Инструкция для BOSCH POWER TOOLS AHS 400-24 T

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-garden.com

F 016 L70 365 (2005.11) O / 81 EEU

 

 

AHS

400-24T | 480-24T | 550-24ST | 600-24ST | 650-24ST | 
6000 PRO-T | 7000 PRO-T

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-32015-001.fm  Page 1  Thursday, August 16, 2012  8:28 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 81
  OBJ_DOKU-32015-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 8:28 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-garden.com F 016 L70 365 (2005.11) O / 81 EEU AHS 400-24T | 480-24T | 550-24ST | 600-24ST | 650-24ST | 6000 PRO-T | 7000 PRO-T pl cs sk hu ru uk ro
 • Страница 2 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 8 5 4 3 2 1 7 2 • F016 L70 365 • 05.10
 • Страница 3 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 A 6 B C 10 cm 1m 3 • F016 L70 365 • 05.10 D 9
 • Страница 4 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Przepisy bezpieczeµstwa Uwaga! Nale†y uwa†nie przeczytaç poni†sze instrukcje i†zapoznaç si∑ z†elementami obs∆ugi, a tak†e w∆a∂ciwym zastosowaniem sektora. Nale†y starannie przechowywaç niniejszå instrukcj∑ obs∆ugi do dalszego
 • Страница 5 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Dane techniczne Sekator do †ywop∆otu Numer katalogowy Moc nominalna Cz∑stotliwo∂ç skoku na biegu ja∆owym Odst∑p pomi∑dzy no†ami D∆ugo∂ç ci∑cia Ci™†ar Klasa ochrony AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W AHS 480 - 24T 3 600 H48 1.. 550 W
 • Страница 6 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Zasady bezpieczeµstwa A Uwaga! Przed przyståpieniem do wszelkich prac przy urzådzeniu, takich jak nastawianie, czyszczenie nale†y wy∆åczyç sekator i†wyciågnåç wtyczk∑ z†gniazdka. Tak samo nale†y poståpiç, gdy przewød jest przeci∑ty,
 • Страница 7 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Terminy strzy†enia †ywop∆otu: – ˝ywop∆oty li∂ciaste najlepiej przycinaç w†czerwcu lub paΩdzierniku. – ˝ywop∆oty iglaste w†kwietniu i w†sierpniu. – Krzewy iglaste (konifery) i†inne szybko rosnåce krzewy przycinaç mniej wi∑cej co 6
 • Страница 8 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Szukanie usterek Nast∑pujåca tabela wskazuje symptomy usterek i jak mo†na im zaradziç, gdy maszyna pracuje nieprawid∆owo. Gdy problemu nie mo†na zlokalizowaç i usunåç, nale†y zwrøciç si∑ do punktu serwisowego. Uwaga: Przed szukaniem
 • Страница 9 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 O∂wiadczenie o zgodno∂ci Zmierzone warto∂ci wyznaczono zgodnie z dyrektywå 2000/14/EG (wysoko∂ç 1,60 m, odst∑p 1 m) i normå EN 25 349. Typowy dla tego urzådzenia poziom ha∆asu urzådzenia skorygowany charakterystykå cz∑stotliwo∂ciowå
 • Страница 10 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Bezpeãnostní pfiedpisy Pozor! Peãlivû si proãtûte následující pokyny a seznamte se s ovládacími prvky a fiádn˘m pouÏíváním nÛÏek na Ïiv˘ plot. Spolehlivû uchovejte návod k obsluze pro pozdûj‰í pouÏití. Pokud se nÛÏky na Ïiv˘ plot
 • Страница 11 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Charakteristické údaje NÛÏky na Ïiv˘ plot Objednací ãíslo Jmenovit˘ pfiíkon Poãet zdvihÛ naprázdno Rozteã zubÛ Délka stfiihu Hmotnost Tfiída ochrany AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm 400 mm 3,95 kg / II AHS 480 - 24T 3
 • Страница 12 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Pfiívodní vedení musí b˘t pravidelnû kontrolováno na znaky po‰kození a smí b˘t pouÏito pouze v dobrém stavu. Je-li pfiívodní vedení po‰kozeno, smí b˘t opraveno pouze autorizovan˘m servisem Bosch. A Uvedení stroje do provozu Zapnutí:
 • Страница 13 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Pfiíslu‰enství Ochrann˘ kryt stfiihací li‰ty AHS 400 - 24T ......................... 2 605 411 160 Ochrann˘ kryt stfiihací li‰ty AHS 480 - 24T ......................... 2 605 411 160 Ochrann˘ kryt stfiihací li‰ty AHS 550 - 24ST
 • Страница 14 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Prohlá‰ení o shodnosti provedení Mûfiené hodnoty zji‰tûny podle 2000/14/ES (v˘‰ka 1,60 m, vzdálenost 1 m) a EN 25 349. Hodnocená hladina hluku stroje A ãiní typicky: hladina akustického tlaku 82 dB (A) (AHS 400 - 24T / 480 - 24T /
 • Страница 15 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Bezpeãnostné pokyny Pozor! Starostlivo si preãítajte nasledujúce Pokyny a dôverne sa oboznámte s obsluÏn˘mi prvkami a so správnym pouÏívaním noÏníc na Ïiv˘ plot. Návod na pouÏívanie starostlivo uschovajte na neskor‰ie pouÏívanie. Ak
 • Страница 16 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Technické parametre NoÏnice na Ïiv˘ plot Objednávacie ãíslo Menovit˘ príkon Poãet voºnobeÏn˘ch kmitov VzdialenosÈ noÏov DæÏka strihu HmotnosÈ Ochranná trieda AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm 400 mm 3,95 kg / II AHS
 • Страница 17 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Smú sa pouÏívaÈ v˘luãne iba predlÏovacie ‰núry kon‰trukãného typu H05VV-F alebo H05RN-F. Na zaruãenie bezpeãnosti odporúãame pouÏívaÈ ochrann˘ spínaã pri poruchov˘ch prúdoch (FI) s maximálnym chybov˘m 30 mA. Tento ochrann˘ spínaã
 • Страница 18 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 ÚdrÏba a ãistenie strihacích noÏov Pri akejkoºvek práci na údrÏbe píly vytiahnite zástrãku zo zásuvky. Pri manipulácii so strihacími noÏmi alebo pri ich ãistení pouÏívajte pracovné rukavice. Po kaÏdom pouÏití vyãistite strihacie
 • Страница 19 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Hºadanie porúch V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa na svoju
 • Страница 20 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Vyhlásenie o konformite Merané hodnoty zisÈované podºa 2000/14/EG (v˘‰ka 1,60 m, vzdialenosÈ 1 m) a podºa EN 25 349. Vyhodnotená hodnota hladiny akustického tlaku A v˘robku je typicky: Hodnota hladiny akustického tlaku 82 dB (A)
 • Страница 21 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Biztonsági figyelmeztetések Figyelem! Olvassa gondosan végig a következœ utasításokat és ismerkedjen meg a sövényvágó olló kezelœelemeivel és elœírásszeræ használatával. Œrizze meg biztos helyen a késœbbi használathoz a Kezelési
 • Страница 22 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 A készülék mæszaki adatai Sövényvágó olló Rendelési szám Névleges teljesítményfelvétel Üresjárati löketszám A kések közötti távolság Vágáshosszúság Súly Védelmi osztály AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 perc-1 24 mm 400 mm 3,95
 • Страница 23 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Az Ön biztonságáért A Figyelem! A karbantartási vagy tisztítási munkák megkezdése elœtt kapcsolja ki a sövényvágó ollót és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból. Ugyanez érvényes azokra az esetekre is, amikor a
 • Страница 24 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Vágási idœpont: – A lombos sövényeket a legcélszeræbb júniusban és októberben vágni. – A tælevelæ sövények vágására április és augusztus a legalkalmasabb. – A fenyœfajtákat és más gyorsan növœ sövényeket májustól kezdve kb. 6
 • Страница 25 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Hibakeresés A következœ táblázatban különbözœ hibatænetek és a hibák elhárítási módjai vannak leírva. Ha a táblázat segítségével nem tudja behatárolni és elhárítani a hibát, forduljon a szervizmæhelyéhez. Figyelem: A hibakeresés
 • Страница 26 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Minœségi tanusító nyilatkozat A mérési eredmények a 2000/14/EK (1,60 m magasságban, 1 m távolságra) és az EN 25 349 szabvány elœírásainak megfelelœen kerültek meghatározásra. A berendezés A-kiértékelésæ zajszintjének tipikus értéke:
 • Страница 27 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Указания по технике безопасности Внимание! Тщательно прочтите следующие инструкции и ознакомьтесь с элементами управления и правильным применением электрических ножниц для кустов. Надежно сохраняйте настоящее руководство по
 • Страница 28 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Технические данные прибора Электрические ножницы для кустов Номер для заказа Номинальная потребляемая мощность Частота ходов на холостом ходу Расстояние между ножами Длина среза Вес Класс безопасности AHS 400 - 24T AHS 480 - 24T AHS
 • Страница 29 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Для Вашей безопасности Внимание! Перед выполнением работ по техобслуживания или очистке электрические ножницы для кустов следует выключить и вынуть вилку шнура из штепсельной розетки. То же самое следует сделать, если будет
 • Страница 30 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Время стрижки: – Лиственные живые изгороди стричь лучше всего в июне и октябре. – Хвойные живые изгороди в апреле и августе. – Быстрорастущие живые изгороди, в том числе и хвойные, начиная с мая приблизительно каждые 6 недель. –
 • Страница 31 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Поиски неисправностей В следующей таблице приведены симптомы и возможности устранения неисправностей на случай неисправной работы Вашего прибора. Если Вы не сможете с этой помощью локализировать и устранить проблему, то обратитесь в
 • Страница 32 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Зaявлeниe о конформности Измерения выполнены согласно 2000/14/ЕС (на высоте в 1,60 м и на расстоянии в 1 м) и стандарту ЕН 25 349. А-взвешенный уровень шума электроинструмента составляет, типично: Уровень звукового давления 82 дБ
 • Страница 33 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Вказівки з техніки безпеки Увага! Уважно прочитайте нижчеподані вказівки і ознайомтеся з органами управління і правильним користуванням кущорізом. Добре зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого користування нею.
 • Страница 34 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Характеристики iнструменту Кущоріз Номер для замовлення Номiнальна потужнiсть Частота ходів на холостому ході Відстань між ножами Довжина різання Вага Клас захисту AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 Вт AHS 480 - 24T 3 600 H48 1.. 550
 • Страница 35 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 країн, що не належать до ЄС, в залежності від виконання 220 В або 240 В). Використовуйте лише дозволені подовжувачі. Інформацію можна отримати в авторизований сервісній майстерні. Дозволяється користуватися лише подовжувачами типу
 • Страница 36 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Технічне обслуговування і очищення ножів Приладдя Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування витягуйте штепсель з розетки. При маніпуляціях і при очищенні ножів вдягайте рукавиці. Кожний раз після закінчення роботи
 • Страница 37 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Видалення Заява про вiдповiднiсть Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку. Лише для країн ЄС: Не викидайте електроприлад в побутове сміття! Відповідно до європейської директиви
 • Страница 38 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Instrucøiuni privind siguranøa Atenøie! Citiøi cu grijå pezentele instrucøiuni µi familiarizaøi-vå cu elementele de operare µi cu utilizarea corectå a foarfecelui de tåiat gard viu. Påstraøi la loc sigur instrucøiunile de folosire
 • Страница 39 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Specificaøii tehnice Foarfece de tåiat gard viu Numår de comandå Putere nominalå Numår de curse la mersul în gol Distanøa dintre cuøite Lungime de tåiere Greutate Claså de protecøie AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm
 • Страница 40 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Siguranøå electricå Pentru siguranøå, maµina dumneavoastrå este izolatå de protecøie µi nu necesitå împåmântare.Tensiunea de exploatare este de 230 V AC, 50 Hz (pentru øårile din afara UE 220 V, 240 V, în funcøie de model). Folosiøi
 • Страница 41 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Verificaøi dacå, capacele µi echipamentele de protecøie sunt intacte µi montate corect. Reparaøiile necesare sau lucrårile de întreøinere trebuie executate înaintea utilizårii foarfecelui de tåiat gard viu. Dacå, în ciuda
 • Страница 42 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Detectarea defecøiunilor Urmåtorul tabel prezintå simptomele defecøiunilor µi cum le puteøi remedia, dacå vre-o datå maµina dv. nu funcøioneazå corespunzåtor. În cazul în care totuµi nu puteøi localiza µi înlåtura problema,
 • Страница 43 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Declaraøie de conformitate Valorile måsurate au fost determinate conform 2000/14/UE (1,60 m înåløime,1 m distanøå) µi SE 25 349. Nivelul de zgomot evaluat A al maµinii este în mod normal de: nivel presiune sonorå 82 dB (A) (AHS 400
 • Страница 44 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Указания за безопасна работа Внимание! Прочетете следните указания внимателно и се запознайте с управляващите елементи и правилния начин на работа с електрическата ножица за храсти. Съхранявайте ръководството за експлоатация на
 • Страница 45 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Технически характеристики Електрическа ножица за храсти Каталожен номер Номинална консумирана мощност Честота на възвратнопостъпателните движения на празен ход Разстояние между ножовете Дължина на рязане Mаса Kлас на защита AHS 400
 • Страница 46 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 За Вашата сигурност A Внимание! Преди техническо обслужване или почистване спрете електрическата ножица и изключете щепсела от захранващата мрежа. Същото важи и ако захранващият кабел бъде усукан, повреден или прерязан. След като
 • Страница 47 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 – Шишаркови иглолистни храсти и други бързорястящи храсти от май прибл. на всеки 6 седмици. – Подрязването на храсти трябва да се извършва под формата, показана на фигурата. Почистване и поддържане Преди извършване на каквито и да е
 • Страница 48 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Откриване на причината за повреда Таблицата по-долу показва симптомите на дефектите и как можете да ги отстраните, когато електроинструментът Ви не функционира нормално. Ако не можете да локализирате или отстраните проблема, се
 • Страница 49 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Декларация за съответствие Стойностите са измерени съгласно Директивата на ЕС 2000/14 (височина 1,60 m, разстояние 1 m) и EN 25 349 Равнището А на излъчвания от електроинструмента шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 82
 • Страница 50 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Uputstva o sigurnosti PaÏnja! Proãitajte sledeça uputstva paÏljivo i upoznajte se sa elementima za rad i pravilnom upotrebom makaza za Ïivu ogradu. âuvajte na sigurnom uputstvo za rad za kasniju upotrebu. Kada se makaze za Ïivu
 • Страница 51 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Karakteristike aparata Makaze za Ïivu ogradu. Broj narudÏbine Nominalna snaga Broj praznog hoda Rastojanje noÏeva DuÏina seãenja TeÏina Klasa za‰tite AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm 400 mm 3,95 kg / II AHS 480 -
 • Страница 52 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 A Pu‰tanje u rad OdrÏavanje i ãi‰çenje Ukljuãivanje: Pritisnite prekidaã za ukljuãivanje/iskljuãivanje na zadnjoj dr‰ci 5 i drÏite. Pritisnite polugu za ukljuãivanje/iskljuãivanje 3. Iskljuãivanje: Pustite polugu za
 • Страница 53 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Pribor Za‰tita noÏa AHS 400 - 24T ........... 2 605 411 160 Za‰tita noÏa AHS 480 - 24T ........... 2 605 411 160 Za‰tita noÏa AHS 550 - 24ST ......... 2 605 411 208 Za‰tita noÏa AHS 600 - 24ST ......... 2 605 411 208 Za‰tita noÏa
 • Страница 54 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Izjava o usagla‰enosti Merne vrednosti su dobijene prema 2000/14/EG (1,60 m visine, 1 m rastojanja) i EN 25 349. A-vrednovani nivo ‰umova aparata iznosi tipiãno: Nivo zvuãnog pritiska je 82 dB (A) (AHS 400 - 24T / 480 - 24T / 550 -
 • Страница 55 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Varnostna opozorila Pozor! Prosimo, da navedena napotila skrbno preberete in se seznanite z elementi za upravljanje ‰karij za Ïivo mejo in z njihovo pravilno uporabo. Navodilo za uporabo skrbno shranite, ker ga boste kasneje ‰e
 • Страница 56 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Tehniãni podatki ·karje za Ïivo mejo Katalo‰ka ‰tevilka Nazivna moã ·tevilo hodov v prostem teku Razmak med noÏi DolÏina reza Masa Za‰ãitni razred AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm 400 mm 3,95 kg / II AHS 480 - 24T
 • Страница 57 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Prikljuãni vod redno pregledujte glede na po‰kodbe. Uporabljate ga lahko le, ãe je v dobrem stanju. âe je prikljuãni vod po‰kodovan, lahko popravilo opravi samo poobla‰ãena servisna delavnica Bosch. A Zagon Vklop: Pritisnite
 • Страница 58 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 âi‰ãenje/Skladi‰ãenje Pribor Zunanjost ‰karij za Ïivo mejo ãistite z mehko ‰ãetko in krpo. Uporaba vode, topil in polirnih sredstev ni dovoljena. Odstranite vso umazanijo, ‰e posebno skrbno oãistite prezraãevalne reÏe 4 motorja.
 • Страница 59 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Odlaganje Izjava o skladnosti Elektriãna orodja, pribor in embalaÏo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo. Samo za drÏave EU: Elektriãna orodja ne odlagajte med hi‰ne odpadke! V skladu z evropsko smernico ‰tev. 2002/96/EG o
 • Страница 60 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Upute za siguran rad PaÏnja! PaÏljivo proãitajte slijedeçe upute i upoznajte se sa elementima upravljanja i propisnom uporabom ‰kara za Ïivicu. Upute za uporabu spremite na sigurno mjesto za kasniju primjenu. Ako se ‰kare za Ïivicu
 • Страница 61 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Tehniãki podaci o uredaju ·kare za Ïivicu Katalo‰ki br. Nazivna primljena snaga Broj hodova pri praznom hodu Razmak noÏeva DuÏina rezanja TeÏina Klasa za‰tite AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm 400 mm 3,95 kg / II
 • Страница 62 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Prikljuãni vod se mora redovito provjeravati na obiljeÏja o‰teçenja i smije se primijeniti samo u dobrom stanju. Ako je prikljuãni vod o‰teçen smije se popraviti samo u ovla‰tenoj Bosch servisnoj radionici. A Pu‰tanje u rad
 • Страница 63 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 âi‰çenje/Uskladi‰tenje Pribor Vanjske povr‰ine ‰kara za Ïivicu oãistiti mekom ãetkom i krpom. Za ãi‰çenje se ne smije koristiti voda, otapala i sredstva za poliranje. Treba odstraniti svu prljav‰tinu, a posebno oãistiti otvore za
 • Страница 64 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Zbrinjavanje u otpad Izjava o uskla∂enosti Elektriãne alate, pribor i ambalaÏu treba predati na ekolo‰ki prihvatljivu ponovnu uporabu. Samo za zemlje EU: Elektriãne alate ne bacajte u kuçni otpad! Prema Europskim smjernicama
 • Страница 65 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Ohutusjuhised Tähelepanu! Lugege järgnevad juhised hoolikalt läbi. Tutvuge hekikääride käsitsuselementide ja nõuetekohase kasutusega. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutuseks hoolikalt alles. Kasutusnõuete eiramine võib põhjustada
 • Страница 66 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Tehnilised andmed Hekikäärid Tellimisnumber Nimivõimsus Tühikäigusagedus Terade vahekaugus Lõikepikkus Kaal Kaitseklass AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W 1400 min-1 24 mm 400 mm 3,95 kg / II AHS 480 - 24T 3 600 H48 1.. 550 W 1400
 • Страница 67 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, toitejuhe peab olema laitmatus seisundis. Toitejuhe tuleb lasta parandada Boschi volitatud remonditöökojas. A Kasutuselevõtt Sisselülitamine: Vajutage tagakäepidemel olevale lülitile
 • Страница 68 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Puhastus/Hoidmine Lisatarvikud Puhastage hekikääride välispinnad pehme harja ja lapiga. Keelatud on kasutada vett, lahustit või poleerimisvahendit. Eemaldage kogu praht, eriti hoolikalt puhastage mootori õhutusavasid 4. Hoidke
 • Страница 69 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus Vastavus EL nõuetele Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Üksnes EL liikmesriikidele: Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi
 • Страница 70 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Drošības noteikumi Uzmanību! Rūpīgi izlasiet šeit sniegtos norādījumus. Pamatīgi iepazīstieties ar instrumenta vadības elementiem un iegaumējiet, kā pareizi lietojamas dzīvžoga š ēres. Pēc izlasīšanas uzglabājiet lietošanas pamācību
 • Страница 71 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Tehniskie parametri Dzīvžoga š ēres Pasūtījuma numurs Nominālā patērējamā jauda Darbības ātrums tukšgaitā Attālums starp asme iem Asmens vadotnes garums Svars Aizsardzības klase AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. AHS 480 - 24T 3 600 H48
 • Страница 72 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Jūsu drošībai A Uzmanību! Pirms apkalpošanas vai tīrīšanas izslēdziet dzīvžoga š ēres un atvienojiet tās no elektrotīkla. Rīkojieties šādi arī tad, ja instrumenta elektrokabelis darba laikā samezglojas, tiek bojāts vai pārgriezts.
 • Страница 73 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Apkope un tīrīšana Tīrīšana/Uzglabāšana Pirms apkalpošanas un apkopes atvienojiet instrumentu no barojošā elektrotīkla. Ieteikums. Lai nodrošinātu instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību, regulāri veiciet šeit aprakstītos
 • Страница 74 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 K ūmju atklāšana un novēršana Šeit sniegtajā tabulā ir apkopota informācija par iespējamajām k ūmēm to pazīmēm un rīcību gadījumos, kad instruments vairs nedarbojas pareizi. Ja k ūmi neizdodas lokalizēt un novērst, griezieties
 • Страница 75 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 6 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Deklarācija par atbilstību standartiem Izmērītās parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši direktīvai 2000/14/ES (1,60 m augstumā un 1 m attālumā) un standartam EN 25 349. Instrumenta radītā trokš a pēc raksturlīknes A izsvērto
 • Страница 76 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 1 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Saugaus darbo instrukcija Dėmesio! Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus reikalavimus, susipažinkite su gyvatvorių žirklių valdymo elementais ir išmokite tinkamai jomis naudotis. Išsaugokite šią eksploatavimo instrukciją, kad ir
 • Страница 77 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 2 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Techniniai duomenys Gyvatvorių žirklės Užsakymo numeris Nominali naudojamoji galia Tuščiosios eigos judesių dažnis Atstumas tarp peilių Peilių juostos ilgis Svoris Apsaugos klasė AHS 400 - 24T 3 600 H48 0.. 550 W AHS 480 - 24T 3 600
 • Страница 78 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 3 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Elektrosauga Jūsų saugumui užtikrinti prietaisas turi apsauginę izoliaciją, todėl jam nebereikia įžeminimo. Darbinė tinklo įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalims skirtų modelių naudojama įtampa gali būti 220 V, 240 V, priklausomai
 • Страница 79 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 4 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Priežiūra ir valymas Valymas/Sandėliavimas Prieš atliekant bet kokius aptarnavimo darbus ištraukti kištuką. Nuoroda: reguliariai atlikite prietaiso aptarnavimo ir priežiūros darbus, kad jis ilgai ir patikimai tarnautų. Tikrinkite
 • Страница 80 из 81
  F016 L70 365 - book.book Seite 5 Dienstag, 31. Januar 2006 9:24 09 Galimi gedimai Šioje lentelėje rasite nuorodas, kokie yra gedimų požymiai ir kokių veiksmų reikia imtis, jei prietaisas blogai veikia. Jei problema nebus nustatyta ir pašalinta, kreipkitės į remonto dirbtuves. Dėmesio: prieš
 • Страница 81 из 81