Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

16

KYR

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 
4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жар-

дамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка 
кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 

2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ
3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге кел-

тирип туруп жандырат, андан сон режимдин индикатору куйот, ал 
эми «0» деген белгиге бураганда режим да,  индикатор да очот. 

3   Т О Н Д У Р Г У Ч ТА Г Ы   Э Э Р И Г Е Н   С У У Н У   Т О Г У У

3.1 Тондургучтагы ээриген сууну тогуу учун комплектке киру-

учу пластмассалык курокчону колдонунууну сунуштайбыз.  

Тондургучту эритуудо (кылуу керек):
— 5 суротко ылайык курокчону жана каалаган 2 л кем эмес 

идишчени орнотуп туруп, ээриген сууну тогуш керек;

— ээриген сууну топтонуз, эгер курокчодон камерадагы суу 

тогулуп жатса, суу соруучу материалды колдонуз;

— тондургучту тазалап жууп, кугагыча аарчыныз.

ТЫЮУ  САЛЫНАТ 5 суротко ылайык тондургучту ээритип 

жатканда курокчону колдонунуз. Ээрип камерадан чыккан суу 
круокчодон отуп алдынкы планкага, ички шкафка же тондургучтун 
сырткы шкафына кирсе, муздаткыч элементтеринин агрегатына 
залака келтириши мумкун, жана ошондой эле ысыктык болуп 
чыгып, шкафтарды жарака кылып, иштен чыгарат.

4  ТЕХНИКАЛЫК  МУНОЗДОМОСУ  ЖАНА 
        КОМПЛЕКТАЦИЯСЫ

4.1 Техникалык муноздомо жана анын комплектациясы 1 

жана 2 таблицада корсотулгон.

4.2  Буюмдун  табличкасында  техникалык  муноздомолору 

орус тилинде корсотулгон. 7 суротундо корсотулгон муноздома 
аталыштарын, буюмдагы табличкада корсотулгон аталыштары 
менен салыштырып коруу зарыл.

маска

декоративдуу 

калканча

тироогуч

кармагыч

ички шкаф

алдынкы планка

коргозгуч

ролик

идишче

курокчо

Сурот 4 – Ролик

Сурот 5 – Эриген сууну 

топтоо

Сурот 6 – Тондургуч схемасы

Таблицасы 1 – Техникалык муноздомо

Таблицасы 2 – Комплектациясы

Сурот 7 – Таблицасы

Ûàéäè íàìóäè èñòåá-

ñîëêàðäàøóäà

Èñòåüñîë øóäààñò äàð Æóìüóðèè Áåëàðóñèÿ

Иûтидори яхкунониии:

Номиналии чараён:

Номиналии барк:

Ïàñòàðèí èñòèôîäàè ûóâà.

Хладагент: R600a/кафккунанда: 

C-Pentane
Вазни маводи хладагента:

АТАЛЫШЫ

Модели

1.1 Тондургучтун жалпы колому, дм

3

Муноздомого 

жооптор 

гарантия 

баракчасында 

корсотулгон

1.2 Габаритуу олчомдор, 

мм

бийиктиги
туурасы
туткасы жок томпок эшиги 

бар терендиги 

1.3 Таза массасы, кг, коп эмес

1.4 Полкалардын азык-заттарды сактоочу жалпы 

аянтчасы, м

2

1.5 Тондургучтагы сактоо  режиминдеги температура, 

°C, коп эмес

1.6

Тондургучтагы кобойучуу температуранын 

номиналдуу убактысы минус 18  минус 9 °Cга чейин 

(айлана-чойронуну температурасы плюс 25 °C 

болгондо) токту очургондо, саат менен

1.7

Номиналдуу турдо муздаткыч  кубатуулугу айлана-

чойродогу температура  плюс 25 °C болгондо, кг/24 

саат ичинде

1.8 Номиналдуу турдо 24 саат ичинде муузду чыгаруусу, кг
1.9 Кумуштун олчому, г

Эскертуу - Техникалык муноздомолорду аныктоо атайын жабдылган 

лабороторияларда жана белгилуу методикалар менен аткарылат. 

АТАЛЫШЫ

Саны, шт.

2.1 Корзина (томонку)

М

уно

здомог

о жоопт

ор 

гарантия б

аракчасында 

корс

от

улг

он

2.2 Корзина
2.3 Алдынкы панель 

2.4 Идиш  (пельменди , момо-жемиштерди жана 

башка майда азыктарды муздатуу учун)

2.5 Арткы тироогуч
2.6 Курокчо
2.7 Муз учун форма
2.8 Муздатуучу аккумулятору

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17