Инструкция для BINATONE HB-7333

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

HB7333

Hand Blender

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 31
  Instruction Manual HB7333 Hand Blender
 • Страница 2 из 31
  Hand Blender HB7333
 • Страница 3 из 31
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 18 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 24 АЗА 3
 • Страница 4 из 31
  Hand Blender HB 7333 This appliance is designed for chopping, mixing, preparing small amount of products Power supply: 220–240 V, ~ 50/60 Hz Power: 700 W Maximum continuous operation period: – during soft product processing – 1 min; – during hard product processing – 15 sec Rest time after
 • Страница 5 из 31
  SPECIAL PRECAUTIONS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Before turning the appliance on for the first time, make sure that all components of the blender have been properly installed. ! Do not apply too much force when installing the blender attachment, as it may result in the breakage of the appliance and in the
 • Страница 6 из 31
  13. Slicer 14. Shredder 15. Cover for attachments 16. Pushrod 17. Lid with an opening for food loading 18. Fixing knob 19.Power cord 20. Blending glass BEFORE FIRST USE Unpack the appliance and wash blender, mincer, whisks and other parts (6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17), and bowls (11, 12), wipe
 • Страница 7 из 31
  Install appropriate mincer blade (10) into the bowl (11, 12). Place products into the mincer bowl (11, 12). Install the mincer gear (8) on the bowl (11, 12). Place the body of appliance (1) on mincer gear (8). Align appropriate openings in the body (1) and in the mincer gear (8). 7. Prior to
 • Страница 8 из 31
  MAINTENANCE AND CLEANING 3. 4. 5. 6. 1. Always unplug the appliance from mains before cleaning. 2. Remove blender, mincer, whisk and other parts(6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17) from the body (1), by pressing release buttons (5). Wash blender, mincer or whisk (6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17),
 • Страница 9 из 31
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 10 из 31
  Ïîãðóæíîé áëåíäåð HB-7333 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ïðèáîð äëÿ èçìåëü÷åíèÿ, ñìåøèâàíèÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220–240 Â, ~ 50/60 Ãö Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 700 Âò Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ íåïðåðûâíîé
 • Страница 11 из 31
  ! Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììåð÷åñêîãî è ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. ! Âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè. ! Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, èìåþùèì ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (âìÿòèíû, òðåùèíû è ò.ï.), ïðîâåðüòå åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü â áëèæàéøåì
 • Страница 12 из 31
  ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА 1. Êîðïóñ ïðèáîðà 2. Ðåãóëÿòîð ñêîðîñòåé 3. Êíîïêà óñòàíîâêè îáû÷íîãî ñêîðîñòíîãî ðåæèìà 4. Êíîïêà óñòàíîâêè òóðáîðåæèìà 5. Êíîïêè îñâîáîæäåíèÿ íàñàäîê 6. Íàñàäêà-áëåíäåð 7. Íàñàäêà-âåí÷èê 8. Ðåäóêòîð èçìåëü÷èòåëÿ 9. Íåñêîëüçÿùèå îñíîâàíèÿ/ êðûøêè äëÿ õðàíåíèÿ 10.Íîæ
 • Страница 13 из 31
  полностью погружены в приготовляемый продукт. 5. ×òîáû âêëþ÷èòü ïðèáîð, óñòàíîâèòå æåëàåìóþ ñêîðîñòü ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà ñêîðîñòåé (2) íàæìèòå êíîïêó óñòàíîâêè îáû÷íîãî ñêîðîñòíîãî ðåæèìà (3) èëè êíîïêó óñòàíîâêè òóðáîðåæèìà (4). Óäåðæèâàéòå êíîïêó âî âðåìÿ ïðîöåññà ðàáîòû ïðèáîðà. 6. Ïðè
 • Страница 14 из 31
  4. Íàæìèòå íà ôèêñèðóþùóþ êíîïêó (18) íà ðó÷êå ÷àøè. Íàäåíüòå íà ÷àøó êðûøêó (17), ÷òîáû ïàçû íà êðûøêå (17) ïîïàëè â âûñòóïû íà ÷àøå (12). Ïîâåðíèòå êðûøêó (17) ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè äî óïîðà ïðè íàæàòîé êíîïêå (18), ÷òîáû âûñòóï íà êðûøêå (17) ïîïàë â âûåìêó â ôèêñèðóþùåé êíîïêå (18). Óáåäèòåñü,
 • Страница 15 из 31
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ! Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû ïåðåìåùàéòå íàñàäêè (6,7) ïî êðóãó âíóòðè åìêîñòè. Åñëè òðåáóåòñÿ î÷èñòèòü îñòàòêè íå ïåðåìåøàííûõ ïðîäóêòîâ ñî ñòåíîê åìêîñòè, â êîòîðîé Âû ãîòîâèòå, îñòàíîâèòå ïðèáîð è ñíèìèòå îñòàòêè ïðîäóêòîâ ñî ñòåíîê ÷àøè ñ ïîìîùüþ ëîæêè. Äàëåå ïðîäîëæàéòå
 • Страница 16 из 31
  Паштет из баклажанов Áàêëàæàíû – 2 øò. ×åñíîê – 1 äîëüêà Îëèâêîâîå ìàñëî – 1,2 ÷àøêè Ñîê îäíîãî ëèìîíà Ñîëü – 1 ÷àéí. ë. ×åðíûé ïåðåö – ïî âêóñó Çàïåêèòå áàêëàæàíû âìåñòå ñ êîæóðîé â òå÷åíèå 1 ÷àñà. Äàéòå îñòûòü è âû÷åðïàéòå ìÿêîòü ñ ïîìîùüþ ëîæêè. Ïîëîæèòå ìÿêîòü â ÷àøó èçìåëü÷èòåëÿ, íàêðîéòå
 • Страница 17 из 31
  ÐÓÑÑÊÈÉ Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ íàìè ïðèáîðîâ èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ìàòåðèàëû. Ïîýòîìó êàðòîí è áóìàãó ìîæíî óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áóìàæíûìè îòõîäàìè. Hand Blender/ Ïîãðóæíîé áëåíäåð No: HB-7333 220V-240V ~50/60Hz 700W Made in China / Ñäåëàíî â ÊÍÐ ME 10 Äàòà èçãîòîâëåíèÿ
 • Страница 18 из 31
  Çàíóðþâàíèé áëåíäåð HB-7333 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ïðèëàä äëÿ ïîäð³áíåííÿ, çì³øóâàííÿ ³ ïðèãîòóâàííÿ ïðîäóêò³â â äîìàøí³õ óìîâàõ. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220–240 Â, ~50/60 Ãö Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 700 Âò Ìàêñèìàëüíèé ÷àñ áåçïåðåðâíî¿
 • Страница 19 из 31
  ! Âèêîíóéòå âñ³ âèìîãè ³íñòðóêö³¿. ! Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ùî ìຠìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ (âì’ÿòèíè, òð³ùèíè òîùî), ïåðåâ³ðòå éîãî ïðàöåçäàòí³ñòü ó íàéáëèæ÷îìó âïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. ! Çà íåîáõ³äíîñò³ òðàíñïîðòóâàííÿ ïðèñòðîþ áóäüòå îáåðåæí³ äëÿ çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíèõ
 • Страница 20 из 31
  6. Íàñàäêà-Áëåíäåð 7. Íàñàäêà-³í÷èê 8. Ðåäóêòîð ïîäð³áíþâà÷à 9. Íåêîâçí³ ï³äñòàâêè/êðèøêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 10.ͳæ ïîäð³áíþâà÷à äëÿ ÷àø³ 11.×àøà ïîäð³áíþâà÷à ºìí³ñòþ 500 ìîë 12.×àøà ïîäð³áíþâà÷à ºìí³ñòþ 1250 ìîë 13.Íàñàäêà äëÿ øàòê³âíèö³ 14.Íàñàäêà-òåðòêà 15.Äèñê äëÿ íàñàäîê 16.Øòîâõà÷ 17.Êðèøêà ç
 • Страница 21 из 31
  8. Ïðèëàä ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â áóäü-ÿêèõ ÷àøàõ àáî êîíòåéíåðàõ. Використання насадки подрібнювача: 1. Îáèäâ³ ÷àø³ ïîäð³áíþâà÷à ï³äõîäÿòü äëÿ äð³áíî¿ íàð³çêè ì’ÿñà, ñèð³â, öèáóë³, òðàâ, ÷àñíèêó, ìîðêâè, ãîð³õ³â òîùî. Ïåðåä ïîäð³áíþâàííÿì ðîçð³æòå âåëèêèé ïðîäóêò íà íåâåëèê³ øìàòî÷êè, âèäàë³òü
 • Страница 22 из 31
  8. Äëÿ íàòèðàííÿ òà íàð³çàííÿ òâåðäèõ ïðîäóêò³â âèêîðèñòîâóéòå ðåæèì «1–5» çàëåæíî â³ä òâåðäîñò³ ïðîäóêòó. Äëÿ ì’ÿêèõ ôðóêò³â ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ðåæèìîì «Turbo». 9. Âåëèê³ øìàòêè ïðîäóêò³â íåîáõ³äíî ïîïåðåäíüî ðîçð³çàòè íà äð³áí³ø³ ÷àñòèíè, ùîá âîíè ìîãëè ëåãêî ïðîõîäèòè ÷åðåç îòâ³ð äëÿ
 • Страница 23 из 31
  – äåôåêòè, âèêëèêàí³ ïåðåâàíòàæåííÿì, íåïðàâèëüíîþ àáî íåäáàëîþ åêñïëóàòàö³ºþ, ïðîíèêíåííÿì ð³äèí, ïèëó, êîìàõ é ³íøèõ ñòîðîíí³õ ïðåäìåò³â óñåðåäèíó âèðîáó, âïëèâîì âèñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàñîâ³ é ³íø³ íå òåðìîñò³éê³ ÷àñòèíè, 䳺þ íåïåðåáîðíî¿ ñèëè (íåùàñíèé âèïàäîê, ïîæåæà, ïîâ³íü,
 • Страница 24 из 31
  німге батырылатын HB 7333 блендері Аспапты ма саты: б л аз антай м лшердегі німдерді са тау а, араластыру а ж не дайындау а арнал ан к п функциялы аспап сипаттамалары: Негізгі т тыну асиеттері мен сипаттамалары орек кернеуі: 220–240 V, ~50/60 Hz Т тынатын уаты: 700 Вт здіксіз ж мыс жасауды
 • Страница 25 из 31
  ! Аспапты тасымалдау ажет бол ан жа дайда, б тіндігін ж не функционалды асиеттерін са тау шін абай болы ыз. АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ал аш осар алдында блендерді барлы компоненттеріні д рыс осыл анды ына к з жеткізі із. ! Блендер мырасын орнату кезінде шамадан тыс к ш олданба
 • Страница 26 из 31
  15. ондырмалар а арнал ан таба ша 16.Итеріп сал ыш 17. німдер салынатын са ылауы бар а па 18.Бекітетін т ймешік 19.Желілік шнуры 20.Араластыру а арнал ан ста аны АЛ АШ ОЛДАНАР АЛДЫНДА ралда ы барлы аптама материалдарын алы ыз ж не ондырмалар мен б лшектерді жуы ыз (6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17),
 • Страница 27 из 31
  алдында ірі німдерді б ліктерге б ліп, абы ын аршып, с йектерін, сі ірі мен шеміршектерін алып таста ыз. са та ыш таба шасын (12) к лемді німдер шін, ал са та ыш таба шасын (11) ша ын німдер шін олданы ыз. Сонымен атар, са та ышын жеміс к к ніс ж не алкогольді сусындар, езбе, с йы амыр ж не т.с.с.
 • Страница 28 из 31
  9. німдерді те лкен кесектерін нім салынатын са ылау а тетіндей етіп, алдын ала кесу керек. Назар аудары ыз: ондырмалар а арнал ан таба шаны (15) ондырмамен немесе са та ышты (10) орнатып сал анда те са болы ыз. ккіштерді ж зі те ткір! ондырмаларды шы арып ал анда ерекше са болы ыз. К ТІП СТАУ Ж НЕ
 • Страница 29 из 31
  бол анша к піршіті із. Бананны орнына бас а да жа а жинал ан жемістерді олдану а болады. Майонез т зды ы Ж мырт аны сарысы – 6 дана Асханалы ыша – 25 г Лимон – 1 дана Сіркесу – 20 г сімдік майы – 800 г алауы ызша т з, б рыш Шикі ж мырт а сарысын блендер мырасына салып, ыша, т з ж не жарты лимон
 • Страница 30 из 31
  Берілген кепілдік мына жа дайларда жарамсыз: ! Жо арыда сипаттал ан ауіпсіздік шараларын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты орындама ан жа дайда. ! Коммерциялы ма саттарда олдан ан жа дайда (жеке т р мысты м таждар ше берінен тыс олдану). ! Кернеулілігі ралда к рсетілген кернеуден айырмашылы ы
 • Страница 31 из 31