Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3

UKR

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

ДОДАТОК

1   О П И С   М О Р О З И Л Ь Н И К А

1.1 Морозильник компресійний (далі — морозильник) від-

повідно з малюнком 1 призначений для заморожування свіжих 
продуктів, зберігання заморожених продуктів в корзинах, при-
готування харчового льоду.

ММ-184-ХХ МКШ-240

РБ01

020

003

1003

003

МОРОЗИЛЬНИК  КОМПРЕСІЙНИЙ

Малюнок 2 - Морозильник (вид зверху)

корзина

упор задній

двері
морозильника

90

0

616

1202

посудина (для замо-
рожування ягід та інш. 
дрібних продуктів)

корзина (нижня)

корзина 

корзина 

корзина 

лопатка

форма для льоду

упор задній

акумулятор холоду

корзина 

корзина 

Малюнок 1 - Морозильник та комплектуючі вироби

1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в режимі 

«Заморожування» забезпечується температура мінус 30 

0

С, 

необхідна для зберігання заморожених продуктів.

УВАГА! В холодильній системі морозильника ММ-

184-84 міститься холодоагент R134а.

1.3 Експлуатувати морозильник необхідно за темпера-

турою навколишнього середовища від плюс 10 

0

С до плюс 

38 

0

С.

1.4  Загальний  простір,  необхідний  для  експлуатації 

морозильника,  визначається  габаритними  розмірами,  які 
вказані на малюнку 2 в міліметрах. Для безперешкодного 
виймання комплектуючих з морозильника необхідно від-
кривати двері на кут не менш як 90

0

.

2   К Е Р У В А Н Н Я   Р О Б ОТ О Ю   М О Р О З И Л Ь Н И К А

2.1 ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

2.1.1 Органами керування відповідно з малюнком 3 є:
— 

ролик з цифровими поділками, який обертається за 

годинниковою стрілкою і проти неї. Поділка «1» відповідає 
найбільш високій температурі (найменше охолодження) в 
камері, поділка «7» — найбільш низькій (найбільше охолод-
ження). Поділку ролика потрібно установити під покажчиком 
при регулюванні температури;

— 

вимикач,  призначений  для  вмикання/вимикання 

режиму «Заморожування» в морозильнику і має дві позначки: 
«I» — вмикання та «0» — вимикання.

2.1.2 Морозильник має світлові індикатори:
— 

вмикання (зеленого кольору). Горить постійно, коли 

морозильник увімкнений. Згасає при його вимиканні або при 
відсутності напруги в електричній мережі;

— 

режиму  «Заморожування»  (жовтого  кольору). 

Горить при вмиканні режиму «Заморожування». Згасає при 
вимиканні режиму, а також при вимиканні морозильника;

— 

підвищеної  температури  (червоного  кольору). 

Горить, коли температура в морозильнику підвищилась (на-
приклад, при першому вмиканні, при завантаженні великої 
кількості свіжих продуктів, при вмиканні після розморожу-
вання). Короткочасне вмикання індикатора (наприклад, при 
тривалому відкритті дверей) не є прикметою несправності 
морозильника: при знижуванні температури в морозильни-
ку індикатор автоматично згасає. При тривалому вмиканні 
індикатора необхідно перевірити якість продуктів, що збері-
гаються та викликати механіка сервісної служби.

2.2 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА
Для вмикання морозильника необхідно підключити його 

до  електричної  мережі  –  загориться  індикатор  вмикання 
відповідно з малюнком 3.

Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ):

№ ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р.

Малюнок 3 — Органи керування морозильника

індикатор режиму “Заморожування”

 індикатор підвищеної 
температури

індикатор вмикання

ролик регулювання 
температури

вимикач

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17