Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

15

KYR

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

ТИРКИМЕ А

1   Т О Н Д У Р Г У Ч   Б О Ю Н Ч А   Т У Ш У Н Д У Р М О

1.1 1 суротко ылайык компрестуу тондургуч (мындан кийин 

муздаткыч) жаны, тондурулган корзинадагы жана мууздан жа-
салган азыктарды сактоо учун жасалган.

1.2 ММ-184-84 Тондургуч «Тондуруу» деген режиминде 

ММ-184-ХХ МКШ-240

РБ01

020

003

1003

003

Сурот 2 – Тондургуч (устудон корсотулгон)

корзина

арткы тироочу

 тондургучтун 
эшикчеси

90

0

616

1202

КОМПРЕССТУУ  МУЗДАТКЫЧ

идишче 

(жемиш-

терди жана майда 
азыктарды сактоо 
учун)

корзина 
(томонку)

корзина 

корзина 

корзина 

курокчо

мууз учун форма  арткы тироочу

муздатуучу аккумулятор

корзина 

корзина 

Сурот 1 – Муздаткыч жана комплектоочу буюмдар

иштеп жаткан учурда тондурулган азык-тулукторду сактоо туура 
келген — 30 

0

С температурасы камсыз кылынат.

ЭСКЕРТУУ! ММ-184-84 Тондургучтун муздатуучу си-

стемасында R134 хладагенти бар.

1.3 Тондургуч иштоочу жайдын температурасы плюс 10 

0

С 

дан плюс 38 

0

С га чейин болуш керек.  

1.4 2 суротундо миллиметрлерде коросутулгондой тондургуч 

иштоочу жайдын оорду габаритуу олчомдор менен аныкталат. 
Тондургучтун ичиндеги комплектерди тоскоолсуз алып чыгыш 
учун анын эшигин 90

0

 кем эмес кылып ачыныз.

2   М УЗ Д АТ К Ы Ч Т Ы Н   И Ш Т О О С У Н   Б А Ш К А Р У У

2.1 БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ 

2.1.1 3 суротуно ылайык башкаруу оргнадары томонкулор:
— цифралуу басымы бар 

ролик, ал кош багтытта айланат 

– онго жана солго. Болум «1» камерадагы ото бийик температу-
рага (бир аз муздатуу) туура келет,  «7» болум — ото томонкуго 
(эн жогорку муздатуу). Роликтин болумун температураны регули-
ровка кылып жаткан учурда коргозгучко карап орнотуу керек.  

— 

очургуч, эки белгиге ээ болуп: «I» — тамызуу жана «0» — 

очуруу,  тондургучтагы  «Тондуруу»    деген  режимди  очурууну 
жана тамызууну аткарат. 

2.1.2 Тондургучтун жарыктык индикаторлоры бар:
— 

тамызуу (жашыл тус). Тондургуч иштеп жаткан кезде ар 

дайым куйуп турат. Ал эми тондургучту очургондо же болбосо 
ток чыналуусу жок болгон учурда  очуп калат;

— 

«Тондуруу» режими (сары тус). «Тондуруу» режимин 

жандырганда  куйуп  турат.  Ал  эми  тондургучту  же  режимди 
очургонда очуп калат;

— 

жогорулатылган температура (кызыл тус). Эгер тондур-

гучта температура жогорулатылган болсо жанып турат (мисалы, 
биринчи тамызганда, жаны азык-тулукторду толтура салганда, 
ээритип буткондон кийин тамызганда). Индикатордун убактылуу 
жанып туруусу тондургуч тура эмес абалда деген белги болуп 
эсептелбейт: тондургучта температура  томондосо, индикатор ав-
томаттык турдо очот. Эгер индикатор узак убакыттын ичинде куйуп 
турса,  тондургучта  сакталып  турган  азык-тулуктордун  сапатын 
текшеруу жана сервис кызматынан механикти чакыруу зарыл.

2.2 ТОНДУРГУЧТУ ЖАНДЫРУУ/ОЧУРУУ
Тондургучту тамызуу учун аны токко туташтырыныз – 3 суро-

туно ылайык тамызуу индикатору куйуп жанат.

Биринчи тамызганда эшикти ачып туруп, 4 суротко ылайык 

роликти «3» же «4» деген болумго орнотууну жана корсоткучторго 
карап очургучту «0» деген белгиге коюну сунуштайбыз. Андан 
кийин тондургучтун эшикчесин жабыныз. 

Тондургучту очуруу учун аны токтон сууруп алуу керек – ин-

дикатор очот.

Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.):

№ ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин.

Сурот 3 – Тондургучтун башкаруу органадары

“Тондуруу” режимдин индикатору

жогорулатылган темпе-
ратураын индикатору

тамызуу индикатору

температурыны 
регулировка кылуучу 
ролик

очургуч

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17