Инструкция для BINATONE HD-1220

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.binatone.com

Hair Dryer

Instruction Manual

HD 1220

Если Ваш город не указан, Вам следует связаться с магазином и узнать, не открыт ли Сервис

центр недавно. Полный перечень Сервис центров Binatone на территории СНГ и стран Балтии
приведен на сайте www.binatone.ru.

В случае, если в Вашем городе отсутствует Сервис центр Binatone, Вам следует обратиться в

магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует его ремонт или замену.

Электр то ына т сіп  алуды болдырмас  шін  ралды, оны  ашасын немесе электр шнурын

ралды, оны  ашасын немесе электр шнурын

ралды, оны  ашасын немесе электр шнурын

ралды, оны  ашасын немесе электр шнурын

ралды, оны  ашасын немесе электр шнурын

су а немесе бас а с йы ты тар а салма ыз

су а немесе бас а с йы ты тар а салма ыз

су а немесе бас а с йы ты тар а салма ыз

су а немесе бас а с йы ты тар а салма ыз

су а немесе бас а с йы ты тар а салма ыз. 

ралды ол су а немесе бас а с йы ты тар а

т сіп кетпейтіндей жерге  ойы ыз. 

рал а су тиіп кеткен жа дайда, оны тез арада желіден

ажыраты ыз. Су а т сіп кеткен  ралды  олданба ыз. Оны у кілетті сервистік орталы а
апары ыз.
Балаларды  ересек адамдарды   арауынсыз  ралмен ж мыс істеуіне жол берме із.
Егер 

ралды  штепсельдік ашасы конструкциясы жа ынан Сізді  розетка а сай келмесе,

Егер 

ралды  штепсельдік ашасы конструкциясы жа ынан Сізді  розетка а сай келмесе,

Егер 

ралды  штепсельдік ашасы конструкциясы жа ынан Сізді  розетка а сай келмесе,

Егер 

ралды  штепсельдік ашасы конструкциясы жа ынан Сізді  розетка а сай келмесе,

Егер 

ралды  штепсельдік ашасы конструкциясы жа ынан Сізді  розетка а сай келмесе,

маманнан к мек с ра ыз.

маманнан к мек с ра ыз.

маманнан к мек с ра ыз.

маманнан к мек с ра ыз.

маманнан к мек с ра ыз.
Т рлі ауыстыр ыштарды  олдану 

ралды б зып, кепілдікті міндеттемелерді то татуы

Т рлі ауыстыр ыштарды  олдану 

ралды б зып, кепілдікті міндеттемелерді то татуы

Т рлі ауыстыр ыштарды  олдану 

ралды б зып, кепілдікті міндеттемелерді то татуы

Т рлі ауыстыр ыштарды  олдану 

ралды б зып, кепілдікті міндеттемелерді то татуы

Т рлі ауыстыр ыштарды  олдану 

ралды б зып, кепілдікті міндеттемелерді то татуы

м мкін.

м мкін.

м мкін.

м мкін.

м мкін.
Желіге  осыл ан  ралды  араусыз  алдырма ыз.
Электр желісін шамадан тыс ж ктемеу  шін  уаты жо ары бас а  ралды осы  рал  осылып
т р ан желіге  оспа ыз.

ралды  орнын ауыстыр ан жа дайда, оны тазалау

ралды  орнын ауыстыр ан жа дайда, оны тазалау

ралды  орнын ауыстыр ан жа дайда, оны тазалау

ралды  орнын ауыстыр ан жа дайда, оны тазалау

ралды  орнын ауыстыр ан жа дайда, оны тазалау, са тау алдында желіден

, са тау алдында желіден

, са тау алдында желіден

, са тау алдында желіден

, са тау алдында желіден

ажыраты ыз.

ажыраты ыз.

ажыраты ыз.

ажыраты ыз.

ажыраты ыз.

ралды ешуа ытта шнурынан тартып желіден ажыратпа ыз; штепсель ашасынан  стап,

розеткадан шы ары ыз.
Шнурыны  немесе  ралды   зіні   ыздырыл ан б йымдар а тимеуін  ада ала ыз.

ралды ж не шнурын ешкім де шнурын абайсызда іліп кетіп,  ралды  латып алмайтындай

орналастыры ыз.
Электр шнуры немесе штепсель ашасы б зыл ан  ралды  олданба ыз. 

ралды  здігі ізбен

ж ндеуге тырыспа ыз. Электр шнуры ж не штепсель ашасы тек у кілетті сервис орталы
тарында  ана ауыстырылуы тиіс.

ралды ешуа ытта  здігі ізбен б лшектеме із; оны д рыс емес жинау  ралды келесі  олдану

кезінде электр то ына т сіп  алу  аупін ту ызуы м мкін. Барлы  ж ндеу ж мыстары тек

Барлы  ж ндеу ж мыстары тек

Барлы  ж ндеу ж мыстары тек

Барлы  ж ндеу ж мыстары тек

Барлы  ж ндеу ж мыстары тек

у кілетті сервис орталы тарында  ана ж ргізілуі тиіс.

у кілетті сервис орталы тарында  ана ж ргізілуі тиіс.

у кілетті сервис орталы тарында  ана ж ргізілуі тиіс.

у кілетті сервис орталы тарында  ана ж ргізілуі тиіс.

у кілетті сервис орталы тарында  ана ж ргізілуі тиіс.

ралды ауасында тез жанатын заттар бар айма тарда  олданба ыз.....

Б л  рал коммерциялы  ж не  нерк сіптік  олдану а емес, тек  й т рмысында
Механикалы  б зыл ан (майыс ан, сызат т скен ж не т.с.с.)  ралды  олданба ыз, оны
ж мыс істеу  абілетін жа ын жердегі у кілетті сервис орталы ына апарып, тексері із.

АРНАЙЫ  АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Фенні  ішіне бас а заттар т сірме із, б л  оз алт ышты то татып,  ралды мерзімінен б рын
істен шы аруы, сондай а  электр то ыны  со у  аупін тудыруы м мкін.
Ж мыс істеп т р ан  ралды ешуа ытта жаппа ыз. Ж мыс істеу кезінде, ауа с згішті  ашы
ж не таза бол анын  немі  ада ала ыз.

ралды азда ан уа ыт а  ойса ыз да с ндіріп  ойы ыз.
ралды ванна а, раковина а, бассейнге ж не бас а да су к здеріне жа ын  олданба ыз.
рал  ондырмаларын бас тері ізге тигізбе із.

осымша  ор аныс  шін, ванна б лмесіні  электр  орегі тізбегіне 30 mA аспайтын атаулы

то  к ші бар  ор анысты  с ндіру  рыл ысын орнату  ажет. Ке ес алу  шін маман а бары ыз.
Электр  ралы к йіп кетуден са тайтын  ор аныс  рыл ысымен жабды тал ан.  атты  ыз ан
кезде  рал с неді. Желілік шнур ашасын розеткадан шы ары ыз. 

ралды бірнеше минуттай

суытып, оны  айта  осы ыз.

САТ АННАН КЕЙІН  ЫЗМЕТ К РСЕТУ

ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе консультация алу  шін немесе ж ндету

шін у кілетті сервис орталы ына бары ыз.

Берілген кепілдік мыналарѓа жарамсыз:

– б йым  аптамасына, шы ыс материалдарына ж не аксессуарларына (ауыстырылатын  орек

элементтері ж не т.с.с.);

– б йымны  механикалы  а ау ж не таби и тозу жа дайларында;
– шамадан тыс ж ктеуден, д рыс емес ж не  ыпсыз пайдаланудан,  рал ішіне с йы ты ,

ша , ж ндік ж не бас а да заттар кіріп кеткен жа дайдан, пластмасса ж не бас а да ысты а
т зімсіз б лшектеріне жо ары температураны   серінен, мы ты к ш  серінен (ба ытсыз
жа дай,  рт, сел, электр желісіні  б зылуы, найза ай со у ж не т.б.) бол ан а аулар
жа дайында;

– мына жа дайлардан бол ан б зылулар жа дайына:

жо арыда сипаттал ан  ауіпсіздік шараларын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты
орындама ан жа дайда.
Коммерциялы  ма саттарда  олдан ан жа дайда (жеке т рмысты  м таждар ше берінен
тыс  олдану).
кернеулілігі  ралда к рсетілген кернеуден айырмашылы ы бар  орек к зіне  ос ан жа дайда.
У кілетті емес адам немесе сервис орталы ы ж зеге асыр ан р сатсыз ж ндеу немесе
б лшектерін ауыстыру жа дайында.

шнура та штепсельної вилки повинна виконуватися тільки в уповноваженому сервісному
центрі.
Ніколи не розбирайте прилад самостійно; неправильне складання може призвести до ураження
електричним струмом під час наступного використання приладу. Усі ремонтні роботи
повинні виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі.
Не користуйтеся приладом у місцях, де в повітрі можуть міститися випари легкозаймистих
речовин.
Цей прилад призначається тільки для домашнього використання і не призначається для
комерційного та промислового використання.
Не користуйтеся приладом, який має механічні пошкодження (вм’ятини, тріщини), перевірте
його працездатність у найближчому уповноваженому сервісному центрі.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ

Не допускайте потрапляння сторонніх предметів усередину фена, це може призвести до зупинки
двигуна та завчасному виходу приладу з ладу , а також до поразки електричним струмом.
Ніколи не накривайте працюючий прилад, під час роботи завжди стежте, щоб повітряний
фільтр був не закритим і чистим.
Завжди відключайте прилад навіть тоді коли ви не користуєтесь ним упродовж невеликого
періоду.
Уникайте прямого контакту насадок із шкірою голови.
Не використовуйте цей прилад поблизу ванни, раковини або інших джерел води.
Для додаткового захисту доцільно установити пристрій захисного відключення (ПЗВ) із
номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 mА, у мережі електричного
живлення ванної кімнати. Зверніться за порадою до фахівця.
Електроприлад обладнано автоматичним пристроєм захисту від перегріву. При перегріві
прилад відключиться. Вийміть вилку мережного шнура з розетки. Дайте приладу охолонути
упродовж декількох хвилин та увімкніть його знову.

ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо Ваш прилад не працює або працює погано, зверніться до уповноваженого сервісного

центру за консультацією або ремонтом.

Гарантія не поширюється на:

– упакування виробу, видаткові матеріали й аксесуари (ножі, насадки тощо);
– механічні ушкодження й природне зношування виробу;
– дефекти, викликані перевантаженням, неправильною або недбалою експлуатацією,

проникненням рідин, пилу, комах й інших сторонніх предметів усередину виробу, впливом
високих температур на пластмасові й інші не термостійкі частини, дією непереборної сили
(нещасний випадок, пожежа, повінь, несправність електричної мережі, удар блискавки тощо);

– ушкодження, викликані:

недотриманням описаних вище правил безпеки й інструкції з експлуатації.
використанням у комерційних цілях (використання, що виходить за рамки особистих побутових
потреб).
вмиканням у мережу з напругою, відмінною від зазначеної на приладі.
несанкціонованим ремонтом або заміною частин приладу, здійснених не уповноваженою на
це особою або сервісним центром.

Шаш кептіретін HD 1220 фені

АСПАП Б ЛШЕКТЕРІНЕ СИПАТТАМА

1. Аспап корпусы
2. Шы ыс са ылауы
3. Концентратор
4. Жиналмалы сап
5. Іліп  ою а арнал ан ілмек
6. Ж мыс жылдамды тарын ауыстырып  осу

ПАЙДАЛАНУ Ж НІНДЕГІ Н С АУЛЫ

Жиналмалы сапты (4)

(4)

(4)

(4)

(4) суретінде к рсетілгендей етіп жазы ыз.

Ж мыс жасау жылдамды ын та дау (6)

0 – с ндірілген.
1 – шашты м ият с ндеуге арнал ан ауаны   лсіз а ыны.
2 – шашты тез кептіруге арнал ан ауаны  к шті а ыны.

Концентраторды пайдалану

Ба ыттал ан ауа а ынын т зу  шін концентраторды (3)

(3)

(3)

(3)

(3) фенні  шы ыс са ылауына (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

жал а ыз. Жылдамды ты   ажетті режимін орнаты ыз.

К ТУ Ж НЕ ТАЗАЛАУ

1. Аспапты тазалауды бастамас б рын оны  р ашан электр желісінен ажыраты ыз ж не

суыты ыз.

2. Корпусы мен  ондырмаларын ж мса  ыл ал матамен с рті із. Суды  немесе бас а да

с йы ты ты  фен корпусыны  ішіне а уына жол берме із.

3. Корпус ішіне т скен шашты кішкене щеткамен а ырындап алып таста ыз.

АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

ралды пайдалану кезінде,  немі, т мендегі  ауіпсіздік шараларын са та ыз:

Ал аш  олданар алдында  ралда к рсетілген кернеуді   йі іздегі электр желісі кернеуіне
с йкес келетіндігін тексері із.

ралды осы н с аулы та к зделген ма саттарда  ана  олданы ыз.
рал жина талымына кіретін аспаптарды  ана  олданы ыз.

KZ

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    шнура та штепсельної вилки повинна виконуватися тільки в уповноваженому сервісному центрі. Ніколи не розбирайте прилад самостійно; неправильне складання може призвести до ураження електричним струмом під час наступного використання приладу. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки в
  • Страница 2 из 3
    Hair dryer HD 1220 EN DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Housing 2. Air outlet 3. Concentrator 4. Folding handle 5. Hanging loop 6. Speed switch Connection to a grid with a voltage which differs from that indicated on the appliance. Unauthorized repair or replacement of the components of the
  • Страница 3 из 3