Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

6

KAZ

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

4.2  Бұйым  кестесі  орыс  тіліндегі  техникалық  мінезде-

месінде  көрсетілген.  Бұйым  табличкасын  мінездемелердің 

мағыналармен салыстыру қажет (сурет 7).

жарық индикаторлары жанады.

Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің 

астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» 

мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. 

Мұздатқыштың есігін жабыңыз.

Мұздатқышты  электр  желісінен  ажырату  үшін  қорек 

сымының ашасын розеткадан суыру керек.

2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАҢДАУ 

Арқасында  мұздатқышта  температура  жөнге  салуы 

шығарылады: температура реттеу түймешесі (сурет 4)

Түймешені реттегеннен кейін мұздатқыштағы температура 

автоматты түрде сақталады.

2.4 “МҰЗДАТУ” РЕЖИМІНІҢ 

Қосу  “Мұздату”  режимінің  басу  жанында  шығарылады 

сөндіргіш таңба болады «I» — тəртіп индикаторы жəне бастай-

ды, таңбаға басу жанында «0» тəртіп сөндіріледі жəне  суретпен 

3 индикатор сəйкестікте сөнеді.

3   М Ұ З Д А Т Қ Ы Ш ТА Н   Е Р І Г Е Н   С У   Қ А Ш Ы Қ ТА У Ы 

3.1 

Қарлы жамылғы қашықтауына арналған мұздатқыш жі-

бітуі жанында пластмассалық күрекшені қолдануға ұсынылады, 

жеткізу жинағына кірушіні.

Мұздатқыш жібітуі жанында ереді:

— 5-суретке сəйкес қалақшаны жəне еріген суды жинауға 

арналған, кем дегенде 2 л-лік кез келген ыдысты орнату;

— егер еріген су қалақшадан тыс камерадан ағып жатса, 

оны ылғалды жақсы сіңіретін материалмен жинап алу;

— мұздатқышты жуып, құрғатып сүрту.

ЕСКЕРТУ! Мұздатқыштың ішінде жағымсыз иіс пайда 

болуына жол бермеу үшін камераны, құралас бұйымдарды, 

тығыздағышты, сондай-ақ тығыздағыш есікке жанасатын 

аймақты жақсылап жуыңыз.

Мұздатқыштың  мұзын  5-суретке  сəйкес  орнатылған 

қалақшаны  пайдаланбастан  ерітуге 

ТЫЙЫМ  САЛЫНАДЫ

Камерадан қалақшадан тыс ағатын еріген су 6-суретке сəйкес 

ішкі шкафқа алдыңғы панель жанасып тұратын жерге құйылып, 

мұздатқыштың сыртқы шкафы мен суыту агрегатының жемірі-

луіне себеп болуы, жылу оқшаулағышты бүлдіруі, ішкі шкафта 

жарықшалар түзілуіне жəне мұздатқыштың шкафының істен 

шығуына əкелуі мүмкін.

4   Т Е Х Н И К А Л Ы Қ   С И П А Т ТА М А С Ы 
      Ж Ə Н Е   Қ Ұ РА М Д А У 

4.1  Техникалық  мінездемелердің  атаулары  жəне 

жинақтайтын бұйымдары 1 жəне 2 суреттерінде көрсетілген.

маска

тақтайша

тіреу

тұтқасы

ішкі шкаф 

алдыңғы панель

сілтегіш

температура реттеу түймешесі

 су ағатын науаша

қалақша

Сурет 4 – Температура 

реттеу түймешесі

Сурет 5 – Еріген су 

жинауы

Сурет 6 – Мұздатқыш схемасы

Кесте 1 - Техникалық сиппатама

Кесте 2– Жинақтайтындар

Сурет 7 – Кесте

Белгілеу бұйым 

үлгілері

Өндіруші: Беларусь Республикасы

Mұздату кесімді

Жалпы ток:

Жалпы кернеу:

Номинал тұтынылушы қуаттылық:

Хладагент: R600a/көбіктендіргіш: C-Pentane

Хладагент массасы:

АТАУЫ

Модель

1.1 Мұздатқыштың жалпы көлемі, дм

3

Параметрлер, кепілдемелік карта-да  көрсетілген атыларға лайықтылар

1.2 Габариттық мөлшері, 

мм

биіктігі
ені
тұтқасыз айқын есікпен 

тереңдігі

1.3 Нетто массасы, кг, көп емес
1.4 Тағам сақтайтын сөрелердің жыинтық көлемі, м

2

1.5 Сақтау режиміндегі мұздатқыштағы температура, °C, 

жоғары емес

1.6

Мұздатқыштағы температура жоғарлануының кесімді 

уақыт  минус 18 - минус 9 °C (қоршаған ортаның 

температурасы плюс 25 °C болған кезде) электр 

қуатын ажыратқанда, ч

1.7 Қоршаған ортаның температурасы 25 °C болған 

кездегі мұздату кесімді қуат,  кг/тəулік

1.8 Тəуліктік мұз жасау кесімді өнімділік, кг
1.9 Күміс мөлшері, г
Ескерту - Техникалық мінездемесін анықтау арнайы жабдықталған 

зертханада белгілі əдістермен өткізіледі.

АТАУЫ

Саны, дана.

2.1 Себет (төменгі)

Параметрлер, ке-

пілдемелік карта-да 

көрсетілген атыларға 

лайықтылар

2.2 Себет
2.3 Алдынғы панель
2.4 Ыдыс (тұшпара, жидек жəне тағы 

басқа уақ тағамдарды мұздатуға)

2.5 Артқы тіреу
2.6 Күрекше
2.7 Мұз үшін қалып
2.8 Салқындық аккумуляторы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17