Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

KAZ

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

ҚОСЫМША

1   Ж А Л П Ы   М Ə Л І М Е Т Т Е Р 

1.1 Ккомпрессиялық мұздатқыштар (бұдан əрі – мұздатқыш) 

1-суретке сəйкес жас тағамдарды мұздатуға, мұздатылған азық-

түлікті сақтауға, тағамдық мұз дайындауға жəне мұздатылған 

азық-түлікті ұзақ уақыт сақтауға арналған.

1.2  ММ-184-84  мұздатқышында  “Мұздату”  режимінде 

жұмыс  істеген  кезде,  мұздатылған  азық-түлікті  сақтау  үшін 

қажетті минус 30 

0

С температурасы қамтамасыз етіледі. 

ММ-184-ХХ МКШ-240

РБ01

020

003

1003

003

Сурет 2 – Мұздатқыш (түр үстіңгі жағынан)

себет

артқы тіреуіш

мұздатқыш есігі

90

0

616

1202

КОМПРЕССИЯЛЫҚ  МҰЗДАТҚЫШТАР

сауыт (жидектер 

мен басқа да ұсақ 

тағамдарды мұздатуға 

арналған)

себет (астыңғы)

себет 

себет 

себет 

қалақша

мұз қатыратын қалып

артқы тіреуіш

суық жинақтағыш

себет 

себет 

Сурет 1 – Мұздатқыш жəне комплектация

ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа, онда 

R134а пайдаланылады. 

1.3 Мұздатқышты төмендегі жағдайларда пайдалану 

қажет қоршаған ортаның температурасы плюс 10-нан плюс 

38 

0

С-қа дейін болып. 

1.4  Жалпы  кеңістік,  қажетті  мұздатқыш  қанауына 

арналған,  габарит  мөлшерлерімен  анықталады, 

көрсетілгендермен  суретте  ал  2  миллиметрлерде. 

Мұздатқыштан  жинақтайтын  бөгетсіз  шығарулардың  ар-

тынан бұрышқа есік қажетті ашу емес кемірек 90

0

.

2   Б А С Қ А Р У   М Ұ З Д А Т Қ Ы Ш   Ж Ұ М Ы С Ы М Е Н 

2.1 БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

2.1.1 Сəйкестікте басқару органдарымен суретпен 3 

келеді:

— температура реттеу түймешесі цифрлік бөлулермен 

екі жаққа да (сағат тілінің бағытына сəйкес жəне керсінше) 

бұралады.

Түймешенің  «1»  мəні  камерадағы  ең  жоғары 

температураға  (барынша  азырақ  суыту),  «7»  мəні  –  ең 

төмен температураға (барынша қатты суыту) сəйкес келе-

ді. Температура реттеу түймешесі бөліктері Температура 

жөнге салуы жанында сілтегіштің астына орнатуға ереді.

— сөндіргіш, қайсы арналған үшін қосу/ сөнуі “Мұздату” 

режимінің  жəне  екі  таңба  болады:  «I»  —  қосу  жəне  «0» 

— сөнуі.

2.1.2 Мұздатқыштың жарықтама индикаторлары:

— 

мұздатқышты іске қосу индикаторы (жасыл түсті). 

Мұздатқыш қосулы тұрғанда үздіксіз жанып тұрады. Оны 

өшірген кезде немесе электр желісінде кернеу болмаған 

кезде сөнеді;

— 

“Мұздату”  режимінің  индикаторы  (сары  түсті). 

“Мұздату”  режимі  іске  қосылған  кезде  жанады.  “Сақтау” 

режиміне ауысқан кезде, оны өшірген кезде немесе электр 

желісінде кернеу болмаған кезде сөнеді;

— 

мұздатқыштағы  жоғары  температура  индика-

торы  (қызыл  түсті).  Егер  мұздатқыштағы  температура 

көтерілсе жанады (мысалы, жас тағамдар көп мөлшерде 

салынған кезде). Индикатордың қысқа уақытқа іске қосылуы 

(мысалы,  есік  ұзақ  ашық  тұрған  кезде)  мұздатқыштың 

ақаулығының нышаны болып табылмайды: мұздатқыштағы 

температура төмендеген кезде индикатор автоматты түрде 

сөнеді. Индикатор ұзақ уақыт бойы қосулы тұрған жағдайда, 

сақтаудағы азық-түліктің сапасын тексеру керек.

2.2 ҚОСУ/ӨШІРУ МҰЗДАТҚЫШ 

Мұздатқышты электр желісіне жалғау: қорек сымының 

ашасын розеткаға сұғыңыз – бүркеніште 3 суретке сəйкес 

Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.):

№ ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж.

Сурет 3 – Органдарды мұздатқыш басқарулары

“Мұздату” режимінің 

индикаторы

көтеріңкі температура 

индикаторы

мұздатқышты іске қосу 

индикаторы

температураны 

реттеу түймешесі

сөндіргіш

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17