Инструкция для BINATONE FS-211 V-SERIES

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

FS211VS

Food Steamer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  Instruction Manual FS211VS Food Steamer
 • Страница 2 из 51
  Food Stramer FS211VS
 • Страница 3 из 51
  ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 26 АЗА ......................................... 38 3 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 14 АЗА ENGLISH ........................................ 4
 • Страница 4 из 51
  Food steamer FS-211 VS Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. PARTS OF THE APPLIANCE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lid Steam outlet Upper steam basket Lower steam basket Steam basket handles Food steam base Water
 • Страница 5 из 51
  Attention: Steam can escape during operation. Be careful and always use oven gloves when removing baskets from the food steamer. Be sure the upper container is covered with the lid. 9. When the cooking time has finished, the food steamer will , switch off automatically. The indicator lamp (8) will
 • Страница 6 из 51
  Type Weight/number of pieces Artichoke, whole 4 whole ones with peeled top Asparagus, sprouts 450 g Green beans 230 g Beetroot 450 g cut Broccoli, sprouts 450 g Brussels sprouts 450 g Celery 230 g fine cut Cauliflower, sprouts 450 g Aubergine 450 g sliced Mushrooms, whole 450 g Okra 450 g Onions
 • Страница 7 из 51
  350 g 18-20 450 g 450 g 10-12 12-14 230-340 g 230-340 g 450 g 340 g 16-18 14-16 10-12 10-12 Meat and meat products Type Weight/number of pieces Beef – chop – minced steak – cutlet Chicken – pieces Lamb – pieces Pork – pieces Sausages Approximate cooking time (min) 450 g 450 g 450 g 28-30 16-18
 • Страница 8 из 51
  Manty with garlic and yogurt sauce 2 servings 200 g boneless lamb meat 1 onion 1 /2 glass flour 1 glass water 1 tablespoon lamb fat 100 g natural yogurt 2 cloves garlic Salt, ground pepper to taste Mince lamb meat and onion using a meat grinder, add salt, pepper and mix well. Mix flour, salt and
 • Страница 9 из 51
  Carp in champignon sauce 200 g chilled fillet of carp 2 tablespoons olive oil 1 onion 100 g champignons 100 g dairy cream 1 /2 tablespoon flour Herbs and seasonings to taste Steam the mushrooms then chop and brown them in olive oil together with finely chopped onion. Add dairy cream, flour, mix
 • Страница 10 из 51
  2 teaspoons sugar 2 teaspoons cinnamon Maple, chocolate or caramel syrup for serving Core the apples. Put 1 teaspoon of raisins into the middle of each apple and top them with 1/2 teaspoon of sugar. Season with the cinnamon. Place apples into the steaming basket, cover with the lid and cook for
 • Страница 11 из 51
  Your food steamer is specially designed to occupy the smallest possible space during storage. If you are not going to use the food steamer in the near future, assemble it as follows: put the returned lower steam basket (4) on the base (6) place the returned upper (6), steam basket (3) on the lower
 • Страница 12 из 51
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! Do not place the food steamer near or under curtains, shelves, cupboards or other items, which may be damaged by steam. ! Do not touch hot surfaces of the steamer – baskets, lid and etc. ! Remove steamer lid and baskets using oven gloves or a towel. To
 • Страница 13 из 51
  If your appliance does not operate or does not operate properly, contact an authorized service center for consultancy or repair. The warrantee does not cover: – – – ! ! ! ! ! – product packing, consumables and accessories (tips, etc.); mechanical damages and natural wear of the product; failures
 • Страница 14 из 51
  Ïàðîâàðêà FS-211 VS Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Êðûøêà Îòâåðñòèÿ äëÿ âûõîäà ïàðà Âåðõíèé ïàðîâîé
 • Страница 15 из 51
  3. Ïîëîæèòå ïðîäóêòû â êîíòåéíåð(û). Ïðè èñïîëüçîâàíèè íåñêîëüêèõ êîíòåéíåðîâ ïîìíèòå, ÷òî ïðîäóêòû, êîòîðûå ãîòîâÿòñÿ äîëüøå, êëàäóòñÿ â íèæíèé êîíòåéíåð, à ïðîäóêòû áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ – â âåðõíèé. 4. Óñòàíîâèòå íèæíèé êîíòåéíåð (4) íà êîðïóñ ïðèáîðà (6). Ïðè èñïîëüçîâàíèè äâóõ åìêîñòåé
 • Страница 16 из 51
  Âñåãäà êëàäèòå ìÿñî è êóðèöó â ñàìûé íèæíèé êîíòåéíåð, ÷òîáû ñîê, ñòåêàþùèé ñ íèõ, íå ïîïàäàë íà äðóãèå ïðîäóêòû. Ïîìíèòå, ÷òî ðûáà ñâàðèëàñü, êîãäà îíà ïîòåìíåëà è ëåãêî ðàññëàèâàåòñÿ. Ìÿñî ãîòîâî, êîãäà èç íåãî âûäåëÿåòñÿ ïðîçðà÷íûé ñîê. Çåëåíü, êàïóñòó, ñàëàò è ò.ï. ãîòîâüòå î÷åíü áûñòðî, ÷òîáû
 • Страница 17 из 51
  ìîðåïðîäóêòîâ è ðûáû. Ïåðåä ïðèãîòîâëåíèåì ïî÷èñòèòå è ïîäãîòîâüòå ñâåæèå ìîðåïðîäóêòû è ðûáó. ! Ðàêîâèíû ìîëëþñêîâ, óñòðèö è ìèäèé ðàñêðûâàþòñÿ â ðàçíîå âðåìÿ. Ïîýòîìó äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåâàðèâàíèÿ ïðîâåðÿéòå, ðàñêðûëèñü ëè ðàêîâèíû. ! Ïðèãîòîâëåííûå íà ïàðó ìîðåïðîäóêòû è ðûáó ìîæíî ïîäàâàòü
 • Страница 18 из 51
  ! Âðåìÿ ïîäîãðåâà ãîòîâûõ áëþä çàâèñèò îò òîãî, ïðè êàêîé òåìïåðàòóðå îíè õðàíèëèñü â õîëîäèëüíèêå. ! Âðåìÿ ïîäîãðåâà ãîòîâûõ áëþä óñòàíàâëèâàåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Ýòîò ðàçäåë ñîäåðæèò ðåöåïòû âêóñíûõ è ïîëåçíûõ áëþä, êîòîðûå Âû ñ ëåãêîñòüþ ìîæåòå ïðèãîòîâèòü ïðè ïîìîùè ïàðîâàðêè.
 • Страница 19 из 51
  Филе птицы с орегано 2 ïîðöèè Âûðåçêà èç êóðèöû èëè èíäåéêè – 300 ã Îðåãàíî – 2 ñò. ëîæêè Ñëèâêè – 100 ìë Ñîëü – ïî âêóñó Âûðåçêó ðàçðåæüòå íà 2 êóñêà, óëîæèòå â êîíòåéíåðû äëÿ âàðêè, ïîñûïüòå ñòîëîâîé ëîæêîé îðåãàíî. Íàêðîéòå êðûøêîé è ãîòîâüòå 15 ìèí. Ïîñîëèòå è ïîïåð÷èòå. Âñêèïÿòèòå ñëèâêè ñ
 • Страница 20 из 51
  Перец болгарский, фаршированный творогом и грибами 2-4 ïîðöèè Áîëãàðñêèé ïåðåö – 2-4 øò. Ãðèáû – 100 ã Ëóê ðåï÷àòûé – 1 øò. Íåêèñëûé òâîðîã – 100 ã Ñîëü – ïî âêóñó Î÷èñòèòå ïåðöû îò ñåðäöåâèíû, ïîëîæèòå â ïàðîâàðêó è âàðèòå 10 ìèí., çàòåì âûòàùèòå è îõëàäèòå. Îáæàðüòå íà ñêîâîðîäå ãðèáû ñ ëóêîì,
 • Страница 21 из 51
  УХОД И ЧИСТКА Ïåðåä ÷èñòêîé îòêëþ÷èòå ïàðîâàðêó îò ñåòè è ïîäîæäèòå, ïîêà îíà ïîëíîñòüþ îñòûíåò. Удаление накипи Примечание: Во время данной процедуры необ ходимо хорошо проветривать кухню, так как пары уксуса имеют неприятный запах. ! Íå óñòàíàâëèâàòü íè îäíó èç åìêîñòåé íà ðåçåðâóàð äëÿ âîäû (7);
 • Страница 22 из 51
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: ! Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì íå ïîãðóæàéòå ïðèáîð, âèëêó èëè ýëåêòðè÷åñêèé øíóð â âîäó èëè äðóãèå æèäêîñòè. Ñòàâüòå ïðèáîð â òàêèå ìåñòà, ãäå îí íå ìîæåò
 • Страница 23 из 51
  ! ! ! ! ! ! ! ! Íå ðàçìåùàéòå ïàðîâàðêó ðÿäîì èëè ïîä øòîðàìè, ïîëêàìè, øêàôàìè è äðóãèìè ïðåäìåòàìè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîâðåæäåíû âîçäåéñòâèåì ïàðà. ! Íå êàñàéòåñü ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé ïàðîâàðêè (êîíòåéíåðîâ, êðûøêè è ïð). ! Ñíèìàéòå êðûøêó è êîíòåéíåðû ñ ïîìîùüþ ïðèõâàòîê èëè ïîëîòåíöà.
 • Страница 24 из 51
  УТИЛИЗАЦИЯ Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ñëóæáû ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà ÷àñòî äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî
 • Страница 25 из 51
  ÐÓÑÑÊÈÉ Õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû êîìïàíèåé Binatone áåç êàêîãî-ëèáî óâåäîìëåíèÿ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê è äðóãèå äåòàëè óêàçàíû â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ïðèáîðó. Ñðîê ñëóæáû: 3 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Èçãîòîâèòåëü: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 26 из 51
  Ïàðîâàðêà FS-211 VS Óâàæíî ïðî÷èòàéòå öþ ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, äëÿ òîãî ùîá îçíàéîìèòèñü ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ. ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Êðèøêà Îòâîðè äëÿ âèõîäó ïàðè Âåðõí³é ïàðîâèé êîíòåéíåð
 • Страница 27 из 51
  4. Óñòàíîâ³òü êîíòåéíåð (4) íà êîðïóñ ïàðîâàðêè (6). Ïðè âèêîðèñòàíí³ äâîõ ºìíîñòåé ïîñòàâòå âåðõí³é êîíòåéíåð (3) íà íèæí³é êîíòåéíåð (4). 5. Íàêðèéòå âåðõí³é êîíòåéíåð êðèøêîþ (1). 6. Óâ³ìêí³òü ïðèëàä ó ìåðåæó. 7. Óñòàíîâ³òü íåîáõ³äíèé ÷àñ ãîòóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òàéìåðà (9), ïîâåðíóâøè ðó÷êó çà
 • Страница 28 из 51
  êîíòåéíåðè ç ïàðîâàðêè, òîìó ùî â ïðîòèëåæíîìó âèïàäêó ïðîöåñ âàð³ííÿ òðèâàòèìå. Ïîñòàâòå êîíòåéíåðè íà òàöþ àáî ï³ääîí, ïî÷åêàéòå, ïîêè ñòå÷å êîíäåíñàò, ³ ïîêëàä³òü ïðîäóêòè íà òàð³ëêó. Овочі ! Ðåòåëüíî âèìèéòå, ïî÷èñò³òü îâî÷³ òà ïîð³æòå ¿õ, ÿêùî íåîáõ³äíî. ×àñ ïðèãîòóâàííÿ ìàëåíüêèõ øìàòî÷ê³â
 • Страница 29 из 51
  Âèä Âàãà/ê³ëüê³ñòü øìàòî÷ê³â Ìîëþñê ó ÷åðåïàøö³ – òâåðäà ÷åðåïàøêà Êðàá – êîðîë³âñüêèé êðàá, íîãè/êë³øí³ Îìàð – õâiñò – îáðîáëåíèé – ö³ëèé, ñâ³æèé ̳ä³ÿ (ñâ³æà, ó ÷åðåïàøö³) Óñòðèöÿ (ñâ³æà, ó ÷åðåïàøö³) Ãðåá³íåöü (ñâ³æèé) – ïð³ñíîâîäíèé (î÷èùåíèé) – ìîðñüêèé (î÷èùåíèé) Êðåâåòêà – ñåðåäíÿ, â
 • Страница 30 из 51
  КОРИСНІ ПОРАДИ Öåé ðîçä³ë ì³ñòèòü ðåöåïòè ñìà÷íèõ ³ êîðèñíèõ ñòðàâ, ÿê³ Âè ëåãêî ìîæåòå ïðèãîòóâàòè çà äîïîìîãîþ ïàðîâàðêè. Котлети з телятини 2-3 ïîðö³¿ Òåëÿòèíà – 30 ã Ãðèáè – 50 ã ßéöå – 1 øò. Çåëåíü, ëèìîí, ñ³ëü – çà ñìàêîì Ïåðåïóñò³òü òåëÿòèíó ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó.  îòðèìàíèé ôàðø äîäàéòå
 • Страница 31 из 51
  Ïîñîë³òü òà ïîïåð÷³òü. Çàêèï’ÿò³òü âåðøêè ç îðåãàíî ùî çàëèøèâñÿ, ñ³ëëþ òà ïåðöåì, çàëèéòå öèì ñîóñîì ãîòîâå òà ðîçêëàäåíå íà òàð³ëêè ô³ëå. Ïîäàâàéòå ãàðÿ÷èì. Курячі грудки по середземноморському 2 ïîðö³¿ Êóðÿ÷³ ãðóäêè – 2 øò. Öèáóëÿ ð³ï÷àñòà – 1/2 öèáóëèíè Ãðèáè – 100 ã Ñâ³æîìîðîæåíèé øïèíàò – 100
 • Страница 32 из 51
  Суп пюре з гарбуза 3-4 ïîðö³¿ Ãàðáóç – 400 ã Êàðòîïëÿ – 1 øò. Ñìåòàíà – 2 ñò. ë. Áóëüéîí ³ç ïòèö³ (íàïðèêëàä, ïðèãîòîâëåíèé ç áóëüéîííèõ êóáèê³â) – 1 ë Ìóñêàòíèé ãîð³õ, ñ³ëü, ïåðåöü – çà ñìàêîì Î÷èñò³òü ãàðáóç ³ êàðòîïëþ. Íàð³æòå îâî÷³ êóáèêàìè òà ïîêëàä³òü ó êîíòåéíåðè äëÿ âàð³ííÿ. Âàð³òü ïðîòÿãîì
 • Страница 33 из 51
  ! Ïî çàê³í÷åíí³ 20 õâèëèí ïî÷åêàòè äîòè, ïîêè êîðïóñ ïîâí³ñòþ îõîëîíå. Ïîò³ì çëèòè ðîç÷èí îöòó òà ðåòåëüíî ïîìèòè ðåçåðâóàð (7) õîëîäíîþ âîäîþ, ùîá âèäàëèòè çàëèøêè îöòó. Примітка: Не допускайте попадання рідини на зовнішню частину корпусу приладу (6) або електрошнур. Акуратно виливайте її з
 • Страница 34 из 51
  ! Íå çàëèøàéòå ââ³ìêíåíèé ó ìåðåæó ïðèëàä áåç íàãëÿäó. ! Âèìèêàéòå ïðèëàä ç ìåðåæ³ ïåðåä ïåðåì³ùåííÿì ç îäíîãî ì³ñöÿ íà ³íøå òà ïåðåä ÷èùåííÿì ³ çáåð³ãàííÿì. ! ͳêîëè íå òÿãí³òü çà øíóð ïðè âèìèêàíí³ ïðèëàäó ç ìåðåæ³; â³çüì³òüñÿ çà øòåïñåëüíó âèëêó òà âèòÿãí³òü ¿¿ ç ðîçåòêè. ! Íå äîïóñêàéòå
 • Страница 35 из 51
  çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü íàêèïó íà íàãð³âàëüíîìó åëåìåíò³ ïàðîâàðêè. Ïàì’ÿòàéòå, ùî íàêèï çìåíøóº ïåð³îä ñëóæáè ïðèëàäó. Çàâæäè ï³äòðèìóéòå íàãð³âàëüíèé åëåìåíò ó ÷èñòîò³. Äëÿ áîðîòüáè ³ç íàêèïîì çàñòîñîâóéòå ò³ëüêè ðåêîìåíäîâàí³ çàñîáè (äèâ. ðîçä³ë «Äîãëÿä òà ÷èùåííÿ»). ! Íå çàêðó÷óéòå øíóð íàâêîëî
 • Страница 36 из 51
  ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº ïîãàíî, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. Гарантія не поширюється на: – óïàêóâàííÿ âèðîáó, âèòðàòí³ ìàòåð³àëè òà àêñåñóàðè (íàñàäêè òîùî); – ìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ òà ïðèðîäíå çíîøóâàííÿ
 • Страница 37 из 51
  ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³ äåòàë³ çàçíà÷åí³ â ãàðàíò³éíîìó òàëîí³, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðèëàäó. Òåðì³í ñëóæáè: 3 ðîêè â³ä äíÿ ïîêóïêè. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 38 из 51
  FS 211 VS булап пісіру ыдысы Жа а ралды ж мысымен танысу шін ал аш олданар алдында осы н с аулы ты м ият о ып шы ы ыз. рі арай ы аны тамалар шін осы н с аулы ты са тап оюы ызды с раймыз. РАЛ Б ЛШЕКТЕРІНІ СИПАТТАМАСЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а па ы Бу шы атын тесігі сті гі булау контейнері Асты ы
 • Страница 39 из 51
  натынды ын естен шы арма ыз. Назар аудары ыз: німдер контейнер жиегінен шы ып кетпеуі керек. Контейнерлер тез рі же іл жабылуы керек. 4. Т менгі контейнерді (4) аспап корпусына (6) орналастыры ыз. Екі ыдысты да пайдалан ан кезде т менгі контейнерді (4) стіне жо ары контейнерді (3) орналастыры ыз.
 • Страница 40 из 51
  Ет пен тауы ты немі е асты ы контейнерге салы ыз, олардан б лінген шырын бас а німдерге тамбас шін. Балы ты т сі о ыр айланса ж не ол аздап атпарланса, ол дайын деген с з. Еттен м лдір шырын б лінген жа дайда дайын болады. К кті, ыры абатты, салатты ж не т.с.с. к к алпында ж не ытырла ан алпында са
 • Страница 41 из 51
  ! Кестеде жа а аулан ан немесе жа а м здатыл ан, біра толы тай ерітілген балы пен те із німдерін шамамен алын ан дайындау уа ыты келтірілген. Дайындау алдында жа а аулан ан те із німдері мен балы ты тазалап, дайында ыз. ! Моллюскілер, устрицалар ж не мидиялар абырша тары р уа ытта ашылады. Сонды
 • Страница 42 из 51
  Жылыту: нанды ж не дайын тама тарды ! Нан жылыту кезінде булап пісіру ыдысын а па пен жаппа ыз. ! Дайын тама ты жылыту уа ыты оларды то азыт ышта андай температурада са тал анына байланысты. ! Дайын тама тарды жылыту уа ыты эксперименталды т рде ойылады. ПАЙДАЛЫ КЕ ЕСТЕР Б л б лім булап пісіру
 • Страница 43 из 51
  Ескерту: ет салмасыны орнына 200 г жа а атырыл ан шпинат пен 100 г сыр салмасын дайындай аласыз. Орегано осыл ан с с бесі 2 порция Тауы етіні немесе к рке тауы етіні кесектері – 300 г Орегано – 2 ас асы Кілегей – 100 мл Т з д міне арай Кесектерді 2 тілімге лі із, пісіруге арнал ан контейнерлерге
 • Страница 44 из 51
  Ескерту: Б л та амды кез келген а балы тан дайындау беруге болады. Ірімшік пен са ырау ла салын ан болгар б рышы 2 4 порция Болгар б рышы –2 4 дана Са ырау ла тар 100 г Басты пияз – 1 дана ыш ыл емес ірімшік – 100 г Т з – д міне арай Б рыштарды ортасын тазала ыз, булап пісіру ыдысына салы ыз ж не
 • Страница 45 из 51
  К ТІП СТАУ Ж НЕ ТАЗАЛАУ Тазалау алдында булап пісіру ыдысын желіден ажыратып, ол толы суы анша к ті із. а ты кетіру Булап пісіру ыдысын пайдалану кезінде су а арнал ан резервуар (7) жиектерінде ж не ыздыр ыш элементтерде а пайда болады. Егер а ты кетіріп отырмаса, ралды пайдалану уа ыты ед уір ыс
 • Страница 46 из 51
  АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ралды пайдалану кезінде, немі, т мендегі ауіпсіздік шараларын са та ыз: ! Электр то ына т сіп алуды болдырмас шін ралды, оны ашасын немесе электр сымын ыз. су а немесе бас а с йы ты тар а салма ыз ралды ол су а немесе бас а с йы ты тар а т сіп
 • Страница 47 из 51
  ! ! ! ! ! ! ! ! а па ты ж не контейнерлерді арнайы ста ыштармен немесе орамалмен ста ыз. Буды зі ізге арай шы пауы шін а па ты а ырындап ашу керек. Барлы ыдыстарды тек сабынан ста ыз. Резервуарында суы жо аспапты еш ашан оспа ыз. Б л ыздыр ыш элементті б зылуына алып келуі м мкін. Аспапты оспас б
 • Страница 48 из 51
  САТ АННАН КЕЙІН ЫЗМЕТ К РСЕТУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе кенес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к рсету орталы ына бары ыз. Берілген кепілдік мына жа дайларда жарамсыз: ! Жо арыда сипаттал ан ауіпсіздік шараларын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты орындама ан жа
 • Страница 49 из 51
  ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Binatone компаниясы сипаттамаларын еш андай хабарлаусыз згерте алады. Кепілдік мерзімі ж не бас а да деректер рал а оса берілетін кепілдік талонында к рсетіледі. ызмет к рсету мерзімі: сатып ал ан к ннен бастап 3 жыл. Шы ар ан: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford
 • Страница 50 из 51
  50
 • Страница 51 из 51