Инструкция для BINATONE MRB-8803

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Blender

Instruction Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 35
  Instruction Manual Blender
 • Страница 2 из 35
  Blender MRB8803 A 1 2 30 m 60 ml l
 • Страница 3 из 35
  ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 18 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ............................... 26 3 ENGLISH FRANÇAIS ÐÓÑÑÊÈÉ FRANÇAIS .....................................10 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ENGLISH ........................................ 4
 • Страница 4 из 35
  Blender MRB-8803 Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. SAFETY MEASURES When using your appliance, the following basic safety precautions should always be followed: Before using for the first time, check that
 • Страница 5 из 35
  Install the blender on a dry even and level surface. Before the appliance is plugged in, make sure all blender components are properly installed. When installing the blender jar do not apply excessive force, as it may result in damage to the appliance and termination of the warranty. Do not use
 • Страница 6 из 35
  3. Remove pits as necessary (from cherries, plums, apricots, peaches, etc.) as well as cores (for example, from apples, pears, etc.) 4. Cut fruits and vegetables into pieces (approximately 3 x 3 x 3 cm) for easy processing in the blender jar. Use of the appliance 1. Install the glass blender jar
 • Страница 7 из 35
  Mayonnaise Egg yolks — 6 Mustard — 25g Lemon — 1 piece Vinegar- 20 g Vegetable oil — 800 g Salt, pepper to taste Put fresh egg yolks into the blender jar and add mustard, salt and the juice of half of the lemon. Mix them thoroughly. Then whilst blending, gradually add the vegetable oil until the
 • Страница 8 из 35
  Cream — ½ cup Chicken broth — ½ litre Stew zucchini, onions and garlic with oil in a frying pan without a lid. Vegetables should be soft but not browned. Process the stewed vegetables using the blender. Add broth, cream and curry and process again thoroughly. Put the soup into a pan and on low heat
 • Страница 9 из 35
  decorate with greens, add sour cream. Serve with croutons. Flour — 200-300 g Eggs — 2-3 pieces Milk — 1 l Vegetable oil — 2 table spoons Baking powder Vanilla sugar Salt, sugar to taste Pour milk into the blender, add eggs, add the baking powder, salt, sugar and vanilla sugar. Process until smooth
 • Страница 10 из 35
  Mélangeur MRB-8803 Lisez attentivement cette instruction avant la première utilisation pour prendre connaissance de fonctionnement de l’appareil. Gardez cette instruction pour référence ultérieure. MESURES DE SECURITE En exploitant l’appareil, respectez toujours les mesures de sécurité suivantes:
 • Страница 11 из 35
  des mélanges des gaz combustibles, des vapeurs des liquides inflammables, ou des poussières et fibres inflammables. Cet appareil est destiné à l’usage personnel et n’est pas destiné à l’usage commercial et industriel. Respectez toutes les règles de la présente instruction. Ne pas utiliser
 • Страница 12 из 35
  AVANT LA PREMIERE UTILISATION Enlevez tous les matériaux d’emballage de l’appareil. Avant la première utilisation du mélangeur, lavez soigneusement toutes les pièces qui seront en contact avec les aliments. NOTICE D’UTILISATION Préparation des aliments au concassage 1. Laver soigneusement les
 • Страница 13 из 35
  1. Avant de nettoyer l’appareil, déconnectezle du réseau électrique. 2. Essuyez l’appareil (1) avec un tissu humide après chaque utilisation. Ne pas plonger le corps (1) dans l’eau ou dans n’importe quel autre liquide. 3. Lavez soigneusement les couvercles de l’appareil (5 et 6) à l’eau tiède au
 • Страница 14 из 35
  Farine — 2 -3 cuillers à soupe. Laver les champignons, passer au hachoir et cuire en huile en ajoutant à la fin 2-3 cuillers à soupe de farine, laisser prendre la couleur dorée. Eplucher et couper menu les oignons, cuire légèrement en huile végétale jusqu’à la couleur dorée, mélanger avec les
 • Страница 15 из 35
  et la crème. Cuire jusqu’à l’ébullition. Laisser refroidir un peu et mettre la soupe dans le mélangeur, mélanger jusqu’à la consistance de purée homogène. Ajouter l’oignon vert, remettre dans la marmite et réchauffer sans faire bouillir. Beurre — 2 cuillers à soupe Pommes de terre — 2 Oignon — 1
 • Страница 16 из 35
  mélangeur jusqu’à l’état d’une masse homogène. La masse obtenue doit avoir la consistance de la crème épaisse. Cuire les crêpes dans un poêle chauffé enduit de beurre. Servir les crêpes chaudes avec le beurre, la crème ou la confiture. Il est également très bon de mettre dans la crêpe une tranche
 • Страница 17 из 35
  FRANÇAIS Les caractéristiques peuvent être changées par la société “Binatone” sans aucune notification préalable. Le délai de garantie et autres pieces sont indiqués dans le ticket de garanti joint à l’appareil. Durée de service: 3 ans du jour d’acquisition. Fabricant: Binatone Industries Ltd,
 • Страница 18 из 35
  Áëåíäåð MRB-8803 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: Ïåðåä ïåðâûì
 • Страница 19 из 35
  èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà. Âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå. Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ñìåñè ãîðþ÷èõ ãàçîâ, ïàðû ëåãêîâîñïëàìåíÿþùåéñÿ æèäêîñòè èëè â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ãîðþ÷èå ïûëè èëè âîëîêíà.
 • Страница 20 из 35
  ÏÅÐÅÄ ÏÅÐÂÛÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ Ñíèìèòå âñå óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû ñ ïðèáîðà. Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì áëåíäåðà òùàòåëüíî ïðîìîéòå âñå äåòàëè, êîòîðûå áóäóò êîíòàêòèðîâàòü ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ Ïîäãîòîâêà ïðîäóêòîâ ê èçìåëü÷åíèþ 1. Òùàòåëüíî âûìîéòå ïðîäóêòû. 2. Íåêîòîðûå
 • Страница 21 из 35
  ÓÕÎÄ È ×ÈÑÒÊÀ 1. Ïåðåä ÷èñòêîé ïðèáîðà îòêëþ÷èòå åãî îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè. 2. Ïðîòèðàéòå êîðïóñ ïðèáîðà (1) âëàæíîé òêàíüþ ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Íå ïîãðóæàéòå êîðïóñ (1) â âîäó èëè ëþáóþ äðóãóþ æèäêîñòü. 3. Àêêóðàòíî ïðîìîéòå êðûøêè ïðèáîðà (5 è 6) â òåïëîé âîäå ñ ìûëîì. Íå èñïîëüçóéòå
 • Страница 22 из 35
  íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèâ â êîíöå 2-3 ñò. ëîæêè ìóêè, ÷òîáû îíà óñïåëà ïîäðóìÿíèòüñÿ. Ëóê ðåï÷àòûé î÷èñòèòü è ìåëêî íàðåçàòü, ïàññåðîâàòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, ñìåøàòü ñ ïðèãîòîâëåííûìè ãðèáàìè. Çàëèòü âñå ñëèâêàìè è äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîñîëèòü ïî âêóñó. Ïåðåìåøàòü ñîóñ ñ ïîìîùüþ áëåíäåðà.
 • Страница 23 из 35
  êèïåíèÿ. Íåìíîãî îõëàäèòü è ïåðåëèòü ñóï â áëåíäåð, ñäåëàòü îäíîðîäíîå ïþðå. Äîáàâèòü øíèòò-ëóê, âåðíóòü â êàñòðþëþ è ïîäîãðåòü, íå äîâîäÿ äî êèïåíèÿ. Êàðòîôåëüíûé ñóï ñ áðîêêîëè è ñûðîì Îëèâêîâîå ìàñëî — 2 ñò. ë. Êàðòîôåëü — 2 øò Ëóê ðåï÷àòûé — 1 øò Áðîêêîëè — 225 ã Ãîëóáîé ñûð (òèïà ðîêôîð) — 125
 • Страница 24 из 35
  êîíñèñòåíöèè äîëæíà íàïîìèíàòü ãóñòóþ ñìåòàíó. Âûïåêàòü áëèíû íà ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå, ñìàçàííîé ìàñëîì. Ïîäàâàòü áëèíû ñëåäóåò ãîðÿ÷èìè ñ ìàñëîì, ñìåòàíîé èëè âàðåíüåì. Î÷åíü âêóñíî, åñëè â áëèí çàâåðíóòü êóñî÷åê êðàñíîé ðûáû (ãîðáóøè). ÓÒÈËÈÇÀÖÈß Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ
 • Страница 25 из 35
  ÐÓÑÑÊÈÉ Õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû êîìïàíèåé Binatone áåç êàêîãî-ëèáî óâåäîìëåíèÿ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê è äðóãèå äåòàëè óêàçàíû â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ïðèáîðó. Ñðîê ñëóæáû: 3 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Èçãîòîâèòåëü: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 26 из 35
  Áëåíäåð MRB-8803 Óâàæíî ïðî÷èòàéòå äàíó ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë áåçïåêè: Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì
 • Страница 27 из 35
  îô³ö³éíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ó çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ñóì³ø³ ãîðþ÷èõ ãàç³â, ïàðà ëåãêîçàéìèñòî¿ ð³äèíè àáî â çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ãîðþ÷³ ïèë àáî âîëîêíà. Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ ³ íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ
 • Страница 28 из 35
  ÏÅÐÅÄ ÏÅÐØÈÌ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ Çí³ì³òü óñ³ ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ç ïðèëàäó. Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì áëåíäåðà ðåòåëüíî ïðîìèéòå âñ³ äåòàë³, ùî êîíòàêòóâàòèìóòü ç õàð÷îâèìè ïðîäóêòàìè. ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ ϳäãîòîâêà ïðîäóêò³â äî ïîäð³áíþâàííÿ 1. Ðåòåëüíî âèìèéòå ïðîäóêòè. 2. Äåÿê³ îâî÷³ ³ ôðóêòè
 • Страница 29 из 35
  ÄÎÃËßÄ ² ×ÈÙÅÍÍß 1. Ïåðåä ÷èùåííÿì ïðèëàäó âèìêí³òü éîãî ç åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³. 2. Ïðîòèðàéòå êîðïóñ ïðèëàäó (1) âîëîãîþ òêàíèíîþ ï³ñëÿ êîæíîãî âèêîðèñòàííÿ. Íå çàíóðþéòå êîðïóñ (1) ó âîäó àáî áóäüÿêó ³íøó ð³äèíó. 3. Àêóðàòíî ïðîìèéòå êðèøêè ïðèëàäó (6 ³ 8) ó òåïë³é âîä³ ç ìèëîì. Íå âèêîðèñòîâóéòå
 • Страница 30 из 35
  ùîá âîíè âñòèãëè ï³äðóì’ÿíèòèñÿ. Öèáóëþ ð³ï÷àñòó î÷èñòèòè ³ äð³áíî íàð³çàòè, ïàñ³ðóâàòè íà ðîñëèíí³é î볿, çì³øàòè ç ï³äãîòîâëåíèìè ãðèáàìè. Çàëèòè óñå âåðøêàìè ³ äîâåñòè äî êèï³ííÿ, ïîñîëèòè íà ñìàê. Ïåðåì³øàòè ñîóñ çà äîïîìîãîþ áëåíäåðà. Òàêèé ñîóñ îáëàãîðîäèòü áóäü-ÿêó ñòðàâó. Éîãî ìîæíà ïîäàòè
 • Страница 31 из 35
  äîâîäÿ÷è äî êèï³ííÿ. Êàðòîïëÿíèé ñóï ç áðîêîë³ òà ñèðîì Îëèâêîâà îë³ÿ — 2 ñò. ë. Êàðòîïëÿ — 2 øò Öèáóëÿ ð³ï÷àñòà — 1 øò Áðîêîë³ — 225 ã Áëàêèòíèé ñèð (òèïó ðîêôîð) — 125 ã Îâî÷åâèé áóëüéîí — 1 ë Âåðøêè 33% — 150 ìë Äð³áêà ïàïðèêè, ñ³ëü, ïåðåöü Ïîð³çàòè êàðòîïëþ êóáèêàìè, öèáóëþ äð³áíî ïîðóáàòè.
 • Страница 32 из 35
  òðåáà ãàðÿ÷èìè ç ìàñëîì, ñìåòàíîþ àáî âàðåííÿì. Äóæå ñìà÷íî, ÿêùî â ìëèíåöü çàãîðíóòè øìàòî÷îê ÷åðâîíî¿ ðèáè (ãîðáóø³). ÓÒÈ˲ÇÀÖ²ß Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìຠáóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç ïðàâèëàìè óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ó Âàøîìó ðåã³îí³. Äëÿ ïðàâèëüíî¿
 • Страница 33 из 35
  33 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³ äåòàë³ çàçíà÷åí³ â ãàðàíò³éíîìó òàëîí³, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðèëàäó. Òåðì³í ñëóæáè: 3 ðîêè â³ä äíÿ ïîêóïêè. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 34 из 35
  34
 • Страница 35 из 35