Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

7

AZE

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

ƏLAVƏ

1   D O N D U R U C U N U N   T Ə S V İ R İ

1.1 Kompressiyalı dondurucu (bundan sonra — dondurucu) 

şəkil 1-ə uyğun olaraq təzə məhsulların dondurulması, dondurulmuş 

məhsulların səbətlərdə saxlanması, qida buzunun hazırlanması 

üçün nəzərdə tutulub.

ММ-184-ХХ МКШ-240

РБ01

020

003

1003

003

Şəkil 2 – Dondurucu (yuxarıdan görünüş)

səbət

arxa dayaq

dondurucunun 

qapısı

90

0

616

1202

KOMPRESSİYALI  DONDURUCU

qab (giləmeyvə və 

digər xırda məhsulların 

dondurulması üçün)

səbət (alt)

səbət 

səbət 

səbət 

kürək

buz üçün forma

arxa dayaq

soyuq üçün akkumulyator

səbət 

səbət 

Şəkil 1 – Dondurucu və komplektləşdirici məmulatlar

1.2 ММ-184-84 dondurucusunun “DONDURMA” rejimində 

işləməsi  zaman  dondurulmuş  məhsulların  saxlaması  üçün 

lazım olan mənfi 30 

0

С temperatur təmin olunur.

DİQQƏT!  MM-184-84  dondurucusunun  soyuducu 

sistemində R134A soyuducu amili olur. 

1.3 Dondurucunu müsbət 10 

0

С-dən müsbət 38 

0

С-dək 

ətraf mühit temperaturunda istismar etmək lazımdır. 

1.4  Dondurucunun  istismarı  üçün  lazım  olan  ümumi 

məkan şəkil 2-də millimetrlərlə göstərilmiş qabarit ölçülərlə 

təyin  edilir.  Komplektləşdiriciləri  dondurucudan  maneəsiz 

çıxarmaq üçün qapını ən azı 90

0

 bucağa açmaq lazımdır.

2   D O N D U R U C U N U N   İ Ş İ N İ   I D A R Ə   E T M Ə 

2.1 İDARƏETMƏ ORQANLARI 

2.1.1  Şəkil  3-ə  uyğun  olaraq  idarəetmə  orqanları 

aşağıdakılardır:

— saat əqrəbi və onun əksi istiqamətində dönən rəqəmli 

bölgülü rolik. “1” bölgüsü kamerada ən yüksək temperatura 

(ən  az  soyutma),  “7”  bölgüsü  ən  aşağı  temperatura  (ən 

çox  soyutma)  uyğundur.  Rolikin  bölgüsünü  temperaturun 

tənzimlənməsi zaman göstəricinin altında qurmaq lazımdır. 

—  elektrik  açarı  –  dondurucuda  “Dondurma”  rejiminin 

yandırılması/söndürülməsi üçün nəzərdə tutulub və iki nişana 

malikdir: “I” — yandırma və “0” — söndürmə.

2.1.2 Dondurucu işıq indikatorlarına malikdir

— 

yandırma (yaşıl rəng). Dondurucu işə salınanada daim 

yanır. O söndürüldükdə və ya elektrik şəbəkəsində gərginlik 

olmadıqda sönür; 

— “

Dondurma” rejimi (sarı rəng). “Dondurma” rejimi işə 

salındıqda yanır. Rejim dayandırıldıqda, həmçinin dondurucu 

söndürüldükdə sönür; 

— 

yüksək temperatur (qırmızı rəng). Əgər dondurucuda 

temperatur yüksəlibsə (məsələn, birinci dəfə yandırıldıqda, 

böyük miqdarda təzə məhsullar yükləndikdə, donu açıldıqdan 

sonra  yandırıldıqda)  yanır.  İndikatorun  qısa  müddətli  işə 

düşməsi (məsələn, qapı uzun müddət açıq qaldıqda) dondu-

rucunun nasazlığının əlaməti deyil: dondurucuda temperatur 

aşağı düşdükdə indikator avtomatik olaraq sönür. İndikator 

uzun müddət yandıqda saxlanılan məhsulların keyfiyyətini yo-

xlamaq və servis xidmətinin mexanikini çağırmaq lazımdır.

2 . 2   D O N D U R U C U N U N   YA N D I R I L M A S I /

SÖNDÜRÜLMƏSİ

Dondurucunu işə salmaq üçün onu elektrik şəbəkəsinə 

daxil  etmək  lazımdır  —  şəkil  3-ə  uyğun  olaraq  işə  salma 

indikatoru yanacaq.

Birinci işə salma zamanı qapını açıb, roliki şəkil 4-ə uyğun 

olaraq göstəricinin altındakı “3” və ya “4” bölgüsü, elektrik 

Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri):

№ ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir.

Şəkil 3 - Dondurucunun idarəetmə orqanları

“Dondurma” rejiminin indikatoru

yükəsk temperatur indikatoru

yandırma indikatoru

temperatur 

tənzimləyicisi roliki

elektrik açarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17