Инструкция для BEKO CWB 6550 X, CWB 9550 X, CWB 9730 X

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

- 26 - 

• Засорение фильтров-жироуловителей / фильтра с 
активированным углем:
- Когда мигает кнопка A с частотой 2 сек., необходимо 
вымыть фильтры-жироуловители.
- Когда мигает кнопка A с частотой 0,5 сек., необходимо 
заменить фильтры с активированным углем.
После установки на место чистого фильтра необходимо 
обнулить электронную память, нажав кнопку А примерно 
на 5 сек. вплоть до прекращения мигания.

Органы управления: (Рис.10)
Клавиша А = включает/выключает подсветку
Клавиша В =  включение/выключение вытяжки. Вытяжка 
включается на 1-ой скорости. Если вытяжка включена, 
нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы выключить ее. Если 
вытяжка работает на 1-ой скорости, не нужно держать 
кнопку нажатой для ее выключения. Скорость двигателя 
сокращается.
Дисплей С = показывает скорость мотора, которая была 
набрана, и включение таймера.
Клавиша D = включает вытяжку. Увеличивает скорость мо-
тора. Нажатие клавиши 3-й скорости вызывает активацию 
функции интенсивного режима на 10 мин, по истечении 
которых  восстанавливается скорость работы, активной в 
момент включения данной функции. На период действия 
интенсивного режима имеет место мигание индикатора.
Клавиша Е = Таймер на 15 минут запоминает функции 
в момент включения после отключения этих функций. 
Таймер отключается повторным нажатием кнопки 

Е. Когда 

функция Таймер включена, на дисплее должно мигать де-
сятичное значение. Если работает интенсивная скорость, 
включить функцию Таймер нельзя.

Нажав кнопку Е на 2 секунды при выключенной вытяжке, 
включается функция «чистый воздух», Эта функция вклю-
чает двигатель на 1-ой скорости на 10 минут каждый час. 
В процессе функционирования на дисплее показываются 
вращающиеся боковые сегменты. По истечении этого 
времени двигатель выключается, и на дисплее появляется 
буква «C» до следующего запуска двигателя на 10 минут 
по прошествии 50 минут.

• Засорение фильтров-жироуловителей / фильтра с 
активированным углем:
 
- Когда на дисплее 

C попеременно мигают значение 

рабочей скорости и буква F (наприм.,1 и F) необходимо 
вымыть фильтры-жироуловители.
- Когда на дисплее 

C попеременно мигают значение 

рабочей скорости и буква F (наприм.,1 и 

A) необходимо 

заменить фильтры с активированным углем.
После установки фильтра на место после чистки 
необходимо обнулить электронную память, нажав кнопку 
A примерно на 5 сек. вплоть до прекращения мигания 
буквы F или A на дисплее C

ФИРМА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
З А   У Ш Е Р Б ,   В Ы З В А Н Н Ы Й   Н Е С О Б Л Ю Д Е Н И Е М 
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ.

SVERIGE

S

OBSERVERA

Läs innehållet i detta instruktionshäfte  noga  då det  
tillhandahåller  viktig  information vad beträff ar  säkerheten 

vid installation, användning  och underhåll. Spar häftet  för 
eventuella framtida konsultationer. Apparaten har utformats  
antingen  som utsugningskåpa (extern luftevakuering) eller 
fi lterkåpa (intern luftrecirkulation). Apparaten är konstruerad 
för att användas som antingen insugande version (utsugning 
av luft utomhus - Fig.1B), fi ltrerande version (återcirkulering 
av luft inomhus - Fig.1A).

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1.  Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar 
samtidigt  som en brännare eller eldhärd som är beroende 
av  omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ 
av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan  suger 
upp luft från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov 
av för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte 
överskrida 4 Pa (4x10-5 bar). För att garantera säkerheten 
rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad 
beträff ar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet 
gällande normerna och föreskrifterna respekteras.

Innan apparaten kopplas till elnätet:
kontrollera typskylten (på insidan av apparaten) och försäkra 
dig om att spänning och eff ekt motsvarar elnätets och att 
stickkontakten passar. Rådfråga kunnig eltekniker, om du 
är tveksam.
- Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en ny kabel 
eller en specialsats som tillhandahålls av tillverkaren eller dess 
tekniska servicetjänst.
- Anslut strömförsörjningsaggregatet via en stickkontakt med 
en  säkring på 3A eller till tvåfasanslutningens två trådar 
som ska skyddas av en säkring på 3A.

2. Observera!
I vissa situationer kan elektrisk utrustning utgöra en 
fara. 
A) Kåpan ska inte vara i drift när filtrens skick 
kontrolleras.
B) Vidrör inte glödlampor eller områden runt dessa direkt 
efter längre tids användning av belysningen.
C) Det är förbjudet att tillaga flamberade rätter under 
kåpan.
D) Undvik fria lågor. Dessa kan skada filtren och förorsaka 
brand.
E) Vid fritering ska tillagningen hållas under konstant 
uppsikt för att förhindra att oljan tar eld.
F) Koppla från kontakten från stickkontakten innan 
underhållsmoment utförs.
G) Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller 
oförmögna personer, utan uppsikt av en vuxen.
H) Kontrollera att barn inte leker med utrustningen.
I) När kåpan används samtidigt med utrustning som 
bränner gas eller andra bränslen, ska lokalen ha en god 
ventilation.
L) Om rengöringsmomenten inte utförs med respekt för 
anvisningarna finns det risk för att brand uppstår.

Den här apparaten överensstämmer med europadirektivet 
2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). Genom att försäkra sig om att den här produkten 
elimineras på rätt sätt, bidrar användaren till att förebygga 
eventuella negativa följdrisker för miljö och hälsa.

Symbolen 

 på produkten eller på bifogad dokumentation 

indikerar att den här produkten inte ska behandlas om 
hushållsavfall utan ska överlämnas till lämplig avfallsstation 
för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. 
Kassera enligt gällande lokala normer för avfallshantering. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  GB COOKER HOOD - User instructions CZ ODSAVAČ PAR – uživatelská příručka DK EMHÆTTE - Brugervejledning FIN LIESITUULETIN – Käyttöohje GR ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ – Εγχειρίδιο χρήσης H ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás N AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning PL OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja
 • Страница 2 из 57
  A max 90 cm B 20 Fig.1 A 265 A B Fig.2 Fig.3 C A B Fig.4 Fig.5 -2-
 • Страница 3 из 57
  Fig.6 Fig.7 B C D E A B C D E Fig.8 A B C D E F A Fig.9 Fig.10 -3-
 • Страница 4 из 57
  ENGLISH sure that this appliance is disposed of in a suitable manner, the user is helping to prevent potential damage to the environment or to public health. GB symbol on the product or on the accompanying The paperwork indicates that the appliance should not be treated as domestic waste, but
 • Страница 5 из 57
  definitely fix the hood using the screws A (Fig.4). For the various installations use screws and screw anchors suited to the type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard, etc.). If the screws and screw anchors are provided with the product, check that they are suitable for the type of wall
 • Страница 6 из 57
  Push-button D = switches on the cooker hood. Increases the motor speed. Touching the key at 3rd speed, the intensive function runs for 10’, then the appliance go back to work at the original speed. During this function the display blinks. Key E = The Timer times the functions on activation for 15
 • Страница 7 из 57
  na varném zažízení a nejnižším bodem kuchyňského krytu musí být alespoň 65 cm. Vývod odsavače nesmí být napojen na vývod, ve kterém cirkuluje teplý vzduch, nebo který je používán k odvádění kouře ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou. Před zahájením montáže vyjměte z odsavače tukový
 • Страница 8 из 57
  opožďuje vypnutí odsávače, který bude pokračovat ve funkci pracovní rychlostí, která byla nastavena v okamžiku zapnutí této funkce, 15 minut. brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser Fig.1B) filtrerende
 • Страница 9 из 57
  overensstemmelse med de gældende regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt, bedes man kontakte de lokale myndigheder, teknisk forvaltning eller forretningen, hvor produktet er købt. • Filtrering Installér emhætten og de to
 • Страница 10 из 57
  hastighed, skal knappen E holdes nedtrykket i 2 sekunder hvorved denne aktiveres i 10 minutter hvorefter den vender tilbage til den forudgĺende hastighed. Nĺr funktionen er aktiveret, lyser kontrollampen. For at afbryde fřr de 10 minutter er gĺet, tryk igen pĺ tasten E Ved at trykke pĺ knappen F i
 • Страница 11 из 57
  käytettäväksi ilman valvontaa. H) Valvo lapsia, jotta he eivät leiki laitteen kanssa I) Kun liesituuletinta käytetään samanaikaisesti laitteiden kanssa, jotka polttavat kaasua tai muita polttoaineita, huolehdi tilojen riittävästä ilmanvaihdosta. L) Jos puhdistustoimenpiteitä ei suoriteta ohjeiden
 • Страница 12 из 57
  Varoitus: älä koske lamppuun paljain käsin. Ohjaimet: (kuva 8) mekaaniset: A = Valaistuksen painike B = OFF C = ensimmäisen nopeuden painike D = toisen nopeuden painike E = kolmannen nopeuden painike 15 minuutin ajaksi. Sen jälkeen toiminnot sammuvat. Ajastin lakkaa toimimasta kun painat uudelleen
 • Страница 13 из 57
  διαθέσιμo απ τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία του τεχνικής υποστήριξης. - Συνδέστε τη διάταξη στην τροφοδοσία μέσω εν ς βύσματος με ασφάλεια 3A ή στα δύο καλώδια του διφασικού προστατευ μενα απ μια ασφάλεια 3A. 2. ΠΡΟΣΟΧΉ! Σε ορισμένες περιστάσεις οι ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.
 • Страница 14 из 57
  90 μοίρες έως το κλίκ του σταματήματος (Εικ.6). ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ • Συνιστάται να θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν προχωρήσετε στο μαγείρεμα κάποιου τροφίμου. Συστήνεται να αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για 15 λεπτά αφού τελειώσετε το μαγείρεμα των τροφίμων, για πλήρη εκκένωση του
 • Страница 15 из 57
  κάθε ώρα στην πρώτη ταχύτητα. Κατά τη λειτουργία, η οθ νη πρέπει να απεικονίζει μια περιστροφική κίνηση των περιφερειακών τμημάτων. Με το πέρας του χρ νου αυτού ο κινητήρας σβήνει και η οθ νη πρέπει να απεικονίζει το γράμμα “C” σταθερά μέχρις του, μετά απ άλλα 50 λεπτά, θα επανεκκινήσει ο κινητήρας
 • Страница 16 из 57
  működő berendezés égéstermékét vezeti el. A szerelés megkönnyítéséhez az összeszerelés megkezdése előtt távolítsuk el a zsírszűrőt/zsírszűrőket (5 ábra). Amennyiben a készüléket konyhai szagelszívóként szereli fel, gondoskodjon kéménynyílásról. • Ajánlatos 150 mm átmérőjű levegőelvezető csövet
 • Страница 17 из 57
  szénszűrőket le kell cserélni. Miután visszahelyezte a tiszta szűrőt, az elektromos memória nullázásához nagyjából öt másodpercre tartsa lenyomva az A gombot, míg az villogni nem kezd! •Vezérlés: (10. ábra) A billentyű = Be- illetve kikapcsolja a világítást. B billentyű = Be- illetve kikapcsolja a
 • Страница 18 из 57
  til jord. Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte: BRUN = L strømførende BLÅ = N nulleder Hvis strømledningen er uten plugg, monteres en plugg av forskriftsmessig type, som svarer til strømstyrken som er oppgitt på typeskiltet. Dersom den er utstyrt med plugg, må ventilatoren monteres
 • Страница 19 из 57
  tasten D stanses funksjonen “clean air” og motoren startes øyeblikkelig på hastighetsnivå 2; ved å trykke på tasten B stanses funksjonen). (*) Med funksjonen “tidsur automatisk stopp” utsettes stans av ventilatoren, som vil fortsette å gå i 15 minutter på samme hastighet som da funksjonen ble
 • Страница 20 из 57
  produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób, użytkownik przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia. Symbol podany na produkcie lub na dokumentacji towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien być traktowany jaki odpad domowy,
 • Страница 21 из 57
  • Układ sterowania: Stery mechaniczne (Rys.8) znaczenie symboli jest następujące: A = przycisk OŚWIETLENIE B = przycisk WŁĄCZENIE C = przycisk PIERWSZA PRĘDKOŚĆ D = przycisk DRUGA PRĘDKOŚĆ E = przycisk TRZECIA PRĘDKOŚĆ • Układ sterowania: (Rys.9) - Stery świetlne znaczenie symboli jest następujące.
 • Страница 22 из 57
  înlocuit cu un cablu (sau cu un ansamblu) special; pentru aceasta, apelaţi la fabricant sau la serviciul de asistenţă tehnică. - Racordaţi hota la reţeaua de alimentare, printr-un ştecăr cu siguranţă fuzibilă de 3A sau la cele două fire ale reţelei bifazice protejate de o siguranţă fuzibilă de 3A.
 • Страница 23 из 57
  alimentelor. Lăsaţi hota în funcţiune 15 minute după stingerea aragazului, pentru a elimina complet mirosul de mâncare. Funcţionarea corectă a hotei depinde de întreţinerea ei în mod periodic, conform indicaţiilor; o atenţie mărită trebuie acordată filtrului degresant şi filtrului de carbon activ.
 • Страница 24 из 57
  РУССКИЙ возгорания RUS ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ Внимательно прочитайте содержание данной инструкции, поскольку содержит важные указания, относящиеся к безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания. Сохраните инструкцию для любой дальнейшей консультации. Устройство разработано в следующих вариантах
 • Страница 25 из 57
  варианта монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответствующие типу стены (например, железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должен быть смонтирован колпак. Монтаж
 • Страница 26 из 57
  • Засорение фильтров-жироуловителей / фильтра с активированным углем: - Когда мигает кнопка A с частотой 2 сек., необходимо вымыть фильтры-жироуловители. - Когда мигает кнопка A с частотой 0,5 сек., необходимо заменить фильтры с активированным углем. После установки на место чистого фильтра
 • Страница 27 из 57
  För ytterligare information om hantering och återvinning av produkten, kontakta det lokala kontoret, uppsamllingsstation för hushållsavfall eller affären där produkten inhandlats. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Åtgärder för montering och elanslutning måste utföras av kunnig personal. • Elanslutning
 • Страница 28 из 57
  pĺ knapp E i ca 2 sekunder för aktivering i 10 minuter, varefter hastigheten gĺr tillbaka till den tidigare inställningen. När funktionen aktiveras blinkar lysdioden. För att avbryta den innan 10 minuter förflutit, trycker du pĺ knapp E igen. Tryck pĺ knapp F i 2 sekunder (när fläkten är avstängd)
 • Страница 29 из 57
  požara. Naprava je narejena v skladu z Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Da se preprečijo možni negativni vplivi na okolje in zdravje, je treba zagotoviti ustrezno odstranitev naprave. Simbol na napravi ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da se tega izdelka
 • Страница 30 из 57
  B= gumb OFF C= gumb PRVA HITROST D= gumb DRUGA HITROST E= gumb TRETJA HITROST ne more vklopiti. Če pritisnete na gumb E in ga držite 2 sekundi, medtem ko je napa izklopljena, se aktivira funkcija za čiščenje zraka (“clean air”). Ta vsako uro za 10 minut zažene motor z najmanjšo hitrostjo 1. Med
 • Страница 31 из 57
  opasni. A) Nemojte provjeravati filtere dok napa radi. B) Ne dirajte žarulje ni prostor u njihovoj blizini tijekom i neposredno nakon duže upotrebe rasvjetne instalacije. C) Zabranjeno je pripremati flambirana jela ispod nape. D) Izbjegavajte otvoreni plamen jer on šteti filterima i predstavlja
 • Страница 32 из 57
  opasnosti od zapaljenja filtera za masnoću. • Ugljeni filteri služe za pročišćavanje zraka koji se vraća u prostoriju. Te filtere se ne može prati ni obnavljati i potrebno ih je zamijeniti nakon najviše svaka četiri mjeseca. Zasićenost aktivnog ugljena ovisi o više-manje produženoj upotrebi
 • Страница 33 из 57
  gaisa pieplūdes telpā un kuros tiek izmantots kurināmais, nevis elektroenerģija. Tvaiku nosūcējsizvada no telpām gaisu, kurš nepieciešams šādu ierīču normālai darbībai. Negatīvais spiediens telpās nedrīkst nokristies zemāk par 4 Pa (4 x 10-5 bāriem). Lai tvaiku nosūcējs varētu normāli pildīt savas
 • Страница 34 из 57
  vēl kādas 15 minūtes, lai pilnībā izvadītu no telpām tvaikus uz smakas. Lai iekārta varētu sekmīgi darboties, jāveic regulāras apkopes procedūras. Īpaša uzmanība jāpievērš aktīvās ogles filtru stāvoklim. • Prettauku filtri uzver gaisā esošās taukvielu daļiņas un šī iemesla dēļ tie atkarībā no
 • Страница 35 из 57
  Kad tīrais filtrs ir pareizi uzstādīts, lai atiestatītu elektronisko atmiņu, nospiediet A pogu uz apmēram piecām sekundēm, līdz displeja vienumā C pārtrauc mirgot F vai A burts. Prietaisas atitinka Europos direktyvą EC/2002/96 dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Užtikrindamas
 • Страница 36 из 57
  apatinį dūmtakį prie garų surinkėjo, naudodami pateiktus varžtus B (4 pav.), ištraukite viršutinį dūmtakį iki laikytuvo ir pritvirtinkite varžtais B (3 pav.). Jei norite dūmtraukį iš vamzdinio transformuoti į filtruojantį, agento paprašykite anglies filtrų ir vadovaukitės montavimo instrukcijomis.
 • Страница 37 из 57
  • Aktyvuota anglies / riebalų filtro koncentracija: - Kai ekrane mirksi simbolis “C“, varikliui dirbant tokiu greičiu, kuriame užsidega raidė “F“ (pavyzdžiui, 1 ir F), riebalų filtrus reikia išvalyti. - Kai ekrane mirksi simbolis “C“, varikliui dirbant tokiu greičiu, kuriame užsidega raidė “A“
 • Страница 38 из 57
  kinnitama hakkate. • Dekoratiivse teleskoopilise lõõri kinnitamine Paiguta elektritoide dekoratiivse lõõri ulatusse. Kui paigaldate seadme õhutoru või välise mootoriga versiooni, siis valmistage ette väljalaskeava. Reguleerige ülalõõri (Joon.3) toe laius. Siis kinnitage kruvide A abil lakke
 • Страница 39 из 57
  Surunupp D = lülitab tõmbekapi sisse. Suurendab mootori kiirust. Vajutades nuppu kolmandal kiirusel, käivitub kümneks minutiks intensiivne funktsioon, seejärel naaseb seade endisele kiirusele. Selle funktsiooni töötamise ajal vilgub ekraan. Klahv E = Taimer ajastab funktsioonid 15 minutiks ning
 • Страница 40 из 57
  навантаженню, вказаному на етикетці з характеристиками. За наявності вилки забезпечте її легку доступність, після монтажу установки. У разі безпосереднього підключення до електричної мережі, необхідно помістити між установкою і мережею двуполюсний вимикач з мінімальним зазором між контактами 3 мм,
 • Страница 41 из 57
  • Засоби управління: (мал.9) Свiтловi систему символів розшифровано нижче: A= клавіша ОСВІТЛЕННЯ B= клавіша ВИМКН C= клавіша ПЕРША ШВИДКІСТЬ D= клавіша ДРУГА ШВИДКІСТЬ E= клавіша ТРЕТЯ ШВИДКІСТЬ F= клавіша ТАЙМЕР АВТОМАТИЧНА ЗУПИНКА 15 хвилин (*) • Якщо ваша витяжка має функцію ІНТЕНСИВНОЇ
 • Страница 42 из 57
  Преди да свържете модела към електрическата мрежа: - вижте табелката с данните (от вътрешната страна на уреда), за да се уверите, че напрежението и мощността съответстват на мрежовите и свързващият контакт е подходящ. При съмнение консултирайте се с квалифициран електротехник. - Ако захранващият
 • Страница 43 из 57
  • Версия филтър Инсталирайте уреда и двете свързващи части така, както е посочено в параграфа за монтаж на уреда във версия аспиратор. За монтажа на отклонението за филтриран въздух следвайте инструкциите, съдържащи се в комплекта. Ако комплектът не е включен в доставката, поръчайте го при Вашия
 • Страница 44 из 57
  • Управление (Фиг.10): Бутон A = включване/изключване на осветлението. Бутон B = включване/изключване на уреда. Уредът се включва на 1-ва степен. Ако абсорбаторът е включен, натиснете бутона за 2 сек, за да изключите. Ако уредът е на 1-ва степен, не е необходимо да държите натиснат бутона, за да
 • Страница 45 из 57
  alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili. operácie v súlade s pokynmi pre inštaláciu. POKYNY PRE INŠTALÁCIU • Filtračná verzia Nainštalujte odsávač pár a dva spoje spôsobom znázorneným v odstavci, ktorý sa týka montáže odsávača v odsávacej verzii. Pri montáži odchyľovača filtrujúceho vzduch sa
 • Страница 46 из 57
  • Ovládacie prvky: (obr.8 ) mechanického typu; ich symboly sú uvedené následne: A= tlačidlo OSVETLENIA B= tlačidlo VYPNÚŤ C= tlačidlo PRIAMEJ RÝCHLOSTI D= tlačidlo DRUHEJ RÝCHLOSTI E= tlačidlo TRETEJ RÝCHLOSTI • Ovládacie prvky: (obr.9) Svetelné ch symboly sú uvedené následne: A= tlačidlo
 • Страница 47 из 57
  - Ukoliko je energetski kabl oštećen, treba ga zameniti novim ili posebnim sklopom koji se može nabaviti kod proizvođača ili kod službe tehničke podrške. - Povežite uređaj za napajanje preko utikača sa osiguračem 3A ili na dva dvofazna kabla zaštićena osiguračem 3A. 2. PAŽNJA! U određenim
 • Страница 48 из 57
  koji se oslanja na rešetku, kada natpisi, vidljivi kroz rešetku, promene boju i crnilo se proširi; novi filter treba postaviti tako da natpisi budu vidljivi kroz rešetku sa spoljne strane aspiratora. U slučaju da akrilni filteri nemaju natpise, ili postoje metalni ili aluminijumski filteri, da bi
 • Страница 49 из 57
  МАКЕДОНСКИ опрема (WEEE). Фрлајќи го апаратот на соодветен начин, корисникот помага да се спречи потенцијалната штета за животната средина и здравјето. MK Прочитајте ги внимателно следните важни информации за местењето, безбедноста и одржувањето. Чувајте ја брошурата на достапно место за подоцнежна
 • Страница 50 из 57
  • Прицврстување на украсниот продолжен ќунк Поставете го напојувањето со електрична енергија во склад со димензиите на украсниот ќунк. Ако вашиот апарат треба да се намести како верзија за во вентилација или со надворешен мотор, подгответе го отворот за излез на воздухот. Приспособете ја широчината
 • Страница 51 из 57
  копчето не престане да трепка. • Команди: (слика 10) Копче A = прекинувач за светлото Копче B = вклучување и исклучување на аспираторот. Апаратот се вклучува со брзина 1. Доколку аспираторот е вклучен, држете го копчето притиснато 2 секунди за да го исклучите. Доколку аспираторот е на брзина 1,
 • Страница 52 из 57
  - 52 -
 • Страница 53 из 57
  4 7 4 8 6 - 53 -
 • Страница 54 из 57
  AR 5 - 54 -
 • Страница 55 из 57
 • Страница 56 из 57
  3LIK0623
 • Страница 57 из 57