Инструкция для BINATONE TP-4055

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

TP4055

Thermopot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Instruction Manual TP4055 Thermopot
 • Страница 2 из 37
  Thermopot TP4055 А B C
 • Страница 3 из 37
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 12 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ............................... 20 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 28 АЗА 3
 • Страница 4 из 37
  Thermopot TP-4055 Intent of the device: thermopot is designed for boiling water from the AC supply, and keep the temperature in the specified range. Basic consumer properties and features: Power supply: 220–240 V, ~50Hz. Maximum power: 750 W, keep warm temperature mode: 35 W. Capacity: 4.0 L.
 • Страница 5 из 37
  IMPORTANT SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Only use this appliance to boil water. ! Do not place the thermopot near an open flame. ! Only use this appliance on a flat heat resistant and dry surface. ! Do not put the appliance near walls or furniture, as steam and heat could change their
 • Страница 6 из 37
  ! To prevent uncontrolled spilling of water, do not incline the thermopot, do not shake it and do not allow the appliance to fall on the floor. ! Do not use the lid to carry the thermopot; always use the special handle for this purpose. ! Do not distort the power cable and do not place it near a
 • Страница 7 из 37
  1. Place the appliance on a dry horizontal surface. 2. Open the lid (3) by pulling the lid locking valve (4) upward. 3. Fill the thermopot with water. 4. Make sure that the water level is not above a mark «Full» on the water level scale (2). Do not turn on the thermopot when empty. Minimum required
 • Страница 8 из 37
  Anti-dry protection temperature control of manual reset If the heating element of thermo pot still be heating when there is no more water in the inner pot, anti-dry protection temperature will turn off when the temperature hits 105°C. When the temperature drops to normal, press the reset pin (17)
 • Страница 9 из 37
  If your appliance does not operate or does not operate properly, contact an authorized service center for consultancy or repair. Warrantee conditions: 1. The warranty period is 2 years beginning with the sales date. 2. The warranty is valid only if the guarantee card contains sales date, seller
 • Страница 10 из 37
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 11 из 37
  ENGLISH Êëàññ çàùèòû I Manufacturing date is specified on the appliance. RU XX YY ZZZ code reads as: XX – production year YY – production month ZZZ – batch number Major Importer of Binatone TM in Russia: JSC Interworld Products. The address: 2-nd Khoroshevsky proezd, 7, b.1, Moscow, Russia, 123007.
 • Страница 12 из 37
  Òåðìîïîò TP-4055 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: òåðìîïîò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êèïÿ÷åíèÿ âîäû îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà è ïîääåðæàíèÿ åå òåìïåðàòóðû â çàäàííîì äèàïàçîíå. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220–240 Â, ~50Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ
 • Страница 13 из 37
  ! ! ! ! ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Íå êèïÿòèòå â ïðèáîðå íè÷åãî êðîìå âîäû. ! Íå óñòàíàâëèâàéòå òåðìîïîò âáëèçè îòêðûòîãî îãíÿ. ! Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðèáîðà óñòàíàâëèâàéòå åãî òîëüêî íà òåðìîñòîéêèå, ðîâíûå è ñóõèå ïîâåðõíîñòè. Íå ñòàâüòå ïðèáîð ðÿäîì ñî ñòåíàìè è ìåáåëüþ,
 • Страница 14 из 37
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! îáðàòèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííîìó ñïåöèàëèñòó. Íå ïåðåäåëûâàéòå øòåïñåëüíóþ âèëêó è íå èñïîëüçóéòå ïåðåõîäíûå óñòðîéñòâà. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê ñåòè áåç çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ âîçìîæíî ïîðàæåíèå ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. ×àùå î÷èùàéòå íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò òåðìîïîòà îò
 • Страница 15 из 37
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. Ïîñòàâüòå ïðèáîð íà ñóõóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. 2. Îòêðîéòå êðûøêó (3), ïîòÿíóâ ââåðõ êëàïàí äëÿ ôèêñàöèè êðûøêè (4). 3. Çàïîëíèòå òåðìîïîò âîäîé. 4. Óáåäèòåñü, ÷òî óðîâåíü âîäû íàõîäèòñÿ íå âûøå îòìåòêè «Full» íà âíóòðåííåé êîëáå ïðèáîðà (2). Íå âêëþ÷àéòå ïóñòîé
 • Страница 16 из 37
  íàïîëíèòñÿ. Ïåðåäâèíüòå ðû÷àã áëîêèðàòîðà ðó÷íîé ïîìïû (7) â ïîëîæåíèå «Lock». 11.Äëÿ ïîäà÷è âîäû ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ êëàïàíîì «Cup switch» (9). Ñíèìèòå ïðèáîð ñ áëîêèðîâêè è íàæìèòå ÷àøêîé íà êëàïàí. 12.Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ âðåäíûõ ïðèìåñåé è õëîðà, ñîäåðæàùèõñÿ â âîäå, êîãäà òðåáóåòñÿ ïîâòîðíîå
 • Страница 17 из 37
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Â ðàéîíàõ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ æåñòêîñòè âîäû íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî óäàëÿòü íàêèïü èç ïðèáîðà äëÿ ïîääåðæàíèÿ åãî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîñêîëüêó èçáûòîê íàêèïè â ïðèáîðå ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî íåïðàâèëüíîé ðàáîòå èëè ïîëîìêå. ×àñòîòà î÷èñòêè îò íàêèïè çàâèñèò îò ñòåïåíè æåñòêîñòè
 • Страница 18 из 37
  – ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è åñòåñòâåííûé èçíîñ èçäåëèÿ; – äåôåêòû, âûçâàííûå ïåðåãðóçêîé, íåïðàâèëüíîé èëè íåáðåæíîé ýêñïëóàòàöèåé, ïîïàäàíèåì æèäêîñòåé, ïûëè, íàñåêîìûõ è äð. ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ âíóòðü èçäåëèÿ, âîçäåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàññîâûå è äðóãèå íå òåðìîñòîéêèå ÷àñòè,
 • Страница 19 из 37
  ÐÓÑÑÊÈÉ Êëàññ çàùèòû I Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ – íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà BinatoneTM â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñêèé
 • Страница 20 из 37
  Òåðìîïîò TP-4055 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: òåðìîïîò ïðèçíà÷åíèé äëÿ êèï'ÿò³ííÿ âîäè â³ä ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó òà ï³äòðèìàííÿ ¿¿ òåìïåðàòóðè â çàäàíîìó ä³àïàçîí³. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220–240 Â, ~50Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü
 • Страница 21 из 37
  ! ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. ! Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó. ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå
 • Страница 22 из 37
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! òåðìîïîòó ³ç ñèëüíèì âàïíÿíèì íàëüîòîì ìîæå ïðèçâåñòè äî âèõîäó éîãî ç ëàäó. ÓÂÀÃÀ! Äëÿ î÷èùåííÿ ïðèëàäó â³ä íàêèïó âèêîðèñòîâóéòå ò³ëüêè ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åí³ äëÿ öüîãî çàñîáè. Íå çàêðèâàéòå îòâîðè äëÿ âèïóñêó ïàðè ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè. Ùîá óíèêíóòè îï³êó, íå äîïóñêàéòå
 • Страница 23 из 37
  16.Êëàïàí äëÿ ô³êñàö³¿ êðèøêè 17.Àâàð³éíèé çàïîá³æíèê ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Ïîñòàâòå ïðèëàä íà ñóõó ãîðèçîíòàëüíó ïîâåðõíþ. 2. ³äêðèéòå êðèøêó (3), ïîòÿãíóâøè âãîðó êëàïàí äëÿ ô³êñàö³¿ êðèøêè (4). 3. Çàïîâí³òü òåðìîïîò âîäîþ. 4. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ð³âåíü âîäè ïåðåáóâຠíå âèùå ïîçíà÷êè
 • Страница 24 из 37
  Увага: Для того, щоб вилити всю воду з резервуара одноразово, виливайте її прямо із внутрішньої колби, знявши верхню кришку. Використання аварійного запобіжника Òåðìîïîò îáëàäíàíèé áàãàòîðàçîâèì çàïîá³æíèêîì, ÿêèé àâòîìàòè÷íî â³äêëþ÷ຠïðèëàä ïðè â³äñóòíîñò³ âîäè òà òåìïåðàòóð³ âèùå 105 °Ñ. ßêùî
 • Страница 25 из 37
  æîðñòêîñò³ âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè ó âàøîìó ðåã³îí³ é â³ä ÷àñòîòè âèêîðèñòàííÿ òåðìîïîòó. ßêùî ó Âàøîìó áóäèíêó âîäà æîðñòêà, ðàäèìî ¿¿ ô³ëüòðóâàòè - öå òðîõè çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü óòâîðåíîãî íàêèïó. Спосіб видалення накипу: 1. Ðîçð³æòå ëèìîí íà 4 ÷àñòèíè, çàãîðí³òü ó ìàðëþ é ïîêëàä³òü ó âíóòð³øíþ êîëáó
 • Страница 26 из 37
  – óøêîäæåííÿ, âèêëèêàí³: íåäîòðèìàííÿì îïèñàíèõ âèùå çàõîä³â áåçïåêè òà ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿. ! âèêîðèñòàííÿì ó êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ (âèêîðèñòàííÿ, ùî âèõîäèòü çà ðàìêè îñîáèñòèõ ïîáóòîâèõ ïîòðåá). ! ï³äêëþ÷åííÿì äî ìåðåæ³ ç íàïðóãîþ, â³äì³ííîþ â³ä çàçíà÷åíî¿ íà ïðèëàä³. ! íåñàíêö³îíîâàíèì
 • Страница 27 из 37
  Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: RU XX YY ZZZ, äå XX – ð³ê âèïóñêó YY – ì³ñÿöü âûïóñêó ZZZ – íîìåð ïàðò³¿ Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone TM ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä. 7, êîðï.1.
 • Страница 28 из 37
  Термопот TP 4055 Аспапты міндеті: термопот суды айнату ж не белгіленген диапа зонда температурасын айнымалы то желісінен олдау а арнал ан. сипаттамалары: Негізгі т тынушылы асиеттері мен сипаттамалары орек кернеуі: 220–240 В, ~50Гц. Т тынатын уаты: максимальды т тынатын уаты 0,75 кВт, температураны
 • Страница 29 из 37
  ! А аулы аны тал ан жа дайда, у кілетті сервис орталы ына хабарласу ажет. ! Б л рал коммерциялы ж не нерк сіптік олдану а емес, тек й т рмысында олдану а арнал ан. ! Осы н с аулы та ы барлы талаптарды орында ыз. ! Механикалы а аулары бар аспапты олданба ыз, оны ж мыс а жарамдылы ын тек у кілетті
 • Страница 30 из 37
  ! Бу шы атын тесіктерді б тен заттармен жаппа ыз. К йіп алмау шін тесіктерден шы ып жат ан буды теріге тиіп алуын болдырма ыз. ! а па ты аш анда те са болы ыз. йткені а па ты астынан шы атын бу к йіп алуды себебі болуы м мкін. ! Суды а ыз ан кезде ралды айналдырма ыз, йткені б ркін тамшылары к йіп
 • Страница 31 из 37
  ПАЙДАЛАНУ Ж НІНДЕГІ Н С АУЛЫ 1. 2. ралды р а жазы жерге ойы ыз. а па ты бекітетін клапанды (4) жо ары тартып, ралды а па ын (3) алы ыз. 3. Термопотты су а толтыры ыз. 4. Термопотты ішкі сауытында ы (2) «Full» белгісінен су де гейіні аспа анды ына к з жеткізі із. Бос термопотты оспа ыз. Термо потта
 • Страница 32 из 37
  шін, сті гі а па ын алып, тікелей ішкі колбасынан т гі із. Апатты са тандыр ыш олдану Термопот су таусыл ан ж не температура 105°C ден жо ары м нге жеткен кезде аспапты автоматты т рде с ндіретін к п рет олданылатын апатты са тандыр ышпен жабды тал ан. Егер аспап с ніп алса, оны суыты ыз, содан со
 • Страница 33 из 37
  Кез келген бас а ж мыстар у кілетті ызмет к рсету орталы ында ж зеге асырылуы тиіс. ралды ысты к йінде немесе желіге осылып т р ан кезінде са тау а ойма ыз. Егер ралды олданбаса ыз, онда термопотты суы аннан кейін орабына салып, балаларды олы жетпейтін ауіпсіз, р а жерде са та ыз. Ж НДЕУ Ж НЕ
 • Страница 34 из 37
  ! с згілерді, ша жина ыштарды ж не т ра ты тазалауды ж не ауыстыруды талап ететін керек жара тарды з уа ытында тазаламау кезінде; ! электр баусымыны за ымдануы. 5. Кепілдеме рекетіне пайдалану ж ніндегі н с аулы а с йкес б йымды баптау, орнату, уа тылы ызмет к рсету бойынша ж мыстар кірмейді. ПАЙДА
 • Страница 35 из 37
  Êëàññ çàùèòû I Аспапты ндірілген к ні: аспапта ы саудалы та баламасын ара ыз. Шартты белгілер: RU XX YY ZZZ, м нда ы XX — ндірілген жылы YY — ндірілген айы ZZZ — партия номері импорттаушы: BinatoneTM тауарын Ресейдегі негізгі импорттаушы «Интеруорлд Продактс» ЖА . Мекен жайы: 123007, М скеу ., 2 ші
 • Страница 36 из 37
  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è
 • Страница 37 из 37