Инструкция для ARISTON AVSD 1090

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

GB

English, 1

Contents

Installation, 2-3

Unpacking and levelling, 2

Electric  and  water  connections,  2-3

The first wash cycle, 3

Technical  details,  3

Washing machine description, 4-5

Control panel, 4

Display, 5

Starting and Programmes, 6

Briefly: how to start a programme, 6

Programme  table,  6

Personalisations, 7

Setting  the  temperature,  7

Setting the spin cycle, 7

Options, 7

Detergents and laundry, 8

Detergent  dispenser,  8

Bleach  cycle,  8

Preparing your laundry, 8

Special items, 8

Woolmark  Platinum  Care,  8

Precautions and advice, 9

General  safety,  9

Disposal, 9

Saving  energy  and  respecting  the  environment,  9

Care and maintenance, 10

Cutting off the water or electricity supply, 10

Cleaning your appliance, 10

Cleaning  the  detergent  dispenser,  10

Caring for your appliance door and drum, 10

Cleaning the pump, 10

Checking  the  water  inlet  hose,  10

Troubleshooting, 11

Service, 12

Before calling for Assistance, 12

WASHING  MACHINE

AVSD 1090

Instructions for use

GB

ÐÓÑÑÊÈÉ, 13

CIS

Deutsch, 25

DE

Èeský, 37

CZ

Românã,  49

RO

Magyar,  61

HU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB English, 1 CZ Èeský, 37 CIS DE ÐÓÑÑÊÈÉ, 13 Deutsch, 25 RO HU Românã, 49 Magyar, 61 GB Installation, 2-3 Unpacking and levelling, 2 Electric and water connections, 2-3 The first wash cycle, 3 Technical details, 3 Washing machine description, 4-5
 • Страница 2 из 73
  Installation GB Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Should the appliance be sold, transferred or moved, make sure the instruction manual accompanies the washing machine to inform the new owner as to its operation and features. Read these instructions carefully:
 • Страница 3 из 73
   Do not use extensions or multiple sockets. Connecting the drain hose GB The power supply cable must never be bent or dangerously compressed. Installation 65 - 100 cm Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor; 
 • Страница 4 из 73
  Washing machine description Control panel GB MODE button TEMPERATURE Programme key START/STOP button Detergent dispenser button Control knob Display START/RESET button SPIN button SELECT button Detergent dispenser to add detergent and fabric softener (see page 8). MODE button to choose the options
 • Страница 5 из 73
  Display GB The following information is displayed during the wash cycle: Pre-wash Programmes Cycle phase under way: Spin cycle Wash cycle Rinse Description Once you have pressed the START/RESET button to start the programme, the display will indicate the amount of time left until the end of the
 • Страница 6 из 73
  Starting and Programmes Briefly: starting a programme GB 4. Add the detergent and any fabric softener (see page 8). 5. Start he programme by pressing the START/RESET button. To cancel it, keep the START/RESET button pressed for at least 2 seconds. 6. When the programme has ended, the word END is
 • Страница 7 из 73
  Personalisations Setting the temperature Setting the spin cycle Description Press button and the maximum spin speed allowed for the programme set will be displayed. Press the same button to lower the value down to OFF, which indicates that the spin cycle has been excluded altogether (press it again
 • Страница 8 из 73
  Detergents and laundry GB Detergent dispenser Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent won't necessarily make for a more efficient wash, and may in fact cause build up on the interior of your appliance and even pollute the environment. MAX Open up
 • Страница 9 из 73
  Precautions and advice General safety • This appliance has been designed for nonprofessional, household use and its functions must not be changed. • Never touch the washing machine when barefoot or with wet or damp hands or feet. • Do not open the detergent dispenser while the appliance is in
 • Страница 10 из 73
  Care and maintenance GB Cutting off the water or electricity supply • Turn off the water tap after every wash. This will limit the wear of your appliance's water system and also prevent leaks. • Unplug your appliance when cleaning it and during all maintenance operations. Cleaning your appliance
 • Страница 11 из 73
  Troubleshooting Your washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 12), make sure the problem can't easily be solved by consulting the following list. Possible causes/Solution: The washing machine won't start. • The appliance is not plugged into the socket, or not
 • Страница 12 из 73
  Service Before calling for Assistance: • Check whether you can solve the problem on your own (see page 11); • Restart the programme to check whether the problem has been solved; • If this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone number provided on the
 • Страница 13 из 73
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS ÐÓÑÑÊÈÉ CIS Óñòàíîâêà, 14-15 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 14 Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, 14-15 Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 15 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 15 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 16-17 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 16 Äèñïëåé, 17
 • Страница 14 из 73
  Óñòàíîâêà +15 Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
 • Страница 15 из 73
  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèðêè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðîãðàììå 90°C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè. Òåõíè÷åñ êèå õàð àêòåð èñ òèêè AVSD 1090 øèðèíà 59,5 ñì âûñîòà 85 ñì ãëóáèíà 40 ñì Ç àãð óçêà
 • Страница 16 из 73
  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà ÐÅÆÈÌ (Mode) +15 Ïåðå÷åíü ïðîãðàìì Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Äèñïëåé Êðàòêèé ïåðå÷åíü ïðîãðàìì óäîáåí äëÿ áûñòðîé ñïðàâêè. ×òîáû îòêðûòü ïåðå÷åíü, ïîòÿíèòå çà ñåðûé ÿçû÷îê. Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ñëóæèò äëÿ âûáîðà òåìïåðàòóðû
 • Страница 17 из 73
  Äèñïëåé Äèñïëåé – óäîáíîå óñòðîéñòâî äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ (ñì. ñ. 19), êîòîðîå òàêæå èíôîðìèðóåò ïîëüçîâàòåëÿ î öèêëå ñòèðêè è òåêóùåì ñîñòîÿíèè ìàøèíû. Îïèñàíèå  ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ öèêëà ñòèðêè äèñïëåé ïîêàçûâàåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: Óñòàíîâêà Ïðè íàæàòèè êíîïêè ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ
 • Страница 18 из 73
  Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû +15 Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû 5. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó, íàæàâ êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Äëÿ îòìåíû çàïóñêà äåðæèòå íàæàòîé êíîïêó ÏÓÑÊ/ ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) â òå÷åíèå 2-õ ñåêóíä. Ïî îêîí÷àíèè ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå END (Êîíåö).
 • Страница 19 из 73
  Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà Îïèñàíèå Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ ñêîðîñòü îòæèìà äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû. Êàæäîå íàæàòèå êíîïêè óìåíüøàåò ñêîðîñòü îòæèìà âïëîòü äî åãî èñêëþ÷åíèÿ — «OFF» (âûêëþ÷åíî). Íàæìèòå êíîïêó åùå
 • Страница 20 из 73
  Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå +15 Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. MAX Âûäâèíüòå
 • Страница 21 из 73
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè • Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñ îáëþäàþùèìè èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå. • Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, ÷òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó. • Íå êàñàéòåñü ñëèâàåìîé âîäû, åå
 • Страница 22 из 73
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä +15 Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà ×èñòêà íàñîñà • Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà,
 • Страница 23 из 73
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ  ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 24), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè. CIS Âîçìîæíûå ïðè÷èíû /
 • Страница 24 из 73
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð: • Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 23). • Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû. •  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ïî
 • Страница 25 из 73
  Bedienungsanleitungen WASCHVOLLAUTOMAT INHALTSVERZEICHNIS DE Deutsch DE Installation, 26-27 Auspacken und Aufstellen, 26 Wasser- und Elektroanschlüsse, 26-27 Erster Waschgang, 27 Technische Daten, 27 Beschreibung des Waschvollautomaten, 28-29 Schalterblende, 28 Display, 29 Inbetriebnahme und
 • Страница 26 из 73
  Installation DE Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs oder Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die Möglichkeit
 • Страница 27 из 73
  Anschluss des Ablaufschlauches DE Mehrfachstecker. Das Kabel darf nicht gebogen bzw. eingeklemmt werden. Installation 65 - 100 cm Schließen Sie den Ablaufschlauch, ohne ihn dabei zu krümmen, an eine Ablaufleitung, oder an einen in der Wand in einer Mindesthöhe von 65 - 100 cm angelegten Ablauf
 • Страница 28 из 73
  Beschreibung des Waschvollautomaten DE Schalterblende Taste MODE Taste Anzeigetafel Taste TEMPERATUR Waschmittelschublade EIN/AUS Wahlschalter Display Taste START/RESET Taste SCHLEUDERN Taste SELECT Waschmittelschublade für Waschmittel und Zusätze (siehe Seite 32). Taste "MODE" zur Wahl der
 • Страница 29 из 73
  Display Während des Wachgangs wird Folgendes angezeigt: Waschprogramme Laufende Programmphase: Vorwäsche Schleudern Hauptwäsche Spülen Beschreibung Nach Drücken der Taste START/RESET, durch das das Waschprogramm in Gang gesetzt wird, wird auf dem Display die bis zum Ende des Waschgangs noch
 • Страница 30 из 73
  Inbetriebnahme und Programme DE Kurz zusammengefasst: Waschprogramm starten 4. Waschmittel und Zusätze einfüllen (siehe Seite 32). 5. Programm durch Druck auf die Taste START/RESET in Gang setzen. Um dieses zu löschen, Taste START/RESET für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten. 6. Bei
 • Страница 31 из 73
  Individualisierungen Einstellen der Temperatur Durch Druck auf die Taste wird die für das eingestellte Programm maximal zulässige Temperatur angezeigt. Diese kann durch Drücken der Taste herabgesetzt werden. Auf Einstellung OFF wird die Wäsche kalt gewaschen. Obiges gilt für alle Waschprogramme. DE
 • Страница 32 из 73
  Waschmittel und Wäsche DE Waschmittelschublade Ein gutes Waschergebnis hängt auch von einer korrekten Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe Dosierung bedeutet nicht unbedingt reinere Wäsche, sie trägt nur dazu bei, die Maschineninnenteile zu verkrusten und die Umwelt zu belasten. Schublade
 • Страница 33 из 73
  Vorsichtsmaßregeln und Hinweise Allgemeine Sicherheit • Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind, und auch nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen. • Ziehen Sie den Gerätestecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern nur am Stecker selbst. • Öffnen Sie die
 • Страница 34 из 73
  Reinigung und Pflege DE Wasser- und Stromversorgung abstellen • Wasserhahn nach jedem Waschvorgang zudrehen. Hierdurch wird der Verschleiß der Wasseranlage verringert und Wasserlecks vorgebeugt. • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Ihren Waschvollautomaten reinigen. Reinigung der
 • Страница 35 из 73
  Störungen und Abhilfe Es kann immer einmal vorkommen, dass Ihr Waschvollautomat nicht funktioniert. Bevor Sie sich an den Technischen Kundendienst wenden (siehe Seite 36), vergewissern Sie sich zuerst, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben können. Ziehen Sie hierzu
 • Страница 36 из 73
  Kundendienst Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden: • Kontrollieren Sie zuerst, ob das Problem nicht allein gelöst werden kann (siehe Seite 35); • Starten Sie das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Störung auch wirklich behoben wurde; • Ist dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie
 • Страница 37 из 73
  Návod k použití PRAÈKA Obsah CZ Èeský CZ Instalace, 38-39 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 38 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 38-39 První prací cyklus, 39 Technické údaje, 39 Popis praèky, 40-41 Ovládací panel, 40 Displej, 41 Uvedení do chodu a programy, 42 Ve zkratce:
 • Страница 38 из 73
  Instalace C Z Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování anebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v blízkosti praèky, aby mohl posloužit novému majiteli pøi seznámení se s èinností a s pøíslušnými upozornìními. Pozornì si
 • Страница 39 из 73
   Nepoužívejte prodlužovaní kabely a rozvodky. Pøipojení odtokové hadice CZ Kabel nesmí být ohnut anebo stlaèen. Výmìna kabelu musí být svìøena výhradnì autorizovanému technickému personálu. Upozornìní! Výrobce neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. Použití
 • Страница 40 из 73
  Popis praèky Ovládací panel C Z Tlaèítko REŽIM Tlaèítko Funkèní popis TEPLOTA Dávkovaè pracích prostøedkù Tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT Otoèný voliè Displej Tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ Tlaèítko OSTØEÏOVÁNÍ Tlaèítko VOLBA Dávkovaè pracích prostøedkù slouží k dávkování pracích prostøedkù a pøídavných
 • Страница 41 из 73
  Displej Kromì toho, že je velice užiteèným nástrojem pro nastavení zaøízení (viz str. 43), displej poskytuje také celou øadu informací o pracím cyklu a jeho prùbìhu. Instalace Popis Po stisknutí tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ pro spuštìní nastaveného pracího programu, se na displeji objeví doba
 • Страница 42 из 73
  Uvedení do chodu a programy C Z Ve zkratce: uvedení pracího programu do chodu 4. Naplòte dávkovaè pracími a pøípadnì také pøídavnými prostøedky (viz str. 44). 5. Uveïte nastavený prací program do chodu stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ. Vynulování nastaveného programu se vykonává stisknutím
 • Страница 43 из 73
  Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele Nastavení teploty Nastavení rychlosti odstøeïování 1. Prostøednictvím tlaèítka REŽIM je možný pohyb mezi jednotlivými volitelnými funkcemi; aktivovaný symbol bude blikat. 2. Nastavení se uskuteèòuje stisknutím tlaèítka VOLBA, a jeho pøidržením až do objevení
 • Страница 44 из 73
  Prací prostøedky a prádlo C Z Dávkovaè pracích prostøedkù Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracích prostøedkù: použití jejich nadmìrného množství snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbì vodního kamene na vnitøních èástech praèky a zneèištìní životního prostøedí. MAX Pøi
 • Страница 45 из 73
  Opatøení a rady Základní bezpeènostní pokyny • Tento spotøebiè byl navrhnut pro domácí, neprofesionální použití, a jeho funkce nesmí být mìnìny. Symbol “pøeškrtnuté popelnice” na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé by
 • Страница 46 из 73
  Údržba a péèe C Z Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení • Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení praèky a ke snížení nebezpeèí úniku vody. • Pøed zahájením èištìní praèky a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního kabelu
 • Страница 47 из 73
  Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že praèka nebude fungovat. Pøed telefonickým kontaktováním servisní služby (viz str. 48), zkontrolujte prostøednictvím následujícího seznamu, zda se nejedná o jednoduše odstranitelný problém. CZ Nedochází k napouštìní vody do praèky (na displeji je
 • Страница 48 из 73
  Servisní služba Pøed pøivoláním servisní služby: • Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz str. 47); • Opìtovnì uveïte do chodu prací program, s cílem ovìøit, zda byla porucha odstranìna; • V opaèném pøípadì se obrate na autorizované centrum servisní služby, na telefonním
 • Страница 49 из 73
  INSTRUCÞIUNI DE FOLOSIRE MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE Sumar RO Românã RO Instalare, 50-51 Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea, 50 Legãturi hidraulice ºi electrice, 50-51 Primul program de spãlare, 51 Date tehnice, 51 Descrierea maºinii de spãlat, 52-53 Panoul de control, 52 Display-ul, 53 Pornire ºi
 • Страница 50 из 73
  Instalare RO Este important sã se pãstreze acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreunã cu maºina de spãlat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele avertismente.
 • Страница 51 из 73
  Conectarea furtunului de evacuare • tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul cu date tehnice (a se vedea alãturi); Model AVSD 1090 Dimensiuni lãrgime: 59,5 cm înãlþime: 85 cm profunzime: 40 cm Capacitate de la 1 la 4,5 kg Legãturi electrice vezi plãcuþa cu
 • Страница 52 из 73
  Descrierea maºinii de spãlat Panoul de control RO Butonul MODE Butonul Legendã TEMPERATURÃ Butonul PORNIRE/OPRIRE Sertarul detergenþilor Selectorul Display-ul Butonul START/RESET Butonul TURAÞIE DE CENTRIFUGARE Sertarul detergenþilor este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea
 • Страница 53 из 73
  Display-ul Acesta este un instrument util pentru programarea maºinii (a se vedea pag. 55), furnizând totodatã informaþii cu privire la programul de spãlare ºi la starea de avansare. Programe Faza în curs: Prespãlare Descriere Pe parcursul programului de spãlare se vizualizeazã: Instalare Dupã
 • Страница 54 из 73
  Pornire ºi Programe Pe scurt: pornirea unui program RO 4. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivii (a se vedea pag. 56). 5. Porniþi programul apãsând butonul START/ RESET. Pentru a-l anula, þineþi apãsat butonul START/ RESET timp de cel puþin 2 secunde. 6. La încheierea programului va apãrea scris END.
 • Страница 55 из 73
  Personalizãri Reglarea temperaturii Reglarea turaþiei de centrifugare Descriere Apãsând butonul se vizualizeazã turaþia de centrifugare maximã permisã pentru programul selectat. Apãsând butonul, valorile se reduc pânã la OFF, care indicã excluderea turaþiei de centrifugare (apãsaþi din nou pentru a
 • Страница 56 из 73
  Detergenþi ºi rufe albe RO Sertarul detergenþilor Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea corectã a detergentului: cu un exces de detergent nu se spalã mai eficient, ci se contribuie la încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi la poluarea mediului înconjurãtor. MAX Extrageþi
 • Страница 57 из 73
  Precauþii ºi sfaturi • Aruncarea maºinii vechi de spãlat : înainte de a o arunca, faceþi-o inutilizabilã, tãindu-i cablul de alimentare electricã ºi scoþându-i hubloul. Protecþie generalã Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor • Acest aparat a fost conceput pentru o folosire de uz casnic,
 • Страница 58 из 73
  Întreþinere ºi îngrijire RO Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea pompei • Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor. Maºina de spãlat este echipatã cu o pompã autocurãþãtoare
 • Страница 59 из 73
  Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a telefona la Asistenþã (a se vedea pag. 60), verificaþi dacã aceastã problemã nu poate fi remediatã de dvs., astfel: Cauze posibile / Rezolvare: Programul de spãlare nu poate fi activat. • • • • • Hubloul nu
 • Страница 60 из 73
  Asistenþã Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa: • Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. (a se vedea pag. 59); • Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat; • În caz contrar, luaþi legãtura cu asistenþa tehnicã autorizatã la numãrul telefonic
 • Страница 61 из 73
  Használati utasítás MOSÓGÉP Összefoglalás HU Magyar HU Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép leírása, 64-65 Vezérlõpanel, 64 Kijelzõ, 65 Indítás és Programok, 66 Röviden: egy program
 • Страница 62 из 73
  Üzembehelyezés HU E kézikönyv megõrzése azért fontos, hogy bármikor elõvehesse, és megnézhesse. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e használati utasítás a géppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a mosógép funkcióit és az ezekre
 • Страница 63 из 73
  A leeresztõcsõ csatlakoztatása HU Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva. A hálózati kábelt csak megbízott szakember cserélheti. Figyelem! A gyártó minden felelõsséget elhárít, amennyiben a fenti elõírásokat figyelmen kívül hagyják. Leírás Elsõ mosási ciklus Üzembehelyezés után, mielõtt a
 • Страница 64 из 73
  A mosógép leírása Vezérlõpanel HU MODE billentyû Kottatartó Mosószeradagoló fiók HÕMÉRSÉKLET billentyû BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS billentyû Tárcsa Kijelzõ START/RESET billentyû CENTRIFUGA billentyû SELECT billentyû Mosószeradagoló fiók a mosószerek és adalékszerek betöltésére (lásd 68. oldal). MODE
 • Страница 65 из 73
  Kijelzõ Az után, hogy a program elindításához megnyomta a START/RESET billentyût, a kijelzõn a ciklus végéig hátlalévõ idõ látható. Abban az esetben, ha az indító órán késleltetés van beállítva (Késleltetés idõzítõ, lásd 67. oldal) ezt megjeleníti. HU Üzembehelyezés Azon túl, hogy hasznos eszköz a
 • Страница 66 из 73
  Indítás és Programok Röviden: egy program elindítása HU 4. Töltse be a mosószert és az adalékokat (lásd 68. oldal). 5. A START/RESET billentyû megnyomásával indítsa el a programot. A törléshez tartsa nyomva a START/RESET billentyût legalább 2 másodpercen keresztül. 6. A program végén az END felirat
 • Страница 67 из 73
  Program módosítások Hõmérséklet beállítása Centrifugálás beállítása A mosógép által nyújtott különféle opciók lehetõvé teszik a kívánt tisztítás és fehérség elérését. A különféle opciók kiválasztásához mindig ugyanazt az eljárást kell követni: N y o mja meg a b illen ty ût (S E L E C T b illenty û)
 • Страница 68 из 73
  Mosószerek és mosandók HU Mosószeradagoló fiók A mosás eredményessége függ a mosószer helyes adagolásától is: ha túl sokat adagol belõle, a mosás nem lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képzõdjön a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi. MAX Húzza ki a
 • Страница 69 из 73
  Óvintézkedések és tanácsok A mosógépet a nemzetközi biztonsági Általános biztonság • Ezt a készüléket egyfajta háztartási és nem professzionális használatra tervezték, és a funkcióit megváltoztatni nem szabad. • Ne érjen a géphez mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. • Ne nyissa
 • Страница 70 из 73
  Karbantartás és törõdés HU A víz elzárása és az elektromos áram kikapcsolása • Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így kíméli a mosógép vízrendszerét, és megszünteti a vízszivárgás kockázatát. • Húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, amikor a mosógépet tisztítja vagy karbantartást
 • Страница 71 из 73
  Rendellenességek és elhárírásuk Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Mielõtt felhívná a Szervizt (lásd 72. oldal) ellenõrizze, hogy nem olyan problémáról van szó, amely a következõ lista segítségével egyszerûen megoldható. • A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem eléggé
 • Страница 72 из 73
  Szerviz 195059798.01 12/2006 - Xerox Business Services Mielõtt a Szervizhez fordulna: • Gyõzõdjön meg arról, hogy a hibát nem tudja maga is elhárítani (lásd 71. oldal); • Újból indítsa el a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát; • Ellenkezõ esetben forduljon a megbízott Szakszervizhez: a
 • Страница 73 из 73