmejop me ineinż órpo de zrp ćśotraw az ć a z s e i m y w i e c n e h c u k w ęl i w h c a n o g ć iwa tsoz op unyłp ui nazr gdop oP .aina we zr gdop usazc eiw oł op w einpęts an a ,i knehcuk od og mei neiw atsw dez rp
 • Страница 270 из 285
  ołtęrk oP potS / tratS rageZ eina w otog enz cytamotuA i j c k n u f u r o b y w k si c y z r P z calte i w śyW a i n a w or e t s l e n a P i knehcuk i w zrD 4 5 6 7 8 3 1 2 Opis urządzenia MCC2580E-m 072
 • Страница 271 из 285
  17 2 . enlamron o k s i w a j z o t t s e J . m y n wi c e z r p u k n ur e i k w i a r a g e z k e w ó z a k s w m e h c u r z m y n d o g z u k n ur e i k w ę is a carbo y w otorbo zr elaT . m y w otorbo uzrelat an ća iw atsu yż el an im awartop z ik inm ej o p za ro y wartop ei k tsyz sw aina
 • Страница 272 из 285
  cąjaksican ,eicnemom mynlowod w ćawrezrp anżom ainawotog secorP Przerwanie gotowania .”tratS„ ksicyzrp ćąnsicaN .ćśonnyzc .ytunim ćiwatsu ałtęrkop ącomop aZ ązsżywop ćanokyw einwonop .ćawoslup yżelan ,ęknehcuk ćawokolbdo ybA einzcaz tunim ulop an einazaksw .ikdółk lobmys ęis iwajop ża ,”rageZ„
 • Страница 273 из 285
  W 006 W 0201 Poziom mocy grilla 2G 1G yzar 2 zar 1 Nacisn przycisk ś aławocarp zaret eizdęb akwólaforkiM .”tratS„ ksicyzrp ćąnsicaN .ytunim jedej serko an ycom jenlamyskam an ęknehcuk ćimohcuru anżom ijcknuf jet ącomop aZ Wskazanie na wy wietlaczu ćą Poziom mocy Wskazanie na wy wietlaczu Ustawianie
 • Страница 274 из 285
  3C 2C 1C jewolaforkim iknehcuk ycom %55 + allirg ycom %54 o genjyckewnok ainawotog ald C°032 + allirg ycom %05 jewolaforkim iknehcuk ycom %04 + C°032 ą yzar 3 yzar 2 zar 1 ć Nacisn Moc Ustawienie mocy kuchenki dla funkcji kombi .tunim 0 6 i s o n y w a i n a w o l l ir g s a z c y n l a m y s k a M
 • Страница 275 из 285
  uknure ik w me łtęrkop c ąjac arbo ,ęga w ć iwatsU .arutarepm et anadążop ęi s i w a j o p u z c a l t e i w ś y w a n ża ,”eina woto g enz cytamotuA„ k s i c y z r p ć ą n si c a N • • .yco m mo iz op i aina w otog sazc yw icśa ł w y z cil bo am as ak nehcuk a ,utkudorp ę g a w ćiz daw orpw i ęir
 • Страница 276 из 285
  a k d o r ś o g e n t a ki l e d ą c o m o p a z ć a w u s u yż el an ik nehcuk e ind an ainezdurbaZ .azrtęn w je j a inezdo kz su od tewan a , i k n e h c u k i c ś o n j a d y w a i n e z sj e i n m z o d i z d a w o r p o d o c , l af o r k i m ę igrene ćaina łhcw eno ądę b ,ydaso ąnats wo p i w
 • Страница 277 из 285
  mm 093 mm 024 mm 554 mm 245 mm 495 i k nehcuk a zrtęnw ćśo ko bęłG i k n e h c u k a z r t ę n w ć ś o k or e z S ćś o k o sy W ćśo ko bęłG ć ś o k or e z S Dane techniczne . e n j y c al y t n e w y r o w t o zez rp ydo w aic ęink inez rp od ćicśupod e in ,ikn ehcuk i cśęz c hcy nzrtęnw ew ai
 • Страница 278 из 285
  yba ,bós ops ik at w za ro inhc zre iwop w órow to Z . ęira wa jej j e n w ó r i j e i k s a ł p a n ć i w a t s u y ż e l a n ć a w o d o w o p s e ż o m o c , ć a zr g e z r p ę k n e h c u K . i n h c u k w u c s j e i m m y d ż a k w ęi s e ż o m a k n e h c u k , y c a r p s a z c d o p ei w
 • Страница 279 из 285
  Urz dzenie musi by uziemione. Je li urz dzenie posiada wtyczk z niewymienialnymi przewodami, która nie pasuje do gniazdka w domowej instalacji elektrycznej, wtyczk nale y odci i zamontowa wła ciw wtyczk . Przy wymianie bezpiecznika we wtyczce z niewymienialnymi przewodami nale y pami ta o ponownym
 • Страница 280 из 285
  .ynoipuk az łats o z tkudo rp my rótk w ,mepe l ks bul atsaim aina zc zsy zco imabżu łs ,atsa im medęz ru m ynla kol z ę is ć awotk atnok s yż el an ,aine zdązru o g e z s j e i n i n u g n i l k y c e r i c ś o w il ż o m e c ą z c y t o d e n a d e w oł ó g e z c z s ć a k s y z u y b A . ei w o
 • Страница 281 из 285
  a ez vS liwnegäM 6055-HC ,01 essartseirtsudnI 111 99 88 26 14+ - essiuS - zirewzicS h ainamoR tserahcuB ,6S ,09 araosimiT lud-B 185 24 44 12 04+ socrA ed oçaP 815-4772- 53 Q - ocraZ sevlaçnoG oicifidE - etnoF ad atniuQ 93 93 04 41 21 53+ wasraW ,7/5 awojeloK .lu 003 74 34 22 84+ neiW 0321 ,9
 • Страница 282 из 285
  кипмилО ткепсорп йиксйипмилО авксоМ " , , 16, ЦБ 129090 " lubnatsİ miskaT 53 :on iseddac ışabalraT mlohkcotS 54 501-S ,341 natagsnaröG tS ,ecivreS xulortcelE iroP 00182 ,4 atnarnajapenoK avalsitarB 30 128 ,1 ohinírebeS ,KS ečibertops ecámoD xulortcelE ,.o.r.s aikavolS xulortcelE anajlbujL 0001 ,231
 • Страница 283 из 285
 • Страница 284 из 285
  www.electrolux.com 8221916 -98- 03 - 012009 Iss 20090203
 • Страница 285 из 285