Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

13

TGK

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

ИЛОВАИ

1   ТА В С И Ф И   С А Р М ОД О Н

1.1  Сармодони  компрессионӣ  (минбаъд  сармодон) 

мувофиқи расми 1 барои яхбандонии хўрокаҳои тоза, нигҳ 

доштани хўрокаҳои яхкунонида дар сабатҳо ва тайёр кардани 

ММ-184-ХХ МКШ-240

РБ01

020

003

1003

003

Расми 2 – Сармодон (намуд аз боло)

сабат

такягоҳи қафо

дари сармодон

90

0

616

1202

САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ 

зарфҷога 

(барои ях 

кунонидани мева ва 

дигар озуқавориҳо)

cабати (поёнӣ)

сабат

 

сабат

 

сабат

 

белча

шакл барои ях

такягоҳи қафо

аккумулятори хунуккунӣ

сабат

 

сабат

 

Расми 1 – Сармодон ва маҷмуи ҷиҳозҳои он

яхи оз хўроки пешниҳод карда шудааст.

1.2 Дар сармодони ММ-184-84 дар ҳолати «Яхбандонӣ», 

барои нигаҳдории хўрокаҳои яхнокшуда ҳарорати 30 

0

С 

хунук таъмин карда мешавд.

ДИҚҚАТ! Дар дасгоҳи хунуккунии сармодони 

ММ-184-84 хладагент R134а ҷойгир шудааст.

1.3 Саромодонро дар ҳарорати фазовии аз 10 

0

С то 38 

0

С 

истифода бурдан лозим аст.

1.4 Фазои умумии барои истифодабарии сармодон за-

рур бо андозаи габаритие, ки дар расми 2 бо миллиметрҳо 

нишон дода шудааст, муайян кардан зарур аст. Барои бе 

мамониат баровардани ҷиҳозҳо аз сармодон дари уро дар 

кунҷи на кам аз 90

0

 кушодан лозим аст. 

2   И Д О Р К У Н И И   К О Р И   С А Р М ОД О Н

2.1 ТАВСИФИ ИДОРАКУНӢ

2.1.1 Тавсифи идоракунӣ мувофиқи расми 3 инҳо ба 

шумор мераванд:

—  ғалтаки  бо  ҳиссаҳои  рақамӣ  ҷудо  карда  шуда, 

мувофиқи ақрабаки соат ва акси он давр мезанад. Ҳиссаи 

«1» ба ҳарорати баландтарин (хунукшавии камтарин)дар 

ғунҷоиш, ҳиссаи «7» ҳарорати пасттарин (хунукшавии ба-

ландтарин) мувофиқат мекунад. Ҳиссаи ғалтакро бояд зери 

аломати танзими ҳарорат гузоштан лозим аст;

—  калидаки  хомўшкунӣ,  ки  барои  ҳолти 

«Яхбандонӣ»  (даргиронӣ/хомушкунӣ)  дар  сармодон 

муқаррар гардидааст ду нишона дорад:  «I» —даргиронӣ 

ва «0» — хомўшкунӣ.

2.1.2 Сармодон индикатори равшанӣ дорад:

— даргиронӣ (ранги сабз). Агар сармодон кор кунад 

- доимӣ чароғон. Агар сармодон кор накунад, ёки дар ша-

бакаи барқӣ шиддат набошад - хомўш мешавад; 

—  ҳолти  «Яхбандонӣ»  (ранги  зард).  Дар  вақти 

даргиронӣ ҳолати «Яхбандонӣ» чароғон. Дар вақти хомў-

шии  ҳолати  «Яхбандонӣ»  инчунин  хомушии  сармодон 

– хомўш;

—  ҳарорати  баланд  (ранги  сурх).  Агар  ҳарорт  дар 

сармодон баланд бошад (масаълан, дар ҳолти даргиронии 

аввал,  дар  ҳолати  ҷойгиркунии  бисёри  хўрокаҳои  тоза, 

дар ҳолати даргиронӣ баъд аз яхобкунӣ) чароғон мешавад. 

Даргирии муваққатии индикатор (масъалан, ба муддати ду-

рудароз кушодашавии дар)нишонаи носозии сармодонро 

намефаҳмонад: дар ҳолти пастшавии ҳарорат дар сармо-

дон индикатор ба тарзи автоматикӣ хомўш мегардад. Дар 

ҳолати дурудароз дар гирифтани индикатор бояд сифати 

хўрокаҳои  нигоҳдошташавандаро  аз  назар  гузаронида, 

устои хизмати маиширо даъват кардан лозим.

Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê):

¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ.

Расми 3 — Тарзи танзимкунии сармодон

индикатори ҳолти ”яхноккунӣ”

индикатори ҳарорати 

баланд

индикатори даргиронӣ

ғилдираки тан-

зимкунии ҳарорат

хомўшкунак

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17