Инструкция для ASUS RT-AC56U

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Quick Start Guide

RT-AC56U Dual Band

Wireless-AC 1200 Gigabit Router

®

EEU8555 / Second Edition / August 2013

EEU8555_RT-AC56U_QSG_v2.indd   1

8/21/13   5:58:50 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 235
  ® RT-AC56U Dual Band Wireless-AC 1200 Gigabit Router Quick Start Guide EEU8555 / Second Edition / August 2013 EEU8555_RT-AC56U_QSG_v2.indd 1 8/21/13 5:58:50 PM
 • Страница 2 из 235
  Table of contents English..............................................................................................4 Български.......................................................................................17
 • Страница 3 из 235
  Note / Забележка / Poznámka /märkus / Megjegyzés/ piezīme/ Pastaba/ Uwaga/ Notă/ Примечание/ Obs/not/ Примітка/ Hinweis/NAPOMENA / BELEŠKA /OPOMBA • For more details, refer to the user manual included in the support CD. З • а повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на
 • Страница 4 из 235
  English Package contents RT-AC56U Network cable Support CD (User Manual/utilities) Stand AC adapter Quick Start Guide Warranty card NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) USB 3.0/2.0 LED 6) Power LED 11) USB 3.0/2.0 ports
 • Страница 5 из 235
  NOTES: • USB External HDD/Flash disk: T he wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, and NTFS. • T o safely remove the USB disk, launch the web GUI (http://router. asus.com or http://192.168.1.1), then in the
 • Страница 6 из 235
  English Positioning your wireless router For the best wireless signal transmission between the wireless router and the network devices connected to it, ensure that you: • Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices. • Keep the device
 • Страница 7 из 235
  Before you proceed English 1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup and release your computer’s outmoded IP address. Modem c a OFF! b a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem. b: Disconnect the network cable from
 • Страница 8 из 235
  English 2. Set up your wireless environment. Wall Power Outlet RT-AC56U Modem WAN Power LAN Computer a: Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet. b: Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router’s LAN port.
 • Страница 9 из 235
  3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. English C. Disable the dial-up connection, if enabled. NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to Frequently Asked
 • Страница 10 из 235
  English NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: • n your web browser, key in http://router.asus.com or O http://192.168.1.1 and run the Quick Internet Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP 
 • Страница 11 из 235
  Frequently Asked Questions (FAQs) After following the steps, I still cannot access the wireless router’s web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings. English A. Disable the proxy server, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the web
 • Страница 12 из 235
  English MAC OS 1. From your Safari browser, click Safari > Preferences > Advanced > Change Settings... 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Cllick Apply Now when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the proxy server. B. Set
 • Страница 13 из 235
  English 3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick Obtain an IP address automatically. 4. Click OK when done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen. 2. Click System Preferences > Network > Configure... 3. From the TCP/IP tab, select Using DHCP in the
 • Страница 14 из 235
  English C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on
 • Страница 15 из 235
  Cannot find the router: • Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds. • Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption settings. English Cannot access the Internet via wireless LAN adapter. • Move the router closer to the wireless client. • Check
 • Страница 16 из 235
  English Where can I find more information about the wireless router? • • • • User Manual in the support CD Online FAQ site: http://support.asus.com/faq Technical Support site: http://support.asus.com Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide SUPPORT HOTLINE Area
 • Страница 17 из 235
  Бърз преглед български RT-AC56U Адаптер за променлив ток Мрежов кабел Ръководство за бърз старт Помощен CD диск (Ръководство на потребителя/помощни програми) Гаранционна карта Стойка ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител. Бърз преглед
 • Страница 18 из 235
  български ЗАБЕЛЕЖКИ: • USB Външен хард / флаш диск: • Безжичният рутер работи с повечето USB хард дискове и флаш дискове до 2 TB и поддържа достъп четене-писане за FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS. • За сигурно изключване на USB диска стартирайте потребителския интерфейс от мрежата GUI
 • Страница 19 из 235
  За постигане на максимално добро предаване на безжичните сигнали между безжичния рутер и свързаните с него мрежови устройства трябва: • Да поставите безжичния рутер на централно място за максимално покритие на мрежовите устройства. • Рутерът да е отдалечен от метални прегради и да не е изложен на
 • Страница 20 из 235
  български Преди започване 1. Откачете жиците и кабелите от съществуващата система с модем и освободете стария IP адрес на компютъра. Modem c a OFF! b а: Изключете адаптера за променлив ток от контакта и го извадете от кабелния/ADSL модем. б: Извадете мрежовия кабел от Вашия кабелен/ADSL модел.
 • Страница 21 из 235
  2. Конфигурирайте безжичната среда. Wall Power Outlet d български RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer а: Свържете своя безжичен рутер с входа за прав ток, след което го включете в контакт. б: С помощта на мрежов кабел, свържете компютъра си с LAN порта на безжичния рутер. ВАЖНО! Уверете се,
 • Страница 22 из 235
  български 3. Блокирайте някои настройки на компютъра. A. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. B. Конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес. C. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана. ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробни сведения за блокирането на
 • Страница 23 из 235
  • т браузера извикайте http://router.asus.com или О http://192.168.1.1 и стартирайте отново помощната програма Quick Internet Setup (QIS) Wizard – Помощник за бързи интернет настройки (БИН). • еактивирайте настройките на прокси сървъра и комутируемата Д връзка, след което конфигурирайте TCP/IP
 • Страница 24 из 235
  български Често задавани въпроси (FAQs) Следвах всички стъпки, но нямам достъп до графичния мрежов потребителски интерфейс (web GUI) на безжичния рутер, за да конфигурирам неговите настройки. A. еактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. Д Windows® 7 1. Щракнете върху Start (Старт) > Internet
 • Страница 25 из 235
  MAC OS български 1. лентата с менюто щракнете върху Safari > От Preferences... (Предпочитания...) > раздел Advanced (Разширени) > Change Settings... (Промяна на настройки...) 2. списъка с протоколи премахнете FTP От Proxy (FTP прокси) и Web Proxy (HTTPS) (Уеб прокси (HTTPS)). 3. Щракнете върху
 • Страница 26 из 235
  български 3. За автоматично задаване на настройки iPv4 IP изберете Obtain an IP address automatically (Получавай автоматично IP адрес). 4. Щракнете върху OK (ОК), когато сте готови. MAC OS 1. Щракнете иконата на Apple горния ляв ъгъл на екрана. 2. Щракнете върху иконата на System Preferences
 • Страница 27 из 235
  C. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана. български Windows® 7 1. Щракнете върху Start (Старт) > Internet Explorer, за да стартирате уеб браузъра. 2. Щракнете върху Tools (Инструменти) > Internet options (Интернет опции)> раздел Connections (Връзки). 3. Сложете отметка в Never dial
 • Страница 28 из 235
  български Не мога да открия рутера: • Натиснете бутон Reset (възстановяване) на задния панел за повече от пет секунди. • Проверете настройките на безжичния адаптер - SSID и настройки за криптиране. Нямам достъп до интернет през безжичния LAN адаптер. • Преместете рутера по-близо да безжичния
 • Страница 29 из 235
  име/ Парола: IP адрес: 192.168.1.1 SSID: ASUS Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер? • В ръководството на потребителя на помощния CD диск • Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support.asus.com/faq • На сайта за техническа поддръжка: http://support-org.asus.com/ •
 • Страница 30 из 235
  Čeština Obsah krabice RT-AC56U Síťový kabel Podpůrný disk CD (příručka, nástroje) Stojánek Napájecí adaptér Stručná příručka Záruční karta POZNÁMKA: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce. Rychlý přehled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) Indikátor LED USB 2.0/3.0 6)
 • Страница 31 из 235
  POZNÁMKY: • Vnější USB HDD/Flash disk: T ento bezdrátový směrovač funguje s většinou USB HDD/Flash disků do kapacity 2 TB a podporuje čtení/zápis souborových systémů FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS. • Pokud chcete bezpečně odebrat USB disk, spusťte webové GUI (http://router.asus.com nebo
 • Страница 32 из 235
  Čeština Umístění směrovače Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky: • Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení. •
 • Страница 33 из 235
  Začínáme 1. Odpojte napájení a vodiče/kabely od stávajícího uspořádání modemu Čeština Modem c a OFF! b a: Odpojte adaptér střídavého napájení od elektrické zásuvky a odpojte jej od kabelového/ADSL modemu. b: Odpojte síťový kabel od kabelového/ADSL modemu. c: Restartujte počítač (doporučujeme).
 • Страница 34 из 235
  Čeština 2. Nakonfigurujte bezdrátové prostředí. Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Připojte adaptér střídavého napájení bezdrátového směrovače ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce. b: Pomocí síťového kabelu připojte počítač k
 • Страница 35 из 235
  3. Deaktivujte některá nastavení počítače. A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. Čeština C. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno. POZNÁMKA: Podrobnosti o deaktivaci nastavení počítače viz Často kladené dotazy
 • Страница 36 из 235
  Čeština POZNÁMKA: Pokud se QIS nespustí automaticky, spusťte jej ručně tímto způsobem: • adejte do webového prohlížeče adresu http://router.asus.com Z nebo http://192.168.1.1 a znovu spusťte průvodce Quick Internet Setup (QIS). • Deaktivujte nastavení serveru proxy, telefonické připojení a
 • Страница 37 из 235
  Často kladené dotazy (FAQ) Ani po provedení postupu nelze zobrazit webovou stránku směrovače (GUI) a provést konfiguraci nastavení. Čeština A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. Windows® 7 1. Klepnutím na Start > Internet Explorer spusťte webový prohlížeč. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) >
 • Страница 38 из 235
  Čeština MAC OS 1. Na panelu nabídek klepněte na Safari > Preferences... (Předvolby...) > na kartu Advanced (Upřesnit) > Change Settings... (Změnit nastavení...). 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Q dokončení klepněte na Apply Now (Použít nyní). POZNÁMKA:
 • Страница 39 из 235
  Čeština 3. K automatickému získání nastavení iPv4 IP klepněte na Obtain an IP address automatically (Získat IP adresu automaticky). 4. Po dokončení klepněte na OK. MAC OS 1. Klepněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky. 2. Klepněte na System Preferences (Systémové předvolby) > Network (Síť) >
 • Страница 40 из 235
  Čeština C. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) > na kartu Connections (Připojení). 3. Zaškrtěte políčko Never dial a connection (Nikdy
 • Страница 41 из 235
  Nelze přistupovat k Internetu prostřednictvím bezdrátového síťového adaptéru LAN • Přemístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi. • Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér připojen k správnému bezdrátovému směrovači. • Zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálům dostupným ve
 • Страница 42 из 235
  Čeština Uživatelské jméno admin / admin / Heslo: Adresa IP: 192.168.1.1 SSID: ASUS Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači? • • • • Uživatelská příručka na podpůrném disku CD Server online s odpověďmi na časté dotazy: http://support.asus.com/faq Server technické podpory:
 • Страница 43 из 235
  Pakendi sisu Vahelduvvooluadapter Lühijuhend Garantiikaart MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga. Eesti RT-AC56U Võrgukaabel Tugijuhendi CD (kasutusjuhend/ utiliidid) Alus Kiire pilguheit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) USB 2.0 LED indikaator 6)
 • Страница 44 из 235
  Eesti MÄRKUSED. • Kasutage välist USB kõvaketast/välkmäluketast: • T raadita ruuter töötab enamike kuni 2TB USB kõvaketaste/ välkmäluketastega ja toetab lugemise-kirjutamise juurdepääsu vormingutes FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ja NTFS. • USB ketta turvaliseks eemaldamiseks käivitage veebipõhine 
 • Страница 45 из 235
  Traadita signaali parimaks edastuseks traadita ruuteri ja sellega ühendatud võrguseadmete vahel tehke järgmist: • Paigutage traadita ruuter kesksesse kohta, et tagada võrguseadmetele maksimaalne traadita side levi ulatus. • Hoidke seade eemal metalltõketest ja otsesest päikesevalgusest. • Hoidke
 • Страница 46 из 235
  Eesti Enne jätkamist 1. Lahutage ja eemaldage olemasolevast modemi konfiguratsioonist juhtmed/kaablid ja vabastage arvuti vananenud IP aadress. Modem c a OFF! b a: Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesast ja lahutage toitejuhtme teine ots kaabel-/ADSL modemilt. b: Lahutage kaabel-/ADSL
 • Страница 47 из 235
  2. Häälestage traadita keskkond. Wall Power Outlet d Eesti RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Sisestage traadita ruuteri vahelduvvoolu adapter DC-IN porti ja ühendage see toitepistikupesasse. b: Kasutades võrgukaablit, ühendage arvuti traadita ruuteri LAN porti. OLULINE! Veenduge, et
 • Страница 48 из 235
  Eesti 3. Keelake teatud sätted arvutis. A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. B. Seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. C. Keelake sissehelistusühendus, kui see on aktiveeritud. MÄRKUS. Täiendavat teavet arvuti sätete keelamise kohta vt jaotisest
 • Страница 49 из 235
  MÄRKUS: Kui utiliit QIS ei käivitu automaatselt, siis järgige neid samme, et utiliit QIS käsitsi käivitada: • eelake puhversätted ja sissehelistusühendus ning seadistage TCP/IP K sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. Täiendava teabe saamiseks lugege jaotist Korduma kippuvad
 • Страница 50 из 235
  Eesti Korduma kippuvad küsimused (KKK) Pärast vajalike sammude läbimist ei saa ma ikkagi juurdepääsu traadita ruuteri veebipõhisele graafilisele kasutajaliidesele (web GUI), et konfigureerida traadita ruuteri sätteid. A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. Windows® 7 1. Klõpsake Start >
 • Страница 51 из 235
  MAC OS Eesti 1. Klõpsake menüüribal vahekaarti Safari > Preferences... (Eelistused...) > Advanced (Täpsemalt) > Change Settings... (Muuda sätteid...) 2. Protokollide loendis tühjendage märkeruudud FTP Proxy ja Web Proxy (HTTPS). 3. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Apply Now (Rakenda kohe).
 • Страница 52 из 235
  Eesti 3. iPv4 IP sätete automaatseks hankimiseks märkige ruut Obtain an IP address automatically (Hangi IP-aadress automaatselt). 4. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK. MAC OS 1. Klõpsake Apple'i ikooni , mis asub ekraani vasakus osas. 2. Klõpsake System Preferences (Süsteemi eelistused) >
 • Страница 53 из 235
  C. Keelake sissehelistusühendus, kui see on aktiveeritud. Eesti Windows® 7 1. Klõpsake Start > Internet Explorer, et käivitada veebibrauser. 2. Klõpsake vahekaarti Tools (Tööriistad) > Internet options (Interneti-suvandid) > Connections (Ühendused). 3. Märkige ruut Never dial a connection (Ära
 • Страница 54 из 235
  Eesti Ei leia ruuterit: • Vajutage rohkem kui viis sekundit seadme tagapaneelil olevat nuppu Reset (Lähtesta). • Kontrollige traadita adapteri sätteid (nt SSID ja krüptimissätted). Ei saa juurdepääsu Internetile, kasutades LAN adapterit. • Viige ruuter traadita kliendile lähemale. •
 • Страница 55 из 235
  Eesti Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta? • Juhendite ja toe CD • KKK võrgus: http://support.asus.com/faq • Tehnilise toe leht: http://support-org.asus.com/ • Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Languages Availability Taiwan
 • Страница 56 из 235
  Magyar Contenido del paquete RT-AC56U Hálózati adapter Hálózati kábel Gyors üzembe helyezési útmutató Támogató CD (kézikönyv, segédprogramok) Garanciajegy Állvány MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Gyors áttekintés 1 2 3 4 5 6
 • Страница 57 из 235
  MEGJEGYZÉSEK: • USB külső merevlemez/Flash lemez: A vezeték nélküli útválasztó a legtöbb USB merevlemezzel/Flash lemezzel maximum 2 terabájt méretig szabadon használható, ezen felül az útválasztó támogatja a FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 és NTFS fájlrendszerekhez történő írásvédett hozzáférést. • Az
 • Страница 58 из 235
  Magyar A router elhelyezése A vezeték nélküli router és a hálózati eszközök közötti legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében gondoskodjon a következőkről: • A vezeték nélküli routert központi területen helyezze el, hogy ideális vezeték nélküli lefedettséget biztosítson valamennyi hálózati
 • Страница 59 из 235
  Mielőtt folytatná 1. Húzza ki és válassza le a meglévő modem vezetékeit, illetve kábeleit, és oldja fel a számítógép elavult IP-címét. Magyar Modem c a OFF! b a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel/ADSL-modeméről. b: Válassza a hálózati kábelt
 • Страница 60 из 235
  Magyar 2. Állítsa be a vezeték nélküli környezetet. Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel/ADSL-modeméről. b: Válassza a hálózati kábelt kábel-/ADSL-modeméről. FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a
 • Страница 61 из 235
  3. Tiltson le bizonyos beállításokat a számítógépen. A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van. B. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje. Magyar C. Tiltsa le a betárcsázós kapcsolatot, ha engedélyezve van. MEGJEGYZÉS: A számítógépes beállítások
 • Страница 62 из 235
  MEGJEGYZÉS: Ha a gyors internetbeállítás (QIS) nem indul el Magyar automatikusan, hajtsa végre az alábbi lépéseket a QIS manuális elindításához: • rja be a webböngésző címsávjába a http://router.asus.com vagy Í http://192.168.1.1 értéket, és futtassa ismét a gyors internetbeállítási (QIS)
 • Страница 63 из 235
  Gyakran ismételt kérdések (GYIK) Magyar A lépések végrehajtása ellenére sem tudok hozzáférni a vezeték nélküli útválasztó webes felületéhez, hogy konfiguráljam a vezeték nélküli útválasztó beállításait. A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van. Windows® 7 1. Kattintson a Start > Internet
 • Страница 64 из 235
  Magyar MAC OS 1. menüsoron kattintson a Safari > A Preferences... (Beállítások...) > Advanced (Speciális) > Change Settings...(Beállítások módosítása...) fülre. 2. protokoll-listán szüntesse meg az FTP Proxy A és Web Proxy (HTTPS) elemek bejelölését. 3. Kattintson az Apply Now (Alkalmazás most)
 • Страница 65 из 235
  Magyar 3. Az iPv4 IP-beállítások automatikus beolvasásához kattintson az Obtain an IP address automatically (IP-cím automatikus beolvasása) opcióra. 4. Kattintson az OK gombra, ha végzett. MAC OS 1. Kattintson a képernyő bal felső részén az Apple ikonra. 2. Kattintson SSystem Preferences
 • Страница 66 из 235
  Magyar C. Tiltsa le a betárcsázós kapcsolatot, ha engedélyezve van. Windows® 7 1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a böngészőprogram indításához. 2. Kattintson a Tools (Eszközök) > Internet options (Internetbeállítások) > Connections (Kapcsolatok) fülre. 3. Jelölje be a Never dial a
 • Страница 67 из 235
  Nem lehet csatlakozni az internethez a vezeték nélküli LAN adapteren keresztül • róbálja meg közelebb helyezni a routert a vezeték nélküli klienshez. P • llenőrizze, hogy megfelelő vezeték nélküli routerhez csatlakozik-e a vezeték E nélküli adapter. • llenőrizze, hogy a használatban lévő
 • Страница 68 из 235
  Magyar Felhasználónév / jelszó: admin / admin IP-cím: 192.168.1.1 SSID: ASUS Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban? • Használati utasítás a támogató CD-n • Online GYIK oldal: http://support.asus.com/faq • Műszaki támogatás oldal: http://support.asus.com •
 • Страница 69 из 235
  Iepakojuma saturs Latviski RT-AC56U Maiņstrāvas adapteris Tīkla kabelis Padomi ātrai darba uzsākšanai Atbalsta CD (Lietotāja rokasgrāmata/utilītas) Garantijas karte Statīvs PIEZĪME: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Ātrs pārskats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1)
 • Страница 70 из 235
  Latviski PIEZĪMES: • USB ārējais HDD (cietā diska diskdzinis)/ zibatmiņas disks: • Bezvadu maršrutētājs darbojas ar vairumu USB HDD (cietā diska diskdziņiem)/zibatmiņas diskiem līdz 2TB un atbalsta lasīšanasrakstīšanas piekļuvi FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 un NTFS. • Lai droši atvienotu USB disku,
 • Страница 71 из 235
  Bezvadu maršrutētāja novietošana Latviski Lai būtu laba bezvadu signāla pārraide starp bezvadu maršrutētāju un tam pievienotajām tīkla ierīcēm, pārliecinieties, ka: • bezvadu maršrutētājs ir novietots centrālajā zonā, lai sniegtu maksimālu bezvadu pārklājumu tīkla ierīcēm; • ierīce nav novietota
 • Страница 72 из 235
  Latviski Pirms uzsākšanas 1. Atslēdzat un atvienojat vadus/kabeļus no esošā modema iestatījumiem un atbrīvojieties no novecojošās datora IP adreses. Modem c a OFF! b a: Izvelciet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas un atvienojiet to no jūsu kabeļa/ADSL modema. b: Atvienojiet tīkla kabeli no
 • Страница 73 из 235
  2. Iestatiet savu bezvadu vidi. Wall Power Outlet d Latviski RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Ievietojiet sava bezvadu maršrutētāja maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas izvadu maršrutētāja līdzstrāvas ievades portā un pievienojiet adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai. b: Izmantojot tīkla
 • Страница 74 из 235
  Latviski 3. Atspējojiet savā datorā dažus iestatījumus. A. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots. B. Iestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. C. Atspējot iezvanpieejas savienojumu, ja iespējots. PIEZĪME: Sīkāku informāciju par iestatījumu atspējošanu datorā skatiet sadaļā
 • Страница 75 из 235
  • nterneta pārlūkprogrammā ievadiet http://router.asus.com vai I http://192.168.1.1 un atkārtoti palaidiet ātrās iestatīšanas caur internetu (QIS) vedni. • tspējojiet starpniekswervera iestatījumus, iezvanpieejas savienojumu un A iestatiet savu TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. Sīkāk
 • Страница 76 из 235
  Latviski Biežāk uzdotie jautājumi (FAQs) Izpildot visus soļus, es joprojām nevaru piekļūt bezvadu maršrutētāja tīkla grafiskā lietotāja (GUI) saskarnē, lai konfigurētu bezvadu maršrutētāja iestatījumus. A. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots. Windows® 7 1. Noklikšķiniet uz Start
 • Страница 77 из 235
  MAC OS Latviski 1. Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz Safari > Preferences... > Advanced (Uzlabota) > Change Settings... (Mainīt iestatījumus...) cilnes. 2. protokolu saraksta atatlasiet FTP Proxy (FTP No starpniekserveris) un Web Proxy (HTTPS) (Tīmekļa starpniekserveris). 3. Noklikšķiniet uz
 • Страница 78 из 235
  Latviski 3. Lai iegūtu iPv4 IP iestatījumus automātiski, aktivizējiet Obtain an IP address automatically (Iegūt IP adresi automātiski). 4. Noklikšķiniet uz OK, kad tas izdarīts. MAC OS 1. Ekrāna augšējā kreisajā pusē nospiediet Apple ikonu . 2. Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas
 • Страница 79 из 235
  C. Atspējot iezvanpieejas savienojumu, ja iespējots. Windows® 7 Latviski 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > Internet Explorer, lai palaistu tīmekļa pārlūku. 2. Noklikšķiniet uz Tools (Rīki) > Internet options (Interneta opcijas) > Connections (Savienojumi) cilnes. 3. Ielieciet kāsīti pie Never
 • Страница 80 из 235
  Latviski • Nospiediet Reset (Atiestatīšana) pogu uz aizmugurējā paneļa un paturiet nospiestu ilgāk par piecām sekundēm. • Pārbaudiet SSID un šifrēšanas iestatījumus bezvadu pārveidotājā. Nevar piekļūt internetam caur bezvadu LAN pārveidotāju. • Novietojiet maršrutētāju tuvāk bezvadu klientam. •
 • Страница 81 из 235
  Lietotāja rokasgrāmatā atbalsta CD Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support.asus.com/faq Tehniskā atbalsta vietne: http://support.asus.com/ Klientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline), kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide) Latviski • • • •
 • Страница 82 из 235
  Lietuvių Pakuotės turinys RT-AC56U Kintamosios srovės adapteris Tinklo kabelis Grei engimo darbui vadovas Pagalbinis kompaktinis diskas (naudotojo vadovas / paslaugų programos) Garantijos kortelė Stovas PASTABA: jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.
 • Страница 83 из 235
  PASTABOS: • USB išorinis HDD / atminties diskas: Belaidis maršruto parinktuvas veikia su daugeliu USB HDD / atminties diskų (iki 2 TB), jis palaiko skaitymo ir rašymo prieigą FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, NTFS. • Norėdami saugiai pašalinti USB diską, paleiskite internetinę grafinę sąsają
 • Страница 84 из 235
  Lietuvių Vietos išrinkimas belaidžiam maršruto parinktuvui Kad belaidis signalas tarp belaidžio maršruto parinktuvo ir prie jo prijungtų tinklo įtaisų būtų kuo stipresnis: • Belaidį maršruto parinktuvą pastatykite centre, kad belaidė aprėptis, reikalinga tinklo įtaisams, būtų maksimali. • Įtaisą
 • Страница 85 из 235
  Prieš pradėdami Lietuvių 1. Nuo dabar naudojamo modemo atjunkite visus laidus ir kabelius, panaikinkite seną savo kompiuterio IP adresą. Modem c a OFF! b a: Iš lizdo ištraukite kintamosios srovės adapterį, jį atjunkite nuo savo kabelinio / ADSL modemo. b: Nuo savo kabelinio / ADSL modemo
 • Страница 86 из 235
  Lietuvių 2. Nustatykite belaidę aplinką. Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Savo belaidžio maršruto parinktuvo kintamosios srovės adapterį įkiškite į nuolatinės srovės įėjimo prievadą ir įkiškite į elektros lizdą. b: Tinklo kabeliu kompiuterį prijunkite prie
 • Страница 87 из 235
  3. Pasyvinkite tam tikras savo kompiuterio nuostatas. A. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį išjunkite. C. Jei įjungtas telefoninis ryšys, jį išjunkite. PASTABA: išsamesnės informacijos apie tai, kaip pasyvinti kompiuterio nuostatas, rasite skirsnyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK). Pradžia
 • Страница 88 из 235
  Lietuvių PASTABA: Jei QIS nepaleidžiama automatiškai, atlikite šiuos veiksmus, kad QIS paleistumėte rankiniu būdu: • avo interneto naršyklėje įrašykite http://router.asus.com arba S http://192.168.1.1 ir vėl paleiskite sparčiosios interneto sąrankos (QIS) vediklį. • Išjunkite tarpinio serverio
 • Страница 89 из 235
  Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) Lietuvių Atlikęs nurodytus veiksmus, vis dar negaliu pasiekti belaidžio maršruto parinktuvo internetinės grafinės naudotojo sąsajos (internetinės grafinės sąsajos) ir konfigūruoti belaidžio maršruto parinktuvo nuostatų. A. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį
 • Страница 90 из 235
  Lietuvių MAC OS 1. Meniu juostoje spustelėkite Safari > Preferences... (Parinktys...) > skirtuką Advanced (Papildomos) > Change Settings... (Keisti parametrus...). 2. Protokolų sąraše nuimkite žymelę nuo FTP Proxy (FTP tarpinis serveris) ir Web Proxy (HTTPS) (Saityno tarpinis serveris (HTTPS)).
 • Страница 91 из 235
  Lietuvių 3. Norėdami automatiškai gauti iPv4 IP nuostatas, varnele pažymėkite Obtain an IP address automatically (IP adresą gauti automatiškai). 4. Tai padarę spustelėkite OK (Gerai). MAC OS 1. Spustelėkite „Apple“ piktogramą , esančią jūsų ekrano viršuje, kairėje pusėje. 2. Laukelyje System
 • Страница 92 из 235
  Lietuvių C. Jei įjungtas telefoninis ryšys, jį išjunkite. Windows® 7 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Internet Explorer, kad paleistumėte saityno naršyklę. 2. Spustelėkite Tools (Įrankiai) > Internet options (Interneto parinktys) > skirtuką Connections (Ryšiai). 3. Pažymėkite Never dial a
 • Страница 93 из 235
  • Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite ant užpakalinio pulto esantį „Reset“ (atstatymo) mygtuką. • Patikrinkite belaidžio adapterio nuostatas, pavyzdžiui, SSID ir šifravimo nuostatas. Internetas nepasiekiamas naudojantis belaidžiu LAN adapteriu. • Maršruto parinktuvą pastatykite arčiau
 • Страница 94 из 235
  Lietuvių Naudotojo vardas / Slaptažodis: admin / admin IP adresas: 192.168.1.1 SSID: ASUS kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą? • Naudotojo vadove, kurį rasite pagalbiniame kompaktiniame diske • Internetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje
 • Страница 95 из 235
  Zawartość opakowania Polski RT-AC56U Adapter zasilania Kabel sieciowy Instrukcja szybkiego uruchomienia Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia) Karta gwarancyjna Podstawa UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Страница 96 из 235
  Polski UWAGI: • Zewnętrzny dysk twardy/dysk flash USB: • Router bezprzewodowy działa z większością dysków twardych /dysków flash USB o wielkości do 2TB i obsługuje odczyt – zapis dla systemów plików FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS. • W celu bezpiecznego odłączenia dysku USB, uruchom interfejsu
 • Страница 97 из 235
  Pozycjonowanie routera • Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do urządzeń sieciowych. • Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz bezpośredniego działania promieniowania słonecznego. • W celu zapobieżenia
 • Страница 98 из 235
  Polski Przed kontynuowaniem 1. Odłącz i rozłącz przewody/kable od istniejącego modemu i zwolnij stary adres IP komputera. Modem c a OFF! b a: Wyłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego i odłączyć go od modemu kablowego/ADSL. b: Odłączyć kabel sieciowy od modemu kablowego/ADSL. c: Uruchom ponownie
 • Страница 99 из 235
  2. Skonfiguruj środowisko bezprzewodowe. Wall Power Outlet Polski RT-AC56U Modem WAN Power LAN Computer a: Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda wejścia prądu stałego odbiornika i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. b: Używając kabla sieciowego, podłącz komputer do gniazda sieci
 • Страница 100 из 235
  Polski 3. Wyłączenie niektórych ustawień komputera. A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony B. konfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego uzyskiwania adresu IP. S C. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. UWAGA: Dalsze informacje dotyczące wyłączania ustawień komputera,
 • Страница 101 из 235
  UWAGA: Jeśli QIS nie uruchamia się automatycznie, wykonaj podane czynności w celu ręcznego uruchomienia QIS: • isable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP D settings to automatically obtain an IP address. For more details, refer to the Często zadawane pytania section or use
 • Страница 102 из 235
  Polski Często zadawane pytania (FAQ) Po wykonaniu kolejnych czynności, nadal nie mogę uzyskać dostępu do graficznego interfejsu użytkownika routera (web GUI) w celu konfiguracji ustawień routera bezprzewodowego. A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony. Windows® 7 1. Kliknij przycisk Start >
 • Страница 103 из 235
  MAC OS Polski 1. pasku menu, kliknij polecenie Safari > W Preferences... (Preferencje...) > zakładkę Advanced (Zaawansowane) > Change Settings... (Zmień ustawienia...). 2. liście protokołów usuń zaznaczenie FTP Proxy Na (Proxy FTP) i Web Proxy (HTTPS) (Proxy www (HTTPS)). 3. Po zakończeniu
 • Страница 104 из 235
  Polski 3. Aby automatycznie uzyskać ustawienia IP iPv4, zaznacz Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie). 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. MAC OS 1. Kliknij ikonę Apple w górnym, lewym rogu ekranu. 2. Kliknij przycisk System Preferences (Preferencje systemowe) >
 • Страница 105 из 235
  C. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. Polski Windows® 7 1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej. 2. Kliknij przycisk Tools (Narzędzia) > Internet options (Opcje internetowe) > zakładkę Connections (Połączenia). 3. Zaznaczyć opcję
 • Страница 106 из 235
  Polski Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter bezprzewodowej sieci LAN. • Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej. • Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do prawidłowego routera bezprzewodowego. • Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej
 • Страница 107 из 235
  Polski Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym? • Instrukcja obsługi umieszczona na płycie CD ze sterownikami • Często zadawane pytania online (FAQ): http://support.asus.com/faq • Portal wsparcia technicznego: http://support.asus.com/ • Obsługa klienta: Patrz Obsługa klienta
 • Страница 108 из 235
  Română Conteúdo da embalagem RT-AC56U Reţeaua de cablu CD (Manual/utilitare) Suport Încărcător Ghid rapid de pornire Card de garanţie NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. Prezentare succintă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) LED USB 2.0/3.0 6) Led
 • Страница 109 из 235
  NOTĂ: • Unitate de hard disk externă/unitate flash pentru USB: Ruterul fără fir funcţionează cu majoritatea unităţilor de hard disk/unităţilor flash pentru USB de până la 2 TO şi acceptă acces la citire-scriere pentru FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 şi NTFS. • Pentru a elimina în siguranţă unitatea USB,
 • Страница 110 из 235
  Română Poziţionarea ruterului Pentru transmisia optimă a semnalului fără fir între ruterul fără fir şi dispozitivele de reţea conectate la acesta, asiguraţi-vă că: • Aşezaţi ruterul fără fir într-o zonă centrală pentru o acoperire fără fir maximă pentru dispozitivele de reţea. • Feriţi
 • Страница 111 из 235
  Înainte de a începe Română 1. Scoateţi din priză şi deconectaţi firele/cablurile de la instalaţia de modem existentă şi eliminaţi adresa IP învechită a computerului. Modem c a OFF! b a: Deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza electrică şi deconectaţi-l de la modemul de cablu/ADSL. b:
 • Страница 112 из 235
  Română 2. Configuraţi mediul dvs. Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Introduceţi adaptorul c.a. al ruterului fără fir în portul DC-IN şi conectaţi-l la o priză electrică. b: Utilizând cablul de reţea, conectaţi computerul la portul LAN al ruterului fără fir.
 • Страница 113 из 235
  3. Dezactivaţi anumite setări de pe computer. A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. C. Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este activată. NOTĂ: Pentru mai multe detalii privind dezactivarea setărilor computerului, consultaţi secţiunea Întrebări frecvente. Noţiuni de bază
 • Страница 114 из 235
  Română NOTĂ: Dacă funcţia QIS nu se lansează automat, urmaţi aceşti paşi pentru a lansa manual funcţia QIS: • n browserul Web, introduceţi http://router.asus.com sau Î http://192.168.1.1 şi executaţi din nou Expertul QIS (Quick Internet Setup - Configurare rapidă la Internet). • ezactivaţi
 • Страница 115 из 235
  Întrebări frecvente Română După ce urmez paşii, nu reuşesc să accesez interfaţa grafică de utilizator Web (interfaţa grafică Web) a ruterului fără fir pentru a configura setările ruterului fără fir. A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. Windows® 7 1. Faceţi clic pe Start > Internet
 • Страница 116 из 235
  Română MAC OS 1. pe bara de meniu, faceţi clic pe Safari > De Preferences... (Preferinţe...) > fila Advanced (Complex) > Change Settings... (Modificare setări...) 2. lista de protocoale, deselectaţi FTP Proxy şi Din Web Proxy (HTTPS). 3. Faceţi clic pe Apply Now (Se aplică acum) când aţi
 • Страница 117 из 235
  Română 3. Pentru a obţine automat setările IP iPv4, bifaţi Obtain an IP address automatically (Se obţine automat o adresă IP). 4. Faceţi clic pe OK când aţi terminat. MAC OS 1. Faceţi clic pe pictograma Apple localizată în partea stângă sus a ecranului. 2. Faceţi clic pe System Preferences
 • Страница 118 из 235
  Română C. Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este activată. Windows® 7 1. Faceţi clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web. 2. Faceţi clic pe Tools (Instrumente) > Internet options (Opţiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni). 3. Bifaţi Never dial a
 • Страница 119 из 235
  Nu poate accesa la internet prin adaptorul LAN wireless • Mutaţi routerul mai aproape de clientul wireless. • Verificaţi dacă adaptorul wireless este conectat corespunzător la router. • erificaţi dacă canalul wireless în uz este conform cu canalele disponibile în V zona/ţara dvs. Română Nu
 • Страница 120 из 235
  Română Nume admin utilizator/Parolă: admin/ Adresă IP: 192.168.1.1 SSID: ASUS Unde pot găsi informaţii suplimentare despre ruterul fără fir? • Manualul de utilizare de pe CD-ul furnizat • Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): http://support.asus.com/ faq • Site de asistenţă tehnică:
 • Страница 121 из 235
  Комплект поставки Блок питания Краткое руководство Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Русский RT-AC56U Сетевой кабель Компакт-диск (руководство/утилиты) Подставка Быстрый обзор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • Страница 122 из 235
  Русский ПРИМЕЧАНИЯ: • Внешний USB HDD/флэш-диск • Б еспроводной роутер работает с большинством USB жестких дисков/ флэш-дисков (размером до 2 Тб) и поддерживает чтение и запись для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS. • Д ля безопасного извлечения USB диска войдите в вебинтерфейс
 • Страница 123 из 235
  Для улучшения беспроводной связи между беспроводным роутером и сетевыми устройствами, подключенными к нему, выполните следующее: • Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия. • Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных
 • Страница 124 из 235
  Русский Подготовка 1. тключите провода/кабеля от модема и освободите полученный от О провайдера IP адрес. Modem c a OFF! b a: Отключите блок питания от розетки и от кабельного/ADSL модема. b: Отключите сетевой кабель от кабельного/ADSL модема. c: Перезагрузите Ваш компьютер (рекомендуется).
 • Страница 125 из 235
  2. Настройка беспроводной сети. Wall Power Outlet d Русский RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Подключите блок питания роутера к разъему DC-IN и к розетке. b: помощью поставляемого сетевого кабеля подключите компьютер к LAN С порту роутера. ВАЖНО! Убедитесь, что индикаторы WAN и LAN
 • Страница 126 из 235
  Русский 3. Измените настройки на Вашем компьютере. А. отключите прокси-сервер, если он включен. B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по изменению настроек смотрите в разделе
 • Страница 127 из 235
  ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • тключите использование прокси-сервера, подключение О удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP адреса. Для получения подробной информации обратитесь
 • Страница 128 из 235
  Русский Часто задаваемые вопросы (FAQ) После выполнения инструкций я все же не могу получить доступ к вебинтерфейсу (web GUI) роутера для конфигурации параметров. А. отключите прокси-сервер, если он включен. Windows® 7 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис >
 • Страница 129 из 235
  1. браузере Safari, нажмите Safari > PreferВ ences > Advanced > Change Settings. 2. экране сеть снимите флажки FTP Proxy и На Web Proxy (HTTP). 3. Когда закончите, нажмите Apply Now. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации по отключению использования прокси-сервера, обратитесь к справке
 • Страница 130 из 235
  Русский 3. Выберите Получить IP адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. 4. Нажмите OK когда закончите. MAC OS 1. Нажмите иконку Apple расположенную в левом верхнем углу экрана. 2. Нажмите System Preferences > Network > Configure. 3. На вкладке TCP/IP в выпадающем списке
 • Страница 131 из 235
  С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. Windows® 7 ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации отключению удаленного доступа, обратитесь к справке браузера. Русский 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис > Свойства обозревателя >
 • Страница 132 из 235
  Русский Невозможно найти роутер: • Нажмите и удерживайте кнопку сброса на задней панели более пяти секунд. • Проверьте настройки беспроводного адаптера, например SSID и шифрование. Невозможно подключиться к Интернет через адаптер беспроводной сети. • • • • • • Поместите роутер ближе к
 • Страница 133 из 235
  • • • • Руководство пользователя на компакт-диске Сайт с часто задаваемыми вопросами (FAQ): http://support.asus.com/faq Сайт технической поддержки: http://support.asus.com Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support
 • Страница 134 из 235
  Slovensky Obsah balenia RT-AC56U Nätverkskabel Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program) Stojan Nätadapter Snabbstartguide Garantikort OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. Krátky prehľad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) LED indikátor USB 2.0/3.0 6) ED
 • Страница 135 из 235
  POZNÁMKY: • Smerovač bezdrôtovej komunikácie funguje s väčšinou USB HDD/ Flash diskov do veľkosti 2 TB a podporuje prístup s možnosťou zápisu a čítania pre FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS. • Ak chcete bezpečne odstrániť USB disk, spusťte webové grafické používateľské rozhranie
 • Страница 136 из 235
  Slovensky Umiestnenie smerovača bezdrôtovej komunikácie Na najlepší prenos bezdrôtového signálu medzi smerovačom bezdrôtovej komunikácie a sieťovými zariadeniami je nutné: • Umiestniť smerovač bezdrôtovej komunikácie v centrálnej zóne s cieľom dosiahnuť maximálne pokrytie bezdrôtovým signálom pre
 • Страница 137 из 235
  Skôr, ako budete pokračovať Slovensky 1. Odpojte od prívodu energie, odpojte vodiče/káble od existujúcej inštalácie modemu a vymažte starú IP adresu vášho počítača. Modem c a OFF! b a: Adaptér striedavého prúdu vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od káblového/ADSL modemu. b: Sieťový kábel
 • Страница 138 из 235
  Slovensky 2. Nastavte svoje prostredie bezdrôtovej komunikácie. Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Zastrčte adaptér striedavého prúdu smerovača bezdrôtovej komunikácie do vstupného portu DC-IN a do sieťovej zásuvky. b: Pomocou sieťového kábla prepojte svoj počítač s
 • Страница 139 из 235
  3. Zakážte niektoré nastavenia v počítači. A. Ak je povolený, zakážte server Proxy. Slovensky B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy. C. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie. POZNÁMKA: Viac podrobností o zakázaní nastavení v počítači nájdete v časti Často
 • Страница 140 из 235
  Slovensky POZNÁMKA: Ak sa QIS automaticky nespustí, QIS spusťte manuálne podľa týchto krokov: • o svojom webovom prehľadávači napíšte http://router.asus.com alebo V http://192.168.1.1 a opäť spusťte sprievodcu rýchlym internetovým nastavením (QIS). • akážte nastavenia Proxy a telefónneho
 • Страница 141 из 235
  Po vykonaní postupu podľa uvedených krokov stále nedokážem získať prístup k webovému grafickému používateľskému rozhraniu (webové GUI) smerovača bezdrôtovej komunikácie na konfiguráciu nastavení smerovača bezdrôtovej komunikácie. A. Ak je povolený, zakážte server Proxy. Windows® 7 1. Kliknite na
 • Страница 142 из 235
  MAC OS Slovensky 1. paneli s ponukami kliknite na Safari > V Preferences... (Preferencie...) > karta Advanced (Rozšírené) > Change Settings... (Zmeniť nastavenia...). 2. rámci zoznamu protokolov zrušte voľbu FTP V Proxy a Web Proxy (HTTPS). 3. Po dokončení kliknite na Apply Now (Použiť teraz).
 • Страница 143 из 235
  Slovensky 3. Ak chcete získať nastavenia iPv4 IP automaticky, označte Obtain an IP address automatically (Získať IP adresu automaticky). 4. Po dokončení kliknite na OK. MAC OS 1. Kliknite na ikonu spoločnosti Apple v ľavom hornom rohu vašej obrazovky. 2. Kliknite na System Preferences (Systémové
 • Страница 144 из 235
  C. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie. Slovensky Windows® 7 1. Kliknite na Start (Štart) > Internet Explorer a spusťte webový prehľadávač. 2. Kliknite na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti siete Internet) > karta Connections (Pripojenia). 3. Začiarknite Never dial a
 • Страница 145 из 235
  • Stlačte tlačidlo Reset (Resetovať) na zadnom paneli počas doby dlhšej ako päť sekúnd. • Skontrolujte nastavenie adaptéra bezdrôtového pripojenia, ako je nastavenie SSID a kódovania. Nie je možné získať prístup do internetu pomocou adaptéra bezdrôtovej LAN. • Presuňte smerovač bližšie k
 • Страница 146 из 235
  Slovensky Meno užívateľa / heslo: admin / admin IP adresa: 192.168.1.1 SSID: ASUS Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie? • Návod na obsluhu na CD s podporou • On-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq • Stránka technickej podpory:
 • Страница 147 из 235
  Paket içeriği AC adaptörü Hızlı Başlangıç Kılavuzu Garanti kartı NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. Türkçe RT-AC56U Ağ kablosu Bölücü (bölgeye göre türü değişir) Sehpa Hızlı bakış 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) USB 3.0/2.0 LED 6) Güç LED
 • Страница 148 из 235
  Türkçe NOTLAR: • USB Harici HDD/Flaş diskinde: • Kablosuz yönlendirici birçok USB HDD’ler/Flaş diskler 2TB boyuta kadar çalışır ve FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 ve NTFS için yazmaokuma erişimini destekler. • USB diskini güvenilir bir şekilde kaldırmak için, web GUI’yi (http:// router.asus.com veya
 • Страница 149 из 235
  Yönlendiricinizi yerleştirme • Ağ aygıtları için maksimum kablosuz kapsama elde etmek amacıyla kablosuz yönlendiricinizi merkezi bir alana yerleştirin. • Aygıtı engelleyici metal cisimlerden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. • Aygıtı sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygıtlarından,
 • Страница 150 из 235
  Türkçe Devam etmeden önce 1. Kabloları/tellerin bağlantısını mevcut modem kurulumunuzdan kaldırın ve bilgisayarınızın mod dışında kalan IP adresini serbest bırakın. Modem c a OFF! b a: AC adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve kablonuz/ADSL modemi ile olan bağlantısını kesin. b: Ağ kablosunun
 • Страница 151 из 235
  2. Kablosuz ortamınızı ayarlayın. Wall Power Outlet d Türkçe RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Kablosuz yönlendiricinin AC adaptörünü DC-Girişi bağlantı noktasına ekleyin ve elektrik prizine takın. b: Ağ kablosunu kullanarak bilgisayarınızı kablosuz yönlendiricinin LAN bağlantı
 • Страница 152 из 235
  Türkçe 3. Bilgisayarınızdaki bazı ayarları devre dışı bırakın. A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin. B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. C. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin. NOT: Bilgisayar ayarlarınızın engellenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, Sıkça
 • Страница 153 из 235
  NOT: Eğer QIS otomatik olarak başlamazsa, QIS’I manüel olarak başlatmak için şu adımları izleyin: • roxy ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı engelleyerek ve TCP/IP P ayarlarınızı yaparak otomatik olarak bir IP adresi alın. Ayrıntılı bilgi için, Sıkça Sorulan Sorular ( bölümüne bakın veya otomatik
 • Страница 154 из 235
  Türkçe Sık Sorulan Sorular (SSS'lar) Adımları izledikten sonra, kablosuz yönlendirici ayarlarını yapılandırmak için kablosuz yönlendiricinin web grafikleri kullanıcı arayüzüne (web GUI) yine de erişim sağlayamıyorum. A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin. Windows® 7 1. Start (Başlat) > Internet
 • Страница 155 из 235
  MAC OS Türkçe 1. Menü çubuğundan, Safari > Preferences... (Tercihler...) > Advanced (Gelişmiş)> Change Settings... (Ayarları Değiştir...) sekmesine tıklayın. 2. Protokoller listesinden, FTP Proxy ve Web Proxy (HTTP) seçimini kaldırın. 3. Bittiğinde Apply Now (Şimdi Başvur)'a tıklayın. NOT:
 • Страница 156 из 235
  Türkçe 3. iPv4 IP ayarlarını otomatik olarak almak için, Obtain an IP address automatically (IP adresini otomatik al) üzerine tıklayın. 4. Bittiğinde OK (Tamam)'a tıklayın. MAC OS 1. Ekranın sol üst kısmında bulunan Elma simgesine tıklayın. 2. Click System Preferences (Sistem Tercihleri) > Network
 • Страница 157 из 235
  C. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin. Windows® 7 Türkçe 1. Start (Başlat) > Internet Explorer (Internet Gezgini)'ne tıklayarak web tarayıcısını başlatın. 2. Tools (Araçlar) > Internet options (Internet seçenekleri) > Connections (Bağlantılar) sekmesine tıklayın. 3. Never dial a connection
 • Страница 158 из 235
  Türkçe Yönlendirici bulunamıyor: • Arka paneldeki Restore (Geri Yükle) düğmesine beş saniyeden uzun bir süre basın. • Kablosuz bağdaştırıcı ayarlarını (ör. SSID ve şifreleme ayarları) kontrol edin. LAN bağdaştırıcısıyla Internete erişilemiyor • Yönlendiriciyi kablosuz istemciye daha yakın bir
 • Страница 159 из 235
  Kullanıcı adı admin / admin / Parola: SSID: ASUS IP adresi: 192.168.1.1 Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim? Destek CD'sindeki Kullanım Kılavuzu Çevrimiçi SSS sitesi: http://support.asus.com/faq Teknik destek sitesi: http://support.asus.com/ Müşteri Yardım Hattı:
 • Страница 160 из 235
  Українська До комплекту входять RT-AC56U Адаптер змінного струму Мережевий кабель Керівництво для початку експлуатації Компакт-диск підтримки (керівництво користувача/утиліти) Підставка ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. Загальний огляд 1 2 3 4 5 6
 • Страница 161 из 235
  • Зовнішній жорсткий диск USB / Флеш-пам'ять: • Бездротовий маршрутизатор працює з більшістю жорстких дисків USB / флеш-пам’яттю до 2 терабайт і підтримує доступ з можливістю читати і писати для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 і NTFS. • Щоб безпечно зняти диск , запустіть графічний інтерфейс 
 • Страница 162 из 235
  Українська Розташування бездротового маршрутизатора Щоб забезпечити найвищу якість передачі сигналу між маршрутизатором і підключеними до нього мережевими пристроями, переконайтеся, що: • Маршрутизатор знаходиться по центру всіх пристроїв, щоб досягти максимального покриття для мережевих
 • Страница 163 из 235
  1. Вимкніть і вийміть шнури/кабелі з існуючої системи модему і скасуйте застарілу ІР-адресу Вашого комп’ютера. Modem c a Українська Перш ніж продовжити OFF! b a: Вимкніть адаптер змінного струму з розетки електромережі і від'єднайте його від кабельного/ADSL модему. b: Від'єднайте мережевий кабель
 • Страница 164 из 235
  Українська 2. Налаштування бездротового оточення. Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Вставте адаптер змінного струму Вашого бездротового маршрутизатора до порту входу постійного струму та увімкніть його до розетки електромережі. b: За допомогою мережевого кабелю
 • Страница 165 из 235
  3. Вимкніть деякі налаштування на комп’ютері. B. становіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР-адресу. В С. Якщо телефонне підключення увімкнено, вимкніть його. ПРИМІТКА: детальніше про вимкнення налаштування комп’ютерів розказано у Розповсюджених питаннях. Початок експлуатації
 • Страница 166 из 235
  Українська ПРИМІТКА: Якщо програма швидкого налаштування Інтернет не запуститься автоматично, виконуйте наступне, щоб запустити цю програму вручну: • веб-браузері введіть http://router.asus.com aбo http://192.168.1.1 і У знову запустіть програму-помічник швидкого налаштування Інтернет (QIS) . • 
 • Страница 167 из 235
  Виконавши всі кроки, я все одно не можу увійти до графічного вебінтерфейсу користувача( веб-GUI), щоб конфігурувати налаштування бездротового маршрутизатора. A. Якщо активований сервер proxy, вимкніть його. Windows® 7 1. Клацніть по Start (Пуск) > Internet Explorer, щоб запустити веб-браузер. 2.
 • Страница 168 из 235
  Українська MAC OS 1. панелі меню клацніть по панелі Safari На (Сафарі) > Preferences... (Уподобання...) > Advanced (Високотехнологічні) > Change Settings... (Змінити налаштування...) 2. списку протоколів зніміть "пташку" з FTP У Proxy (Проксі FTP) і Web Proxy (HTTPS) (Вебпроксі). 3. Виконавши,
 • Страница 169 из 235
  Українська 3. Щоб автоматично отримати налаштування iPv4 IP, відмітьте Obtain an IP address automatically (Автоматично отримати ІР-адресу). 4. Виконавши, клацніть по OK (ОК). MAC OS 1. Клацніть по піктограмі ліворуч вгорі на екрані. 2. Клацніть по ystem Preferences (Уподобання системи)> Network
 • Страница 170 из 235
  Українська С. Якщо телефонне підключення увімкнено, вимкніть його. Windows® 7 1. Клацніть по Start (Пуск) > Internet Explorer, щоб запустити веб-браузер. 2. Клацніть по панелі Tools (Знаряддя) > Internet options (Bластивості браузeра) > Connections (Підключення). 3. Відмітьте Never dial a
 • Страница 171 из 235
  • Натисніть на кнопку Reset (Скинути) на задній панелі понад п’ять секунд. • Перевірте налаштування на бездротовому адаптері такі як SSID та налаштування криптографічного захисту. Неможливо увійти до Інтернет через бездротовий адаптер локальної мережі. • Пересуньте маршрутизатор ближче до
 • Страница 172 из 235
  Українська Ім'я користувача/Пароль: admin / admin IP-адреса: 192.168.1.1 SSID: ASUS Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор? • Керівництво користувача на компакт-диску підтримки • Розповсюджені питання он-лайн: http://support.asus.com/faq • Сайт технічної підтримки:
 • Страница 173 из 235
  Verpackungsinhalt AC-Adapter Schnellstarthilfe Garantiekarte HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Deutsch RT-AC56U Netzwerkkabel Support-CD (Handbuch/Anwendungen) Standhalterung Erste Schritte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1) USB
 • Страница 174 из 235
  Deutsch HINWEISE: • Externe USB-Festplatte/Flashlaufwerk: • Der drahtlose Router läuft mit den meisten USB-Festplatten/ Flashlaufwerken (bis zu 2TB) und unterstützt Lese-/Schreibezugriff in FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS. • Um USB-Datenträger sicher zu entfernen, laden Sie die Web-GUI 
 • Страница 175 из 235
  Für beste Funksignalqualität zwischen dem drahtlosen Router und der damit verbundenen Geräte, beachten Sie bitte folgende Hinweise: • Stellen Sie das Gerät an einer zentralen Stelle auf, um eine ideale Reichweite für sämtliche drahtlose mobile Geräte zu erzielen. • Stellen Sie sicher, dass das
 • Страница 176 из 235
  Deutsch Bevor Sie beginnen 1. Trennen & entfernen Sie alle Kabel/Leitungen Ihrer alten Modemkonfiguration & entfernen Sie die alte IP-Adresse Ihres Computers. Modem c a OFF! b a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom Kabel/ADSL-Modem. b: Trennen Sie das Netzwerkkabel
 • Страница 177 из 235
  2. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein. Wall Power Outlet d Deutsch RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-IN-Anschluss sowie mit der Stromversorgung. b: Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, um den Computer mit dem LAN-Anschluss
 • Страница 178 из 235
  Deutsch 3. Deaktivieren Sie nicht benötigte Einstellungen am Computer. A. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert). B. Stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung ein. C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung (falls aktiviert). HINWEIS: Für weitere Details zur
 • Страница 179 из 235
  HINWEIS: Falls QIS (Schnelleinstellung) nicht automatisch geladen wird, gehen Sie wie folgt vor, um QIS manuell zu laden: • Deaktivieren Sie Proxy-Einstellungen, DFÜ-Verbindung und setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung. Für weitere Details beziehen Sie sich auf den
 • Страница 180 из 235
  Deutsch Häufig gestellte Fragen (FAQ) Nachdem ich den Anweisungen folgte, kann ich immer noch nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des drahtlosen Routers zu konfigurieren. A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert). Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet
 • Страница 181 из 235
  MAC OS Deutsch 1. Klicken Sie in Safari-Browser auf Safari > Einstellungen... (Preferences...) > Auswahl Erweitert (Advanced) > Einstellungen ändern... (Change Settings...). 2. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy und Web Proxy (HTTP). 3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt
 • Страница 182 из 235
  Deutsch 3. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address automatically), um die iPv4 IP-Einstellungen automatisch zu beziehen. 4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf das Apple-Symbol . 2. Klicken Sie auf
 • Страница 183 из 235
  C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung, falls aktiviert. Windows® 7 Deutsch 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten. 2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Internet options) > Auswahl Verbindungen (Connections). 3. Wählen Sie Keine Verbindung wählen
 • Страница 184 из 235
  Deutsch Der Router wird nicht erkannt. • Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekunden. • Prüfen Sie die Einstellung am drahtlosen Adapter wie z.B. die SSID- und Verschlüsselungseinstellungen. Es kann keine Verbindung mit dem Internet über den Drahtlos-LANAdapter
 • Страница 185 из 235
  Benutzername / Kennwort: admin / admin IP-Adresse: 192.168.1.1 SSID: ASUS • • • • Benutzerhandbuch auf der Support-CD Online FAQ: http://support.asus.com/faq Technische Unterstützung: http://support.asus.com/ Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnellstarthilfe.
 • Страница 186 из 235
  Sadržaj pakiranja Hrvatski RT-AC56U Adapter izmjeničnog napajanja Mrežni kabel Vodič za brzi početak rada CD podrške (korisnički priručnik / uslužni programi) Jamstvena kartica Postolje NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled 1 2 3 4 5 6
 • Страница 187 из 235
  NAPOMENE: • Bežični usmjerivač radi uz većinu USB HDD/Flash diskova veličine do 2 TB i podržava upis-čitanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS. • Radi sigurnog odvajanja USB diska, pokrenite internetsko grafičko korisničko sučelje (GUI) (http://router.asus.com ili http://192.168.1.1), zatim u
 • Страница 188 из 235
  Postavljanje bežičnog usmjerivača Hrvatski Kako biste ostvarili najbolji prijenos signala između bežičnog usmjerivača i s njim povezanih mrežnih uređaja: • Bežični usmjerivač postavite u središnje područje kako biste ostvarili maksimalnu pokrivenost bežičnim signalom za mrežne uređaje. • Uređaj
 • Страница 189 из 235
  Prije nego nastavite Hrvatski 1. Odvojite žice/kabele od postojećeg modema i poništite staru IP adresu vašeg računala. Modem c a ISKLJUČITE! OFF! b a: Odvojite adapter izmjeničnog napajanja od električne utičnice i iz kabelskog/ADSL modema. b: Odvojite mrežni kabel od kabelskog/ADSL modema. c:
 • Страница 190 из 235
  2. Postava bežične okoline. Hrvatski Wall električna ZidnaPower Outlet utičnica d RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer a: Umetnite AC adapter bežičnog usmjerivača u DC-IN priključak i utaknite ga u električnu utičnicu. b: Koristeći isporučeni mrežni kabel, spojite računalo u priključak
 • Страница 191 из 235
  3. Onemogućite neke postavke na računalu. Hrvatski A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen. B. Postavite TCP/IP postavke tako da automatski dohvaćaju IP adresu. C. Onemogućite telefonsku vezu, ako je omogućena. NAPOMENA: Dodatne pojedinosti o onemogućavanju postavki računala potražite u
 • Страница 192 из 235
  English Hrvatski NAPOMENA: Ako se QIS ne pokrene automatski, pokrenite ga ručno prema sljedećim uputama: • U internetski preglednik unesite adresu http://router.asus.com ili http://192.168.1.1 i ponovno pokrenite čarobnjak za Quick Internet Setup (QIS; brza internetska postava). • Prikažite proxy
 • Страница 193 из 235
  Često postavljana pitanja (ČPP) Hrvatski Nakon postupanja prema uputama, svejedno ne mogu pristupiti internetskom grafičkom korisničkom sučelju (internetsko GUI) bežičnog usmjerivača radi konfiguracije njegovih postavki. A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen. Windows® 7 1. Kliknite
 • Страница 194 из 235
  MAC OS Hrvatski 1. Safari pregledniku kliknite Safari > PreferU ences > Advanced (Napredno) > Change Settings... (Promijeni postavke…) 2. zaslonu Network (Mreža) odznačite Na mogućnost FTP Proxy i Web Proxy (HTTP). 3. Po dovršetku kliknite Apply Now (Primijeni sada). NAPOMENA: Pojedinosti o
 • Страница 195 из 235
  Hrvatski 3. Ako želite automatski dohvaćati iPv4 IP postavke, kvačicom označite mogućnost Obtain an IP address automatically (Automatski dohvaćaj IP adresu). 4. Kliknite OK (U redu) kada ste gotovi. MAC OS 1. Kliknite Apple ikonu koja se nalazi u gornjem lijevom uglu zaslona. 2. Kliknite System
 • Страница 196 из 235
  C. Onemogućite telefonsku vezu, ako je omogućena. Hrvatski Windows® 7 1. Kliknite Start > Internet Explorer da pokrenete preglednik. 2. Kliknite Tools (Alati) > Internet options (Mogućnosti interneta) > karticu Connections (Veze). 3. Kvačicom označite mogućnost Never dial a connection (Nikada
 • Страница 197 из 235
  • Duže od pet sekundi držite pritisnutim gumb za resetiranje na stražnjoj ploči. • Provjerite postavke bežičnog adaptera kao što su SSID i postavke kodiranja. Ne mogu pristupiti internetu putem bežičnog LAN adaptera. • Premjestite usmjerivač bliže bežičnom klijentu. • Provjerite je li bežični
 • Страница 198 из 235
  Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču? Hrvatski • • • • Korisnički priručnik na CD-u za podršku Internetska stranica za ČPP: http://support.asus.com/faq Stranica za tehničku podršku: http://support.asus.com Korisnički telefon: Potražite dežurni telefon za podršku u ovom vodiču za
 • Страница 199 из 235
  Sadržaj paketa Srpski RT-AC56U AC adapter Mrežni kabl Vodič za brzo korišćenje CD za podršku (uputstvo za korišćenje/pomoćni programi) Papiri sa garancijom Postolje NAPOMENA: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca. Brzi pregled 1 2 3 1)
 • Страница 200 из 235
  BELEŠKE: Srpski • USB eksterni HDD/Fleš disk: • Bežični ruter radi sa većinom USB HDD/Fleš diskova do 2TB i podržava pristup za čitanje i pisanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS. • Da bezbedno uklonite USB disk, pokrenite internet GUI (http://router.asus.com ili http://192.168.1.1), a potom
 • Страница 201 из 235
  Za najbolji prenos bežičnog signala između bežičnog rutera i mrežnih uređaja koji su sa njim povezani, sledite sledeća uputstva: • Postavite bežični ruter u centralni prostor za maksimalno bežično pokriće za mrežne uređaje. • Držite uređaj dalje od metalnih prepreka i dalje od direktne sunčeve
 • Страница 202 из 235
  Pre nego što nastavite. Srpski 1. Isključite i izvucite žice/kablove iz postojećeg modema i oslobodite staru IP adresu vašeg kompjutera. Modem c a ISKLJUČEN! OFF! b a: Isključite AC adapter iz napajanja za struju i isključite ga iz svog kablovskog/ ADSL modema. b: Isključite mrežni kabl iz svog
 • Страница 203 из 235
  2. Podesite svoju bežičnu sredinu. PriključakOutlet Wall Power na zidu Srpski d RT-AC56U Modem a WAN c Power LAN b Computer Kompjuter a: Ubacite AC adapter svog bežičnog rutera u DC-IN port i priključite ga u električni priključak. b: Koristeći komplet mrežnih kablova, povežite svoj kompjuter za
 • Страница 204 из 235
  3. Isključite neka podešavanja na svom kompjuteru. A. Isključite proksi server, ukoliko je uključen. Srpski B. Podesite TCP/IP podešavanja da automatski pribave IP adresu. C. Isključite dial-up konekciju, ukoliko je uključena. NAPOMENA: Za više detalja o isključivanju podešavanja kompjutera,
 • Страница 205 из 235
  NAPOMENA: Ukoliko se QIS ne pokrene automatski, pratite ove korake da ručno pokrenete QIS: • sključite proksi podešavanja, dial-up konekciju i podesite svoja I TCP/IP podešavanja da automatski preuzmu IP adresu. Za više detalja, pogledajte odeljak sa FAQs (često postavljanim pitanjima) ili
 • Страница 206 из 235
  Često postavljana pitanja (FAQs) Srpski Nakon praćenja koraka, i dalje ne mogu da pristupim korisničkom interfejsu bežičnog rutera (internet GUI) da konfigurišem podešavanja za bežični ruter. A. Isključite proksi server, ukoliko je uključeno. Windows® 7 1. Kliknite na Start > Internet Explorer da
 • Страница 207 из 235
  MAC OS Srpski 1. svog Safari pretraživača, kliknite na Safari Iz > Preferences (Preferiranja)> Advanced (Napredno)> Change Settings... (Promenite podešavanja...) 2. ekrana Network (Mreža), uklonite odabir Sa opcija FTP Proxy (FTP proksi) i Web Proxy (Internet proksi) (HTTP). 3. Kliknite na
 • Страница 208 из 235
  Srpski 3. Da biste automatski pribavili iPv4 IP podešavanja, štiklirajte Obtain an IP address automatically (Automatski pribavi IP adresu). 4. Kliknite na OK kada završite. MAC OS 1. Kliknite na Apple ikonicu koja se nalazi u gornjem levom uglu vašeg ekrana. 2. Kliknite na System Preferences
 • Страница 209 из 235
  C. Isključite dial-up konekciju, ukoliko je uključena. Windows® 7 Srpski 1. Kliknite na Start > Internet Explorer da pokrenete pretraživač. 2. Kliknite na Tools (Alati) > Internet options (Internet opcije) > Connections tab (tabela za Konekcije). 3. Štiklirajte Never dial a connection (Nikada
 • Страница 210 из 235
  Ruter ne može da se pronađe: Srpski • Pritisnite taster Reset (Resetuj) na zadnjem panelu u trajanju dužem od pet sekundi. • Proverite podešavanje u bežičnom adapteru, poput SSID-a i podešavanja enkripcije. Ne može da se pristupi internetu preko bežičnog LAN adaptera. • Pomerite ruter bliže
 • Страница 211 из 235
  Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru? Srpski • Uputstvo za korišćenje na CD-u za podršku • Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: http://support.asus.com/faq • Internet prezentacija za tehničku podršku: http://support.asus.com/ • Hitna linija za
 • Страница 212 из 235
  Vsebina paketa Slovenščina RT-AC56U Adapter za izmenični tok Omrežni kabel Vodnik za hitri zagon CD za podporo (uporabniški priročnik/pripomočki) Garancijski list Stojalo OPOMBA: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca. Hiter pogled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1)
 • Страница 213 из 235
  • Zunanji trdi disk z USB/pomnilniški ključ: • Brezžični usmerjevalnik deluje z večino trdih diskov z USB/ pomnilniških ključev do 2TB in podpira bralno-pisalni dostop za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 in NTFS. • Za varno odstranjevanje diska USB zaženite spletni grafični vmesnik
 • Страница 214 из 235
  Nastavitev položaja vašega brezžičnega usmerjevalnika English Slovenščina Za najboljši prenos brezžičnega signala med brezžičnim usmerjevalnikom in priključenimi omrežnimi napravami zagotovite naslednje: • Postavite brezžični usmerjevalnik v središčno območje za najboljšo brezžično pokritost
 • Страница 215 из 235
  Preden nadaljujete Slovenščina 1. Odklopite in prekinite povezavo z žicami/kabli vašega obstoječega modema in sprostite zastareli IP naslov vašega računalnika. Modem c a IZKLOP! OFF! b a: Izvlecite omrežni napajalnik iz vtičnice in ga odklopite z vašega kabelskega/ ADSL modema. b: Odklopite
 • Страница 216 из 235
  2. Nastavite vaše brezžično okolje. Slovenščina Stenska vtičnica Wall Power Outlet RT-AC56U d Modem a WAN c Power LAN b Računalnik Computer a: Vstavite napajalnik vašega brezžičnega usmerjevalnika v vhod DC-IN in ga vklopite v vtičnico. b: uporabo spleta omrežnih kablov, priključite računalnik
 • Страница 217 из 235
  Slovenščina 3. Onemogočite nekatere nastavitve vašega računalnika. A. Onemogočite proxy strežnik, če je omogočen. B. Nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova. C. Onemogočite povezavo na klic, če je omogočena. OPOMBA: Za več podrobnosti o onemogočanju nastavitev računalnika
 • Страница 218 из 235
  OPOMBA: Če se QIS ne zažene samodejno, sledite tem korakom za ročni zagon QIS: Slovenščina • spletni brskalnik vnesite http://router.asus.com ali V http://192.168.1.1 in znova zaženite čarovnika za hitro namestitev interneta (QIS). • nemogočite nastavitve proxy strežnika, povezavo na klic in O
 • Страница 219 из 235
  Slovenščina Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs) Čeprav sem sledil korakom, še vedno ne morem dostopati do grafičnega vmesnika brezžičnega usmerjevalnika (spletni GUI) za konfiguracijo nastavitev brezžičnega usmerjevalnika. A. Onemogočite proxy strežnik, če je omogočen. Windows® 7 1. Kliknite Start
 • Страница 220 из 235
  Operacijski sistem MAC Slovenščina 1. brskalniku Safari kliknite Safari > PreferV ences (Nastavitve) > Advanced (Napredne nastavitve) > Change Settings... (Spremeni nastavitve...) 2. oknu omrežja odstranite izbor FTP Proxy V in Web Proxy (HTTP). 3. Ko končate, kliknite Apply Now (potrdi zdaj).
 • Страница 221 из 235
  Slovenščina 3. Za samodejno pridobitev nastavitev iPv4 IP, obkljukajte Obtain an IP address automatically (Samodejno pridobi IP naslov). 4. Ko končate, kliknite OK (v redu). Operacijski sistem MAC 1. Kliknite ikono Apple , ki se nahaja v zgornjem levem kotu zaslona. 2. Kliknite System Preferences
 • Страница 222 из 235
  C. Onemogočite povezavo na klic, če je omogočena. Slovenščina Windows® 7 1. Kliknite Start > Internet Explorer za zagon brskalnika. 2. Kliknite Tools (orodja) > Internet options (internetne možnosti) > zavihek Connections (povezave). 3. Obkljukajte Never dial a connection (nikoli ne vzpostavljaj
 • Страница 223 из 235
  • Pritisnite gumb za ponastavitev (Reset) na zadnji plošči in ga držite več kot pet sekund. • Preverite nastavitve brezžičnega vmesnika, kot je SSID in nastavitve šifriranja. Ni mogoče dostopati do interneta prek brezžičnega vmesnika LAN. • Premaknite usmerjevalnik bliže brezžičnemu odjemalcu.
 • Страница 224 из 235
  Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku? Slovenščina • Uporabniški priročnik na CD-ju za podporo • Spletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): http://support. asus.com/faq • Stran s tehnično podporo: http://support.asus.com • Telefonska številka za stranke: Glejte
 • Страница 225 из 235
  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging
 • Страница 226 из 235
  Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End
 • Страница 227 из 235
  Canada, Industry Canada (IC) Notices Deutsch This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
 • Страница 228 из 235
  Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate – Taux d’absorption spéci que) d’IC lorsqu’il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d’exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de
 • Страница 229 из 235
  Networks Global Hotline Information NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com Area Support Languages Hotline Number Australia 1300-2787-88 English Austria 0043-820240513 German Belgium 0032-78150231 Dutch /French China 800-820-6655; 021-34074610 Simplified
 • Страница 230 из 235
  Networks Global Hotline Information Support Languages Hotline Number Availability Malaysia +603 2148 0827 (Check Repair Detail Status Only) +603-6279-5077 Netherlands / Luxembourg 0031-591-570290 Dutch / English New Zealand 0800-278-788 / 0800-278-778 English Norway 0047-2316-2682 Norwegian
 • Страница 231 из 235
  Deutsch Deutsch Networks Global Hotline Information Area Hotline Number Support Languages Availability Mon. to Fri. 9:00-18:00 Mon. to Fri. 9:00-17:45 Mon. to Fri. 9:00-17:00 Mon. to Fri. 9:00-12:00; 13:30-18:00 0041-848111010 German/Français 0041-848111014 Français 0041-848111012 Italian Taiwan
 • Страница 232 из 235
  Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in Turkey BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel:
 • Страница 233 из 235
  EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY
 • Страница 234 из 235
  ® RT-AC56U Dual Band 2x2 802.11AC Gigabit Router EEU8555_RT-AC56U_QSG_v2.indd 234 8/21/13 6:10:31 PM
 • Страница 235 из 235