Инструкция для BINATONE GK-1700

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Glass Kettle

Instruction Manual

GK1700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 31
  Instruction Manual GK1700 Glass Kettle
 • Страница 2 из 31
  Glass Kettle GK1700 A B
 • Страница 3 из 31
  ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ............................... 22 3 ENGLISH FRANÇAIS ÐÓÑÑÊÈÉ FRANÇAIS .................................... 10 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ENGLISH ........................................ 4
 • Страница 4 из 31
  Glass Kettle GK-1700 Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. SAFETY MEASURES When using your appliance, the following basic safety precautions should always be followed: Before using for the first time, check
 • Страница 5 из 31
  Make sure that the water level is between the minimum and maximum level before turning the kettle on. Do not overfill the kettle; otherwise it can overflow while boiling. Please, remember that the minimum water level should be higher than the minimum allowed level. Do not touch the hot surfaces of
 • Страница 6 из 31
  Do not take the electric cord out of the socket during operation of the appliance. You should first turn it off. After using the appliance let it cool for a few minutes. After that you can boil water in it again. DESCRIPTION OF COMPONENTS Picture A: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Housing Removable lid
 • Страница 7 из 31
  CARE AND MAINTENANCE 1. Unplug the kettle and wait until it cools down completely before cleaning or storing. 2. In order to avoid electric shocks, do not immerse the kettle’s housing (1), its base (7) and electric cord into water. These components of the device can be cleaned with a slightly damp
 • Страница 8 из 31
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 9 из 31
  ENGLISH Features may be changed by Binatone without any notice. Warranty details are set out in the warranty card provided with the product. Exploitation period: 3 years after the day of purchase. Manufacture: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford Avenue, Vitabiotics House
 • Страница 10 из 31
  La bouilloire en verre GK-1700 Lisez attentivement cette instruction avant le premier usage pour prendre connaissance du fonctionnement de l’appareil. Gardez l’instruction pour s’y référer ultérieurement. MESURES DE SECURITE En exploitant l’appareil, respectez toujours les mesures de sécurité
 • Страница 11 из 31
  Cet appareil est destiné à l’usage personnel et n’est pas destiné à l’usage commercial et industriel. Respectez toutes les règles de la présente instruction. Ne pas utiliser l’appareil qui a des défauts mécaniques (enfoncements, cassures,…): vérifiez son fonctionnement dans un centre de service
 • Страница 12 из 31
  terre, adressez-vous à un spécialiste qualifié. Ne pas modifier la fiche de contact et ne pas utiliser les raccords. ATTENTION! La connexion au réseau sans mise à la terre peut conduire à un choc électrique. Nettoyez souvent l’élément chauffant de la bouilloire du dépôt calcique (tartre). Notez que
 • Страница 13 из 31
  4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Placez la bouilloire avec support sur une surface sèche et horizontale. 2. Enlevez la bouilloire du support (7), ouvrez le couvercle (2), et remplissez d’eau la bouilloire. 3. Assurez-vous que le niveau de l’eau se trouve entre les marques maximale et minimale de l’échelle du
 • Страница 14 из 31
  2 moyens de la suppréssion de l’écume: Avec du vinaigre blanc 9%: – Versez un demi-litre d’eau chaude et ajoutez 2 cuillers de soup de vinaigre blanc 9%. – Laissez la bouilloire pour une heure sans la faire bouillir. – Agiter le contenu de la bouilloire de temps en temps. – Videz la bouilloire et
 • Страница 15 из 31
  SERVICES APRES VENTE Si votre appareil ne fonctionne pas ou fonctionne mal, adressez-vous à un centre autorisé pour consultation ou réparation. Non-respect des mesures de sécurité susmentionnées et des règles d’exploitation. Utilisation commerciale (utilisation dépassant les besoins personnels
 • Страница 16 из 31
  Ñòåêëÿííûé ÷àéíèê GK-1700 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: Ïåðåä
 • Страница 17 из 31
  Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ñìåñè ãîðþ÷èõ ãàçîâ, ïàðû ëåãêîâîñïëàìåíÿþùåéñÿ æèäêîñòè èëè â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ãîðþ÷èå ïûëè èëè âîëîêíà. Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììåð÷åñêîãî è
 • Страница 18 из 31
  Èñïîëüçóéòå ÷àéíèê òîëüêî ñ òîé ïîäñòàâêîé, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ íèì â êîìïëåêòå. Íå çàïîëíÿéòå ãîðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîé âîäîé èëè õîëîäíûé ÷àéíèê ãîðÿ÷åé âîäîé. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èçáåãàéòå ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð ïðè çàïîëíåíèè ÷àéíèêà âîäîé. Ïîäêëþ÷àéòå ïðèáîð òîëüêî ê ýëåêòðîñåòè ñ çàùèòíûì
 • Страница 19 из 31
  ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ñíèìèòå âñå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ñ ïðèáîðà, óáåäèòåñü, ÷òî â íåì íåò ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ. Âûìîéòå âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü ÷àéíèêà òåïëîé ìûëüíîé âîäîé, òùàòåëüíî îïîëîñíèòå è âûòðèòå íàñóõî. Ïðè íàëè÷èè ïîñòîðîííåãî çàïàõà çàïîëíèòå ÷àéíèê äî ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè óêñóñíûì
 • Страница 20 из 31
  3. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷èñòèòü ôèëüòð (3), ñíèìèòå åãî è ïðîìîéòå ñ âíåøíåé ñòîðîíû ïîä ñòðóåé âîäû. Ôèëüòð íåîáõîäèìî ïðîìûâàòü íåçàâèñèìî îò òîãî, âèäåí ëè íà íåì îñàäîê íàêèïè èëè íåò. 4. Ñîáèðàéòå ïðèáîð òîëüêî ïîñëå ïîëíîãî âûñûõàíèÿ åãî ÷àñòåé. 5.  ðàéîíàõ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ æåñòêîñòè âîäû
 • Страница 21 из 31
  ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò ïëîõî, îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì. Ïðè íåñîáëþäåíèè îïèñàííûõ âûøå ìåð áåçîïàñíîñòè è èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ (èñïîëüçîâàíèè, âûõîäÿùåì çà
 • Страница 22 из 31
  Ñêëÿíèé ÷àéíèê GK-1700 Óâàæíî îçíàéîìòåñü ç ³íñòðóêö³ºþ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, äëÿ òîãî ùîá îçíàéîìèòèñü ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåð³ãàéòå ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë áåçïåêè: Ïåðåä
 • Страница 23 из 31
  Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ó çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ñóì³ø³ ãîðþ÷èõ ãàç³â, ïàðà ëåãêîçàéìèñòî¿ ð³äèíè àáî â çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ãîðþ÷³ ïèë àáî âîëîêíà. Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíî ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî êîðèñòóâàííÿ òà íå ïðèçíà÷åíî äëÿ êîìåðö³éíîãî òà ïðîìèñëîâîãî
 • Страница 24 из 31
  Âèêîðèñòîâóéòå ÷àéíèê ò³ëüêè ç ò³ºþ ï³äñòàâêîþ, ÿêà ïîñòàâëÿºòüñÿ ç íèì ó êîìïëåêò³. Íå çàïîâíþéòå ãàðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîþ âîäîþ, àáî õîëîäíèé ÷àéíèê ãàðÿ÷îþ âîäîþ. ÓÂÀÃÀ! Óíèêàéòå ð³çêèõ ïåðåïàä³â òåìïåðàòóð ïðè çàïîâíåíí³ ÷àéíèêà âîäîþ. ϳäêëþ÷àéòå ïðèëàä ò³ëüêè äî åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ ñ çàõèñíèì
 • Страница 25 из 31
  ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ Çí³ì³òü óñ³ ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ç ïðèëàäó òà ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â íüîìó â³äñóòí³ ñòîðîíí³ ïðåäìåòè. Ïîìèéòå âíóòð³øíþ ÷àñòèíó ÷àéíèêà òåïëîþ ìèëüíîþ âîäîþ, ðåòåëüíî ïðîïîëîù³òü òà âèòð³òü íàñóõî. Çà íàÿâíîñò³ ñòîðîííüîãî çàïàõó çàïîâí³òü ÷àéíèê äî ìàêñèìàëüíî¿ ïîçíà÷êè îöòîâèì
 • Страница 26 из 31
  3. Äëÿ òîãî, ùîá ïî÷èñòèòè ô³ëüòð (3), çí³ì³òü éîãî ³ ïðîìèéòå ç çîâí³øíüî¿ ñòîðîíè ï³ä ñòðóìåíåì âîäè. Ô³ëüòð íåîáõ³äíî ïðîìèâàòè íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è âèäíî íà íüîìó îñàä íàêèïó, ÷è í³. 4. Ñêëàäàéòå ïðèëàä ò³ëüêè ï³ñëÿ ïîâíîãî âèñèõàííÿ éîãî ÷àñòèí. 5. Ó ðàéîíàõ ç âèñîêèì ñòóïåíåì æîðñòêîñò³
 • Страница 27 из 31
  ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº ÷è ïðàöþº ïîãàíî, çâåðí³òüñÿ äî îô³ö³éíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ ÷è ðåìîíòîì. Гарантія не надається в таких випадках: Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³
 • Страница 28 из 31
  28
 • Страница 29 из 31
  29
 • Страница 30 из 31
  30
 • Страница 31 из 31