Инструкция для AEG S73600CSW0

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

S73600CSW0

S74000CSW0

SQ

FRIGORIFER ME NGRIRJE

UDHËZIMET PËR PËRDORIM

2

RU ХОЛОДИЛЬНИК-

МОРОЗИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

25

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  S73600CSW0 S74000CSW0 SQ FRIGORIFER ME NGRIRJE RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU UDHËZIMET PËR PËRDORIM ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 2 25 50
 • Страница 2 из 77
  2 PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative që e bëjnë jetën më të thjeshtë – karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Ju
 • Страница 3 из 77
  Përmbajtja 3 PËRMBAJTJA 4 7 11 11 14 16 18 20 20 Të dhëna për sigurinë Paneli I kontrollit Përdorimi i parë Përdorimi I përditshëm Udhëzime dhe këshilla të nevojshme Kujdesi dhe pastrimi Si të veprojmë nëse… Të dhëna teknike Instalimi Në këtë manual përdorimi janë përdorur simbolet e mëposhtme:
 • Страница 4 из 77
  4 Të dhëna për sigurinë TË DHËNA PËR SIGURINË Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një përdorim të saktë, përpara se të instaloni dhe të përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke përfshirë këshillat dhe paralajmërimet. Për të shmangur gabime dhe
 • Страница 5 из 77
  Të dhëna për sigurinë 5 – shmangni flakët e hapura dhe burimet ndezëse – ajrosni tërësisht dhomën në të cilën ndodhet pajisja • Është e rrezikshme të ndryshoni specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni këtë produkt në çdo mënyrë të mundshme. Çdo dëmtim i shkaktuar në kabllo mund të shkaktojë qark
 • Страница 6 из 77
  6 Të dhëna për sigurinë Kujdesi dhe pastrimi • Përpara se të kryeni veprime për mirëmbajtjen e pajisjes, fikeni atë dhe hiqeni nga priza. • Mos e pastroni pajisjen me objekte metalike. • Mos përdorni objekte me majë për të hequr brymën nga pajisja. Përdorni një kruajtëse plastike. • Kontrolloni
 • Страница 7 из 77
  Paneli I kontrollit 7 PANELI I KONTROLLIT 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Butoni ON/OFF i pajisjes 2 Butoni i uljes së temperaturës së frigoriferit 3 Butoni i rritjes së temperaturës së frigoriferit 4 Butoni Mode 5 Butoni OK 6 Butoni i uljes së temperaturës së ngrirësit 7 Butoni i rritjes së temperaturës së
 • Страница 8 из 77
  8 Paneli I kontrollit 3. Alarmi mund të futet në përdorim pas pak sekondash. Për ta rivendosur alarmin referojuni kapitullit "Alarmi i temperaturës së lartë". 4. Nëse në ekran shfaqet "dEMo", pajisja është në funksionin e demonstrimit. Referojuni kapitullit "Si të veprojmë nëse...". 5. Treguesit e
 • Страница 9 из 77
  Paneli I kontrollit 9 Funksioni Minute Minder Funksioni Minute Minder duhet të përdoret për të vendosur një alarm akustik në kohën e preferuar, i vlefshëm për shembull kur një recetë kërkon që të ftohë një përzierje për një kohë të caktuar ose kur një kujtues nevojitet për të mos harruar shishet e
 • Страница 10 из 77
  10 Paneli I kontrollit • tingëllimit të ziles. Për të rivendosur kohën: 1. Shtypni çdo buton. 2. Zilja fiket. 3. Treguesi i temperaturës së ngrirësit tregon temperaturën më të lartë që është arritur për disa sekonda. Pastaj tregon përsëri temperaturën e vendosur. 4. Treguesi i alarmit vazhdon të
 • Страница 11 из 77
  Përdorimi i parë 11 Treguesi i temperaturës së frigoriferit tregon temperaturën e vendosur. 2. Shtypni butonin OK për ta konfirmuar. Tregohet treguesi i Pushimit. Për të çaktivizuar funksionin: 1. Shtypni butonin Mode derisa treguesi i Pushimit të pulsojë. 2. Shtypni butonin OK për ta konfirmuar.
 • Страница 12 из 77
  12 Përdorimi I përditshëm Në rast të një shkrirjeje aksidentale, për shembull si pasojë e ikjes së korrentit dhe nëse kjo ka zgjatur në kohë më shumë se vlera e shfaqur në tabelën e të dhënave teknike në pikën "koha në rritje", ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet shpejt ose të gatuhet menjëherë e
 • Страница 13 из 77
  Përdorimi I përditshëm Rafti FRESHBOX Sirtari është i përshtatshëm për ruajtjen e ushqimeve të freskëta, si peshku, mishi, frutat e detit, sepse temperatura këtu është më e ulët sesa në pjesën tjetër të frigoriferit. Vendosja e rafteve të derës Për të lejuar ruajtjen e pakove të ushqimit me madhësi
 • Страница 14 из 77
  14 Udhëzime dhe këshilla të nevojshme Heqja e koshave të ngrirjes nga ngrirësi Koshat e ngrirjes kanë një pikë ndalimi që nuk i lejon ato të nxirren nga vendi aksidentalisht apo të bien poshtë. Kur të doni t’i hiqni ato nga ngrirësi, tërhiqeni koshin drejt vetes dhe në momentin që arrin në pikën e
 • Страница 15 из 77
  Udhëzime dhe këshilla të nevojshme 15 Mish (të gjitha llojet) : mbështillini në qeska polietileni dhe vendosini mbi raftin e xhamit që ndodhet mbi sirtarin e perimeve. Për siguri, ruajini në këtë mënyrë jo më shumë se një ose dy ditë. Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta, etj..: këto duhet të
 • Страница 16 из 77
  16 Kujdesi dhe pastrimi KUJDESI DHE PASTRIMI KUJDES Shkëputeni nga korrenti pajisjen përpara se të kryeni çdo veprim mirëmbajtjeje. Kjo pajisje përmban hidrokarbon në njësinë e saj ftohëse; për këtë arsye, mirëmbajtja dhe ringarkimi duhet të kryhen vetëm nga teknikë të autorizuar. Pastrimi periodik
 • Страница 17 из 77
  Kujdesi dhe pastrimi 17 Është e rëndësishme të pastroni periodikisht vrimën kulluese të ujit të shkrirjes, që ndodhet në mes të kanalit të dhomëzës së ftohjes, për të parandaluar që uji të rrjedhë jashtë e të pikojë mbi ujë. Përdorni pastruesin e posaçëm që ju është dhënë, të cilin do ta gjeni të
 • Страница 18 из 77
  18 Si të veprojmë nëse… SI TË VEPROJMË NËSE… KUJDES Përpara se të kryeni veprime për mirëmbajtjen e pajisjes, hiqeni atë nga priza. Vetëm elektricistët e kualifikuar ose personat kompetentë duhet të merren me rregullimet ose defektet që nuk janë në këtë manual. Gjatë përdorimit normal dëgjohen disa
 • Страница 19 из 77
  Si të veprojmë nëse… Problemi Temperatura në pajisje është shumë e lartë. Shkaku i mundshëm 19 Zgjidhja Dera nuk është mbyllur mirë. Shihni kapitullin "Mbyllja e derës". Temperatura e produktit është shumë e lartë. Lëreni temperaturën e produktit të bjerë në temperaturën e ambientit, përpara se ta
 • Страница 20 из 77
  20 Të dhëna teknike TË DHËNA TEKNIKE S73600CSW0 S74000CSW0 Përmasat Lartësia 1850 mm 2010 mm Gjerësia 595 mm 595 mm Thellësia 658 mm 658 mm Koha në rritje 20 h 20 h Tensioni 230 - 240 V 230 - 240 V Frekuenca 50 Hz 50 Hz Të dhënat teknike ndodhe në tabelën e vlerave që gjendet në anë të majtë brenda
 • Страница 21 из 77
  Instalimi 21 B A 20 mm Pajisja duhet të montohet larg burimeve të nxehtësisë, të tillë si radiatorë, bojlerë, drita e drejtpërdrejtë e diellit etj. Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirshëm rreth e qark pjesës së pasme të frigoriferit. Për të siguruar performancën më të mirë, nëse pajisja është
 • Страница 22 из 77
  22 Instalimi Nivelimi Kur vendosni pajisjen, sigurohuni që të qëndrojë në nivel. Kjo mund të arrihet nëpërmjet dy këmbëzave të rregullueshme në pjesën e poshtme ballore. Heqja e mbajtësbe të rafteve Pajisja juaj është pajisur me mbajtëse raftesh që bëjnë të mundur sigurimin e rafteve gjatë
 • Страница 23 из 77
  Instalimi 1. 2. 3. 4. 5. Hapni dyert. Zhvidhosni menteshën e mesit (m2). Hiqni ndarësen plastike (m1). Hiqni ndarësen (m6) dhe zhvendoseni në anën tjetër të aksit të menteshës (m5). Çmontoni dyert. Hiqni kunjin e majtë mbulues të menteshës së mesit (m3, m4) dhe zhvendoseni në anën tjetër. Futeni
 • Страница 24 из 77
  24 11. Zhvidhosni aksin e sipërm të menteshës (t1) dhe vendoseni atë në anën e kundërt. 12. Futeni derën e sipërme në aksin e menteshës së sipërme. 13. Futeni derën e sipërme në aksin e menteshës së mesit (m5) duke anuar nga pak të dyja dyert. 14. Vidhosni sërish menteshën e mesit (m2). Mos harroni
 • Страница 25 из 77
  25 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного
 • Страница 26 из 77
  26 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 27 Сведения по технике безопасности 30 Панель управления 35 Первое использование 35 Ежедневное использование 38 Полезные советы 40 Уход и очистка 42 Что делать, если ... 44 Технические данные 44 Установка 49 Забота об окружающей среде В данном руководстве по эксплуатации
 • Страница 27 из 77
  Сведения по технике безопасности 27 СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора, перед его установкой и первым использованием внимательно прочитайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать
 • Страница 28 из 77
  28 Сведения по технике безопасности • Холодильный контур прибора содержит безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный хладагент изобутан (R600a). При транспортировке и установке прибора следите за тем, чтобы не допустить повреждения компонентов холодильного контура. В случае
 • Страница 29 из 77
  Сведения по технике безопасности 29 • Замороженные продукты после размораживания не должны подвергаться повторной заморозке. • При хранении расфасованных замороженных продуктов следуйте рекомендациям производителя. • Следует тщательно придерживаться рекомендаций по хранению, данных изготовителем
 • Страница 30 из 77
  30 Панель управления Сервис • Любые электротехнические работы, требуемые для обслуживания прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или уполномоченным специалистом. • Не удаляйте плафон светодиодного фонаря. Свяжитесь с ближайшим центром сервисного обслуживания для замены
 • Страница 31 из 77
  Панель управления 31 Дисплей 1 2 3 4 Off COOL MATIC 5 6 7 FROST MATIC min 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Индикатор холодильного отделения Дисплей температуры холодильного отделения и дисплей таймера Индикатор выключения холодильного отделения Функция COOLMATIC Функция «Отпуск» Функция FROSTMATIC
 • Страница 32 из 77
  32 Панель управления Индикатор выключения холодильника и индикатор холодильного отделения начнут мигать. На дисплее температуры холодильного отделения отобразятся символы тире. 2. Нажмите кнопку OK для подтверждения. 3. На дисплее отображается индикатор выключения холодильника. Включение
 • Страница 33 из 77
  Панель управления 33 Появится индикатор Minute Minder ("Таймер"). Индикатор "Таймер" начнет мигать (min). По окончании обратного отсчета индикатор Minute Minder ("Таймер") начнет мигать и раздастся звуковой сигнал: 1. Извлеките напитки из морозильного отделения. 2. Нажмите на кнопку OK для
 • Страница 34 из 77
  34 Панель управления Сигнализация открытой дверцы Если дверца морозильного отделения остается открытой в течение нескольких минут, раздается звуковой сигнал. На то, что дверца не закрыта указывает: • мигание сигнального индикатора; • звуковой сигнал. После восстановления нормальных условий (дверца
 • Страница 35 из 77
  Первое использование 35 3. Индикатор «Отпуск» погаснет. Функция выключается при задании другой температуры холодильной камеры. Функция FROSTMATIC Включение функции 1. Нажимайте кнопку Mode ("Режим"), пока на дисплее не появится соответствующий значок. Замигает индикатор FROSTMATIC. 2. Нажмите
 • Страница 36 из 77
  36 Ежедневное использование Размораживание продуктов Замороженные продукты, включая продукты глубокой заморозки, перед использованием можно размораживать в холодильном отделении или при комнатной температуре, в зависимости от времени, которым Вы располагаете для выполнения этой операции. Маленькие
 • Страница 37 из 77
  Ежедневное использование Ящик FRESHBOX Ящик предназначен для хранения таких свежих продуктов, как мясо, рыба, морепродукты, поскольку температура в нем ниже, чем в остальной части холодильника. Размещение полок дверцы Чтобы обеспечить возможность хранить упаковки продуктов различных размеров, полки
 • Страница 38 из 77
  38 Полезные советы Вынимание корзин из морозильника Корзины морозильника оснащены стопором, препятствующим их случайному выниманию или падению. При извлечении из морозильника потяните корзину на себя и, когда она достигнет конечной точки, приподнимите передний край корзины и снимите ее. При
 • Страница 39 из 77
  Полезные советы 39 Рекомендации по охлаждению Полезные советы: Мясо (всех типов): помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей. Храните мясо таким образом один, максимум два дня, иначе оно может испортиться. Продукты, подвергшиеся тепловой
 • Страница 40 из 77
  40 Уход и очистка • обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в свою морозильную камеру; • не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необходимо. • После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замораживанию. • Не
 • Страница 41 из 77
  Уход и очистка 41 специальный поддон, установленный с задней стороны прибора над мотор-компрессором, и затем оттуда испаряется. Необходимо периодически прочищать сливное отверстие, имеющееся посредине канала холодильного отделения, во избежание попадания капель воды на находящиеся в ней продукты.
 • Страница 42 из 77
  42 Что делать, если ... Никогда не используйте острые металлические инструменты для удаления наледи с испарителя во избежание его повреждения. Не используйте механические устройства или любые другие средства, кроме рекомендованных производителем, для ускорения процесса размораживания. Повышение
 • Страница 43 из 77
  Что делать, если ... Неполадка Возможная причина 43 Способ устранения Вода стекает на пол. Сброс талой воды направлен не в поддон испарителя над компрессором. Направьте сброс талой воды в поддон испарителя. Слишком много льда и инея. Продукты не упакованы надлежащим образом. Упакуйте продукты более
 • Страница 44 из 77
  44 Технические данные ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ S73600CSW0 S74000CSW0 Габариты Высота 1850 мм 2010 мм Ширина 595 мм 595 мм Глубина 658 мм 658 мм Время повышения температуры 20 час 20 час Напряжение 230 - 240 В 230 - 240 В Частота 50 Гц 50 Гц Технические данные указаны на паспортной табличке на левой
 • Страница 45 из 77
  Установка 45 A B 20 mm Прибор следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы отопления, котлы, прямые солнечные лучи и т.д. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг задней части прибора. Если прибор расположен под подвесным шкафчиком, для обеспечения оптимальной работы
 • Страница 46 из 77
  46 Установка Задние прокладки Два упора находятся в пакете с документацией. Для установки упоров выполните следующие действия. 1. Выверните винт. 2. Подложите упор под головку винта. 3. Сориентируйте упор в нужном положении. 4. Снова затяните винты. 2 1 4 Выравнивание по высоте При установке
 • Страница 47 из 77
  Установка 47 Снятие держателей полок Ваш холодильник оснащен держателями полок, позволяющими фиксировать полки при транспортировке. Чтобы снять их, действуйте следующим образом: 1. Передвиньте держатели полок по направлению стрелки (A). 2. Поднимите полку сзади и потяните ее вперед, пока она не
 • Страница 48 из 77
  48 Установка 6. 7. С помощью инструмента снимите крышку (b1). Отвинтите поворотный штифт нижней петли (b2) и шайбу (b3) и установите их на противоположной стороне. Установите крышку (b1) на противоположной стороне. b1 b2 b3 8. Снимите заглушки (t1), расположенные на верхних сторонах обеих дверок, и
 • Страница 49 из 77
  Забота об окружающей среде 49 15. Снимите крышки (h1). Выньте заглушки (h2). H2 16. Вывинтите ручки (h3) и установите их с противоположной стороны. 17. Установите заглушки (h2) на противоположной стороне. В завершение проверьте, чтобы: • все винты были затянуты; • магнитная прокладка прилегала к
 • Страница 50 из 77
  50 PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
 • Страница 51 из 77
  Obsah 51 OBSAH 52 55 59 59 62 63 65 67 67 72 Bezpečnostné pokyny Ovládací panel Prvé použitie Každodenné používanie Užitočné rady a tipy Ošetrovanie a čistenie Čo robiť, keď... Technické údaje Inštalácia Otázky ochrany životného prostredia V tejto príručke používatel’a sa používajú nasledujúce
 • Страница 52 из 77
  52 Bezpečnostné pokyny BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpečenie správneho používania si pred nainštalovaním a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na používanie vrátane tipov a upozornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu zbytočným chybám a
 • Страница 53 из 77
  Bezpečnostné pokyny 53 – dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebičom • Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akokoľvek meniť tento spotrebič. Akékoľvek poškodenie prípojného kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom. VAROVANIE Elektrické komponenty (sieťový
 • Страница 54 из 77
  54 Bezpečnostné pokyny • Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru. Podľa potreby ho vyčistite. Ak je odtokový kanálik upchatý, voda sa bude zhromažďovať na dne spotrebiča. Inštalácia Pri elektrickom zapájaní starostlivo dodržiavajte pokyny uvedené v
 • Страница 55 из 77
  Ovládací panel 55 OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačidlo ON/OFF 2 Tlačidlo zníženia teploty v chladničke 3 Tlačidlo zvýšenia teploty v chladničke 4 Tlačidlo Mode 5 Tlačidlo OK 6 Tlačidlo zníženia teploty v mrazničke 7 Tlačidlo zvýšenia teploty v mrazničke 8 Displej Prednastavenú hlasitosť
 • Страница 56 из 77
  56 Ovládací panel 3. O niekoľko sekúnd sa môže spustiť bzučiak alarmu. Ak chcete zrušiť alarm, pozrite si časť „Alarm pri zvýšení vnútornej teploty“. 4. Ak sa na displeji zobrazí "dEMo", spotrebič je v ukážkovom režime. Pozrite časť „Čo robiť, keď...“. 5. Ukazovatele teploty zobrazujú nastavenú
 • Страница 57 из 77
  Ovládací panel 57 Funkcia Minute Minder Funkcia Minute Minder sa používa na nastavenie zvukového alarmu v určitom čase, čo môže byť užitočné, napr. ak je podľa receptu potrebné zmes chladiť len určitú dobu, alebo ak potrebujete pripomenúť, že máte v mrazničke fľaše, ktoré sa majú rýchlo vychladiť.
 • Страница 58 из 77
  58 Ovládací panel 2. Bzučiak sa vypne. 3. Indikátor teploty mrazničky na niekoľko sekúnd zobrazí najvyššiu dosiahnutú teplotu. Potom znovu zobrazí nastavenú teplotu. 4. Indikátor alarmu bude naďalej blikať, kým sa neobnovia normálne podmienky. Keď sa alarm vypne, vypne sa aj indikátor alarmu. Alarm
 • Страница 59 из 77
  Prvé použitie 59 2. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber. 3. Indikátor Dovolenka sa vypne. Funkcia sa vypína nastavením inej teploty v chladničke. Funkcia FROSTMATIC Zapnutie funkcie: 1. Stláčajte tlačidlo Mode, až kým sa nezobrazí príslušná ikona. Ukazovateľ FROSTMATIC bliká. 2. Stlačte tlačidlo
 • Страница 60 из 77
  60 Každodenné používanie Malé kúsky možno dokonca variť aj keď sú ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto prípade varenie potrvá dlhšie. Prestaviteľné police Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami, aby ste police mohli umiestniť do požadovanej polohy. Stojan na fľaše Fľaše ukladajte
 • Страница 61 из 77
  Každodenné používanie Umiestnenie poličiek na dvierkach Aby ste mohli uložiť balenia s potravinami rôznych veľkostí, poličky na dvierkach možno umiestniť do rôznej výšky. Pri týchto úpravách postupujte takto: postupne vytiahnite policu v smere šípky, až pokiaľ sa neuvoľní, potom ju vložte do inej
 • Страница 62 из 77
  62 Užitočné rady a tipy Vybratie zmrazovacích zásuviek z mrazničky Zmrazovacie zásuvky sú vybavené zarážkami, ktoré bránia ich náhodnému vybratiu alebo vypadnutiu. Pri ich vyberaní z mrazničky potiahnite zásuvku smerom k vám a pri dosiahnutí koncovej polohy vyberte zásuvku naklonením jej prednej
 • Страница 63 из 77
  Ošetrovanie a čistenie 63 Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte najviac jeden alebo dva dni. Varené a studené jedlá a pod..: treba ich prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek policu. Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a vložiť do špeciálnej zásuvky (zásuviek). Maslo a syry: treba ich vložiť
 • Страница 64 из 77
  64 Ošetrovanie a čistenie Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte; z tohto dôvodu môžu údržbu a plnenie chladiaceho okruhu vykonávať výhradne autorizovaní technici. Pravidelné čistenie Spotrebič sa musí pravidelne čistiť: • umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s
 • Страница 65 из 77
  Čo robiť, keď... 65 Pri odstraňovaní námrazy vykonajte nasledujúce kroky: • vytiahnite zástrčku prívodného elektrického kábla zo sieťovej zásuvky alebo vypnite spotrebič • vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera a uložte na studenom mieste • Vyberte
 • Страница 66 из 77
  66 Čo robiť, keď... Problém Možná príčina Riešenie Dvierka sa príliš často otvárajú. Dvierka nenechávajte otvorené dlhšie, ako je potrebné. Teplota potravín je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebiča nechajte potraviny najprv vychladnúť na izbovú teplotu. Okolitá teplota v miestnosti je príliš
 • Страница 67 из 77
  Technické údaje Problém Možná príčina 67 Riešenie Sieťová zástrčka spotrebiča nie je správne zasunutá do sieťovej zásuvky. Spotrebič nie je napájaný elektrinou. Zásuvka elektrickej siete nie je pod napätím. Do zásuvky elektrickej siete skúste zapojiť iný spotrebič. Obráťte sa na kvalifikovaného
 • Страница 68 из 77
  68 Inštalácia Klimatická trieda Okolitá teplota SN +10 °C až + 32 °C N +16 °C až + 32 °C ST +16 °C až + 38 °C T +16 °C až + 43 °C A B 20 mm Spotrebič má byť nainštalovaný ďalej od zdrojov tepla, ako radiátory, ohrievače vody, priame slnečné svetlo a pod. Dbajte, aby za zadnou stenou spotrebiča
 • Страница 69 из 77
  Inštalácia Zadné vymedzovacie vložky Dve vymedzovacie vložky nájdete vo vrecku s dokumentáciou. Vymedzovacie vložky nainštalujte nasledujúcim spôsobom: 1. Uvoľnite skrutku. 2. Zasuňte vymedzovaciu vložku pod skrutku. 3. Natočte vložku do správnej polohy. 4. Skrutky znovu dotiahnite. 2 1 4
 • Страница 70 из 77
  70 Inštalácia Vyberanie držiakov poličiek Váš spotrebič je vybavený držiakmi poličiek, ktoré zaisťujú police počas prepravy. Pri ich vyberaní postupujte takto: 1. Presuňte držiaky police v smere šípky (A). 2. Policu nadvihnite v zadnej časti a potlačte ju vpred, kým sa neuvoľní (B). 3. Vyberte
 • Страница 71 из 77
  Inštalácia 6. 7. Pomocou nástroja vyberte kryt (b1). Odskrutkujte čap spodného závesu (b2) a vymedzovaciu vložku (b3) a namontujte ich na opačnej strane. Kryt (b1) nasaďte na opačnú stranu. b1 b2 b3 8. Vyberte viečka (t1) z hornej strany na oboch dverách a premiestnite ich na druhú stranu. 9.
 • Страница 72 из 77
  72 Otázky ochrany životného prostredia 15. Odstráňte kryty (h1). Odstráňte kolíky krytov (h2). H2 16. Rukoväte (h3) odskrutkujte a namontujte ich na opačnej strane. 17. Kolíky krytu (h2) nasaďte na opačnú stranu. Vykonajte záverečnú kontrolu a uistite sa, že: • Všetky skrutky sú dotiahnuté. •
 • Страница 73 из 77
  73
 • Страница 74 из 77
  74
 • Страница 75 из 77
  75
 • Страница 76 из 77
  www.aeg.com/shop 210621358-A-012011
 • Страница 77 из 77