Инструкция для ALPINE PDX-F4, PDX-M6, PDX-F6, PDX-M12

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ðèñóíîê 7

Ðàçúåì ïîäêëþ÷åíèÿ ê 
àêêóìóëÿòîðó
Âèíò ïîä âíóòðåííèé 
øåñòèãðàííèê (áîëüøîé)
Âèíò ïîä âíóòðåííèé 
øåñòèãðàííèê (ìàëåíüêèé)
Ïðîâîä çàçåìëåíèÿ

Ïðîâîä äèñòàíöèîííîãî 
âêëþ÷åíèÿ

Ïðîâîä ïîäêëþ÷åíèÿ ê 
àêêóìóëÿòîðó

Ïðîâîä ïîäêëþ÷åíèÿ 
àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû (+)

Ðàçúåì ïîäêëþ÷åíèÿ 
àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû
Îòâåðñòèå äëÿ âèíòà ïî 
âíóòðåííèé øåñòèãðàííèê
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ ìèíóñîâîãî ïðîâîäà

Ïðîâîä ïîäêëþ÷åíèÿ 
àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû (-)
Îòâåðñòèå äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ ïëþñîâîãî ïðîâîäà

Ðèñóíîê 8

8

9

Äëÿ ìîäåëåé PDX-F6/PDX-F4

Ðèñóíîê 9 À

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10