Инструкция для BINATONE TP-4055

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Electric Kettle

Instruction Manual

TP4055

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 35
  Instruction Manual TP4055 Electric Kettle
 • Страница 2 из 35
 • Страница 3 из 35
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 18 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 26 АЗА 3
 • Страница 4 из 35
  Thermopot TP-4055 Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! When using your appliance, the following basic safety precautions should always be followed: ! To avoid
 • Страница 5 из 35
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Only use this appliance to boil water. ! Do not place the thermopot near an open flame. ! Only use this appliance on a flat heat resistant and dry surface. ! Do not put the appliance near walls or furniture, as steam and heat could change their color and appearance.
 • Страница 6 из 35
  ! To avoid electrical current shocks, to not put the thermopot on ice to cool the water in it. ! Do not distort the power cable and do not place it near a source of heat. Do not wind the power cable around the appliance and do not put heavy objects on the cable. ! Only use a dry cloth to remove
 • Страница 7 из 35
  1. Place the appliance on a dry horizontal surface. 2. Open the lid (3) by pulling the lid locking valve (4) upward. 3. Fill the thermopot with water; in doing so be careful so that water does not splash onto the appliance casing and its electrical parts. Attention: Do not pour water in the
 • Страница 8 из 35
  12. 13. For water re-boiling, press the button “Boil”. Before re-using the appliance, empty the water out - as water can change its color and odor, and yellow spots could appear on the heating element. Attention: To fully pour water out from the bulb, do not use button “Dispense”. Pour out water
 • Страница 9 из 35
  The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 10 из 35
  Òåðìîïîò TP-4055 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû
 • Страница 11 из 35
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Íå êèïÿòèòå â ïðèáîðå íè÷åãî êðîìå âîäû. ! Íå óñòàíàâëèâàéòå òåðìîïîò âáëèçè îòêðûòîãî îãíÿ. ! Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðà óñòàíàâëèâàéòå åãî òîëüêî íà òåðìîñòîéêèå, ðîâíûå è ñóõèå ïîâåðõíîñòè. ! Íå ñòàâüòå ïðèáîð ðÿäîì ñî ñòåíàìè è ìåáåëüþ, ò.ê. ïàð è òåïëî ìîãóò èçìåíèòü èõ
 • Страница 12 из 35
  ! Îòêðûâàÿ êðûøêó, áóäüòå ïðåäåëüíî îñòîðîæíû. Ïàð, âûðûâàþùèéñÿ èç ïîä êðûøêè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé îæîãà. ! Íå ïîâîðà÷èâàéòå ïðèáîð âî âðåìÿ ðàçëèâà âîäû, ò.ê. áðûçãè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé îæîãà. ! Íå âûíèìàéòå ýëåêòðè÷åñêèé øíóð èç ðîçåòêè âî âðåìÿ ðàáîòû ïðèáîðà. Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ
 • Страница 13 из 35
  ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Ïðî÷èòàéòå íèæåïðèâåäåííûå èíñòðóêöèè î òîì, êàê ýêñïëóàòèðîâàòü ïðèáîð. Âñêèïÿòèòå è âûëåéòå âîäó íåñêîëüêî ðàç ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà. 1. Ïîñòàâüòå ïðèáîð íà ñóõóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. 2. Îòêðîéòå êðûøêó (3), ïîòÿíóâ ââåðõ êëàïàí äëÿ ôèêñàöèè êðûøêè (4).
 • Страница 14 из 35
  8. Ñðàçó ïîñëå êèïÿ÷åíèÿ òåðìîïîò ïåðåéäåò â ðåæèì ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû âîäû. Çàææåòñÿ èíäèêàòîð “Keep warm”. 9. Äëÿ òîãî ÷òîáû íàëèòü âîäó èç òåðìîïîòà, íàæìèòå íà êíîïêó “Unlock” è ñíèìèòå ðåæèì áëîêèðîâêè, óñòàíîâëåííûé ïî óìîë÷àíèþ. Çàãîðåâøèéñÿ èíäèêàòîð “Unlock” ïîêàæåò, ÷òî áëîêèðîâêà
 • Страница 15 из 35
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Â ðàéîíàõ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ æåñòêîñòè âîäû íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî óäàëÿòü íàêèïü èç ïðèáîðà äëÿ ïîääåðæàíèÿ åãî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîñêîëüêó èçáûòîê íàêèïè â ïðèáîðå ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî íåïðàâèëüíîé ðàáîòå èëè ïîëîìêå. ×àñòîòà î÷èñòêè îò íàêèïè çàâèñèò îò ñòåïåíè æåñòêîñòè
 • Страница 16 из 35
  ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò íåíàäëåæàùèì îáðàçîì, îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì. Гарантия не распространяется на: – óïàêîâêó èçäåëèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (íàñàäêè è ò.ï.); – ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è
 • Страница 17 из 35
  ÐÓÑÑÊÈÉ Õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû êîìïàíèåé Binatone áåç êàêîãî-ëèáî óâåäîìëåíèÿ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê è äðóãèå äåòàëè óêàçàíû â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ïðèáîðó. Ñðîê ñëóæáû: 3 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Èçãîòîâèòåëü: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 18 из 35
  Òåðìîïîò TP-4055 Óâàæíî ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϳä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòå íàñòóïíèõ ì³ð îáåðåæíîñò³: ! Ùîá
 • Страница 19 из 35
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Íå êèï’ÿò³òü â ïðèëàä³ í³÷îãî, êð³ì âîäè. ! Íå âñòàíîâëþéòå òåðìîïîò ïîáëèçó â³äêðèòîãî âîãíþ. ! Ïðè âèêîðèñòàíí³ ïðèëàäó âñòàíîâëþéòå éîãî ò³ëüêè íà òåðìîñò³éê³, ð³âí³ é ñóõ³ ïîâåðõí³. ! Íå ñòàâòå ïðèëàä ïîðó÷ ç³ ñò³íàìè é ìåáëÿìè, òîìó ùî ïàðà é òåïëî ìîæóòü çì³íèòè ¿õí³
 • Страница 20 из 35
  ! Íå ïîâåðòàéòå ïðèëàä ï³ä ÷àñ ðîçëèâàííÿ âîäè, òîìó ùî áðèçêè ìîæóòü ñòàòè ïðè÷èíîþ îï³êó. ! Íå âèéìàéòå åëåêòðè÷íèé øíóð ç ðîçåòêè ï³ä ÷àñ ðîáîòè ïðèëàäó. Ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî äî÷åêàòèñÿ ê³íöÿ êèï’ÿò³ííÿ. ! Ùîá çàïîá³ãòè íåêîíòðîëüîâàíîìó âèëèâàííþ âîäè, íå íàõèëÿéòå òåðìîïîò, íå òðÿñ³òü éîãî, à
 • Страница 21 из 35
  ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ Ïðî÷èòàéòå íàäàí³ íèæ÷å ³íñòðóêö³¿ ùîäî òîãî, ÿê åêñïëóàòóâàòè ïðèëàä. Ñêèï’ÿò³òü é âèëèéòå âîäó ê³ëüêà ðàç³â ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì ïðèëàäó. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Ïîñòàâòå ïðèëàä íà ñóõó ãîðèçîíòàëüíó ïîâåðõíþ. 2. ³äêðèéòå êðèøêó (3), ïîòÿãíóâøè âãîðó êëàïàí äëÿ
 • Страница 22 из 35
  9. Äëÿ òîãî, ùîá íàëèòè âîäó ç òåðìîïîòó, íàòèñí³òü íà êíîïêó «Unlock» ³ çí³ì³òü ðåæèì áëîêóâàííÿ, âñòàíîâëåíèé çà óìîâ÷àííÿì. ²íäèêàòîð «Unlock», ùî ñïàëàõíóâ, ïîêàæå, ùî áëîêóâàííÿ çíÿòî. ϳäñòàâòå ÷àøêó ï³ä îòâ³ð äëÿ ïîäà÷³ âîäè (10) ³ íàòèñí³òü íà êíîïêó «Dispense». ³äïóñò³òü êíîïêó, êîëè
 • Страница 23 из 35
  КОРИСНІ ПОРАДИ Ó ðàéîíàõ ç âèñîêèì ñòóïåíåì æîðñòêîñò³ âîäè íåîáõ³äíî ðåãóëÿðíî âèäàëÿòè íàêèï ³ç ïðèëàäó äëÿ ï³äòðèìêè éîãî â ãàðíîìó ñòàí³, îñê³ëüêè íàäëèøîê íàêèïó â ïðèëàä³ ìîæå ïðèçâåñòè äî éîãî íåïðàâèëüíî¿ ðîáîòè àáî ïîëîìêè. ×àñòîòà î÷èùåííÿ â³ä íàêèïó çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ æîðñòêîñò³
 • Страница 24 из 35
  ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº ïîãàíî, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. Гарантія не поширюється на: – – – ! ! ! ! ! – óïàêóâàííÿ âèðîáó, âèäàòêîâ³ ìàòåð³àëè é àêñåñóàðè (íîæ³, íàñàäêè òîùî); ìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ é
 • Страница 25 из 35
  ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³ äåòàë³ çàçíà÷åí³ â ãàðàíò³éíîìó òàëîí³, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðèëàäó. Òåðì³í ñëóæáè: 3 ðîêè â³ä äíÿ ïîêóïêè. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 26 из 35
  Термопот TP 4055 Жа а ралды ж мысымен танысу шін ал аш олданар алдында осы н с аулы ты м ият о ып шы ы ыз. рі арай аны тамалар алу шін осы н с аулы ты са тап оюы ызды с раймыз. АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ралды пайдалану кезінде, немі, т мендегі ауіпсіздік шараларын са та ыз: !
 • Страница 27 из 35
  АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ралды ішінде судан бас а ешн рсе айнатпа ыз. ! Термопотты ашы от а жа ын жерге орналастырма ыз. ! ралды олдан ан кезде оны жылу а т зімді, тегіс ж не р а жерге орналастыры ыз. ! ралды абыр алар мен жи»азды асына ойма ыз, йткені бу мен жылу оларды т
 • Страница 28 из 35
  ! Суды а ыз ан кезде ралды айналдырма ыз, йткені б ркін тамшылары к йіп алудын себебі болуы м мкін. ! Ж мыс істеп т р ан ралды электр сымын электр желісінен шы арма ыз. Алдымен айнатуды ая талуын к ту керек. ! Суды а ылуын болдырмас шін термопотты е кейтпе із, сілкітпе із ж не оны еденге лап
 • Страница 29 из 35
  ОЛДАНАР АЛДЫНДА ралды ал аш олданар алдында суын р ауыстыр ан сайын бірнеше рет айнаты ыз. ралды алай пайдалану ж ніндегі т менде келтірілген н с аулы ты о ып шы ы ыз. ПАЙДАЛАНУ Ж НІНДЕГІ Н С АУЛЫ 1. 2. ралды р а жазы жерге ойы ыз. а па ты бекітетін клапанды (4) жо ары тартып, ралды а па ын (3) алы
 • Страница 30 из 35
  хлор жойылу шін ажет, алыпты ж мыс істеуі. ралды 8. Су айна аннан кейін термопот бірден температураны стап т ру жа дайына ауысады. «Keep warm» индикаторы жанады. 9. Термопоттан суды ю шін, «Unlock» пернесін басып, орнатыл ан бекітілуді алып таста ыз. Жан ан «Unlock» индикаторы бекітілу алын анын к
 • Страница 31 из 35
  ПАЙДАЛЫ КЕ ЕСТЕР Суыны т здылы д режесі жо ары аудандарда ралды жа сы к йінде са тау шін онда ы а ты жиі тазалап т ру ажет, себебі ралда ы шамадан тыс а оны ж мысын б зуы немесе істен шы аруы м мкін. а ты тазалау жиілігі ірі іздегі су быры суыны т здылы д режесіне ж не термопотты олдану жиілігіне
 • Страница 32 из 35
  САТ АННАН КЕЙІН ЫЗМЕТ К РСЕТУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе кенес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к рсету орталы ына бары ыз. Берілген кепілдік мына жа дайларда жарамсыз: – Жо арыда сипаттал ан ауіпсіздік шараларын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты орындама ан жа
 • Страница 33 из 35
  33 АЗА Binatone компаниясы сипаттамаларын еш андай хабарлаусыз згерте алады. Кепілдік мерзімі ж не бас а да деректер рал а оса берілетін кепілдік талонында к рсетіледі. ызмет к рсету мерзімі: сатып ал ан к ннен бастап 3 жыл. Шы ар ан: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford
 • Страница 34 из 35
  34
 • Страница 35 из 35