Инструкция для ARISTON BMBL 2021 C, BMBL 2022 C

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PL

LODÓWKO - ZAMRA¯ARKA

Instrukcja obs³ugi

BMBL 2021 C
BMBL 2022 C

Polski, 1

PL

Spis treœci

Instalowanie, 2

Ustawienie i pod³¹czenie

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Opis urz¹dzenia, 3-4

Panel kontrolny

Widok ogólny

Uruchomienie i u¿ytkowanie, 5-6

W³¹czenie urz¹dzenia

System ch³odzenia

Najlepszy sposób u¿ytkowania lodówki

Najlepszy sposób u¿ytkowania zamra¿arki

Konserwacja i utrzymanie, 7-8

Od³¹czenie pr¹du elektrycznego

Mycie urz¹dzenia

Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów

Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra¿arce

Wymiana ¿arówki

Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 9

Ogólne zasady bezpieczeñstwa

Usuwanie odpadów

Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska

Anomalie i ich usuwanie, 10

Serwis, 11

ÅëëçíéêÜ

, 25

GR

Ðóññêèé, 13

CIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA¯ARKA Spis treœci PL Polski, 1 CIS Ðóññêèé, 13 GR ÅëëçíéêÜ, 25 Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3-4 Panel kontrolny Widok ogólny Uruchomienie i u¿ytkowanie, 5-6 W³¹czenie urz¹dzenia System ch³odzenia
 • Страница 2 из 37
  Instalacja PL ! Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda¿y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia w inne miejsce nale¿y upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i
 • Страница 3 из 37
  Opis urz¹dzenia Panel kontrolny PL Lampka kontrolna ZASILENIE Pokrêt³o DZIA£ANIE LODÓWKI Lampka kontrolna SUPER COOL Lampka kontrolna SUPER FREEZE Przycisk SUPER COOL • Pokrêt³o DZIA£ANIE LODÓWKI do regulacji temperatury komory lodó wki. jest optymaln¹ temperatur¹ przy ma³ym zu¿yciu pr¹du. to
 • Страница 4 из 37
  Opis urz¹dzenia PL Widok ogólny Panel kontrolny ¯arówka (patrz Konserwacja) PURE WIND PÓLKI• Komora FRESH BOX* Szfladka OWOCE i WARZYWA Wyjmowana pó³eczka z pokrywk¹, z wk³adk¹ na JAJKA Wyjmowalna pó³eczka NA RO¯NE PRZEDMIOTY• Specjalna pó³ka na BUTELKI Wyjmowalna pó³eczka NA RO¯NE PRZEDMIOTY•
 • Страница 5 из 37
  Uruchomienie i u¿ytkowanie W³¹czenie lodówko-zamra¿arki ! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale¿y post¹piæ zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz Instalowanie). ! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczon¹. ! Urz¹dzenie jest
 • Страница 6 из 37
  PL Najlepszy sposób u¿ytkowania zamra¿arki • ¯eby ustawiæ temperaturê nale¿y u¿yæ pokrêt³o DZIA£ANIE LODÓWKI (patrz Opis). • Nie zamra¿aæ ponownie artyku³ów spo¿ywczych, które s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro¿one; takie artyku³y nale¿y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do 24 godzin). • Œwie¿e
 • Страница 7 из 37
  Konserwacja i utrzymanie Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Funkcja HOLIDAY Podczas czyszczenia i konserwacji nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej: Jeœli wyje¿d¿a siê na wakacje, niema koniecznoœci wy³¹czania lodówko-zamra¿arki, poniewa¿ urz¹dzenie jest wyposa¿one w funkcjê, która s³u¿y,
 • Страница 8 из 37
  PL Wymiana ¿arówki Usuwanie oblodzenia z zamra¿arki Jeœli warstwa oblodzenia jest grubsza od 5 mm nale¿y usun¹æ oblodzenie z zamra¿arki rêcznie: 1. w przeddzieñ wcisn¹æ przycisk SUPER FREEZE (zapali siê ¿ó³ta lampka kontrolna SUPER FREEZE) po to, aby dodatkowo sch³odziæ ¿ywnoœæ. 2. Funkcja ta
 • Страница 9 из 37
  Zalecenia i œrodki ostro¿noœci ! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo podajemy Wam poni¿sze zalecenia, które nale¿y uwa¿nie przeczytaæ. Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z
 • Страница 10 из 37
  Anomalie i œrodki zaradcze PL W przypadku, gdy lodówko-zamra¿arka nie bêdzie funkcjonowa³a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (I>patrz Serwis) sprawdziæ, czy nie mo¿na rozwi¹zaæ problemu samemu i wed³ug poni¿szych wskazówek. Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Mo¿liwe przyczyny/Porady: Zielona lampka
 • Страница 11 из 37
  Serwis Techniczny Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: • Sprawdziæ, czy anomalia mo¿e byæ usuniêta samodzielnie (I> patrz Anomalie i ich usuwanie). • Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a, a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje, wezwaæ najbli¿szy serwis
 • Страница 12 из 37
  195062792.01 05/2007 - Xerox Business Services PL 12
 • Страница 13 из 37
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ Ñ ÌÎÐÎÇÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ Ñîäåðæàíèå PL Polski, 1 CIS Ðóññêèé, 13 GR ÅëëçíéêÜ, 25 Óñòàíîâêà, 14 Ðàñïîëîæåíèå è ïîäñîåäèíåíèå Ïåðåíàâåøèâàíèå äâåðåé Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 15-16 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Îáùèé âèä Âêëþ÷åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ, 17-18 Âêëþ÷åíèå
 • Страница 14 из 37
  Óñòàíîâêà CIS ! Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé.  ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è èçäåëèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî îñòàâàëîñü âìåñòå ñ èçäåëèåì, äëÿ òîãî ÷òîáû åãî íîâûé âëàäåëåö ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè ýêñïëóàòàöèè
 • Страница 15 из 37
  Îïèñàíèå èçäåëèÿ Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ CIS Èíäèêàòîð ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅ Ðóêîÿòêà ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÛ Èíäèêàòîð SUPER COOL Êíîïêà SUPER COOL • ÐóêîÿòêàÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÛ ñëóæèò äëÿ ðåãóëÿöèè òåìïåðàòóðû âíóòðè õîëîäèëüíèêà: îò 1 (áîëåå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà) äî 5 (áîëåå íèçêàÿ). ÿâëÿåòñÿ
 • Страница 16 из 37
  Îïèñàíèå èçäåëèÿ CIS Îáùèé âèä Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè îòíîñèòñÿ ê íåñêîëüêèì ìîäåëÿì, ïîýòîìó âîçìîæíî, ÷òî íà ðèñóíêå ïîêàçàíû äåòàëè, îòëè÷íûå îò ïðèîáðåòåííîãî âàìè èçäåëèÿ. Îïèñàíèå íàèáîëåå ñëîæíûõ êîìïëåêòóþùèõ ïðèâåäåíî íà ñëåäóþùèõ ñòðàíèöàõ. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Ëàìïà îñâåùåíèÿ (ñì.
 • Страница 17 из 37
  Âêëþ÷åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ èçäåëèÿ ! Ïåðåä òåì êàê âêëþ÷èòü èçäåëèå âûïîëíèòå óêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêå (ñì. Óñòàíîâêà). ! Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì èçäåëèÿ ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ òùàòåëüíî âûìîéòå êàìåðû è àêñåññóàðû òåïëîé âîäîé ñ ñîäîé. ! Èçäåëèå îñíàùåíî ïðåäîõðàíèòåëåì äâèãàòåëÿ, êîòîðûé
 • Страница 18 из 37
  CIS Îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîé êàìåðû • Äëÿ ðåãóëÿöèè òåìïåðàòóðû èñïîëüçóéòå ðóêîÿòêó ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÌÎÐÎÇÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÛ (ñì. Îïèñàíèå). • Íå çàìîðàæèâàéòå ïîâòîðíî ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ðàçìîðîæåííûå ïðîäóêòû, òàê êàê îíè äîëæíû áûòü ïðèãîòîâëåíû è óïîòðåáëåíû â ïèùó â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ
 • Страница 19 из 37
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ Ôóíêöèÿ «îòïóñê» Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè èëè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èçäåëèÿ íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü èçäåëèå îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ: 1. óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÌÎÐÎÇÈËÜÍÎÉ Åñëè âû óåçæàåòå â îòïóñê, íå íóæíî îòêëþ÷àòü èçäåëèå,òàê êàê îíî
 • Страница 20 из 37
  CIS Ïîðÿäîê ðàçìîðîçêè ìîðîçèëüíîé êàìåðû Çàìåíà ëàìïî÷êè Ðåãóëÿðíî óäàëÿéòå íàëåò èíåÿ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ïðèëàãàþùåãîñÿ ñêðåáêà. Åñëè òîëùèíà èíåÿ ïðåâûøàåò 5 ìì, íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè ðàçìîðîçêó âðó÷íóþ: Äëÿ çàìåíû ëàìïî÷êè îñâåùåíèÿ â õîëîäèëüíîé êàìåðå, âûíüòå âèëêó èçäåëèÿ èç
 • Страница 21 из 37
  Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè ! Èçäåëèå ñïðîåêòèðîâàíî è èçãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè. Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî
 • Страница 22 из 37
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ CIS Åñëè âàø õîëîäèëüíèê íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå. Íåèñïðàâíîñòè: Âîçìîæíûå ïðè÷èíû /
 • Страница 23 из 37
  Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: CIS • ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ). • Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè õîëîäèëüíèê íå ðàáîòàåò, èëè ïðîáëåìû îñòàþòñÿ, ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíûì öåíòðîì.
 • Страница 24 из 37
  195052805.01 10/2005 - Xerox Business Services CIS 24
 • Страница 25 из 37
  Ïäçãßåò ãéá ôç ÷ñÞóç ØÕÃźÏ-ÊÁÔÁؾÊÔÇÓ Ðåñéå÷üìåíá PL Polski, 1 CIS Ðóññêèé, 13 GR ÅëëçíéêÜ, 25 ÅãêáôÜóôáóç, 26 ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç Áíôéóôñåøéìüôçôá áíïßãìáôïò èõñþí. ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò, 27-28 Ðßíáêáò ÷åéñéóìïý êáé åëÝã÷ïõ ÓõíïëéêÞ åéêüíá Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç, 29-30 Åêêßíçóç ôçò óõóêåõÞò
 • Страница 26 из 37
  ÅãêáôÜóôáóç GR ! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñÞóåôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá÷þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé áõôü ðáñáìÝíåé ìáæß ìå ôç óõóêåõÞ ãéá ôçí ðëçñïöüñçóç ôïõ íÝïõ éäéïêôÞôç ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò ó÷åôéêÝò
 • Страница 27 из 37
  ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò Ðßíáêáò ÷åéñéóìïý êáé åëÝã÷ïõ GR Åíäåéêôéêü öùôÜêé ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁÓ ÅðéëïãÝáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ØÕÃÅÉÏÕ Åíäåéêôéêü öùôÜêé SUPER COOL Åíäåéêôéêü öùôÜêé SUPER FREEZE Êïõìðß SUPER COOL • ÅðéëïãÝáò ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ØÕÃÅÉÏÕ ãéá ôç ñýèìéóç ôçò èåñìïêñáóßáò øõãåßïõ. åßíáé ç âÝëôéóôç èåñìïêñáóßá óå
 • Страница 28 из 37
  ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò GR ÓõíïëéêÞ åéêüíá Ïé ïäçãßåò ÷ñÞóçò éó÷ýïõí ãéá äéÜöïñá ìïíôÝëá ïðüôå ìðïñåß ç åéêüíá íá ðáñïõóéÜæåé ëåðôïìÝñåéåò äéáöïñåôéêÝò óå ó÷Ýóç ìå åêåßíåò ôçò óõóêåõÞò ðïõ áðïêôÞóáôå. Ç ðåñéãñáöÞ ôùí ðëÝïí óýíèåôùí áíôéêåéìÝíùí âñßóêåôáé óôéò áêüëïõèåò óåëßäåò. Ðßíáêáò ÷åéñéóìïý êáé
 • Страница 29 из 37
  Åêêßíçóç êáé ÷ñÞóç Åêêßíçóç ôçò óõóêåõÞò ! Ðñéí åêêéíÞóåôå ôç óõóêåõÞ, áêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç (âëÝðå ÅãêáôÜóôáóç). ! Ðñéí óõíäÝóåôå ôç óõóêåõÞ êáèáñßóôå êáëÜ ôïõò èáëÜìïõò êáé ôá áîåóïõÜñ ìå ÷ëéáñü íåñü êáé äéôôáíèñáêéêü. ! Ç óõóêåõÞ äéáèÝôåé Ýíá ÷åéñéóôÞñéï åëÝã÷ïõ ôïõ
 • Страница 30 из 37
  GR Ðþò íá ÷ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôïí êáôáøýêôç • Ãéá íá ñõèìßóåôå ôç èåñìïêñáóßá ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôïí åðéëïãÝá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ (âëÝðå ÐåñéãñáöÞ). • Ìçí êáôáøý÷åôå ðÜëé ôñüöéìá ðïõ áðïøý÷ïíôáé Þ áðïøõãìÝíá. Ôá ôñüöéìá áõôÜ ðñÝðåé íá åßíáé ìáãåéñåìÝíá ãéá íá êáôáíáëùèïýí (åíôüò 24 ùñþí). • Ôá
 • Страница 31 из 37
  ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ÊáôÜ ôéò åñãáóßåò êáèáñéóìïý êáé óõíôÞñçóçò åßíáé áðáñáßôçôï íá áðïìïíþíåôå ôç óõóêåõÞ áðü ôï äßêôõï ôñïöïäïóßáò: 1. ôïðïèåôÞóôå ôïí åðéëïãÝá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÔÁØÕÊÔÇ óôï . 2. âãÜëôå ôï âýóìá áðü ôçí ðñßæá. ! Áí äåí åêôåëåóôåß ç äéáäéêáóßá
 • Страница 32 из 37
  GR Áðüøõîç ôçò óõóêåõÞò 5. ÌåñéêÝò óõóêåõÝò äéáèÝôïõí ÓÕÓÔÇÌÁ DRAIN ãéá ôçí äéï÷Ýôåõóç ôïõ íåñïý óôï åîùôåñéêü: åéóÜãåôå ôï îÝóôñï ðïõ óáò ðáñÝ÷åôáé óôçí áíôßóôïé÷ç åóï÷Þ êÜôù êáé áöÞóôå ôï íåñü íá åêñåýóåé óå Ýíá äï÷åßï (âëÝðå åéêüíá). ! Åöáñìüóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ãéá ôçí áðüøõîç ôçò óõóêåõÞò
 • Страница 33 из 37
  ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò ! Ç óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöÜëåéáò. Ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò áõôÝò ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá äéáâáóôïýí ðñïóåêôéêÜ. Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: - 73/23/CEE ôçò 19/02/73
 • Страница 34 из 37
  Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò GR Ìðïñåß íá ôý÷åé íá ìç ëåéôïõñãåß ç óõóêåõÞ. Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç), åëÝãîôå áí ðñüêåéôáé ãéá ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæåôáé åýêïëá ìå ôç âïÞèåéá ôïõ áêüëïõèïõ êáôáëüãïõ. Áíùìáëßåò: ÄõíáôÜ áßôéá/Ëýóç: Ôï ðñÜóéíï åíäåéêôéêü öùôÜêé
 • Страница 35 из 37
  Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç Ðñéí áðåõèõíèåßôå óôçí Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç: • Âåâáéùèåßôå áí ç áíùìáëßá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß áõôüíïìá (âëÝðå Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò). • Áí ðáñÜ ôïõò üëïõò åëÝã÷ïõò, ç óõóêåõÞ äåí ëåéôïõñãåß êáé ôï ðñüâëçìá ðïõ äéáðéóôþóáôå óõíå÷ßæåé íá õößóôáôáé, êáëÝóôå ôï ðëçóéÝóôåñï ÊÝíôñï
 • Страница 36 из 37
  195062792.01 05/2007 - Xerox Business Services GR 36
 • Страница 37 из 37