Инструкция для BEKO CWB 6550 X, CWB 9550 X, CWB 9730 X

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

- 22 - 

înlocuit cu un cablu (sau cu un ansamblu) special; pentru 
aceasta, apelaţi la fabricant sau la serviciul de asistenţă 
tehnică.
- Racordaţi hota la reţeaua de alimentare, printr-un ştecăr 
cu siguranţă fuzibilă de 3A sau la cele două fi re ale reţelei 
bifazice protejate de o siguranţă fuzibilă de 3A.

2. ATENŢIE!
În anumite situaţii, aparatele electrice pot reprezenta 
un pericol. 
Nu controlaţi starea filtrelor în timp ce hota este în 
funcţiune
B) Nu atingeţi becurile sau zonele apropiate în timpul 
sau imediat după folosirea îndelungată a instalaţiei de 
iluminat
C) Nu frigeţi alimentele direct pe flacără, dacă hota este 
în funcţiune
D) Evitaţi flăcările deschise, deoarece deteriorează filtrele 
și pot provoca incendii
E) Dacă prăjiţi în ulei, nu vă îndepărtaţi de aragaz, 
deoarece uleiul fierbinte poate lua foc
F) Deconectaţi ștecherul de la priza de curent înainte de 
a efectua întreţinerea
G) Aparatul nu este destinat folosirii de către copii sau de 
către persoane incapabile fără supraveghere
H) Supravegheaţi copiii, pentru a fi siguri că nu se joacă 
cu aparatul
I) Când hota este folosită în același timp cu alte aparate 
care ard gaze sau alte combustibile, încăperea trebuie să 
fie ventilată corespunzător
L) Dacă operaţiunile de curăţare nu sunt efectuate cu 
respectarea instrucţiunilor, există riscul producerii unui 
incendiu

Acest aparat este contrasemnat în conformitate cu Directiva 
Europeană 2002/96/EC, referitoare la “Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE)”. AsigurĀ ndu-vă că acest produs 
este scos din uz în mod corect, dv ca utilizator contribuiţi la 
prevenirea puternicelor consecinţe negative asupra mediului 
înconjurător şi asupra sănătăţii.

Simbolul    aplicat pe produs sau pe documentaţia de însoţire 
a acestuia vă arată că aparatul trebuie să fi e tratat separat de 
deşeurile casnice; în acest scop el va trebui să fi e încredinţat 
unui centru de colectare adecvat, destinat reciclării aparatelor 
electrice şi electronice. Scoaterea din uz a acestor produse este 
deci supusă normelor locale în materie de tratare a deşeurilor. 
Pentru informaţii ulterioare cu privire la tratarea, recuperarea 
sau reciclarea acestui produs, apelaţi la biroul local competent, 
la serviciul de colectare a deşeurilor casnice sau la magazinul 
de unde aţi achiziţionat aparatul.

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

Toate operaţiile de montaj şi conectare electrică trebuie 
să fi e efectuate de personal specializat
.

• Conexiunea electrică
Hota intră în clasa de construcţie II; de aceea, nu este necesar 
să o conectaţi la împămĀ ntare. 
Conectarea la reţeaua electrică trebuie să respecte următoarele 
indicaţii:
MARO = L fază
BLEUMARIN = N neutru
Este necesar să dispuneţi de o priză separată, la normă, pentru 
a putea suporta sarcina indicată pe eticheta cu caracteristici. 
Dacă aţi prevăzut o astfel de priză, aveţi grijă să fi e amplasată 
într-o zonă uşor accesibilă şi după montare. Dacă veţi efectua 

conectarea direct la reţea (dacă nu dispuneţi de o priză 
separată) este necesar să echipaţi cablul cu un întrerupător 
multipolar cu deschiderea contactelor de 3 milimetri, capabil 
să suporte sarcina electrică indicată, realizat conform normelor 
în vigoare.

• Distanţa minimă între suprafaţa, suportului vaselor de gătit 
de pe aragaz şi partea cea mai joasă a hotei de la bucătărie, 
trebuie să fi e de cel puţin 65 cm. Dacă veţi folosi un tub de 
evacuare compus din două segmente, segmentul superior 
trebuie să fi e în exteriorul segmentului inferior. Nu conectaţi 
tubul de evacuare a aburilor la o conductă de aer cald sau 
care serveşte şi la evacuarea aburilor care provin de la alte 
instalaţii de încălzire, mai ales dacă alimentarea acestora nu 
este electrică.
Înainte de a începe montajul, îndepărtaţi fi ltrul/fi ltrele (vezi 
Fig. 5), pentru a mĀ nui mai uşor hota.
- În caz că aparatul este montat în versiune aspirantă 
predispuneţi gaura de evacuare al aerului.

• Se recomandă utilizarea unui tub de evacuare a aerului 
cu diametrul de 150. Utilizarea unei reducţii poate diminua 
performanţele aparatului şi mări nivelul de zgomot.

• Fixarea la perete
Executaţi găurile A respectĀ nd cotele indicate (vezi Fig.2). 
Fixaţi hota la perete şi aliniaţi-o orizontal cu celelalte corpuri 
suspendate. CĀ nd aţi reglat înălţimea, fi xaţi hota defi nitiv, 
cu ajutorul celor două şuruburi A (vezi Fig.4). În funcţie de 
tipul peretelui (de ex. beton armat, ghipscarton) folosiţi 
şuruburile sau diblurile cu expansiune adecvate. Dacă hota 
a fost livrată cu şuruburile sau diblurile respective, controlaţi 
dacă acestea se potrivesc, într-adevăr, cu tipul de perete pe 
care o veţi monta.

• Montarea coloanei telescopice decorative
Introduceţi cablurile electrice în interiorul coloanei decorative. 
Dacă hota dumneavoastră este aspirantă sau dispune de 
un motor extern, executaţi mai întĀ i gaura de evacuare a 
aburilor. Reglaţi lăţimea bridei de suport din partea superioară 
a coloanei (Fig.3). Fixaţi coloana pe tavan avĀ nd grijă să 
fi e centrată pe aragaz şi brida de suport să fi e la înălţimea 
precizată în figura 2; folosiţi pentru aceasta şuruburile 

A 

(vezi Fig.3). Montaţi apoi tubul de evacuare, de la fl anşa 

C 

la gaura de evacuare aer (vezi Fig.4). Introduceţi segmentul 
superior al coloanei în segmentul interior al acesteia. Fixaţi 
apoi segmentul inferior al coloanei pe hotă cu şuruburile 

B 

din dotare (vezi Fig.4) şi prelungiţi segmentul superior pĀ nă la 
bridă, fi xĀ ndu-l şi pe acesta cu şuruburile B (vezi Fig.3). 
Pentru a schimba hota de la varianta aspirantă la varianta 
filtrantă, apelaţi la vĀ nzător pentru furnizarea filtrelor 
de carbon activ; pentru montajul acestora, urmăriţi 
instrucţiunile. 

•  Varianta fi ltrantă
Instalaţi hota şi cele două segmente de coloană după 
indicaţiile din paragraful precedent. Pentru montarea 
racordului fi ltrant citiţi cu atenţie instrucţiunile din setul de 
montaj. Dacă nu este prevăzut din dotare, apelaţi la vĀ nzător 
pentru furnizarea lui ca accesoriu.
Filtrurile trebuie sa fi e puse  la grupul de aspiratie care sunt 
înauntrul hotei si fi xati în mijlocul acesteia cu o rotatie de 90 
de grade pĀ na la declansarea opririi (Fig. 6).

UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE

• Se recomandă să porniţi hota înainte de a începe coacerea 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  GB COOKER HOOD - User instructions CZ ODSAVAČ PAR – uživatelská příručka DK EMHÆTTE - Brugervejledning FIN LIESITUULETIN – Käyttöohje GR ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ – Εγχειρίδιο χρήσης H ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás N AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning PL OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja
 • Страница 2 из 57
  A max 90 cm B 20 Fig.1 A 265 A B Fig.2 Fig.3 C A B Fig.4 Fig.5 -2-
 • Страница 3 из 57
  Fig.6 Fig.7 B C D E A B C D E Fig.8 A B C D E F A Fig.9 Fig.10 -3-
 • Страница 4 из 57
  ENGLISH sure that this appliance is disposed of in a suitable manner, the user is helping to prevent potential damage to the environment or to public health. GB symbol on the product or on the accompanying The paperwork indicates that the appliance should not be treated as domestic waste, but
 • Страница 5 из 57
  definitely fix the hood using the screws A (Fig.4). For the various installations use screws and screw anchors suited to the type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard, etc.). If the screws and screw anchors are provided with the product, check that they are suitable for the type of wall
 • Страница 6 из 57
  Push-button D = switches on the cooker hood. Increases the motor speed. Touching the key at 3rd speed, the intensive function runs for 10’, then the appliance go back to work at the original speed. During this function the display blinks. Key E = The Timer times the functions on activation for 15
 • Страница 7 из 57
  na varném zažízení a nejnižším bodem kuchyňského krytu musí být alespoň 65 cm. Vývod odsavače nesmí být napojen na vývod, ve kterém cirkuluje teplý vzduch, nebo který je používán k odvádění kouře ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou. Před zahájením montáže vyjměte z odsavače tukový
 • Страница 8 из 57
  opožďuje vypnutí odsávače, který bude pokračovat ve funkci pracovní rychlostí, která byla nastavena v okamžiku zapnutí této funkce, 15 minut. brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser Fig.1B) filtrerende
 • Страница 9 из 57
  overensstemmelse med de gældende regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes man kontakte de lokale myndigheder, teknisk forvaltning eller forretningen, hvor produktet er købt. • Filtrering Installér emhætten og de to
 • Страница 10 из 57
  hastighed, skal knappen E holdes nedtrykket i 2 sekunder hvorved denne aktiveres i 10 minutter hvorefter den vender tilbage til den forudgĺende hastighed. Nĺr funktionen er aktiveret, lyser kontrollampen. For at afbryde fřr de 10 minutter er gĺet, tryk igen pĺ tasten E Ved at trykke pĺ knappen F i
 • Страница 11 из 57
  käytettäväksi ilman valvontaa. H) Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteen kanssa I) Kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti laitteiden kanssa, jotka polttavat kaasua tai muita polttoaineita, huolehdi tilojen riittävästä ilmanvaihdosta. L) Jos puhdistustoimenpiteitä ei suoriteta ohjeiden
 • Страница 12 из 57
  Varoitus: älä koske lamppuun paljain käsin. Ohjaimet: (kuva 8) mekaaniset: A = Valaistuksen painike B = OFF C = ensimmäisen nopeuden painike D = toisen nopeuden painike E = kolmannen nopeuden painike 15 minuutin ajaksi. Sen jälkeen toiminnot sammuvat. Ajastin lakkaa toimimasta kun painat uudelleen
 • Страница 13 из 57
  διαθέσιμo απ τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία του τεχνικής υποστήριξης. - Συνδέστε τη διάταξη στην τροφοδοσία μέσω εν ς βύσματος με ασφάλεια 3A ή στα δύο καλώδια του διφασικού προστατευ μενα απ μια ασφάλεια 3A. 2. ΠΡΟΣΟΧΉ! Σε ορισμένες περιστάσεις οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.
 • Страница 14 из 57
  90 μοίρες έως το κλίκ του σταματήματος (Εικ.6). ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ • Συνιστάται να θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν προχωρήσετε στο μαγείρεμα κάποιου τροφίμου. Συστήνεται να αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για 15 λεπτά αφού τελειώσετε το μαγείρεμα των τροφίμων, για πλήρη εκκένωση του
 • Страница 15 из 57
  κάθε ώρα στην πρώτη ταχύτητα. Κατά τη λειτουργία, η οθ νη πρέπει να απεικονίζει μια περιστροφική κίνηση των περιφερειακών τμημάτων. Με το πέρας του χρ νου αυτού ο κινητήρας σβήνει και η οθ νη πρέπει να απεικονίζει το γράμμα “C” σταθερά μέχρις του, μετά απ άλλα 50 λεπτά, θα επανεκκινήσει ο κινητήρας
 • Страница 16 из 57
  működő berendezés égéstermékét vezeti el. A szerelés megkönnyítéséhez az összeszerelés megkezdése előtt távolítsuk el a zsírszűrőt/zsírszűrőket (5 ábra). Amennyiben a készüléket konyhai szagelszívóként szereli fel, gondoskodjon kéménynyílásról. • Ajánlatos 150 mm átmérőjű levegőelvezető csövet
 • Страница 17 из 57
  szénszűrőket le kell cserélni. Miután visszahelyezte a tiszta szűrőt, az elektromos memória nullázásához nagyjából öt másodpercre tartsa lenyomva az A gombot, míg az villogni nem kezd! •Vezérlés: (10. ábra) A billentyű = Be- illetve kikapcsolja a világítást. B billentyű = Be- illetve kikapcsolja a
 • Страница 18 из 57
  til jord. Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte: BRUN = L strømførende BLÅ = N nulleder Hvis strømledningen er uten plugg, monteres en plugg av forskriftsmessig type, som svarer til strømstyrken som er oppgitt på typeskiltet. Dersom den er utstyrt med plugg, må ventilatoren monteres
 • Страница 19 из 57
  tasten D stanses funksjonen “clean air” og motoren startes øyeblikkelig på hastighetsnivå 2; ved å trykke på tasten B stanses funksjonen). (*) Med funksjonen “tidsur automatisk stopp” utsettes stans av ventilatoren, som vil fortsette å gå i 15 minutter på samme hastighet som da funksjonen ble
 • Страница 20 из 57
  produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób, użytkownik przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia. Symbol podany na produkcie lub na dokumentacji towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien być traktowany jaki odpad domowy,
 • Страница 21 из 57
  • Układ sterowania: Stery mechaniczne (Rys.8) znaczenie symboli jest następujące: A = przycisk OŚWIETLENIE B = przycisk WŁĄCZENIE C = przycisk PIERWSZA PRĘDKOŚĆ D = przycisk DRUGA PRĘDKOŚĆ E = przycisk TRZECIA PRĘDKOŚĆ • Układ sterowania: (Rys.9) - Stery świetlne znaczenie symboli jest następujące.
 • Страница 22 из 57
  înlocuit cu un cablu (sau cu un ansamblu) special; pentru aceasta, apelaţi la fabricant sau la serviciul de asistenţă tehnică. - Racordaţi hota la reţeaua de alimentare, printr-un ştecăr cu siguranţă fuzibilă de 3A sau la cele două fire ale reţelei bifazice protejate de o siguranţă fuzibilă de 3A.
 • Страница 23 из 57
  alimentelor. Lăsaţi hota în funcţiune 15 minute după stingerea aragazului, pentru a elimina complet mirosul de mâncare. Funcţionarea corectă a hotei depinde de întreţinerea ei în mod periodic, conform indicaţiilor; o atenţie mărită trebuie acordată filtrului degresant şi filtrului de carbon activ.
 • Страница 24 из 57
  РУССКИЙ возгорания RUS ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, поскольку содержит важные указания, относящиеся к безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания. Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консультации. Устройство разработано в следующих вариантах
 • Страница 25 из 57
  варианта монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответствующие типу стены (например, железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должен быть смонтирован колпак. Монтаж
 • Страница 26 из 57
  • Засорение фильтров-жироуловителей / фильтра с активированным углем: - Когда мигает кнопка A с частотой 2 сек., необходимо вымыть фильтры-жироуловители. - Когда мигает кнопка A с частотой 0,5 сек., необходимо заменить фильтры с активированным углем. После установки на место чистого фильтра
 • Страница 27 из 57
  För ytterligare information om hantering och återvinning av produkten, kontakta det lokala kontoret, uppsamllingsstation för hushållsavfall eller affären där produkten inhandlats. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Åtgärder för montering och elanslutning måste utföras av kunnig personal. • Elanslutning
 • Страница 28 из 57
  pĺ knapp E i ca 2 sekunder för aktivering i 10 minuter, varefter hastigheten gĺr tillbaka till den tidigare inställningen. När funktionen aktiveras blinkar lysdioden. För att avbryta den innan 10 minuter förflutit, trycker du pĺ knapp E igen. Tryck pĺ knapp F i 2 sekunder (när fläkten är avstängd)
 • Страница 29 из 57
  požara. Naprava je narejena v skladu z Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Da se preprečijo možni negativni vplivi na okolje in zdravje, je treba zagotoviti ustrezno odstranitev naprave. Simbol na napravi ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da se tega izdelka
 • Страница 30 из 57
  B= gumb OFF C= gumb PRVA HITROST D= gumb DRUGA HITROST E= gumb TRETJA HITROST ne more vklopiti. Če pritisnete na gumb E in ga držite 2 sekundi, medtem ko je napa izklopljena, se aktivira funkcija za čiščenje zraka (“clean air”). Ta vsako uro za 10 minut zažene motor z najmanjšo hitrostjo 1. Med
 • Страница 31 из 57
  opasni. A) Nemojte provjeravati filtere dok napa radi. B) Ne dirajte žarulje ni prostor u njihovoj blizini tijekom i neposredno nakon duže upotrebe rasvjetne instalacije. C) Zabranjeno je pripremati flambirana jela ispod nape. D) Izbjegavajte otvoreni plamen jer on šteti filterima i predstavlja
 • Страница 32 из 57
  opasnosti od zapaljenja filtera za masnoću. • Ugljeni filteri služe za pročišćavanje zraka koji se vraća u prostoriju. Te filtere se ne može prati ni obnavljati i potrebno ih je zamijeniti nakon najviše svaka četiri mjeseca. Zasićenost aktivnog ugljena ovisi o više-manje produženoj upotrebi
 • Страница 33 из 57
  gaisa pieplūdes telpā un kuros tiek izmantots kurināmais, nevis elektroenerģija. Tvaiku nosūcējsizvada no telpām gaisu, kurš nepieciešams šādu ierīču normālai darbībai. Negatīvais spiediens telpās nedrīkst nokristies zemāk par 4 Pa (4 x 10-5 bāriem). Lai tvaiku nosūcējs varētu normāli pildīt savas
 • Страница 34 из 57
  vēl kādas 15 minūtes, lai pilnībā izvadītu no telpām tvaikus uz smakas. Lai iekārta varētu sekmīgi darboties, jāveic regulāras apkopes procedūras. Īpaša uzmanība jāpievērš aktīvās ogles filtru stāvoklim. • Prettauku filtri uzver gaisā esošās taukvielu daļiņas un šī iemesla dēļ tie atkarībā no
 • Страница 35 из 57
  Kad tīrais filtrs ir pareizi uzstādīts, lai atiestatītu elektronisko atmiņu, nospiediet A pogu uz apmēram piecām sekundēm, līdz displeja vienumā C pārtrauc mirgot F vai A burts. Prietaisas atitinka Europos direktyvą EC/2002/96 dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Užtikrindamas
 • Страница 36 из 57
  apatinį dūmtakį prie garų surinkėjo, naudodami pateiktus varžtus B (4 pav.), ištraukite viršutinį dūmtakį iki laikytuvo ir pritvirtinkite varžtais B (3 pav.). Jei norite dūmtraukį iš vamzdinio transformuoti į filtruojantį, agento paprašykite anglies filtrų ir vadovaukitės montavimo instrukcijomis.
 • Страница 37 из 57
  • Aktyvuota anglies / riebalų filtro koncentracija: - Kai ekrane mirksi simbolis “C“, varikliui dirbant tokiu greičiu, kuriame užsidega raidė “F“ (pavyzdžiui, 1 ir F), riebalų filtrus reikia išvalyti. - Kai ekrane mirksi simbolis “C“, varikliui dirbant tokiu greičiu, kuriame užsidega raidė “A“
 • Страница 38 из 57
  kinnitama hakkate. • Dekoratiivse teleskoopilise lõõri kinnitamine Paiguta elektritoide dekoratiivse lõõri ulatusse. Kui paigaldate seadme õhutoru või välise mootoriga versiooni, siis valmistage ette väljalaskeava. Reguleerige ülalõõri (Joon.3) toe laius. Siis kinnitage kruvide A abil lakke
 • Страница 39 из 57
  Surunupp D = lülitab tõmbekapi sisse. Suurendab mootori kiirust. Vajutades nuppu kolmandal kiirusel, käivitub kümneks minutiks intensiivne funktsioon, seejärel naaseb seade endisele kiirusele. Selle funktsiooni töötamise ajal vilgub ekraan. Klahv E = Taimer ajastab funktsioonid 15 minutiks ning
 • Страница 40 из 57
  навантаженню, вказаному на етикетці з характеристиками. За наявності вилки забезпечте її легку доступність, після монтажу установки. У разі безпосереднього підключення до електричної мережі, необхідно помістити між установкою і мережею двуполюсний вимикач з мінімальним зазором між контактами 3 мм,
 • Страница 41 из 57
  • Засоби управління: (мал.9) Свiтловi систему символів розшифровано нижче: A= клавіша ОСВІТЛЕННЯ B= клавіша ВИМКН C= клавіша ПЕРША ШВИДКІСТЬ D= клавіша ДРУГА ШВИДКІСТЬ E= клавіша ТРЕТЯ ШВИДКІСТЬ F= клавіша ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНА ЗУПИНКА 15 хвилин (*) • Якщо ваша витяжка має функцію ІНТЕНСИВНОЇ
 • Страница 42 из 57
  Преди да свържете модела към електрическата мрежа: - вижте табелката с данните (от вътрешната страна на уреда), за да се уверите, че напрежението и мощността съответстват на мрежовите и свързващият контакт е подходящ. При съмнение консултирайте се с квалифициран електротехник. - Ако захранващият
 • Страница 43 из 57
  • Версия филтър Инсталирайте уреда и двете свързващи части така, както е посочено в параграфа за монтаж на уреда във версия аспиратор. За монтажа на отклонението за филтриран въздух следвайте инструкциите, съдържащи се в комплекта. Ако комплектът не е включен в доставката, поръчайте го при Вашия
 • Страница 44 из 57
  • Управление (Фиг.10): Бутон A = включване/изключване на осветлението. Бутон B = включване/изключване на уреда. Уредът се включва на 1-ва степен. Ако абсорбаторът е включен, натиснете бутона за 2 сек, за да изключите. Ако уредът е на 1-ва степен, не е необходимо да държите натиснат бутона, за да
 • Страница 45 из 57
  alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili. operácie v súlade s pokynmi pre inštaláciu. POKYNY PRE INŠTALÁCIU • Filtračná verzia Nainštalujte odsávač pár a dva spoje spôsobom znázorneným v odstavci, ktorý sa týka montáže odsávača v odsávacej verzii. Pri montáži odchyľovača filtrujúceho vzduch sa
 • Страница 46 из 57
  • Ovládacie prvky: (obr.8 ) mechanického typu; ich symboly sú uvedené následne: A= tlačidlo OSVETLENIA B= tlačidlo VYPNÚŤ C= tlačidlo PRIAMEJ RÝCHLOSTI D= tlačidlo DRUHEJ RÝCHLOSTI E= tlačidlo TRETEJ RÝCHLOSTI • Ovládacie prvky: (obr.9) Svetelné ch symboly sú uvedené následne: A= tlačidlo
 • Страница 47 из 57
  - Ukoliko je energetski kabl oštećen, treba ga zameniti novim ili posebnim sklopom koji se može nabaviti kod proizvođača ili kod službe tehničke podrške. - Povežite uređaj za napajanje preko utikača sa osiguračem 3A ili na dva dvofazna kabla zaštićena osiguračem 3A. 2. PAŽNJA! U određenim
 • Страница 48 из 57
  koji se oslanja na rešetku, kada natpisi, vidljivi kroz rešetku, promene boju i crnilo se proširi; novi filter treba postaviti tako da natpisi budu vidljivi kroz rešetku sa spoljne strane aspiratora. U slučaju da akrilni filteri nemaju natpise, ili postoje metalni ili aluminijumski filteri, da bi
 • Страница 49 из 57
  МАКЕДОНСКИ опрема (WEEE). Фрлајќи го апаратот на соодветен начин, корисникот помага да се спречи потенцијалната штета за животната средина и здравјето. MK Прочитајте ги внимателно следните важни информации за местењето, безбедноста и одржувањето. Чувајте ја брошурата на достапно место за подоцнежна
 • Страница 50 из 57
  • Прицврстување на украсниот продолжен ќунк Поставете го напојувањето со електрична енергија во склад со димензиите на украсниот ќунк. Ако вашиот апарат треба да се намести како верзија за во вентилација или со надворешен мотор, подгответе го отворот за излез на воздухот. Приспособете ја широчината
 • Страница 51 из 57
  копчето не престане да трепка. • Команди: (слика 10) Копче A = прекинувач за светлото Копче B = вклучување и исклучување на аспираторот. Апаратот се вклучува со брзина 1. Доколку аспираторот е вклучен, држете го копчето притиснато 2 секунди за да го исклучите. Доколку аспираторот е на брзина 1,
 • Страница 52 из 57
  - 52 -
 • Страница 53 из 57
  4 7 4 8 6 - 53 -
 • Страница 54 из 57
  AR 5 - 54 -
 • Страница 55 из 57
 • Страница 56 из 57
  3LIK0623
 • Страница 57 из 57