Инструкция для ARISTON HOTPOINT- WMSD 621B

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

18

UA

Як здійснювати цикл прання

1. 

УВІМКНЕННЯ МАШИНИ. Натиснiтьна кнопку  : на дисплеї 

з’явиться WELCOME; iндикаторна лампа START/PAUSE 

блиматиме зеленим свiтлом з повiльними iнтервалами.

2. 

ЗАВАНТАЖЕННЯ  БІЛИЗНИ.  Відкрийте  дверцята 

люку.  Завантажте  білизну,  звертаючи  увагу,  щоб  не 

перевищити  кількість  білизни,  зазначену  в  таблиці 

програм на наступній сторінці.

3. 

ДОДАННЯ  МИЮЧОГО  ЗАСОБУ.  Витягніть  касету  і 

додайте миючий засіб у відповідні ванночки, як вказано 

в роздiлi “Миючі засоби і білизна”.

4. 

ЗАКРИЙТЕ ЛЮК.

5. 

ВИБІР  ПРОГРАМИ.  Для  вибору  бажаної  програми 

натиснiть  на  одну  з  кнопок  ПЕРЕМИКАЧА  ПРОГРАМ; 

назва  програми  з’явиться  на  дисплеї;  ви  можете 

змiнювати пов’язанi з програмою значення температури 

та швидкостi вiджиму. На дисплеї з’явиться тривалiсть 

циклу.

6. 

НАЛАШТУВАННЯ  ЦИКЛУ  ПРАННЯ  ПIД  ВЛАСНI 

ПОТРЕБИ. Використайте вiдповiднi кнопки:

 

   

Зміна температури та/або швидкостi віджиму. 

Машина автоматично вибирає максимальну температуру 

і швидкість віджиму, передбачені для даної програми, 

тому  неможливо  їх  збільшити.  Натискаючи  на  кнопку 

, поступово зменшують температуру прання аж до 

прання у холодній воді “OFF”. Натискаючи на кнопку   

поступово  зменшують  швидкість  віджиму,  аж  до  його 

відключення  “OFF”.  Наступне  натискання  на  кнопки 

призводить до повернення до максимальних значень.

  ! Виключення: при виборі програми  , температура 

може збільшитися до 90 градусів.

 Встановiть вiдстрочений пуск.

Для встановлення вiдстроченого пуску  обраної програми 

натискайте  на  вiдповiдну  кнопку,  доки  не  з’явиться 

необхiдний час вiдстрочки. Якщо цю опцiю активовано, 

на  дисплеї  запалюється  позначка 

.  Щоб  скасувати 

вiдстрочений пуск натискайте на кнопку, доки на дисплеї 

не з’явиться OFF.
Як задати бажану інтенсивність прання.

За допомогою кнопки 

 можна оптимізувати прання 

залежно від ступеню забруднення речей і від бажаної 

інтенсивності прання.

Виберіть  програму  прання,  автоматично  задається 

цикл “

Normal

” 

(Нормального)  прання, який передбачає 

прання  речей  з  середнім  ступенем  забруднення  (цей 

параметр не буде дійсним для циклу «Вовна», під час 

якого  автоматично  задається 

Delicate

  (Делікатне) 

прання).

Для  дуже  забруднених  речей  слід  натиснути  кнопку 

  і  вибрати 

“Super  Wash”  (Інтенсивне).  На  цьому 

рівні  гарантується  високоефективне  прання  завдяки 

використанню більшої кількості води на початку циклу  

і  значнішої  механічної  роботи;  рекомендується  для 

видалення  стійких  плям.  Може  використовуватися 

з 

вибілювачем або 

без.

Щоб  відбілити  речі,  вставте  додаткову  ванночку 

4  з  комплекту  постачання  у  ванночку  1.  Пiд 

час  дозування  вiдбiлювача  не  перевищуйте 

максимальний  рiвень  «max»  на  центральному 

стрижнi 

(див.малюнок 

на 

стор. 

20)

Якщо  речі  не  дуже  забруднені  або  потребується 

делікатне  поводження  з  тканинами,  натисніть  на 

кнопку 

,  щоб  обрати  “

Delicate”  (Делікатне). 

У  цьому  циклі  механічна  робота  зменшується,  щоб 

гарантувати  оптимальні  результати  прання  для 

делікатних речей. Якщо неможливо задати або змінити 

існуючі параметри, на дисплеї з’явиться напис 

“Not al-

lowed” (Не дозволено).
Як задати тип ополіскування.

За допомогою опції 

 можна вибрати тип  ополіскування, 

спеціально  передбачений  для  чутливої  шкіри.  При 

першому натисканні на кнопку задається 

“Extra Rinse” 

(Додаткове полоскання) на додаток до стандартного, щоб 

видалити  усі  залишки  прального  засобу.  При  другому 

натисканні на кнопку задається опція 

“Sensitive Skin” 

(Чутлива шкіра),  яка дозволяє обрати два додаткових 

полоскання на додаток до стандартного; рекомендується 

для осіб з підвищеною чутливістю шкіри. При третьому 

натисканні  на  кнопку  задається 

“Anti  allergy  Rinse” 

(Протиалергійне полоскання), яке дозволяє обрати три 

додаткових полоскання на додаток до стандартного, щоб 

видалити основні алергени, такі як пилок, кліщи, котяча і 

собача шерсть. Ще раз натисніть кнопку, щоб повернутися 

до 

“Normal Rinse” (Нормального) ополіскування. Якщо 

неможливо  задати  або  змінити  існуючі  параметри,  на 

дисплеї з’явиться напис 

“Not allowed” (Не дозволено).

 

 

 

 

Модифiкацiя характеристик циклу.

•  Натиснiть на кнопку для активацiї функцiї; увiмкнеться 

вiдповiдна iндикаторна лампа.

•  Натисніть знову на кнопку, щоб вiдминити функцiю; 

індикаторна лампа згасне.

При    виборі  обраннi  функції,  несумісної  з  заданою 

програмою,  індикаторна  лампа  почне  блимати  й  цю 

функцiю не буде активовано.

Якщо вибрана функція не є сумісною з іншою, раніше 

вибраною,  індикаторна  лампа  попередньої  функції 

почне  блимати,  при  цьому  буде  активовано  тільки 

останню  функцiю,    запалиться  індикаторна  лампа 

активованої функцiї.

Функцiї можуть змiнювати рекомендоване завантаження 

та/або тривалiсть циклу.

7. 

ЗАПУСК ПРОГРАМИ. Натисніть кнопку START/PAUSE. 

Вiдповiдна  iндикаторна  лампа  засвiтиться  зеленим 

свiтлом, при цьому люк буде заблоковано (свiтитиметься 

позначка ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО 

) Пiд час прання на 

дисплеї  з’являється  назва  поточної  фази.  Для  змiни 

програми пiд час виконання циклу виведiть машину в 

режим паузи, натиснувши на  START/PAUSE (iндикаторна 

кнопка START/PAUSE блиматиме померанцевим кольором 

з повiльними iнтервалами); виберiть бажаний цикл та знову 

натиснiть кнопку START/PAUSE . Щоб відкрити дверцята 

люку під час виконання циклу натисніть на кнопку START/

PAUSE; якщо індикаторна лампа ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО 

 

згасне, це означає, що люк можна відкрити. Знову натисніть 

на кнопку START/PAUSE, щоб запустити програму з того 

мiсця, де її було перервано.

8. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ. На це вказує надпис “END 

OF  CYCLE”  на  дисплеї;  коли  згасне  позначка  ЛЮК 

ЗАБЛОКОВАНО 

, люк можна вiдкрити. Відкрийте люк, 

витягніть білизну й вимкніть машину.

! Для вiдмiни вже працюючого циклу натиснiть кнопку  , 

утримуючи її, й цикл буде перервано, пiсля чого машина 

вимкнеться.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  Руководство по эксплуатации СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА Содержание CIS Русский,1 UK Українська,13 CIS Установка 2-3 Распаковка и нивелировка Подключение к водопроводной и электрической сети Первый цикл стирки Технические характеристики Описание стиральной машины, 4-5 Панель управления Дисплей Порядок
 • Страница 2 из 25
  Установка CIS ! Сохраните данное руководство. Оно должно быть в комплекте со стиральной машиной в случае продажи, передачи оборудования или при переезде на новую квартиру, чтобы новый владелец оборудования мог ознакомиться с правилами его функционирования и обслуживания. ! Внимательно прочитайте
 • Страница 3 из 25
  Подсоединение сливного шланга Подсоедините сливной шланг, не перегибая его, к сливной трубе или к настенному сливному отверстию, распложенному 65 - 100 CM на высоте от 65 до 100 см от пола, Или поместите шланг в раковину или в ванну, закрепив прилагающуюся направляющую к крану (см. схему).
 • Страница 4 из 25
  Описание стиральной машины CIS Панель управления Кнопка Кнопка ON/OFF ТИП СТИРКИ Кнопка ОТЖИМА Дисплей Кнопки Ячейка для стирального вещества Кнопка с индикатором Кнопка ВЫБОРА МOЯ ПРОГРАММ Программà Кнопка ТИП ПОЛОСКАНИЯ Кнопка ЗАДЕРЖКА ЗАПУСКА Кнопки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ ПУСК/ПАУЗА Кнопка
 • Страница 5 из 25
  Дисплей Z B A CIS X D C E Y F Дисплей служит для программирования машины и предоставляет пользователю множество сведений. На двух верхних строках А и В показываются выбранная программа стирки, текущая фаза стирки и все сведения о выполнении программы. На строке С показывается время, остающееся до
 • Страница 6 из 25
  Порядок выполнения цикла стирки CIS 1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ. Нажмите кнопку , на дисплее появится надпись “ВКЛ.”. Индикатор ПУСК/ ПАУЗА редко мигает зеленым цветом. 2. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ. Откройте люк машины. Загрузите в барабан белье, не превышая максимальный допустимый вес, указанный в
 • Страница 7 из 25
  Программы и функции Программы Таблица программ CIS à à à à à  à à  à  àà       à  à  à à à à à  УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 40° -  -  3 1200   - 
 • Страница 8 из 25
  Стиральные вещества и типы белья CIS Распределитель моющих средств Специальные программы Хороший результат стирки зависит также от правильной дозировки стирального вещества: избыток стирального вещества не гарантирует более эффективную стирку, напротив, способствует образованию налетов внутри
 • Страница 9 из 25
  Предосторожности и рекомендации ! Стиральная машина спроектирована и изготовлена в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности. Общие требования к безопасности • После использования
 • Страница 10 из 25
  Техническое обслуживание и уход CIS Отключение воды и электрического тока Уход за насосом • Перекрывайте водопроводный кран после каждой стирки. Таким образом сокращается износ водопроводной системы машины и сокращается риск утечек. • Выньте штепсельную вилку из электро розетки в процессе чистки и
 • Страница 11 из 25
  Неисправности и методы их устранения Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания (см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, приведенным в следующем перечне. Неисправности: CIS Возможные причины
 • Страница 12 из 25
  Сервисное обслуживание CIS Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным. Уход за техникой Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность
 • Страница 13 из 25
  Iнструкцiї з експлуатацiї ПРАЛЬНА МАШИНА Зміст UA Українська UA Встановлення, 14-15 Розпакування і вирівнювання Підключення води та електроенергії Перший цикл прання Технiчнi данi Опис пральної машини, 16-17 Панель керування Дисплей Як здійснювати цикл прання, 18 Програми та функції, 19 Таблиця
 • Страница 14 из 25
  Встановлення UA ! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати мати нагоду звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу, передачі іншій особі або переїзду переконайтеся, що інструкція перебуває разом із пральною машиною й новий власник може ознайомитися з її принципами роботи й відповідними
 • Страница 15 из 25
  Підключення шланга для зливу води 65 - 100 cm Пiдключiть шланг для зливу води, не згинаючи його, до вiдводячого трубопроводу або до стiнного зливу, якi мають знаходитись на вiдстанi 65 -100 см вiд пiдлоги; або розташуйте його на краю вмивальника чи ванної, приєднавши направляючу з комплекту до
 • Страница 16 из 25
  Опис пральної машини UA Панель керування Кнопка Кнопка ON/OFF ТИП ПРАННЯ Кнопка ВIДЖИМУ Дисплей Кнопки Касета з миючим засобом ПЕРЕМИКАЧА ПРОГРАМ Кнопка MY CYCLE Кнопка ПРОТИАЛЕРГІЙНОГО ОПОЛІСКУВАННЯ Кнопка ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК Касета з миючим засобом: для завантаження миючих засобiв та присадок (див.
 • Страница 17 из 25
  Дисплей Z B A UA X D C E Y F Дисплей є зручним для програмування машини; вiн надає рiзноманiтну iнформацiю. У перших двох рядках А та В вiдображається обрана програма прання, поточна фаза прання, а також усi вказiвки щодо стану встановленої програми. У рядку С вiдображається час, який залишився до
 • Страница 18 из 25
  Як здійснювати цикл прання UA 1. УВІМКНЕННЯ МАШИНИ. Натиснiтьна кнопку : на дисплеї з’явиться WELCOME; iндикаторна лампа START/PAUSE блиматиме зеленим свiтлом з повiльними iнтервалами. 2. ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ. Відкрийте дверцята люку. Завантажте білизну, звертаючи увагу, щоб не перевищити кількість
 • Страница 19 из 25
  Програми та функції Програми Таблиця програм Опис програми Макс. темп. (єС) Антикорозійний 40° UA Макс. Макс. Ìèþ÷èé çàñ³á швидкiсть завант- Тривалiсть (обертiв аження циклу Попеза Відбіл- Пом’ (кг) реднє хвилину) прання Прання ювач якшувач 1200 -  -  3  -  6    6    6    2,5    2,5
 • Страница 20 из 25
  Миючі засоби і білизна UA Касета з миючим засобом Особливi програми Добрий результат прання залежить також вiд правильного дозування миючого засобу: надлишок миючого засобу приведе до неефективного прання та сприятиме утворенню накипу всереденi пральної машини, а також забрудненню довкiлля.
 • Страница 21 из 25
  Запобіжні заходи та поради ! Машину була спроектовано і вироблено у відповідності з міжнародними нормами безпеки. Дані попередження складені для забезпечення безпеки і тому їх треба уважно прочитати. Загальна безпека • Дане обладнання було розроблене виключно для побутового використання. • Цей
 • Страница 22 из 25
  Технічне обслуговування та догляд UA Відключення води й електричного живлення • Закривайте водопровідний кран після кожного прання. У такий спосіб зменшується знос гідравлічної частини машини й усувається небезпека витоку. • Виймайте штепсель з розетки під час миття машини та під час робіт з
 • Страница 23 из 25
  Несправності та засоби їх усунення Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. До того як зателефонувати у Сервiсний центр (див. “Допомога”), перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується, звернувшись до списку нижче. Несправності: Можливі причини/Рішення:
 • Страница 24 из 25
  Допомога 195097143.01 02/2012 - Xerox Fabriano  UA Перш ніж телефонувати у Сервiсний центр: • Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему (див. “Несправності і засоби їх усунення”); • Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправність; • Якщо нi, зв’яжiться з авторизованим
 • Страница 25 из 25