Инструкция для ATLANT ММ 184

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

8

AZE

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra don-

durucunun  qapısını bağlamaq lazımdır.

Dondurucunu  söndürmək  üçün  onu  elektrik  şəbəkəsindən 

ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək.

2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ

Dondurucuda  temperaturun  tənzimlənməsi  şəkil  4-ə  uyğun 

olaraq rolikin köməyi ilə icra edilir. Tənzimləmədən sonra dondur-

ucuda temperatur avtomatik olaraq saxlanır.

2.4 “DONDURMA” REJİMİNİN İŞƏ SALINMASI

“Donduruma” rejiminin işə salınması şəkil 3-ə uyğun olaraq el-

ektrik açarının “I” nişanına basılması zaman yerinə yetirilir  — rejim 

indikatoru yanır, “0” nişanına basdıqda rejim dayanır və indikator 

sönür. 

3   D O N D U R U C U D A N   Ə R İ M İ Ş   S U Y U N 
      T Ə M İ Z L Ə N M Ə S İ

3.1 Dondurucunun  donunun  açılması  zaman  qar  örtüyünü 

təmizləmək üçün tədarük dəstinə daxil olan plastik kürəkdən istifadə 

etmək tövsiyə edilir.

Dondurucunun donunu açarkən:

— kürəyi və ən azı 2 litr həcmində istənilən tutumu şəkil 5-ə 

uyğun quraşdıraraq ərimiş suyu təmizləmək;

— ərimiş su kameradan kürəyin kənarından axırsa, onu ərimiş 

suyu asanlıqla özünə çəkən materialla yığmaq; 

— dondurucunu yumaq və qurulamaq.

Şəkil 5-ə uyğun olaraq quraşdırılmış kürəkdən istifadə etmədən 

dondurucunun donunu açmaq 

QADAĞANDIR. Kameradan kürəyin 

kənarından axan ərimiş su şəkil 6-ya uyğun olaraq ön plankanın 

daxili şkafa bitişdiyi yerə düşdükdə, dondurucunun xarici şkafının 

və soyutma aqreqatı elementlərinin korroziyaya uğramasına səbəb 

ola,  istiliyi  izolyasiya  etməni  poza,  daxil  şkafda  çatların  əmələ 

gəlməsinə  və  soyuducunun  şkafının  sıradan  çıxmasına  gətirib 

çıxara bilər.

4   T E X N İ K İ   X A R A K T E R İ S T İ K A L A R 
V Ə   K O M P L E K TA S İ YA

4.1 Texniki xarakteristikaların və komplektləşdirici məmulatların 

adları müvafiq olaraq cədvəl 1 və 2-də göstərilib. 

4.2  Məmulatın  cədvəlində  rus  dilində  texniki  xarakter-

istikalar  göstərilib.  Xarakteristikaların  şəkil  7-də  göstərilən 

adlarını məmulatın cədvəlindəki xarakteristikaların qiymətləri ilə 

tutuşdurmaq lazımdır.

maska

dekorativ lövhə

dayaq

dəstək

daxili şkaf 

ön planka

göstərici

rolik

tutum

kürək

Şəkil 4 - Rolik

Şəkil 5 - Ərimiş suyun 

yığılması

Şəkil 6 – Dondurucunun sxemi

Cədvəl 1 – Texniki xarakteristikalar

Cədvəl 2 – Komplektləşdiricilər

Şəkil 7 – Cədvəl

Məmulatın modelinin 

işarəsi

Belarus Respublikasında istehsal edilib.

Məhsulların dondurulmasının:
Nominal giarginlik:

Nominal tok:
Sərf olunan nominal güc:

soyuducu amili: R600a/Kopurtucu: 

C-Pentane
Soyuducu amilin kütləsi:

ADI

Model

1.1 Dondurucunun ümumi həcmi, dm

3

Adlara uyğun olan parametrlər zəmanət kartında 

göstərilib

1.2 Qabarit ölçülər, mm

hündürlüyü
eni 
dəstəksiz dərinliyi

1.3 Xalis kütlə, kq, maksimum

1.4

Elektrik enerjisinin kəsilməsi zamanı DK-da temper-

aturun mənfi 18 dərəcədən mənfi 9 dərəcəyə qədər 

artmasının  nominal vaxtı,  (ətraf mühitin  temperaturu 

müsbət  25 °C)  saat

1.5 Buzun alınmasının  nominal sutkalıq istehsalat gücü, kq

1.6 Ətraf mühitin  temperaturu müsbət  25 °C olduqda nomi-

nal dondurma gücü kq/sutkada 

1.7 Səs siqnalizasiyası
1.8 Qızıl tərkibi, q
1.9 Gümüş tərkibi, q

Qeyd - Texniki xarakteristikaların müəyyən edilməsi müəyyən metodlarla 

xüsusi avadanlaşdırılmış laboratoriyalarda aparılır.

ADI

Sayı, ədəd

2.1 Səbət (alt)

Adlara uyğun olan parametrlər 

zəmanət kartında göstərilib

2.2 Səbət 
2.3 Ön panel
2.4 Qab (pelmeni, giləmeyvələrin və digər kiçik 

məhsulların dondurulması üçün)

2.5 Arxa dayaq
2.6 Bel
2.7 Buz üçün forma
2.8 Soyuq akkumulyatoru  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 17
  RUS Приложение МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертификаты соответствия изделий выданы БЕЛЛИС (ул. Красная, 7, 220029, г. Минск): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, срок действия с 11.05.2011 г. по 10.05.2016 г. 1 ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА 1.1 Морозильник в соответствии с
 • Страница 2 из 17
  RUS индикатор режима “Замораживание” ролик регулировки температуры индикатор включения указатель лопатка индикатор повышенной температуры ролик емкость выключатель Рисунок 3 — Органы управления морозильника регулировке температуры. — выключатель, который предназначен для включения/выключения режима
 • Страница 3 из 17
  UKR ДОДАТОК МОРОЗИЛЬНИК КОМПРЕСІЙНИЙ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Сертифікат відповідності виробів виданий БЕЛЛИС (вул. Червона, 7, 220029, м. Мінськ): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, термін дії з 11.05.2011 р. по 10.05.2016р. 1 ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА 1.2 В морозильнику ММ-184-84 при праці в
 • Страница 4 из 17
  UKR покажчик При першому вмиканні рекомендується, відкривши двері, установити ролик на поділку «3» або «4» під покажчиком відповідно з малюнком 4 та вимикач — на позначку «0». Потім закрити двері морозильника. Для вимикання морозильника необхідно відключити його від електричної мережі – індикатор
 • Страница 5 из 17
  KAZ ҚОСЫМША КОМПРЕССИЯЛЫҚ МҰЗДАТҚЫШТАР ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Бұйымдардың сəйкестік сертификаты берілген БелЛИС (Красная көш., 7, 220029, Минск қ.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, əрекет мезгілі 11.05.2011 ж. - 10.05.2016 ж. 1 ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР ЕСКЕРТУ! ММ-184-84 мұздатқышынан басқа,
 • Страница 6 из 17
  KAZ сілтегіш жарық индикаторлары жанады. Бірінші рет іске қосқан кезде, 4-суретке сəйкес сілтегіштің астында температураны реттеу түймешесінің «3» немесе «4» мəнін орнатып, ажыратпа-қосқышты «0» режиміне қою керек. Мұздатқыштың есігін жабыңыз. Мұздатқышты электр желісінен ажырату үшін қорек сымының
 • Страница 7 из 17
  AZE ƏLAVƏ KOMPRESSİYALI DONDURUCU ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Məmulatların uyğunluq sertifikatı BELLİS tərəfindən verilib (Krasnaya küçəsi, 7, 220029, Minsk şəhəri): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, qüvvədə olma müddəti 11.05.2011-cu ildən 10.05.2016-ci ilə qədərdir. 1 DONDURUCUNUN TƏSVİRİ
 • Страница 8 из 17
  AZE göstərici açarını “0” nişanı üzərinə qoymaq tövsiyə edilir. Daha sonra dondurucunun qapısını bağlamaq lazımdır. Dondurucunu söndürmək üçün onu elektrik şəbəkəsindən ayırmaq lazımdır — indikator sönəcək. 2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ Dondurucuda temperaturun tənzimlənməsi şəkil 4-ə uyğun olaraq
 • Страница 9 из 17
  RON ANEXA CONGELATOR CU COMPRESOR ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Certificat de conformitate a produselor emise pentru BELLIS (strada Krasnaia, 7, 220029, or. Minsk, Belarus): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, valabil de la 11.05.2011până la 10.05.2016. 1 D E S C R I E R E A C O N G E L AT O R U
 • Страница 10 из 17
  RON închideţi uşa congelatorului. Pentru oprirea congelatorului trebuie de deconectat acesta de la reţeaua electrică – indicatorul se va stinge. elementul pentru drenare/ curăţare a gheţii indicator 2.3 REGLAREA TEMPERATURII Reglarea temperaturii în congelator se efectuează cu ajutorul butonului în
 • Страница 11 из 17
  UZB ILOVA KOMPRESSIONLI MUZLATGICH ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Buyumlarning muvofiqlik sertifikati BelLIS tomonidan berilgan (Krasnaya ko`ch., 7, 220029, Minsk sh.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, amal qilish muddati 11.05.2011 y.-dan 10.05.2016 y.-qacha. 1 M U Z L AT G I C H N I N G TAV
 • Страница 12 из 17
  UZB ko’rsatkich 4 rasmiga muvofiq muruvvatdagi «3» yoki «4» raqamini ko’rsatkichga to’g’rilab, o’chirish/yoqish moslamasini «0» belgisiga qo’yish tavsiya etiladi. So’ng muzlatgich eshigi yopiladi. Muzlatgichni o’chirish uchun uni elektr tarmog’idan uzish kerak, shunda indikator ham o’chadi. 2.3
 • Страница 13 из 17
  TGK ИЛОВАИ САРМОДОНИ КОМПРЕССИОНӢ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Ñåðòèôèêàò ìóòîáèûàí àç æîíèáè ÁåëËÈÑ (ê=÷àè Êðàñíàÿ, 7, 220029, ø. Ìèíñê): ¹ ÒÑ BY/112 03.03. 020 00039, ìóüëàòè ýòèáîð àç 11.05.2011 ñ. òî 10.05.2016 ñ. 1 ТА В С И Ф И С А Р М О Д О Н 1.1 Сармодони компрессионӣ (минбаъд
 • Страница 14 из 17
  TGK нишондиҳанда 2.2 ДАРГИРОНӢ/ХОМЎШКУНИИ САРМОДОН Барои даргиронии сармодон бояд онро ба шабакаи барқӣ пайваст кардан лозим. Дар натиҷа индикатор мувофиқи расми 3 чароғон мешавад. Дар вақти даргиронии аввал кушодани дар, ғалтакро ба ҳиссаи «3» ёки «4» гузоштан, дар вақти хомўшкунӣ ба ҳиссаи «0»
 • Страница 15 из 17
  KYR ТИРКИМЕ А КОМПРЕССТУУ МУЗДАТКЫЧ ММ-184-ХХ МКШ-240 020 РБ01 003 003 1003 Иштелип чыгарылган буюмдун сертификаты БЕЛЛИС ишканасынан берилген (Красная кочосу, 7, 220029, Минск ш.): № ТС BY/112 03.03. 020 00039, жарктуу иш мооноту 11.05.2011 баштап 10.05.2016 чейин. 1 ТОНДУРГУЧ БОЮНЧА ТУШУНДУРМО
 • Страница 16 из 17
  KYR коргозгуч 2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ 4 суротко ылайык тондургучтагы температура роликтин жардамы менен регулировка кылынат. Температураны регулировка кылгандан кийин тондургучта ал автоматтык турдо орнотулат. 2.4 «ТОНДУРУУ» РЕЖИМИН ЖАНДЫРУУ 3 суротко ылайык «Тондуруу» режимин «I» деген белгиге
 • Страница 17 из 17