Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

4

UKR

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, 

установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відпо-
відно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити 
двері морозильника.

Для вимикання морозильника необхідно відключити його від 

електричної мережі – індикатор потухне.

2.3 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Регулювання температури в морозильнику проводиться за 

допомогою ролика відповідно з малюнком 4. Після регулювання 
температура в морозильнику підтримується автоматично.

2.4 ВМИКАННЯ РЕЖИМУ «ЗАМОРОЖУВАННЯ»
Вмикання режиму «Заморожування» проводиться при нати-

сканні вимикача на позначку «I» — запалюється індикатор режиму, 
при натисканні на позначку «0» режим вимикається і індикатор 
згасає відповідно з малюнком 3.

3   В И Д А Л Е Н Н Я   ТА Л О Ї   В О Д И   З   М О Р О З И Л Ь Н И К А

3.1 Для видалення снігового покриву при розморожуванні 

морозильника  рекомендується  використовувати  пластмасову 
лопатку, яка входить в комплект  поставки.

При розморожуванні морозильника необхідно:
— видаляти розталу воду, установивши відповідно з малюн-

ком 5 лопатку та будь-яку посудину об’ємом не менше 2 л;

— збирати талу воду, якщо вона витікає із камери поза лопат-

кою, легковбираючим вологу матеріалом;

— вимити морозильник та витерти досуха.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розморожувати морозильник без вико-

ристання лопатки, установленої відповідно з малюнком 5. Розтала 
вода, що витікає з камери поза лопаткою, потрапляючи в місце 
прилягання планки передньої до шафи внутрішньої відповідно з 
малюнком 6, може викликати корозію зовнішньої шафи моро-
зильника та елементів холодильного агрегату, порушити тепло-
ізоляцію,  привести  до  утворення  тріщин  шафи  внутрішньої  та 
псування шафи морозильника.

4   Т Е Х Н І Ч Н І   Х А РА КТ Е Р И С Т И К И   І 
        КО М П Л Е КТА Ц І Я

4.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих 

виробу указані в таблицях 1 і 2 відповідно. 

4.2 В табличці виробу указані технічні характеристики ро-

сійською мовою. Найменування характеристик, що указані на 
рисунку 7, необхідно зіставити із значеннями характеристик на 
табличці виробу. 

маска

щиток декоративний

опора

ручка

шкаф
внутрішній 

планка передня

покажчик

ролик

посудина

лопатка

Малюнок 4 — Ролик

Малюнок 5 — Збір 

розталої води

Малюнок 6 – Схема морозильника

Таблиця 1 - Технічні характеристики

Таблиця 2 – Комплектуючі

Рисунок 7 – Табличка 

Позначення

моделі виробу

Зроблено в Республіці Білорусія

Потужність заморожування:

Номінальна напруга: 

Номінальний ток:
Номінальна 

спожита потужність:
Холодоагент: R600a/Спінювач: 

C-Pentane
Масса хладагента:

НАЙМЕНУВАННЯ

Модель

1.1 Загальний об’єм морозильника, дм

3

Параметри, що відповідають 

найменуванням, вказані в гарантійній карті.

1.2 Габаритні розміри, 

мм

висота
ширина
глибина без ручки

1.3 Маса нетто, кг, не більше
1.4 Сумарна площа полиць для зберігання продуктів, м

2

1.5 Температура в морозильнику в режимі зберігання °C, не 

більше

1.6

Номінальний час підвищення температури в 

морозильнику від мінус 18 до мінус 9 °C (при 

температурі навколишнього середовища плюс 25 °C) 

при відключені електроенергії, годин

1.7 Номінальна потужність заморожування при температурі 

навколишнього середовища плюс 25 °C, кг/доба

1.8 Номінальна добова продуктивність отримання льоду, кг
1.9 Вміст срібла, г

Примітка - Визначення технічних характеристик проводиться в 

спеціально обладнаних лабораторіях за визначеними методиками.

НАЙМЕНУВАННЯ

Кількість, шт.

2.1 Корзина (нижня)

Параме

три, щ

о відповідаю

ть 

найменув

анням, вк

азані в 

гарантійній  к

ар

ті.

2.2 Корзина
2.3 Панель передня
2.4 Посудина (для заморожування пельменів, 

ягід та інших дрібних продуктів)

2.5 Упор задній
2.6 Лопатка
2.7 Форма для льоду
2.8 Акумулятор холоду

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17